Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Uwaga!!! Dodatkowa rekrutacja w Klinice Prawa do sekcji praw człowieka „uchodźcy”

Rozpoczynamy dodatkową rekrutację  studentów na rok akademicki 2020/2021 do sekcji praw człowieka „uchodźcy” prowadzonej przez dr Małgorzatę Dziewanowską.

W zajęciach mogą brać udział studenci III, IV i V roku Prawa, zainteresowani prawem administracyjnym, a także dziedzinami pokrewnymi, odznaczający się dobrymi wynikami egzaminacyjnymi i posiadający zaliczenia z konwersatoriów i wykładów specjalizacyjnych z wybranej problematyki.

WSZYSCY ZAINTERESOWANIproszeni są o przesłanie mailowona adres: klinika@wpia.uw.edu.pl z dopiskiem: „Dodatkowa rekrutacja do sekcji praw człowieka” do dnia 30.09.2020 r. curriculum vitae oraz  listu motywacyjnego z otrzymanymi ocenami i zaliczeniami z przedmiotów związanych z tą sekcją, średnią ocen ze studiów, znajomością języków obcych (szczególnie mile widziana znajomość jęz. rosyjskiego), doświadczeniem we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zainteresowaniami. W liście motywacyjnym prosimy podać telefoniczny numer kontaktowy oraz adres mailowy i koniecznie nr albumu.