Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 • Kamery nasobne w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

  Tytuł projektu: Kamery nasobne w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
  Kierownik projektu: dr hab. Paweł Waszkiewicz prof. UW
  E-mail: p.waszkiewicz@uw.edu.pl

  Opis projektu:
  Planowane w toku projektu badania empiryczne mają na celu przede wszystkim pozwolić określić, w
  jakim zakresie wprowadzenie tzw. kamer nasobnych (body-worn cameras, BWC) może wpłynąć na pracę
  Policji oraz wymiaru sprawiedliwości. Czy i w jakim stopniu mogą być zrealizowane stawiane cele oraz
  pokładane nadzieje. Służyć temu będzie wykorzystanie mieszanych metod badawczych –metod badań
  ilościowych, takich jak ankieta, wywiad kwestionariuszowy, jak również jakościowych: wywiadów
  pogłębionych, studiów przypadku oraz badania faktycznego wykorzystania BWC oraz nagrań z nich
  pochodzących. Planowane wprowadzenie na szeroką skalę BWC do polskiej Policji stwarza szansę na
  przeprowadzenie badań według modelu quasi-eksperymentalnego. Istotnym jest uzupełnienie
  anegdotycznych historii, jak np. wykorzystania nagrania BWC jako dowodu na podrzucenie przez
  funkcjonariuszy inkryminujących zatrzymanego przedmiotów, o rzetelne wyniki badań. Badany będzie
  związek pomiędzy skalą wykorzystania BWC a stopniem przestrzegania obowiązujących procedur. W
  ramach badań zostanie też zweryfikowana hipoteza o związku wykorzystania BWC z wpływem na
  czynności śledcze.
  Na podstawie uzyskanych wyników opracowany zostanie model teoretyczny wykorzystania BWC w pracy
  Policji. Wyniki badań oprócz aspektów stricte poznawczych mogą służyć podejmowaniu decyzji w
  zakresie kreowania efektywnej i bezpiecznej dla obywateli (nienaruszającej ich praw oraz wolności o co
  przy takim rozwiązaniu jak BWC nietrudno) polityki organizacyjnej organów ścigania i wymiaru
  sprawiedliwości

  Warunki względem kandydata/tki
  • wykształcenie wyższe magisterskie (tytuł zawodowy magistra) w zakresie nauk społecznych;
  • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w środowisku organów ścigania lub wymiaru
  sprawiedliwości;
  • doświadczenie w pisaniu i publikowaniu artykułów naukowych;
  • znajomość przepisów oraz praktyki funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
  • zainteresowanie nowymi technologiami i ich wpływem na rzeczywistość społeczną i prawną;
  • umiejętność pracy w zespole.

  Dyscyplina: nauki prawne

  Limit miejsc: 1

  Harmonogram rekrutacji

  • rejestracja kandydatów/tek: 19 lutego 2022 – 4 marca 2022 za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres: p.waszkiewicz@uw.edu.pl
  • postępowanie rekrutacyjne: 5 – 7 marca 2022
  • ogłoszenie listy rankingowej: do 9 marca 2022
  • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanej/nego kandydatki/ta: 22 marca 2022 do godz.
  14.00
  • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 31 marca 2022

  Forma postępowania kwalifikacyjnego
  W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę:
  1) aktywności naukowej kandydata/tki na podstawie CV lub życiorysu udokumentowanej skanami
  materiałów załączonymi do wniosku o przyjęcie do Szkoły;
  2) rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem/tką.
  Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczone zostaną osoby, które na podstawie złożonych dokumentów
  spełniają wskazane w niniejszym ogłoszeniu warunki formalne oraz uzyskały minimum połowę punktów
  za dotychczasowe osiągniecia naukowe oraz nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań.
  Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone w formie zdalnej w dniu 6 marca 2022 r. Godzina i link
  zostaną przesłane kandydatom/tkom w dniu 5 marca 2022 r.


  Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej
  Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami
  zgłoszonymi przez kandydata/tkę. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może
  zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

  Wymagane dokumenty
  1) wskazanie wybranej dyscypliny, w której kandydat planuje podjąć kształcenie, numer PESEL lub
  numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres poczty
  elektronicznej, numer telefonu), informację, czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji
  administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodę na przetwarzanie
  danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;
  2) skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub
  równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku dyplomu
  równorzędnego dyplomowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego
  stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność. W przypadku gdy dyplom został wydany w
  języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe;
  3) życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i
  osiągnięciach naukowych kandydata w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających
  złożenie wniosku (w przypadku, gdy kandydat w tym okresie został rodzicem, co potwierdzi
  załączając we wniosku skan aktu urodzenia dziecka, termin ten podlega wydłużeniu o dwa lata
  na każde dziecko), w szczególności o:
   publikacjach,
   pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych,
   udziale w konferencjach naukowych,
   udziale w projektach badawczych,
   nagrodach i wyróżnieniach,
   stażach badawczych,
   odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych,
   działalności popularyzującej naukę,
   działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego,
   średniej ocen ze studiów,
   karierze zawodowej,
   znajomości języków obcych;

  4) skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;
  5) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub
  oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole;
  6) skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie
  doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, stanowiącego
  załącznik nr 4 do Uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r.
  w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z
  2021, poz. 13), ponadto kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie
  innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub
  propozycji projektu badawczego;
  7) fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
  8) oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada
  bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia
  doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego
  przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
  9) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu
  postępowania administracyjnego;
  10) skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów
  równoważnych (np. suplement do dyplomu);
  11) streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze
  spacjami).

  Kryteria oceny
  a) kompetencje kandydatów/tek do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny
  końcowej),
  b) dotychczasowe osiągniecia naukowe kandydatów/tek (50% oceny końcowej),
  c) nagrody i wyróżnienia kandydata/tki wynikające z prowadzonych badań (20% oceny końcowej).
  Więcej: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

  Program kształcenia
  Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 300 godz. łącznie przez cały okres
  kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem
  promotora. Rozpoczęcie kształcenia – marzec 2022.
  Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

  Stypendium
  Stypendium wynosi 2779,40 zł brutto brutto (do oceny śródokresowej) i 4941,20 zł brutto brutto (po
  pozytywnej ocenie śródokresowej).

 • Źródła historyczne polskiego prawa zobowiązań

  Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  Nazwa stanowiska: doktorant/student-stypendysta
  Liczba stanowisk: 2

  Wymagania:
  1. Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie lub być studentem 4/5 roku na kierunku prawo, ze
  specjalizacją w zakresie historii prawa lub prawa cywilnego…
  2. Powinien biegle posługiwać się językiem angielskim, ponadto dodatkowo pożądana przynajmniej bierna
  znajomość jednego z następujących języków: niemiecki, francuski lub rosyjski.
  3. Zaletą byłoby, gdyby kandydat już wcześniej opublikował przynajmniej jedną publikację z zakresu prawa
  rzymskiego, historii prawa lub prawa cywilnego.
  4. Znajomość odpowiedniej metodologii będzie dodatkowym atutem.

  Opis zadań:
  1. Stypendysta będzie uczestniczył we wszystkich zadaniach badawczych w ramach projektu pod kierunkiem i
  nadzorem kierownika projektu, w szczególności na etapie zbierania i selekcjonowania materiałów
  źródłowych.
  2. Stypendysta otrzyma własną część materiału badawczego do analizy, stosownie do swojego doświadczenia i
  możliwości.
  3. Do jego obowiązków należeć będzie wykonywanie kwerend bibliotecznych, wykonywanie zapytań
  archiwalnych; opracowywanie zeskanowanych materiałów; początkowe zapytania do biblioteki.
  4. Prezentowanie postępów pracy, wewnętrzne spotkania grupowe i seminaria.
  Typ i edycja konkursu NCN: OPUS 21
  Nazwa projektu: „Źródła historyczne polskiego prawa zobowiązań”
  Nr rej. projektu: 2021/41/B/HS5/03842
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Giaro
  Termin składania ofert: 20.03.2022 10:00
  Forma składania ofert: mailowo
  Warunki zatrudnienia: dla zwycięskiego kandydata przewidziane jest stypendium w wysokości 26.400 zł okres
  pobierania wynagrodzenia 24 miesiące
  Termin rozpoczęcia realizacji zadań: kwiecień 2022 r.
  Dodatkowe informacje: pytania jak i dokumenty należy wysłać w formie wiadomości e-mail z tytułem „NCN
  OPUS-21” na adres e-mail: badania@wpia.uw.edu.pl.
  Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Życiorys
  2. Krótki list motywacyjny
  3. Skan dyplomu magistra lub zaświadczenie o byciu studentem 4 lub 5 roku studiów oraz kopie wszelkich
  stosownych publikacji
  4. podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych (do pobrania tutaj: link)

  Name of the entity: University of Warsaw, Faculty of Law and Administration
  Name of the position: Ph.D. student
  Number of positions: 2
  Requirements:
  1. The candidate for the scholarship should have a master’s degree or be a 4/5 year student in law preferable
  with a specialization in Legal History or Polish Civil Law.
  2. He or she should be proficient in English and it would be appreciated if the candidate knew at least one of
  the following languages passively: German, French or Russian.
  3. It would be an advantage if the candidate had already published at least once in Roman law, Legal History
  or Polish Civil Law.
  4. Knowledge of the relevant methodology will be an advantage.
  Job description:
  1. The scholarship holder will be included in all research tasks within the project under the guidance and
  supervision of the PI, especially while searching for and systemizing legal sources for the project.
  2. The holder will receive his or her own portion of the research material for analysis, according to his or her
  experience and possibilities.
  3. It will be his or her duty to perform library queries, performing archive queries; developing scanned
  materials; initial library query.
  4. Presenting the work progress, internal group meetings and seminars.
  NCN call: OPUS 21
  Project name: The historical roots of the Polish law of obligations
  Projects reg. no.: 2021/41/B/HS5/03842
  Principal investigator: prof. dr hab. Tomasz Giaro
  Deadline for application: 20.03.2022 10:00
  How to apply: per e-mail
  Employment conditions: for the successful candidate, a scholarship in the amount of PLN 26,400 is provided
  for the period of receiving remuneration 24 months
  Starting date of work: April 2022
  Additional information: questions and documents should be sent by e-mail with the title "NCN OPUS-21" to
  the following e-mail address: badania@wpia.uw.edu.pl
  The application should include:
  1. Curriculum vitae
  2. Short cover letter
  3. Copy of the M.A. diploma or a certificate of being a student of the 4th or 5th year of study and any relevant
  publications
  4. signed agreement for the processing of personal data by the University of Warsaw (link)

 • Oferta pracy w projekcie finansowanym przez NCN

  Nazwa jednostki: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
  Nazwa stanowiska: Asystent badawczy
  Typ konkursu NCN: PRELUDIUM – HS

   

  Opis zadań:

  Wsparcie merytoryczno-organizacyjne przy projekcie „W stronę charakterystyki instytucji prawnych w kategoriach modeli” – przeprowadzenie kwerendy pod kątem zadań badawczych dotyczących m.in. ontologii społecznej i filozofii działania (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki instytucji prawnych) i opracowanie jej wyników oraz omówienie ich podczas spotkań roboczych (projekt realizowany jest na Uniwersytecie Warszawskim).

   

  Wymagania:
  - zainteresowania badawcze obejmujące ontologię społeczną bądź filozofię działania i/lub filozofię i teorię prawa, udokumentowane np. potwierdzeniem ukończenia odpowiednich kursów uniwersyteckich/udziału w studenckim ruchu naukowym, osiągnięciami naukowymi lub załączoną pracą o charakterze naukowym potwierdzającą znajomość ww. tematyki;

  - znajomość języka angielskiego potwierdzona zdaniem egzaminu certyfikacyjnego/zaliczeniem lektoratu lub przedmiotu prowadzonego w tym języku na poziomie co najmniej B2;

  - udokumentowane osiągnięcia naukowe – udział w minimum jednej konferencji międzynarodowej i minimum jeden opublikowany tekst naukowy;
  - mile widziane udokumentowane dodatkowe formy aktywności naukowej: uczestnictwo w warsztatach/seminariach/szkołach letnich związanych z ww. tematyką oraz doświadczenie w pracy naukowej (także w kwestiach organizacyjnych);
  - rozważani będą wyłącznie kandydaci będący min. studentami IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo lub pokrewnych.


  Termin składania ofert: niedziela, 13 marca 2022, 23:59
  Forma składania ofert: email
   

  Warunki zatrudnienia:

  Umowa cywilnoprawna obejmująca pomoc merytoryczno-organizacyjną w realizacji zadań badawczych (m.in. analizy materiałów źródłowych, opracowanie wyników). Okres wykonywania umowy: kwiecień-grudzień 2022, wynagrodzenie w łącznej wysokości 3000 zł brutto. Przewidziane dofinansowanie ewentualnego udziału m.in. w konferencjach naukowych wskazanych w opisie projektu. Możliwość przedłużenia współpracy o 12 lub 24 miesiące.

   

  Dodatkowe informacje:
  Wyboru dokona trzyosobowa komisja. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  Wymagane dokumenty: CV wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów konkursowych.
  Forma składania: pocztą elektroniczną na adres wojciech.grabon@uw.edu.pl
   

  Zgłoszenie musi zawierać następujące oświadczenia:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883).
   

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji projektu (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)”.

 • Świątynia sprawiedliwości. Podwaliny systemowej interpretacji Digestów

  Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  Nazwa stanowiska: student-stypendysta
  Liczba stanowisk: 2

  Wymagania:
  1. Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie lub być studentem 4/5 roku na kierunku prawo, ze
  specjalizacją w zakresie prawa rzymskiego, historii prawa lub języków klasycznych.
  2. Powinien biegle posługiwać się językiem angielskim oraz łaciną. Znajomość greki mile widziana. Ponadto
  dodatkowo pożądana przynajmniej bierna znajomość jednego z następujących języków: niemiecki, włoski,
  francuski lub hiszpański.
  3. Zaletą byłoby, gdyby kandydat już wcześniej opublikował przynajmniej jedną publikację z zakresu prawa
  rzymskiego, historii prawa lub prawa cywilnego.
  4. Znajomość odpowiedniej metodologii będzie dodatkowym atutem.

  Opis zadań:
  1. Stypendysta będzie uczestniczył we wszystkich zadaniach badawczych w ramach projektu pod kierunkiem i
  nadzorem kierownika projektu, w szczególności na etapie zbierania i selekcjonowania materiałów
  źródłowych.
  2. Stypendysta otrzyma własną część materiału badawczego do analizy, stosownie do swojego doświadczenia i
  możliwości.
  3. Do jego obowiązków należeć będzie wykonywanie kwerend bibliotecznych, wykonywanie zapytań
  archiwalnych; opracowywanie zeskanowanych materiałów; początkowe zapytania do biblioteki.
  4. Prezentowanie postępów pracy, wewnętrzne spotkania grupowe i seminaria.
  5. Od kandydata oczekuje się przygotowania pracy magisterskiej powiązanej z tematyką projektu, jak również
  co najmniej jednego artykułu naukowego stworzonego w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas
  prowadzenia badań w projekcie.

  Typ i edycja konkursu NCN: MAESTRO 12
  Nazwa projektu: „Świątynia sprawiedliwości. Podwaliny systemowej interpretacji Digestów”
  Nr rej. projektu: 2020/38/A/HS5/00378
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jakob F. Stagl
  Termin składania ofert: 31.03.2022 10:00
  Forma składania ofert: mailowo
  Warunki zatrudnienia: dla zwycięskiego kandydata przewidziane jest stypendium w wysokości 84 000 zł okres
  pobierania wynagrodzenia 24 miesiące
  Termin rozpoczęcia realizacji zadań: kwiecień 2022 r.
  Dodatkowe informacje: pytania jak i dokumenty należy wysłać w formie wiadomości e-mail z tytułem „NCN
  MAESTRO-12” na adres e-mail: badania@wpia.uw.edu.pl.
  Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Życiorys
  2. Krótki list motywacyjny
  3. Zaświadczenie o byciu studentem 4 lub 5 roku studiów oraz kopie wszelkich stosownych publikacji
  4. podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych (do pobrania tutaj: link)

  Name of the entity: University of Warsaw, Faculty of Law and Administration
  Name of the position: Ph.D. student
  Number of positions: 2

  Requirements:
  1. The candidate for the scholarship should have a master’s degree or be a 4/5 year student in law preferable
  with a specialization in Roman law, Legal History or Classics.
  2. He or she should be proficient in English and Latin. The knowledge of Greek will be welcomed. The
  candidate should be fluent in at least one of the following modern languages: German, Italian, Spanish or
  French.
  3. It would be an advantage if the candidate had already published at least once in a peer-reviewed periodical.
  4. Knowledge of the relevant methodology will be an advantage.

  Job description:
  1. The scholarship holder will be included in all research tasks within the project under the guidance and
  supervision of the PI.
  2. The holder will receive his or her own portion of the research material for analysis, according to his or her
  experience and possibilities.
  3. It will be his or her duty to perform library queries, performing archive queries; developing scanned
  materials; initial library query.
  4. Presenting the work progress, internal group meetings and seminars.
  5. It will be expected from the scholarship holder to prepare a master thesis related to the research topic as well
  as at least one paper basing on the experience gained while conducting the project research.

  NCN call: MAESTRO 12
  Project name: The Temple of Justice. A Foundation of a Systematic Interpretation of the Digest
  Projects reg. no.: 2020/38/A/HS5/00378
  Principal investigator: prof. dr hab. Jakob F. Stagl
  Deadline for application: 31.03.2022 10:00
  How to apply: per e-mail
  Employment conditions: for the successful candidate, a scholarship in the amount of PLN 84,000 is provided
  for the period of receiving remuneration 24 months
  Starting date of work: April 2022
  Additional information: questions and documents should be sent by e-mail with the title "NCN MAESTRO-
  12" to the following e-mail address: badania@wpia.uw.edu.pl
  The application should include:
  1. Curriculum vitae
  2. Short cover letter
  3. Certificate of being a student of the 4th or 5th year of study and any relevant publications
  4. signed agreement for the processing of personal data by the University of Warsaw (link)

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta Centrum Oceny Skutków Regulacji

  W związku z realizacją projektu „Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu
  Warszawskiego” w programie MEiN „Nauka dla Społeczeństwa” (dalej: „Projekt”), ogłasza
  się nabór na stanowisko asystenta Centrum Oceny Skutków Regulacji.
  Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
  1. status studenta Wydziału Prawa i Administracji UW (ukończony drugi rok studiów)
  lub uczestnika Szkoły Doktorskiej UW;
  2. biegła znajomość języka angielskiego – znajomość drugiego języka kongresowego
  będzie dodatkowym atutem;
  3. znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce;
  4. zainteresowanie tematyką stanowienia prawa, ekonomicznej analizy prawa lub
  prawem ustrojowym;
  5. bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność i inicjatywa;
  6. wysoka kultura osobista;
  7. dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie zdobyte w ramach
  działalności społecznej (np. współpraca z organizacjami pozarządowymi),
  praktyki/staże zawodowe w ramach instytucji publicznych lub podmiotów
  prywatnych.
  Zakres obowiązków:
  1. koordynowanie prac Centrum Oceny Skutków Regulacji oraz administrowanie
  Centrum;
  2. wsparcie w zakresie organizacji wydarzeń naukowych i promocyjnych;
  3. nawiązywanie kontaktów z badaczami, zagranicznymi jednostkami naukowymi i
  uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi;
  4. zaangażowanie w prace interdyscyplinarnych grup roboczych opracowujących
  analizy;
  5. współpraca merytoryczna w zakresie opracowania publikacji naukowych i
  eksperckich.
  Przewidywane zaangażowanie czasowe: ok. 3 dni roboczych w tygodniu.
  Miejsce wykonywania obowiązków: biuro Centrum (Collegium Iuridicum I, Kampus
  Centralny UW).
  Termin rozpoczęcia współpracy: kwiecień 2022 r.
  Forma zatrudnienia:
  Umowa cywilnoprawna, wynagrodzenie w wysokości 1500-2000 zł brutto.
  W terminie do dnia 14 kwietnia 2022 r. kandydaci powinni złożyć CV, komplet dokumentów
  potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie wraz z oświadczeniem 1 w formie
  elektronicznej na adres cosr@wpia.uw.edu.pl .

  1 O treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych)”.

  Konkurs zostanie rozstrzygnięty decyzją Komisji Konkursowej, złożonej z ekspertów
  Centrum oraz przedstawiciela Kolegium Dziekańskiego WPiA UW, w terminie do dnia 27
  kwietnia 2022 r. Decyzja zostanie zakomunikowana kandydatom drogą poczty elektronicznej.

 • Kamery nasobne w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

  Nazwa jednostki: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
  Warszawa

  Tytuł projektu: Kamery nasobne w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  (nr 2021/41/B/HS5/02988)
  Nazwa stanowiska: student/ka-stypendysta/tka
  Oferujemy stanowisko studenta/tki-stypendysty/tki w ramach projektu OPUS 21 
  finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) Kamery nasobne w pracy organów
  ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

  Liczba stanowisk: 2

  Wymagania:

  1.     minimum ukończony trzeci rok studiów w obszarze nauk społecznych
  (m.in. prawo, socjologia lub psychologia). Wymóg dotyczy zarówno studiów
  pierwszego stopnia, jak również jednolitych studiów magisterskich;
  2.     zainteresowania dotyczące nowych technologii;
  3.     znajomość prawnych regulacji oraz praktyki funkcjonowania organów
  ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
  4.     biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca: analizę źródeł,
  udział w przygotowaniu tekstów i raportów, udział w konferencjach
  naukowych.
  Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów
  badawczych, znajomość innych języków obcych lub umiejętność
  wykorzystania narzędzi lub technik specjalistycznych w tym statystycznych;

  Opis zadań:
  Zadania stypendysty/tki-studenta/tki:

   Udział we wszystkich pracach zespołu Projektu, w tym m.in. obejmujących:
  - przygotowania narzędzi badawczych
  - prowadzenie pilotaży
  - prowadzenie badań (wywiadów, ankiet, obserwacji)
  - analiza wyników
  - kwerenda materiałów źródłowych
  - udział w przygotowaniu raportów i publikacji
  - udział w seminariach, konferencjach, szkoleniach
  - pomoc w przygotowaniu wystąpień na konferencjach naukowych

    Przewidywany czas pracy to około 50 godzin miesięcznie/600 godzin rocznie

  Warunki zatrudnienia:

  Wynagrodzenie w formie stypendium, w wysokości 1300 zł miesięcznie
  Okres zatrudnienia: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny rok.
  Typ konkursu NCN: OPUS – HS
  Termin składania zgłoszeń: 14 kwietnia 2022 r.
  Forma składania ofert:
  e-mail

  Wymagane dokumenty :
  1.     CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
  osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji
  procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych);
  2.     Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego i ew. innych języków
  obcych;
  3.     Wykaz publikacji naukowych, wystąpień na konferencjach i seminariach
  naukowych lub studenckich.

  Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres kierownika projektu w
  tytule maila wpisując Konkurs Student OPUS 21:
  p.waszkiewicz@uw.edu.pl

  Rozstrzygnięcie konkursu:
  Wnioski rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji zgodnie z regulaminem przyznawania
  stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego
  Centrum Nauki.
  Wybrani kandydaci/tki mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 28 kwietnia 2022 r.

 • Niewidzialna ręka spadkodawcy. Fundacja prywatna jako narzędzie wielopokoleniowego decydowania o losach majątku po śmierci

  Uniwersytet Warszawski
  Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w projekcie badawczym OPUS 21 pt.: „Niewidzialna ręka
  spadkodawcy. Fundacja prywatna jako narzędzie wielopokoleniowego decydowania o losach majątku po
  śmierci” (nr 2021/41/B/HS5/00857)

  Wymagania obowiązkowe:
  1. Ukończone studia magisterskie z zakresu prawa.
  2. Status doktoranta lub uczestnika szkoły doktorskiej na terenie Polski w dyscyplinie nauki prawne.
  3. Opublikowane co najmniej dwa teksty naukowe.
  4. Doświadczenie naukowe w komparatystyce prawnej (preferowane doświadczenie z prawem któregoś z
  państw niemieckojęzycznych).
  5. Zainteresowanie prawem spadkowym potwierdzone tematami obronionej pracy magisterskiej i
  przygotowywanej pracy doktorskiej (obie z zakresu prawa cywilnego, co najmniej jedna –
  spadkowego).
  6. Znajomość języka angielskiego (zaawansowana) i niemieckiego (co najmniej średnio zaawansowana).
  Wymagania fakultatywne:
  1. Publikacje w zakresie prawa spadkowego.
  2. Doświadczenie w pracy w projekcie naukowym.
  3. Znajomość innych języków obcych.
  Opis zadań:
  1. Przeprowadzenie badań w zakresie tematyki grantu (regulacja fundacji prywatnych i podobnych
  instytucji w krajach niemieckojęzycznych), w tym prowadzenie kwerendy w kraju
  niemieckojęzycznym.
  2. Autorstwo lub współautorstwo tekstu lub tekstów naukowych stanowiących efekt projektu.
  3. Autorstwo lub współautorstwo tekstów popularyzatorskich publikowanych na stronie projektu.
  4. Udział w konferencjach lub seminariach organizowanych w ramach projektu.
  Typ konkursu NCN: OPUS 21
  Termin składania ofert: 31.05.2022, godz. 10:00
  Forma składania ofert: elektroniczna
  Warunki zatrudnienia: stypendium wypłacane co miesiąc w wys. 1500 PLN przez okres 36 miesięcy.
  Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 15.06.2022 r.
  Dodatkowe informacje: nie dotyczy
  Dokumenty należy wysłać w formie wiadomości z tytułem „OPUS 21 – stypendium dla doktoranta” na adres e-
  mail: osajda@wpia.uw.edu.pl
  Zgłoszenie powinno zawierać:

  •  życiorys
  •  list motywacyjny (z precyzyjnym wskazaniem spełnienia wymagań konkursowych)
  •  kopię dyplomu magistra
  •  zaświadczenie o statusie doktoranta lub uczestnika szkoły doktorskiej
  •  klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych)”

 • OGŁOSZENIE na zatrudnienie wykonawcy w projekcie finansowym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

  OGŁOSZENIE na zatrudnienie wykonawcy w projekcie finansowym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach zadania „Modern and cost-effective promotion of Doctoral Schools through webinars, 1 on 1 virtual meetings and internet-based campaign” w projekcie „Accelerating the internationalisation of the doctoral schools” programu „STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich”.

  Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: Beata Marczewska, telefon: +48 (22) 55 24 374, e-mail : zamowienia@wpia.uw.edu.pl

  Pobierz ogłoszenie

 • Prawo w sieciach społecznych późnoantycznej Afrodito (2019/35/B/HS3/02301)

  Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

  Nazwa stanowiska: stypendysta

   

  Wymagania:

  1. Status studenta, doktoranta lub uczestnika szkoły doktorskiej.

  2. Potwierdzony dyplomem stopień magistra archeologii, historii albo filologii klasycznej.

  3. Znajomość starożytnej greki i łaciny.

  4. Znajomość języka angielskiego na poziome umożliwiającym prace w zespole.

   

  Opis zadań:

  1. Analiza przydzielonych źródeł.
  2. Organizacja danych.
  3. Wprowadzanie danych do bazy.
  4. Zaangażowanie czasowe: dwa dni w tygodniu (12 godzin) oraz uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach zespołowych (2 godziny w tygodniu).
  5. Kandydat będzie mógł publikować wyniki swoich badań prowadzonych w projekcie wspólnie z innymi członkami zespołu bądź indywidualnie, jednak przygotowanie publikacji nie należy do zadań na tym stanowisku.

   

  Typ i edycja konkursu NCN: OPUS 18

  Nazwa projektu: Prawo w sieciach społecznych późnoantycznej Afrodito (2019/35/B/HS3/02301)

  Kierownik projektu: dr hab. Maria Nowak

  Termin składania ofert: 30.09.2022, 9:00

  Forma składania ofert: mailowo

  Warunki zatrudnienia: stypendium wypłacane co miesiąc przez okres przez okres 12 miesięcy na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 1500,00 zł brutto.

  Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 02.10.2022 r.

  Dodatkowe informacje:

   

  Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres m.nowak@wpia.uw.edu.pl zawierać:

  1. życiorys

  2. krótki list motywacyjny ze wskazaniem, od kiedy kandydat mógłby rozpocząć pracę, oraz wyliczeniem innych zobowiązań edukacyjnych i zawodowych wraz z wymiarem czasu na tydzień

  3. kopię dyplomu magistra

  4. zaświadczenie o statusie studenta, doktoranta lub uczestnika szkoły doktorskiej

  5. podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych (do pobrania tutaj: link)

   

   

  Unit: University of Warsaw

  Position: doctoral student

   

  Requirements:

  • status of a student, doctoral student or a student in a doctoral school at the University of Warsaw
  • a degree in any field of ancient studies such as archeology, history or classics
  • command of Ancient Greek and Latin
  • command of English (the team works in English).

   

  Job description

  duration: 12 months

  scholarship: 1500 PLN

  The successful candidate will be expected to analyse sources assigned to them by the principal investigator, organize data, enter data in the database (two days a week, 12 hours) and take part in weekly team meetings (2 hours a week).

  The candidate is more than welcome to publish results of their research individually or as a co-author, but this is not a part of the job.

