Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Tematyka zajęć

Przykładowe tematy zajęć w Klinice Prawa UW:

 • Zasady wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego.
 • Kodeks etyki adwokackiej i radcowskiej.
 • Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów i radców.
 • Zasady wykonywania zawodu sędziego.
 • Kodeks etyki sędziowskiej.
 • Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.
 • Zasady wykonywania zawodu prokuratora. Kodeks etyki prokuratorskiej. Odpowiedzialność zawodowa prokuratorów.
 • Zasady pracy policji oraz rola w procesie wymiaru sprawiedliwości.
 • Rola organizacji społecznych w procesie karnym i zasady współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości.
 • Rola organizacji społecznych w procesie cywilnym.
 • Zasady współdziałania kliniki z organami wymiaru sprawiedliwości.
 • Zadania kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.
 • Sytuacja prawna cudzoziemców w Polsce.
 • Zasady uzyskania statusu uchodźcy w Polsce. Kwestie proceduralne.
 • Małoletni bez opieki ubiegający się o status uchodźcy.
 • Specyfika sytuacji kobiet uchodźców.
 • Zasady uzyskiwania własności nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce.
 • Zasady podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce.
 • Kuratela i opieka w świetle KRiO i prawa prywatnego międzynarodowego. Wybrane aspekty prawne.
 • Postępowanie z osobą znajdującą się w sytuacji kryzysowej.
 • Psychologiczne mechanizmy zachowania się kobiet ofiar przemocy w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości.
 • Stereotypy kulturowe i ich przezwyciężanie.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Przeprowadzanie wywiadu z klientami.
 • Komunikacja z klientem zaburzonym psychicznie.
 • Komunikacja z dzieckiem w sytuacji kryzysowej.
 • Stres związany z wykonywaniem zawodu i sposoby radzenia sobie z nim.
 • Symulacja rozprawy karnej.
 • Symulacja rozprawy cywilnej.