Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Rozpoczynamy nabór studentów do Kliniki w roku akademickim 2022/2023. Zajęcia te mają
charakter fakultatywny i są zaliczane do grupy C (8 pkt ECTS).
Celem zajęć w „KLINICE PRAWA” jest stworzenie studentom możliwości poznania prawa od
strony praktycznej i nabycia podstawowych umiejętności w zakresie udzielania porad prawnych.
Klientami Kliniki są osoby niezamożne, nie mające wystarczających środków na skorzystanie z
odpłatnych porad prawnych.
W roku akademickim 2022/2023 „Klinika Prawa” przewiduje prowadzenie działalności w
następujących sekcjach:
1. Sekcja prawa pracy – dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
2. Sekcja prawa cywilnego – dr hab. Zbigniew Banaszczyk
3. Sekcja prawa cywilnego – dr hab. Maria Boratyńska
4. Sekcja prawa karnego ”ofiary przemocy i dyskryminacji”–dr hab. Barbara Namysłowska-
Gabrysiak
5. Sekcja prawa karnego „tymczasowo aresztowani” – doc. dr Piotr Kładoczny
6. Sekcja praw człowieka „uchodźcy” – dr Małgorzata Dziewanowska
7. Sekcja prawa medycznego „cywilna” – dr hab. Maria Boratyńska
8. Sekcja prawa medycznego „karna i odpowiedzialność zawodowa” – dr Katarzyna
Syroka-Marczewska
9. Sekcja sądownictwa międzynarodowego – dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak
10. Sekcja prawa karnego „redukcja szkód” – doc. dr Piotr Kładoczny
11. Sekcja prawa administracyjnego – prof. dr hab. Jacek Jagielski, dr Katarzyna Syroka-
Marczewska
12. Sekcja prawa karnego ”niewinność” – doc. dr Piotr Kładoczny
WARUNKI:

1. W zajęciach będą mogli brać udział studenci III, IV i V roku Prawa, zainteresowani prawem
karnym, prawem cywilnym, prawem pracy, prawem administracyjnym, a także dziedzinami pokrewnymi,
odznaczający się dobrymi wynikami egzaminacyjnymi z wymienionych wyżej przedmiotów, posiadający
zaliczenia z konwersatoriów i wykładów specjalizacyjnych, bloków z wybranej problematyki.
2. Przewidujemy około 120 osobową grupę studentów uczestniczących w zajęciach z „Kliniki
Prawa”.
3. Zajęcia te prowadzone są przez cały rok akademicki. W skład zajęć wchodzą wykłady ogólno-
kliniczne dla całej grupy, cotygodniowe seminaria prowadzone w sekcjach, uczestnictwo w rozprawach
sądowych, konsultacje praktyczne z koordynatorem (w konkretnych sprawach), dyżury podczas których
studenci będą udzielać porad prawnych z zakresu wybranej dziedziny.
4. Seminaria ogólno-kliniczne odbywają się zawsze w środy o godz. 15. 00 do 16.30.
Terminy seminariów w sekcjach podamy w późniejszym terminie.

5. Podstawą zaliczenia zajęć jest obecność na wykładach i seminariach oraz ocena pracy
studenta przez koordynatora w zakresie udzielania porad prawnych. Istnieje możliwość złożenia
egzaminu , na którego wynik składać się będzie zaliczenie zajęć na ocenę b. dobrą oraz wykazanie się
znajomością przepisów związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną i etyką zawodów prawniczych.
WSZYSCY ZAINTERESOWANI proszeni są o złożenie tylko online CV i listu
motywacyjnego w terminie do 31.05.2022 r., na adres: klinika@wpia.uw.edu.pl z dopiskiem
„Nabór do Kliniki Prawa”. List motywacyjny powinien wskazywać powody wyboru określonej
sekcji Kliniki Prawa, otrzymane oceny i zaliczenia z przedmiotów związanych z wybraną sekcją,
średnią ocen ze studiów, znajomość języków obcych (u studentów aplikujących do sekcji
uchodźców mile widziana znajomość jęz. rosyjskiego i innych jęz. obcych), doświadczenia we
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz główne zainteresowania.
W liście motywacyjnym prosimy podać telefoniczny numer kontaktowy oraz adres
mailowy w systemie USOS.