   

  Type and number of the NCN call: OPUS 18

  Project title: Law in Social Networks of lat-Antique Aphrodito (2019/35/B/HS3/02301)

  Principal investigator: dr hab. Maria Nowak

  Deadline for application: 30 September 2022, 9:00

  How to apply: please send an email to m.nowak@wpia.uw.edu.pl

  Conditions of employment: scholarship of 1500 PLN paid monthly for 12 months and based on a contract between the Unit and a scholarship holder.

  Date of commencement of work: 02 October 2022

  Additional information:

   

  Applications should be sent to m.nowak@wpia.uw.edu.pl and include:

  1. curriculum vitae
  2. short cover letter including information on when the candidate could start and a list of other professional and educational obligations, together with the assessment on how much time they need weekly
  3. copy of diploma
  4. confirmation that thes candidate is a student or a doctoral student
  5. signed agreement for the processing of personal data by the University of Warsaw, which is attached to this call

   

 • Konstytucjonalizm refleksyjny jako odpowiedź na kryzys współczesnego konstytucjonalizmu

  Tytuł projektu:
  Konstytucjonalizm refleksyjny jako odpowiedź na kryzys współczesnego konstytucjonalizmu

  Kierownik projektu:
  dr Krzysztof J. Kaleta

  Nr projektu: 2021/43/B/HS5/00414
  Typ i edycja konkursu: OPUS 22
  Dyscyplina: nauki prawne
  Stanowisko: wykonawca

  Opis zadań:
  Wykonawca będzie uczestniczył we wszystkich zadaniach badawczych przewidzianych w ramach projektu pod kierunkiem i nadzorem kierownika projektu, w szczególności będzie zobowiązany do:

  • opracowania powierzonej mu, stosownie do swojego doświadczenia i umiejętności, części materiału badawczego;
  • prezentowania wyników badań w formie publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych w języku polskim i angielskim;
  • udziału w seminariach naukowych organizowanych w ramach zespołu badawczego;
  • popularyzacji wyników badań.

  Wymagania:
  Kandydat powinien posiadać:

  • co najmniej stopień doktora nauk prawnych;
  • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z zakresu teorii i filozofii prawa opublikowanymi w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Dorobek powinien potwierdzać zainteresowanie kandydata problematyką refleksyjności prawa oraz filozoficznymi podstawami konstytucjonalizmu;
  • doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych lub zespołowych badań naukowych;
  • doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
  • biegłą znajomość języka polskiego oraz angielskiego, w mowie i piśmie, potwierdzoną publikacjami oraz udziałem w międzynarodowych konferencjach naukowych lub stażach w zagranicznych instytucjach naukowych;
  • umiejętność pracy w zespole.

  Wymagane dokumenty:

  1. życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w okresie 10 lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, w szczególności o publikacjach, kierowaniu lub udziale w realizacji projektów grantowych, udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, znajomości języków obcych, stażach badawczych, działalności popularyzujących naukę oraz nagrodach i wyróżnieniach;
  2. skany lub wersje elektroniczne 5 najważniejszych zdaniem kandydata publikacji naukowych, w szczególności opublikowanych w języku angielskim;
  3. Oświadczenie następującej treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji projektu (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)”.

  Forma postępowania konkursowego:
  Postępowanie ma co do zasady formę pisemną. W postępowaniu uwzględnia się spełnienie warunków formalnych, jakość dorobku naukowego oraz aktywność naukową kandydata. Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną a także do nie wybrania żadnego Wykonawcy.

  Harmonogram rekrutacji:
  28 września – 13 października 2022 r. godz. 12.00

  • rejestracja kandydatów/ek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.kaleta@uw.edu.pl

  do 18 października 2022 r.

  • ogłoszenie wyników rekrutacji

  Warunki zatrudnienia:
  Dla zwycięskiego kandydata przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 2000 PLN brutto brutto miesięcznie pobierane przez 36 miesięcy realizacji projektu.

  Dodatkowe informacje:
  Pytania, zgłoszenia oraz wymagane dokumenty należy wysłać w formie wiadomości e-mail z tytułem „NCN OPUS-22” na adres e-mail: k.kaleta@uw.edu.pl

 • Nabór ekspertów do współpracy z Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego

  Działające na Wydziale Prawa i Administracji Centrum Oceny Skutków Regulacji
  (https://cosr.wpia.uw.edu.pl/), finansowane w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”
  MEiN na kwotę 1.723.965,00 zł, ogłasza nabór pracowników naukowych/pracowników
  naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w pracach
  interdyscyplinarnych grup eksperckich.

  Zapraszamy do współpracy osoby (niżej określone warunki 1 i 2 muszą być spełnione łącznie):
  1) posiadające status pracownika Uniwersytetu Warszawskiego (umowa o pracę w
  dowolnym wymiarze czasu pracy);
  2) posiadające minimum stopień naukowy doktora;
  3) zainteresowanie tematyką oceny skutków regulacji / prognozowania zmian
  społecznych lub gospodarczych / stanowieniem prawa oraz legislacją / badaniami
  empirycznymi / ekonomiczną analizą prawa (law & economics) / badaniami
  behawioralnymi / analizą ekonomiczną itp.

  Zakres obowiązków:
  1. udział w pracach interdyscyplinarnych grupach badawczych opracowujących analizy
  oceny skutków regulacji wybranych projektów/założeń/obowiązujących aktów
  normatywnych;
  2. współpraca merytoryczna w zakresie opracowania publikacji naukowych i eksperckich.

  Termin rozpoczęcia współpracy: listopad 2022 r.
  Pracownikowi realizującemu zadania w programie przyznawane jest wynagrodzenie
  uzupełniające na czas realizacji tych zadań w wysokości ok. 2 tys. zł brutto miesięcznie.
  W terminie do dnia 4 listopada 2022 r. kandydaci powinni złożyć CV, komplet dokumentów
  potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie wraz z oświadczeniem1 w formie
  elektronicznej na adres cosr@wpia.uw.edu.pl.

  Konkurs zostanie rozstrzygnięty decyzją Komisji Konkursowej, złożonej z ekspertów Centrum
  oraz przedstawiciela Kolegium Dziekańskiego WPiA UW, w terminie do dnia 10 listopada
  2022 r. Decyzja zostanie zakomunikowana kandydatom drogą poczty elektronicznej.
   

  O treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • Kamery nasobne w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

  Tytuł projektu: Kamery nasobne w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (nr 2021/41/B/HS5/02988)

  Nazwa stanowiska: student/ka-stypendysta/tka

  Oferujemy stanowisko studenta/tki-stypendysty/tki w ramach projektu OPUS 21  finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) Kamery nasobne w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

  Liczba stanowisk: 1

   

  Wymagania:

  1.     minimum ukończony trzeci rok studiów w obszarze nauk społecznych (m.in. prawo, socjologia lub psychologia). Wymóg dotyczy zarówno studiów pierwszego stopnia, jak również jednolitych studiów magisterskich;

  2.     zainteresowania dotyczące nowych technologii;

  3.     znajomość prawnych regulacji oraz praktyki funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

  4.     biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca: analizę źródeł, udział w przygotowaniu tekstów i raportów, udział w konferencjach naukowych.

  Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów badawczych, znajomość innych języków obcych lub umiejętność wykorzystania narzędzi lub technik specjalistycznych w tym statystycznych;

   

  Opis zadań:

  Zadania stypendysty/tki-studenta/tki:

  · Udział we wszystkich pracach zespołu Projektu, w tym m.in. obejmujących:
  - przygotowania narzędzi badawczych
  - prowadzenie pilotaży
  - prowadzenie badań (m.in. wywiadów, ankiet, obserwacji)
  - analiza wyników
  - kwerenda materiałów źródłowych
  - udział w przygotowaniu raportów i publikacji
  - udział w seminariach, konferencjach, szkoleniach
  - pomoc w przygotowaniu wystąpień na konferencjach naukowych

  ·  Przewidywany czas pracy to około 50 godzin miesięcznie/600 godzin rocznie

   

  Warunki zatrudnienia:

  Wynagrodzenie w formie stypendium, w wysokości 1300 zł miesięcznie

  Okres zatrudnienia: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

  Typ konkursu NCN: OPUS – HS

  Termin składania zgłoszeń9 listopada 2022 r.

  Forma składania ofert: e-mail

   

  Wymagane dokumenty :

  1.     CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  2.     Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego i ew. innych języków obcych;

  3.     Wykaz publikacji naukowych, wystąpień na konferencjach i seminariach naukowych lub studenckich.

  Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres kierownika projektu w tytule maila wpisując Konkurs Student OPUS 21:
  p.waszkiewicz@uw.edu.pl

   

  Rozstrzygnięcie konkursu:

  Wnioski rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

  Wybrani kandydaci/tki mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

  Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 listopada 2022 r.

 • Orzecznictwo międzynarodowe w sądach krajowych

  Tytuł projektu: Orzecznictwo międzynarodowe w sądach krajowych
  Kierownik projektu: dr Oktawian Kuc, LL.M. (Harv.)
  E-mail: o.kuc@wpia.uw.edu.pl
  Grant naukowy: NCN SONATA 17
  Nr rej. projektu: 2021/43/D/HS5/00674
  Dyscyplina: nauki prawne (prawo i instytucje międzynarodowe, prawo konstytucyjne)
  Jednostka: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
  Stanowisko: doktorant/student-stypendysta (research assistant)
  Liczba stanowisk: minimum 3
  Opis projektu:
  Many scholars acknowledge that nowadays international and domestic judicial institutions
  are partners in the common judicial enterprise. They supplement, substitute, assist and refer
  to each other while exercising their official functions. It is not uncommon for judges of
  different systems and regimes to study and navigate through the jurisprudence of courts and
  tribunals from other jurisdictions, including the international one. Consequently, on one
  hand domestic courts increasingly consult international law and international jurisprudence
  while exercising their judicial functions, and on the other hand the international legal regime
  more frequently penetrates State boundaries and addresses national courts directly.
  The goal of the research project is to examine what is the status and role of international
  jurisprudence in domestic courts in relation to judicial decisions they render. This question
  will be addressed from the perspective of both public international law as well of selected
  national constitutional regimes. In line with the assumptions of the proposed research, both
  a theoretical (existing legal regulations) and practical (their application in judicial practice)
  aspects will be analysed in detail. The structure of the project consists of three basic
  components. The first one concentrates on the analysis of the international normative
  material (relevant treaties, customary law, jurisprudence) and existing legal doctrinal
  studies. The second part of the project utilizes the legal-comparative method to verify the
  status and role of international tribunal judgments in selected national jurisdictions. The
  third element of the project is national in nature. The relevant provisions of Polish
  constitutional law and the practice of higher Polish courts will be analysed in relation to
  judgments of international tribunals. This research task will be supplemented with a survey
  conducted among Polish judges on their experiences with international jurisprudence.
  Research assistants will support the project predominantly in its second part, which utilizes
  the legal-comparative method to verify the status and role of international tribunal
  judgments in selected national jurisdictions. This will provide a global perspective; thus, the
  selection of jurisdictions will be carried out with an aim to ensure the adequate
  representation of geographic regions, legal traditions, and economic development stages of

  countries considered. Consequently, the research sample should include representative
  countries from Africa, Asia, Continental Europe, Latin America, the common-law legal
  tradition, and the former Soviet Union. During this part, the relevant constitutional norms
  together with constitutional jurisprudence relating to decisions of international tribunals will
  be scrutinized. Additionally, case-law of highest courts in selected jurisdictions will be
  analysed to select decisions referring to international jurisprudence and identify judicial
  practice patterns.
  Each research assistant should also, within the general framework of the project, choose one
  specific topic of his or her choosing, which will be developed, researched and finalized with
  an academic article to be published. Generally, research assistants are free to choose topics
  of their interests, with some guidance from the project leader, focusing on specific subject-
  areas, jurisdictions or regions, selected international tribunals or national courts, etc. The
  possibilities range from traditional public international law issues (territorial disputes, use of
  force, etc.); human rights or IHL matters; trade, investment and other economic problems;
  constitutional and doctrinal considerations to practical or even empirical approaches.
  More: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=537565
  https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=193026
  Opis zadań:
  a) udział w zadaniach badawczych projektu pod kierunkiem i nadzorem kierownika
  projektu;
  b) zebranie i opracowanie części materiału badawczego, w tym w postaci orzeczeń
  sądowych ze wskazanych jurysdykcji, stosownie do swojego doświadczenia i
  umiejętności oraz znajomości językowych;
  c) sporządzenie jako współautor oraz samodzielnie artykułów naukowych w j. angielskim
  lub innym obcy;
  d) wybór własnego tematu badawczego w ramach ogólnego tematu projektu i jego
  opracowanie zakończone publikacją;
  Nie jest wymagana osobista obecność stypendysty w wyznaczonych dniach na Uczelni.
  Większość zadań realizowana jest zdalnie i w trybie zadaniowego czasu pracy.
  Wymagania:
  1) status doktoranta lub studenta 4 lub 5 roku studiów jednolitych magisterskich lub
  studenta studiów drugiego stopnia na kierunku prawo lub pokrewne (np. nauki
  polityczne, administracja, stosunki międzynarodowe);
  2) biegła znajomość j. angielskiego pozwalająca na swobodne przygotowywanie tekstów
  naukowych;
  3) znajomość drugiego języka obcego umożliwiająca pracę z tekstem prawniczym
  (szczególnie poszukiwane: rosyjski, chiński, arabski, hiszpański, ale nie wyłącznie);
  4) zainteresowania naukowe z zakresu tematyki projektu;
  5) chęć pisania artykułów naukowych i prezentowania wyników badań podczas konferencji
  naukowych;

  6) samodzielność i inicjatywa badawcza;
  7) umiejętność posługiwania się i korzystania z baz naukowych i prawniczych, w tym
  zagranicznych;
  8) umiejętność organizacji czasu własnego.
  Termin składania ofert: 15 stycznia 2023 r.
  Forma składania ofert: drogą elektroniczną na adres: o.kuc@wpia.uw.edu.p – w temacie
  wiadomości należy wpisać “NCN stypendysta – rekrutacja”
  Wymagane dokumenty:
  - życiorys w j. angielskim z klauzulą o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim
  zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji projektu
  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r.”
  - krótki list motywacyjny w j. angielskim wskazujący na zainteresowania naukowe, motywy
  udziału w projekcie, oraz proponowany temat badawczy;
  - potwierdzenie znajomości j. angielskiego na wymaganym poziomie (certyfikaty, studia
  zagraniczne, autorstwo tekstów naukowych);
  - potwierdzenie znajomości innego j. obcego;
  - wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, nagrody i wyróżnienia, wystąpienia na
  konferencjach, stypendia, udział w projektach badawczych, staże badawcze, itd.)
  Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadań: luty 2023 (możliwe rozpoczęcie również
  później)
  Co oferujemy:
  1) stypendium badawcze w kwocie 2.300-3.000 zł miesięcznie przez okres 4-8 miesięcy;
  2) mentoring naukowy oraz pomoc w rozwoju warsztatu badawczego i kariery naukowej;
  3) wsparcie w przygotowywaniu publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach
  naukowych;
  4) oficjalne uznanie udziału w projekcie badawczym.
  Rozstrzygnięcie konkursu:
  Wnioski rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji zgodnie z regulaminem przyznawania
  stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego
  Centrum Nauki.
  Wybrani kandydaci/tki mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem
  projektu.

