Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Studia na Podyplomowym Studium Prawa Własności Intelektualnej adresowane są przede wszystkim do prawników. Mogą jednak uczestniczyć w nich także przedstawiciele innych zawodów zainteresowani tematyką studiów, np. pracownicy producenckich firm fonograficznych lub audiowizualnych, mediów, agencji reklamowych, firm farmaceutycznych, firm produkujących oprogramowanie, działów badań i rozwoju, itp. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie minimum tytułu licencjata, magistra (lub równorzędnego). W przypadku osób nieposiadających wykształcenia prawniczego rekomendowany jest przed przystąpieniem do rekrutacji kontakt mailowy z kierownikiem Studium.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

80

2 semestry

polski

studia podyplomowe

5300 zł

(1) Opłata jednorazowa za całe studia w wysokości 5.300 zł płatna do 15 października 2022.
Opłata w trzech ratach 5700 zł. I rata (1900,00 zł) płatna do dnia 15 października 2022; II rata (1900,00 zł) płatna do dnia 15 stycznia 2023; III rata (1900,00 zł) płatna do dnia 15 marca 2023.

Terminy rejestracji kandydatów w systemie IRK: 15 czerwca 2022 r. – 29 września 2022 r.
Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 30 września 2022 r.
Terminy składania dokumentów: 15 czerwca 2022 r. – 30 września 2022 r.
Termin doręczenia rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia na Studia lub odmowie przyjęcia na Studia: do 7 października 2022 r.

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką prawa własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa autorskiego wraz z prawami pokrewnymi, prawa patentowego, prawa znaków towarowych, komercjalizacji dóbr osobistych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Obok zasadniczych cywilnoprawnych podstaw ochrony dóbr niematerialnych w programie Studium uwzględnione zostały także prawnokarne i podatkowe aspekty własności intelektualnej. Odrębne wykłady poświęcone są postępowaniom administracyjnym związanym z udzielaniem i utrzymywaniem praw własności przemysłowej oraz zagadnieniom postępowania cywilnego w sprawach własności intelektualnej.

Co oferujemy

Program studiów obejmuje zarówno wykłady służące prezentacji tematyki własności intelektualnej, jak i seminaria służące prezentacji problemów szczególnie aktualnych, wynikających z ekspansji nowych technologii lub wykazujących istotne znaczenie dla praktyki sądowej. Liczba godzin wymagana do ukończenia studiów podyplomowych wynosi 171 godziny i obejmuje udział we wszystkich wykładach przewidzianych w programie oraz w dwóch 12-godzinnych seminariach wybranych spośród  trzech oferowanych seminariów. W razie fakultatywnego udziału w trzecim seminarium całkowita liczba zaliczonych godzin wynosi 183.

Przedmioty główne

 • Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Prawo patentowe
 • Prawo znaków towarowych
 • Komercjalizacja dóbr osobistych
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jako forma ochrony dóbr niematerialnych
 • Międzynarodowe i europejskie prawo autorskie
 • Europejskie i międzynarodowe prawo patentowe
 • Postępowanie administracyjne w sprawach własności przemysłowej oraz procedury graniczne jako środek ochrony praw własności intelektualnej
 • Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu własności intelektualnej; rozgraniczenie z postępowaniem administracyjnym
 • Prawnokarna problematyka własności intelektualnej
 • Prawa wyłączne do nowych odmian roślin
 • Podatkowe aspekty praw autorskich
 • Seminaria – dwa spośród trzech, do wyboru:
  • Własność przemysłowa
  • Prawo autorskie
  • Komercjalizacja dóbr osobistych

Informacja o sposobie weryfikacji efektów uczenia się i sposobie zaliczenia zajęć

Warunkiem ukończenia Studium jest zdanie trzech egzaminów z trzech głównych przedmiotów (bloków tematycznych) objętych programem studium:

·      1 blok (egzamin) - prawo autorskie i prawa pokrewne oraz międzynarodowe i europejskie prawo autorskie;

·      2 blok (egzamin) - prawo patentowe, międzynarodowe i europejskie prawo patentowe;

·      3 blok (egzamin) - prawo znaków towarowych

oraz zaliczenie dwóch wybranych seminariów. Ponadto warunkiem zaliczenia zajęć, w tym zajęć niekończących się egzaminem, jest frekwencja na poziomie 75%.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Monika Dąbrowska; prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska; prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska; dr hab. Wojciech Machała; dr hab. Łukasz Żelechowski; doc. dr Teresa Grzeszak; doc. dr Marek Waluga; dr Sylwia Wit vel Wilk, ekspert Urzędu Patentowego RP; dr Krzysztof Wojciechowski; dr Tomasz Zimny; Beata Piwowarska, sędzia Sądu Okręgowego; Piotr Pogorzelski, Ministerstwo Finansów;

Monika Dąbrowska
prof. dr hab.

Monika Dąbrowska

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
prof. dr hab.

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Małgorzata Król-Bogomilska
prof. dr hab.

Małgorzata Król-Bogomilska

Wojciech Machała
dr hab.

Wojciech Machała

Łukasz Żelechowski
dr hab.

Łukasz Żelechowski

Teresa Grzeszak
doc. dr

Teresa Grzeszak

Marek Waluga
doc. dr

Marek Waluga

Sylwia Wit vel Wilk
dr

Sylwia Wit vel Wilk

Ekspert Urzędu Patentowego RP
Krzysztof Wojciechowski
dr

Krzysztof Wojciechowski

Tomasz Zimny
dr

Tomasz Zimny

Beata Piwowarska

Beata Piwowarska

Sędzia Sądu Okręgowego
Piotr Pogorzelski

Piotr Pogorzelski

Ministerstwo Finansów

Absolwent kierunku czyli kto?

Absolwent pozna kompleksowo tematykę własności intelektualnej, obejmującą przede wszystkim prawo autorskie wraz z prawami pokrewnymi, prawo własności przemysłowej, zagadnienia komercjalizacji dóbr osobistych oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją.