Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program studiów

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

-Prawo autorskie i prawa pokrewne

24

-Prawo patentowe

24

-Komercjalizacja dóbr osobistych

18

-Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jako forma ochrony dóbr niematerialnych

16

-Podatkowe aspekty praw autorskich

4

-Prawa wyłączne do nowych odmian roślin

4

-Prawo znaków towarowych

24

-Międzynarodowe i europejskie prawo autorskie

9

-Europejskie i międzynarodowe prawo patentowe

6

-Postępowanie administracyjne w sprawach własności przemysłowej

4

-Procedury graniczne jako środek ochrony praw własności intelektualnej

2

-Prawnokarna problematyka własności intelektualnej

6

-Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu własności intelektualnej; rozgraniczenie z postępowaniem administracyjnym

6

-Własność przemysłowa (seminarium)

12

-Prawo autorskie (seminarium)

12

-Komercjalizacja dóbr osobistych (seminarium)

12

-praca dyplomowa

 

Łącznie godzin

81 (93 w razie uczestnictwa w trzecim seminarium)

Opis poszczególnych zajęć

Prawo patentowe – wykład (24 godz.)

Celem wykładu jest nabycie przez słuchacza wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu prawa patentowego, zawartego w ustawie – Prawo własności przemysłowej. W ramach wykładu omówione zostają następujące zagadnienia:

·      pojęcie wynalazku podlegającego opatentowaniu;

·      pojęcie pierwszeństwa;

·      prawo do patentu;

·      wynalazki pracownicze oraz tzw. regulamin wynalazczości;

·      patent jako cywilnoprawne prawo podmiotowe;

·      zakres prawa z patentu;

·      roszczenia służące ochronie prawa do patentu i prawa z patentu, w tym roszczenia zabezpieczające i informacyjne;

·      umowy licencyjne i obrót prawami bezwzględnymi;

·      postępowanie w sprawie o udzielenie patentu.

 

Europejskie i międzynarodowe prawo patentowe – wykład (6 godz.)

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych rozwiązań, zawartych w międzynarodowych konwencjach poświęconych zagadnieniu ochrony wynalazków. Wykład pozwala na poznanie zależności oraz powiązania prawa polskiego z  prawem międzynarodowym.

 

Prawo autorskie  i prawa pokrewne – wykład (24 godz.)

Wykład obejmuje podstawowe instytucje prawa autorskiego i praw pokrewnych w ujęciu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tematy kolejnych wykładów to:

·      przedmiot prawa autorskiego – granice pojęcia „utwór”;

·      pierwotne nabycie praw autorskich;

·      autorskie prawa osobiste;

·      autorskie prawa majątkowe – prawo wyłączne i pola eksploatacji, prawo do wynagrodzenia i jego postaci;

·      dozwolony użytek utworów;

·      czas trwania praw autorskich i zagadnienia intertemporalne;

·      obrót prawami autorskimi – umowy przenoszące prawo i umowy licencyjne;

·      utwory o szczególnym reżymie – programy komputerowe, dzieła audiowizualne;

·      roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych;

·      roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych;

·      prawa pokrewne – przedmiot, treść poszczególnych praw;

·      zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi – pojęcie organizacji zbiorowego zarządzania, nadzór MKDiN, rola Komisji Prawa Autorskiego.

 

Międzynarodowe i europejskie prawo autorskie – wykład (9 godz.)

Słuchacze zapoznają się z istotą tzw. zasady terytorialności w prawie własności intelektualnej i jej wpływem na wczesne ukształtowanie się międzynarodowych konwencji w tej dziedzinie. Poznają mechanizm asymilacji podmiotów obcych z krajowymi i jej granice w poszczególnych konwencjach oraz stopniowe powiększanie się konwencyjnego minimum ochrony (konwencja berneńska i powszechna, konwencja rzymska, TRIPS, traktaty WIPO z 1996 r.). Przedstawione są także problemy wynikające z realizacji zasady asymilacji w praktyce zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi. Poruszone są także zagadnienia unijnego prawa autorskiego.

 

Prawo znaków towarowych – wykład (24 godz.)

Wykład obejmuje problematykę ochrony znaków towarowych, zwłaszcza w ujęciu przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej. Wykład składa się z 3 części.

Cześć pierwsza, wprowadzająca, obejmuje następujące zagadnienia:

·      charakterystyka znaku towarowego jako dobra niematerialnego;

·      modele ochrony znaku towarowego;

·      źródła regulacji: międzynarodowej, unijnej i krajowej.