  Research Project: International jurisprudence in domestic courts
  Project Leader: dr Oktawian Kuc, LL.M. (Harv.)
  E-mail: o.kuc@wpia.uw.edu.pl
  Research Grant: NCN SONATA 17
  Project Number: 2021/43/D/HS5/00674
  Scientific Discipline: legal science (international law and institutions, constitutional law)
  Department: Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
  Position: doctoral/student scholar (research assistant)
  Number of position: minimum 3
  Project description:
  Many scholars acknowledge that nowadays international and domestic judicial institutions
  are partners in the common judicial enterprise. They supplement, substitute, assist and refer
  to each other while exercising their official functions. It is not uncommon for judges of
  different systems and regimes to study and navigate through the jurisprudence of courts and
  tribunals from other jurisdictions, including the international one. Consequently, on one
  hand domestic courts increasingly consult international law and international jurisprudence
  while exercising their judicial functions, and on the other hand the international legal regime
  more frequently penetrates State boundaries and addresses national courts directly.
  The goal of the research project is to examine what is the status and role of international
  jurisprudence in domestic courts in relation to judicial decisions they render. This question
  will be addressed from the perspective of both public international law as well of selected
  national constitutional regimes. In line with the assumptions of the proposed research, both
  a theoretical (existing legal regulations) and practical (their application in judicial practice)
  aspects will be analysed in detail. The structure of the project consists of three basic
  components. The first one concentrates on the analysis of the international normative
  material (relevant treaties, customary law, jurisprudence) and existing legal doctrinal
  studies. The second part of the project utilizes the legal-comparative method to verify the
  status and role of international tribunal judgments in selected national jurisdictions. The
  third element of the project is national in nature. The relevant provisions of Polish
  constitutional law and the practice of higher Polish courts will be analysed in relation to
  judgments of international tribunals. This research task will be supplemented with a survey
  conducted among Polish judges on their experiences with international jurisprudence.
  Research assistants will support the project predominantly in its second part, which utilizes
  the legal-comparative method to verify the status and role of international tribunal
  judgments in selected national jurisdictions. This will provide a global perspective; thus, the
  selection of jurisdictions will be carried out with an aim to ensure the adequate

  representation of geographic regions, legal traditions, and economic development stages of
  countries considered. Consequently, the research sample should include representative
  countries from Africa, Asia, Continental Europe, Latin America, the common-law legal
  tradition, and the former Soviet Union. During this part, the relevant constitutional norms
  together with constitutional jurisprudence relating to decisions of international tribunals will
  be scrutinized. Additionally, case-law of highest courts in selected jurisdictions will be
  analysed to select decisions referring to international jurisprudence and identify judicial
  practice patterns.
  Each research assistant should also, within the general framework of the project, choose one
  specific topic of his or her choosing, which will be developed, researched and finalized with
  an academic article to be published. Generally, research assistants are free to choose topics
  of their interests, with some guidance from the project leader, focusing on specific subject-
  areas, jurisdictions or regions, selected international tribunals or national courts, etc. The
  possibilities range from traditional public international law issues (territorial disputes, use of
  force, etc.); human rights or IHL matters; trade, investment and other economic problems;
  constitutional and doctrinal considerations to practical or even empirical approaches.
  More: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=537565
  https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=193026
  Position description:
  a) participation in research tasks under the direction and supervision of the Project Leader;
  b) collection and description of the part of the research material, including judicial
  decisions in selected jurisdictions, according to research experience and competences as
  well as language skills,
  c) drafting as a co-author and independently of academic articles in English language or
  other foreign language;
  d) selection of one’s own research topic within the general subject of the project and its
  development concluded with a publication;
  It is not necessary to be present personally in indicated time at the University. The majority
  of tasks is executed remotely and in the task-based mode.
  Qualifications:
  1) a status of a PhD student or a graduate student (including 4 or 5 year students in 5-year
  Master programmes) majoring in law or similar (e.g. political science, administration,
  international relations);
  2) fluent English allowing for drafting of academic texts;
  3) knowledge of a second foreign language enabling work with legal texts (especially:
  Russian, Chinese, Arabic, Spanish, but not exclusively);
  4) scientific interests within the scope of the project;
  5) willingness to draft academic articles and present research results at scientific
  conferences;
  6) independence and research initiative;

  7) knowledge of academic and legal databases, including foreign;
  8) time-management skills.
  Deadline for application: 15 January 2023 r.
  How to apply: via e-mail sent to o.kuc@wpia.uw.edu.p – please indicate as a topic of the
  message: “NCN scholarship – application”
  Application components:
  - curriculum vitae in English including the personal data clause:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim
  zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji projektu
  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r.”
  - short cover letter in English indicating your research interests, motives of participation in
  the project and the proposed topic of your research;
  - confirmation of English skills as required (certificates, foreign studies, authorship of
  academic texts);
  - confirmation of other foreign language skills;
  - list of academic achievements (publications, awards and distinctions, presentations at
  conferences, scholarships, participation in research projects, research internships, etc.)
  Date of commencement of work: February 2023 (possibility of later commecement)
  What is offered:
  1) research scholarship in amount between 2.300-3.000 PLN monthly for a period 4-8
  months;
  2) academic mentoring and assistance in developing own’s research workshop and
  academic career;
  3) support in preparing academic publications and presentations at scientific conferences;
  4) official recognition of the participation in the research project.
  Selection:
  Applications are considered by a committee in accordance with the Regulations on granting
  research scholarships in research projects financed by the Polish National Science Centre.
  Selected candidates may be invited for a short interview with the Project Leader.

 • Źródła historyczne polskiego prawa zobowiązań

  Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  Nazwa stanowiska: doktorant/student-stypendysta
  Liczba stanowisk: 2
  Wymagania:
  1. Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie lub być studentem 4/5 roku na kierunku prawo, ze
  specjalizacją w zakresie historii prawa lub prawa cywilnego.
  2. Powinien biegle posługiwać się językiem angielskim, ponadto dodatkowo pożądana przynajmniej bierna
  znajomość jednego z następujących języków: niemiecki, francuski lub rosyjski.
  3. Zaletą byłoby, gdyby kandydat już wcześniej opublikował przynajmniej jedną publikację z zakresu prawa
  rzymskiego, historii prawa lub prawa cywilnego.
  4. Znajomość odpowiedniej metodologii będzie dodatkowym atutem.
  Opis zadań:
  1. Stypendysta będzie uczestniczył we wszystkich zadaniach badawczych w ramach projektu pod kierunkiem i
  nadzorem kierownika projektu, w szczególności na etapie zbierania i selekcjonowania materiałów
  źródłowych.
  2. Stypendysta otrzyma własną część materiału badawczego do analizy, stosownie do swojego doświadczenia i
  możliwości.
  3. Do jego obowiązków należeć będzie wykonywanie kwerend bibliotecznych, wykonywanie zapytań
  archiwalnych; opracowywanie zeskanowanych materiałów; początkowe zapytania do biblioteki.
  4. Prezentowanie postępów pracy, wewnętrzne spotkania grupowe i seminaria.
  Typ i edycja konkursu NCN: OPUS 21
  Nazwa projektu: „Źródła historyczne polskiego prawa zobowiązań”
  Nr rej. projektu: 2021/41/B/HS5/03842
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Giaro
  Termin składania ofert: 31.01.2023 10:00
  Forma składania ofert: mailowo
  Warunki zatrudnienia: dla zwycięskiego kandydata przewidziane jest stypendium w wysokości 13.200 zł okres
  pobierania wynagrodzenia 12 miesięcy
  Termin rozpoczęcia realizacji zadań: luty 2023 r.
  Dodatkowe informacje: pytania jak i dokumenty należy wysłać
  formie wiadomości e-mail z tytułem „NCN OPUS-21” na adres e-mail: a.grebieniow@wpia.uw.edu.pl
  Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Życiorys
  2. Krótki list motywacyjny
  3. Skan dyplomu magistra lub zaświadczenie o byciu studentem 4 lub 5 roku studiów oraz kopie wszelkich
  stosownych publikacji
  4. podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych (do pobrania tutaj: link)

