Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Z dniem 14 maja zakończyliśmy przyjmowanie spraw w Klinice Prawa w roku akademickim 2020/2021.

W roku akademickim 2021/2022 zaczniemy przyjmować nowe sprawy od listopada.


 

Celem zajęć w „KLINICE PRAWA” jest stworzenie studentom/kom możliwości poznania prawa od strony praktycznej i nabycia podstawowych umiejętności w zakresie udzielania porad prawnych. Klientami Kliniki są osoby niezamożne, nie mające wystarczających środków na skorzystanie z odpłatnych porad prawnych.

W roku akademickim 2020/2021 „Klinika Prawa” przewiduje prowadzenie działalności w następujących sekcjach:

 1. Sekcja prawa pracy – dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
 2. Sekcja prawa cywilnego – dr hab. Zbigniew Banaszczyk
 3. Sekcja prawa cywilnego – dr hab. Maria Boratyńska
 4. Sekcja prawa karnego” ofiary przemocy i dyskryminacji” – dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak 
 5. Sekcja prawa karnego „tymczasowo aresztowani” – doc. dr Piotr Kładoczny
 6. Sekcja praw człowieka „uchodźcy” – dr Małgorzata Dziewanowska​
 7. Sekcja prawa medycznego „cywilna” – dr hab. Maria Boratyńska
 8. Sekcja prawa medycznego „karna i odpowiedzialność zawodowa” dr Katarzyna Syroka -Marczewska
 9. Sekcja sądownictwa międzynarodowego – dr Barbara Namysłowska
 10. Sekcja prawa karnego „redukcja szkód” – doc.dr Piotr Kładoczny​
 11. Sekcja prawa administracyjnego – prof. dr hab. Jacek Jagielski, dr Katarzyna Syroka-Marczewska
 12. Sekcja prawa karnego ”niewinność” – doc. dr Piotr Kładoczny

 

WARUNKI:

 1. W zajęciach będą mogli brać udział studenci III, IV i V roku Prawa, zainteresowani prawem karnym, prawem cywilnym, prawem pracy, prawem administracyjnym, a także dziedzinami pokrewnymi, odznaczający się dobrymi wynikami egzaminacyjnymi z wymienionych wyżej przedmiotów, posiadający zaliczenia z konwersatoriów i wykładów specjalizacyjnych z wybranej problematyki.
 2. Przewidujemy około 100 osobową grupę studentów/ek uczestniczących w zajęciach z „Kliniki Prawa”.
 3. Zajęcia te prowadzone są przez cały rok akademicki. W skład zajęć wchodzą wykłady ogólno-kliniczne dla całej grupy, cotygodniowe seminaria prowadzone w sekcjach, uczestnictwo w rozprawach sądowych, konsultacje praktyczne z koordynatorem (w konkretnych sprawach), dyżury podczas których studenci będą udzielać porad prawnych z zakresu wybranej dziedziny.
 4. Seminaria ogólno-kliniczne odbywają się zawsze w środy o godz. 15. 00 do 16.30
 5. Podstawą zaliczenia zajęć jest obecność na wykładach i seminariach oraz ocena pracy studenta przez koordynatora w zakresie udzielania porad prawnych

Istnieje możliwość złożenia egzaminu , na którego wynik składać się będzie zaliczenie zajęć na ocenę b. dobrą oraz wykazanie się znajomością przepisów związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną i etyką zawodów prawniczych.

 

Zakres materiału wymagany do egzaminu z Kliniki Prawa ( 2013r.) pobierz

Klinika Prawa we współpracy z organizacją Jump 93 realizuje projekt pn. „Pogotowie prawne dla osób uzależnionych i HIV pozytywnych w Polsce”. Projekt realizowany jest dzięki dotacji Instytutu Spraw Publicznych, w ramach konkursu grantodawczego Obywatel i Prawo VII (który jest wspólną inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Instytutu Spraw Publicznych).

Misja Kliniki Prawa

Nasza misja zawiera się w dwóch słowach odzwierciedlających dwie ścieżki działalności Kliniki Prawa UW :

KSZTAŁCIĆ SIĘ I POMAGAĆ

Klinika Prawa stwarza studentom jedyną w toku studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego okazję do uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie udzielania porad klientom i rozwiązywania problemów prawnych.

Studenci skupieni w studenkiej poradni świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom w trudnej sytuacji majątkowej. Dla wszystkich tych, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego, wsparcie ze strony Kliniki Prawa to jedyna możliwość rozwiązania ich problemu prawnego.

Przez zetknięcie się z prawdziwymi klientami i prawdziwymi problemami studenci Kliniki Prawa doceniają wagę relacji klient-prawnik w wykonywaniu zawodów prawniczych, mają żywy kontakt z różnymi aspektami zawodu prawnika i uczą się zasad zawodowej odpowiedzialności.

Specyfika działalności Kliniki Prawa sprzyja tworzeniu etosu pracy pro publico bono wśród młodych prawników.