Część druga jest poświęcona znakowi towarowemu jako przedmiotowi prawa ochronnego; obejmuje ona następujące zagadnienia:

·      zdolność rejestrowa (ochronna) oznaczenia, w tym normatywne pojęcie znaku towarowego oraz przeszkody udzielenia prawa ochronnego;

·      normatywne kategorie znaków towarowych;

·      pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego;

·      postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego.

Część trzecia wykładu dotyczy prawa ochronnego jako cywilnego prawa podmiotowego; obejmuje ona następujące zagadnienia:

·      treść i charakter prawa ochronnego;

·      prawo ochronne jako przedmiot majątkowy – umowy przenoszące, umowy licencyjne, inne aspekty prawa ochronnego jako składnika mienia;

·      naruszenie prawa ochronnego;

·      ograniczenia prawa ochronnego;

·      środki ochrony prawa ochronnego.

 

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jako forma ochrony dóbr niematerialnych – wykład (16 godz.)

Wykład podzielony jest na 4 części.

Część pierwsza obejmuje omówienie zagadnień wprowadzających, takich jak:

·      źródła prawa w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji w prawie krajowym, międzynarodowym i unijnym;

·      modele ochrony przed nieuczciwą konkurencją w aspekcie porównawczym;

·      zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

·      zagadnienie aktualności stosunku konkurencji jako przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji;

·      klauzula generalna w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i funkcje;

·      deliktowy charakter ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Część druga wykładu obejmuje omówienie tzw. stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem następujących czynów:

·      używanie wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa;

·      używanie fałszywego lub oszukańczego oznaczenia geograficznego;

·      używanie wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów lub usług;

·      naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa;

·      naśladownictwo zewnętrznej postaci produktów;

·      nieuczciwa konkurencja w zakresie użycia oznaczeń odróżniających w reklamie.

Część trzecia obejmuje zagadnienia stosunku ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do ustaw regulujących prawa wyłączne własności intelektualnej

Cześć czwarta obejmuje problematykę odpowiedzialności cywilnej za czyny nieuczciwej konkurencji.

 

Komercjalizacja dóbr osobistych – wykład (18 godz.)

Celem wykładu jest przedstawienie problemów, jakie rodzi postępująca komercjalizacja dóbr osobistych. W mediach i reklamie, w biotechnologiach, wykorzystuje się w celach gospodarczych dobra, który ustawodawca chroni jako dobra osobiste. Gdy działanie to jest bezprawne, konieczne jest znalezienie roszczeń ochronnych adekwatnych do sytuacji. Z kolei legalne korzystanie z tych dóbr na podstawie umów zezwalających stawia przed doktryną zasadnicze pytania o charakter prawny tych umów i granice swobody stron w ich ukształtowaniu.

Wykład rozpoczyna przedstawienie historii praw osobistych, klasycznej doktrynalnej koncepcji dóbr i praw osobistych oraz różnic między dobrami osobistymi a niematerialnymi. Następnie omawiane są rozwiązania legislacyjne, doktrynalne i dorobek orzecznictwa w krajach, które od kilkudziesięciu lat zmagają się z tym zjawiskiem (USA – right of publicity, Francja, Niemcy). Centralne miejsce w wykładzie poświęcone jest prawu do wizerunku, które jest dobrem o największym gospodarczym i społecznym znaczeniu, jako nośnik interesów idealnych i majątkowych. Analizowana jest zgoda i umowy zezwalające, jak również roszczenia ochronne. Wykład dotyczy również ochrony wizerunku i nazwiska post mortem, prawa kultu pamięci osoby zmarłej lub dziedziczenia majątkowego składnika praw osobistych. Prezentowane są też alternatywne metody chronienia interesów uprawnionego w przypadku wspomnianej komercjalizacji (ochrona deliktowa, przed nieuczciwą konkurencją, z prawa do znaków towarowych). Jeden wykład dotyczy zgody osoby na wykorzystanie komórek w biotechnologii.

 

Prawnokarna problematyka własności intelektualnej – wykład (6 godz.)

Przedmiotem zajęć jest omówienie źródeł prawa mającego znaczenie dla stosowania karnoprawnej ochrony własności intelektualnej. W szczególności omawiane są uregulowania zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych określające takie przestępstwa jak: plagiat, tzw. piractwo, paserstwo, wytwarzanie urządzeń przeznaczonych do niedozwolonego usuwania zabezpieczeń lub obrót takimi urządzeniami, utrudnianie kontroli. Omawiane są także uregulowania zawarte w ustawie – Prawo własności przemysłowej określające przestępstwa takie jak: przypisanie sobie autorstwa cudzego projektu wynalazczego, zgłoszenie cudzego wynalazku bez uprawnienia, obrót towarami oznaczonymi podrobionym znakiem towarowym oraz wykroczenia, takie jak: oznaczenie przedmiotów w sposób mający wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z ochrony, wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z ochrony.

