Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Nabór do Kliniki Prawa na rok akademicki 2024/25

Rozpoczynamy nabór studentów i studentek do Kliniki Prawa w roku akademickim 2024/2025. Zajęcia te mają charakter fakultatywny i są zaliczane do grupy C (8 pkt ECTS).

Celem zajęć w „KLINICE PRAWA” jest stworzenie studentom możliwości poznania prawa od strony praktycznej i nabycia podstawowych umiejętności w zakresie udzielania porad prawnych. Klientami Kliniki są osoby niezamożne, nie mające wystarczających środków na skorzystanie z odpłatnych porad prawnych.

W roku akademickim 2024/2025 „Klinika Prawa” przewiduje prowadzenie działalności w następujących sekcjach:

 1. Sekcja prawa pracy – dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk – seminarium w poniedziałek, godz. 13.15-14.40, sala 106.
 2. Sekcja prawa cywilnego – dr hab. Zbigniew Banaszczyk – seminarium we wtorek, godz. 16.45-18.15, sala 106.
 3. Sekcja prawa cywilnego – dr hab. Maria Boratyńska – seminarium we wtorek, godz. 9.45-11.15, sala 106.
 4. Sekcja prawa karnego „ofiary przemocy i dyskryminacji” – dr Julia Berg-Bajraszewska– seminarium w czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 106.
 5. Sekcja prawa karnego „tymczasowo aresztowani” – doc. dr Piotr Kładoczny – seminarium w czwartek godz. 9.45-11.15, sala 106.
 6. Sekcja praw człowieka „uchodźcy” – dr Małgorzata Dziewanowska – seminarium we wtorek, godz.18.30-20.00, sala 106.
 7. Sekcja prawa medycznego „cywilna” – dr hab. Maria Boratyńska – seminarium we wtorek, godz.13.15-14.45, sala 106.
 8. Sekcja prawa medycznego „karna i odpowiedzialność zawodowa” –  dr Katarzyna Syroka-Marczewska – seminarium w śr.godz.16.45 - 18.15, sala 106
 9. Sekcja sądownictwa międzynarodowego – dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak –seminarium w środę godz. 9.45-13.00, sala 106.
 10. Sekcja prawa karnego „redukcja szkód” – doc. dr Piotr Kładoczny - seminarium w poniedziałek, godz. 9-45-11.15, sala 106.
 11. Sekcja prawa administracyjnego – prof. dr hab. Jacek Jagielski, dr Katarzyna Syroka-Marczewska – seminarium w środę, godz. 18.30-20.00, sala 106.
 12. Sekcja prawa karnego „Niewinność” – doc. dr Piotr Kładoczny – seminarium w poniedziałek, godz. 11:30 - 13:00, sala 106.


WARUNKI:

 1. W zajęciach będą mogli brać udział studenci III, IV i V roku Wydziału Prawa, zainteresowani prawem karnym, prawem cywilnym, prawem pracy, prawem administracyjnym, a także dziedzinami pokrewnymi, odznaczający się dobrymi wynikami egzaminacyjnymi z wymienionych wyżej przedmiotów, posiadający zaliczenia z konwersatoriów i wykładów specjalizacyjnych oraz bloków z wybranej problematyki.
 2. Przewidujemy około 120 osobową grupę studentów uczestniczących w zajęciach z „Kliniki Prawa”.
 3. Zajęcia te prowadzone są przez cały rok akademicki. W skład zajęć wchodzą wykłady ogólno-kliniczne dla całej grupy, cotygodniowe seminaria prowadzone w sekcjach, uczestnictwo w rozprawach sądowych, konsultacje praktyczne z koordynatorem (w konkretnych sprawach), dyżury podczas których studenci i studentki będą udzielać porad prawnych z zakresu wybranej dziedziny.
 4. Seminaria ogólno-kliniczne odbywają się zawsze w środy od godz. 15.00 do 16.30.
 5. Podstawą zaliczenia zajęć jest obecność na wykładach i seminariach oraz ocena pracy studenta/ki przez koordynatora/kę w zakresie udzielania porad prawnych. Istnieje możliwość złożenia egzaminu, na którego wynik składać się będzie zaliczenie zajęć na ocenę bardzo dobrą oraz wykazanie się znajomością przepisów związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną i etyką zawodów prawniczych.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI proszeni są o złożenie wyłącznie on line CV i listu motywacyjnego w terminie do 31.05.2024 r., na adres:
klinika@wpia.uw.edu.pl z dopiskiem „Nabór do Kliniki Prawa”. List motywacyjny powinien wskazywać powody wyboru określonej sekcji Kliniki Prawa, otrzymane oceny i zaliczenia z przedmiotów związanych z wybraną sekcją, średnią ocen ze studiów, znajomość języków obcych (u studentów aplikujących do sekcji uchodźców mile widziana znajomość jęz. rosyjskiego i innych jęz. obcych), doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz główne zainteresowania.

W liście motywacyjnym prosimy podać telefoniczny numer kontaktowy oraz adres mailowy i koniecznie nr albumu.