Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Projekty

„Prawnicy uchodźcom II”

Począwszy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 r., Wydział Prawa i Administracji UW realizował projekt finansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji o nazwie „Prawnicy uchodźcom II”.

Krótki opis projektu:

Realizacja projektu „Prawnicy uchodźcom II” wynika z konieczności świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej dwóm szczególnie wrażliwym grupom cudzoziemców, wymagających dostępu do porad prawnych: osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osobom w procedurach powrotowych.

Celem projektu jest:

  1. Poprawa warunków przyjmowania uchodźców i usprawnienie procedury o nadanie statusu uchodźcy poprzez poprawę dostępu do poradnictwa prawnego oraz informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz osób z grup szczególnie wrażliwych.
  2. Zapewnienie ochrony przestrzegania praw cudzoziemców, w sprawie których trwa postępowanie odnośnie powrotu do kraju pochodzenia (czyli w tzw. postępowaniach powrotowych) poprzez świadczenie nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej.

Przewiduje się udzielenie wysokiej jakości porad prawnych dla 1470 osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w 2850 sprawach) oraz dla 370 osób będących w procedurach powrotowych (w 600 sprawach).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

Działanie 1: Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w procedurze o nadanie statusu uchodźcy
Działanie 2: Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w procedurze powrotowej
Działanie 3: Seminaria dla studentów-wolontariuszy
Działanie 4: Informacja prawna oraz Centrum Wolontariatu

Projekt realizowany jest wspólnie przez następujące organizacje (partnerów):

Helsińską Fundację Praw Człowieka www.hfhrpol.waw.pl
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, SIP
Caritas Archidiecezji Białostockiej
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa.
Klinikę Prawa UW (Wydział Prawa i Administracji UW)

Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa.

„Prawnicy na rzecz uchodźców V”

Począwszy od 1 stycznia 2012 roku, Wydział Prawa i Administracji UW realizuje 3-letni projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Uchodźczego o nazwie „Prawnicy na rzecz uchodźców V”.

Projekt ma na celu rozwinięcie i poprawę oferty integracyjnej oraz poradnictwa zarówno dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, jak i osób objętych ochroną międzynarodową. W ramach projektu udzielana jest pomoc prawna i informacja prawna cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy, a także osobom, którym nadano status uchodźcy, lub tym, które uzyskały inną formę ochrony międzynarodowej na terenie Polski. Ponadto uchodźcy uzyskają specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, społeczne oraz pomoc w dostępie do opieki medycznej. Powstanie również film informacyjno-edukacyjny dla cudzoziemców przedstawiający ich prawa i różne aspekty funkcjonowania polskiego społeczeństwa.

Istotnym elementem projektu są badania nad zjawiskiem uchodźctwa (analiza potrzeb integracyjnych, integracji na rynku pracy), badania dostępu do pomocy prawnej dla migrantów przymusowych w Polsce oraz analiza doświadczeń innych państw w integracji uchodźców. Projekt zakończy się międzynarodową konferencją dotyczącą wyzwań stojąchcyh przed społeczeństwami przyjmującymi osoby poszukujące międzynarodowej ochrony.

Projekt stanowi kontynuację projektów Prawnicy na rzecz uchodźców I, II, III i IV.

Projekt realizowany jest wspólnie przez następujące organizacje (partnerów):

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa.

Jednostka zarządzająca – Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Inne: Urząd Do Spraw Cudzoziemców

Redukcja szkód 

Obecnie obowiązujące prawo w Polsce penalizuje posiadanie narkotyków, w każdej ilości, również wtedy gdy posiadaczem jest osoba uzależniona od narkotyków i posiada je wyłącznie na własny użytek. Jest to powodem częstych, bezprawnych zatrzymań przez Policję osób uzależnionych od narkotyków,  tylko po to by podnieść wykrywalność przestępstw. Często dochodzi do zatrzymań przez Policję osób posiadających narkotyki na własny użytek w okolicach punktów, gdzie wymieniane są igły i strzykawki (co ma zapobiec rozprzestrzenianiu się HIV i HCV), co powoduje, iż osoby te boją się zbliżać do tych punktów, a w konsekwencji ma to negatywny wpływ na zapobieganie rozprzestrzenianiu się HIV i HCV.  Równie częstym zjawiskiem jest skazywanie na karę pozbawienia wolności osób uzależnionych od narkotyków, którzy popełnili przestępstwo by móc zakupić narkotyki. I choć w tym przypadku mamy do czynienia z tzw. obligatoryjną obroną  przed sądem czyli osobę tą musi reprezentować adwokat, de facto jest to obrona iluzoryczna, ponieważ obrońcy z urzędu nie przykładają zbytniej uwagi do tego rodzaju spraw. Chcielibyśmy, aby studenci z Kliniki zajmowali się właśnie tymi osobami i ich prawami, tak aby mogli oni skutecznie dochodzi swoich praw przed organami państwowymi.

Sekcja ta ma dwa cele:

Pierwszy – udzielnie porad prawnych przez studentów wydziału prawa osobom żyjącym z HIV/AIDS i  zażywającym narkotyki, których prawa zostały naruszone.

Drugi – kształcenie początkujących prawników (studentów) w zakresie tematyki redukcji szkód – przedstawienie obowiązującego w Polsce prawa, prawa międzynarodowego (3 obowiązujące Konwencje), a także wypracowanych, przez organizacje pozarządowe na całym, świecie standardów, które powinny być przełożone na obowiązujące prawo.