Podczas wykładu przestawiona jest ewolucja niektórych uregulowań i główne problemy mające odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w tym m.in. problematyka dotycząca zbiegu przepisów. Obowiązujące uregulowania podlegają również ocenie z punktu spełnienia standardu nullum crimen sine lege. Przedstawiona jest również problematyka roli, jaką odgrywają uregulowania części ogólnej kodeksu karnego oraz – odpowiednio – przepisy części ogólnej kodeksu wykroczeń. Omawiane są także zasady karania za w/w przestępstwa (dot. stosowania kar i środków karnych).

Przedmiotem wykładu są ponadto uregulowania z zakresu prawa unijnego dotyczące współpracy w sprawach karnych zawarte w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które po wejściu w życie Traktatu z Lizbony mogą być wykorzystywane dla karnoprawnej ochrony własności intelektualnej.

 

Postępowanie administracyjne w sprawach własności przemysłowej – wykład (4 godz.)

Wykład ma na celu zapoznanie studentów Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej z podstawowymi, praktycznymi aspektami stosowania prawa administracyjnego w zakresie procedur uzyskiwania praw wyłącznych i ich ochrony, z uwzględnieniem orzecznictwa krajowego i unijnego oraz procedur obowiązujących przed Urzędem Patentowym RP. W szczególności słuchacze przedmiotowego wykładu zapoznają się, w aspekcie przepisów dotyczących postępowania administracyjnego, z zasadami postępowania zgłoszeniowego, w tym procedury patentowej i procedury ochrony znaków towarowych (krajowej, unijnej i międzynarodowej); postępowania rejestrowego, w tym procedury ochrony wzorów przemysłowych; postępowania odwoławczego i sprzeciwowego oraz postępowania prowadzonego w trybie spornym. W efekcie studenci nabędą podstawową praktyczną wiedzę w zakresie procedury administracyjnej stosowanej w odniesieniu do przedmiotów prawa własności przemysłowej, zasad uzyskiwania praw wyłącznych oraz struktury organizacyjnej Urzędu Patentowego RP.

 

Podatkowe aspekty praw autorskich – wykład (4 godz.)

Przedmiotem wykładu jest omówienie zagadnień związanych z podatkowymi aspektami praw autorskich, a także innych praw własności intelektualnej.  

 

Prawa wyłączne do nowych odmian roślin – wykład (4 godz.)

Wykład przedstawia zasady ochrony odmian roślin na podstawie sui generis prawa wyłącznego w świetle prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego.

 

Procedury graniczne jako środek ochrony praw własności intelektualnej – wykład (2 godz.)

Przedmiotem wykładu jest omówienie zagadnień związanych z procedurą celną dotyczącą zatrzymania towarów naruszających prawa własności intelektualnej na granicy państwa.

 

Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu własności intelektualnej; rozgraniczenie z postępowaniem administracyjnym – wykład (6 godz.)

Wykład poświęcony jest przedstawieniu problematyki ochrony własności intelektualnej w postępowaniu cywilnym, w tym postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej, problematyki kosztów sądowych, zasad reprezentacji, relacji między postępowaniem cywilnym a postępowaniem administracyjnym w kontekście ochrony praw własności intelektualnej.

 

Seminarium – Własność przemysłowa (12 godz.)

Celem seminarium jest przedstawienie praktycznych zagadnień stosowania prawa własności przemysłowej na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ramach seminarium prowadzona jest również szczegółowa analiza zagadnień związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej.

Seminarium rozwija umiejętność interpretacji orzeczeń oraz formułowania własnych poglądów, a także samodzielnej analizy kluczowych zagadnień prawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej.

 

Seminarium – Komercjalizacja dóbr osobistych (12 godz.)

Seminarium służy do przedyskutowania reprezentatywnych, polskich orzeczeń dotyczących komercjalizacji dóbr osobistych. omawiane są problemy związane z czcią, prywatnością, wizerunkiem, zgodą i umowami zezwalającymi, roszczeniami ochronnymi, renomą osób prawnych i pośmiertną ochroną wizerunku i nazwiska.

 

Seminarium – Prawo autorskie (12 godz.)

Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom, które z perspektywy interesów chronionych w systemie prawa autorskiego okazały się szczególnie problematyczne.