  Name of the entity: University of Warsaw, Faculty of Law and Administration
  Name of the position: Ph.D. student
  Number of positions: 2
  Requirements:
  1. The candidate for the scholarship should have a master’s degree or be a 4/5 year student in law preferable
  with a specialization in Legal History or Polish Civil Law.
  2. He or she should be proficient in English and it would be appreciated if the candidate knew at least one of
  the following languages passively: German, French or Russian.
  3. It would be an advantage if the candidate had already published at least once in Roman law, Legal History
  or Polish Civil Law.
  4. Knowledge of the relevant methodology will be an advantage.
  Job description:
  1. The scholarship holder will be included in all research tasks within the project under the guidance and
  supervision of the PI, especially while searching for and systemizing legal sources for the project.
  2. The holder will receive his or her own portion of the research material for analysis, according to his or her
  experience and possibilities.
  3. It will be his or her duty to perform library queries, performing archive queries; developing scanned
  materials; initial library query.
  4. Presenting the work progress, internal group meetings and seminars.
  NCN call: OPUS 21
  Project name: The historical roots of the Polish law of obligations
  Projects reg. no.: 2021/41/B/HS5/03842
  Principal investigator: prof. dr hab. Tomasz Giaro
  Deadline for application: 31.01.2023 10:00
  How to apply: per e-mail
  Employment conditions: for the successful candidate, a scholarship in the amount of PLN 13.200 is provided
  for the period of receiving remuneration 12 months
  Starting date of work: February 2023
  Additional information: questions and documents should be sent by e-mail with the title "NCN OPUS-21" to
  the following e-mail address: a.grebieniow@wpia.uw.edu.pl
  The application should include:
  1. Curriculum vitae
  2. Short cover letter
  3. Copy of the M.A. diploma or a certificate of being a student of the 4th or 5th year of study and any relevant
  publications
  4. signed agreement for the processing of personal data by the University of Warsaw (link)

 • Rola zrównoważonego ładu korporacyjnego dla polityki klimatycznej UE

  Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w projekcie badawczym OPUS 23 pt.: „Rola
  zrównoważonego ładu korporacyjnego dla polityki klimatycznej UE

  Wymagania obowiązkowe:
  1. Absolwent studiów magisterskich z zakresu prawa z wyróżnieniem (ogólna ocena 4,75 lub
  wyższa), który kontynuuje naukę w ramach studiów podyplomowych, innych studiów
  magisterskich lub studiów doktoranckich w zakresie nauk społecznych.
  2. Posiadanie doświadczenia w badaniach dotyczących prawa unijnego, najlepiej, jeśli praca
  magisterska dotyczyła tej dziedziny.
  3. Biegła znajomość języka angielskiego i francuskiego (co najmniej C2 dla angielskiego i C2
  dla francuskiego).
  4. Wyjątkowa znajomość francuskiego systemu prawnego, najlepiej potwierdzona francuskim
  dyplomem magistra prawa.
  5. Autor lub współautor co najmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu badań
  adekwatnych do tematyki projektu.
  6. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne.
  7. Znajomość procedur dotyczących dostępu do danych publicznych poprzez wymiar
  sprawiedliwości (rejestry sądowe), w szczególności wynikająca z posiadania
  doświadczenia w roli stażysty sądowego.
  Opis zadań:
  1. Przeprowadzenie badań w zakresie tematyki grantu (badanie roli zrównoważonego ładu
  korporacyjnego dla polityki klimatycznej UE) we francuskim obszarze językowym.
  2. Autorstwo lub współautorstwo tekstu lub tekstów naukowych stanowiących efekt projektu.
  3. Autorstwo lub współautorstwo tekstów popularyzatorskich publikowanych na stronie
  projektu.
  4. Udział w konferencjach lub seminariach organizowanych w ramach projektu.
  Typ konkursu NCN: OPUS 23
  Termin składania ofert: 30.04.2023 r., godz. 10:00
  Forma składania ofert: elektroniczna
  Warunki zatrudnienia: stypendium wypłacane co miesiąc w wys. 1500 PLN (brutto) przez okres 36
  miesięcy
  Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 02.05.2023 r.
  Dodatkowe informacje: nie dotyczy
  Dokumenty należy wysłać w formie wiadomości z tytułem „OPUS 23 – stypendium dla doktoranta”
  na adres e-mail: a.weber@wpia.uw.edu.pl
  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • życiorys
  • list motywacyjny (z precyzyjnym wskazaniem spełnienia wymagań konkursowych)
  • kopię dyplomu magistra
  • zaświadczenie o statusie doktoranta lub uczestnika szkoły doktorskiej

  klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb

  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych)”

 • Rola zrównoważonego ładu korporacyjnego dla polityki klimatycznej UE

  Nazwa stanowiska: Wykonawca w projekcie badawczym OPUS 23 pt.: „Rola
  zrównoważonego ładu korporacyjnego dla polityki klimatycznej UE

  Wymagania obowiązkowe:
  1. Znajomość włoskiego systemu prawnego, potwierdzona co najmniej jednym dyplomem
  magistra włoskiego uniwersytetu.
  2. Opublikowane co najmniej cztery teksty naukowe.
  3. Doświadczenie naukowe w komparatystyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem
  prawa włoskiego.
  4. Zainteresowanie włoskim prawem spółek potwierdzone tematami publikacji.
  5. Znajomość języka polskiego, angielskiego i włoskiego (co najmniej C1 dla angielskiego i C2
  dla włoskiego i polskiego)
  Wymagania fakultatywne:
  1. Publikacje zagraniczne w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem
  prawa włoskiego.
  2. Ukończenie studiów podyplomowych na polskiej uczelni, potwierdzające biegłą znajomość
  języka polskiego oraz znajomość polskiego systemu prawnego.
  3. Doświadczenie w instytucjach unijnych.
  4. Doświadczenie naukowe za granicą.
  Opis zadań:
  1. Przeprowadzenie badań w zakresie tematyki grantu (badanie roli zrównoważonego ładu
  korporacyjnego dla polityki klimatycznej UE) we włoskim obszarze językowym.
  2. Autorstwo lub współautorstwo tekstu lub tekstów naukowych stanowiących efekt projektu.
  3. Autorstwo lub współautorstwo tekstów popularyzatorskich publikowanych na stronie
  projektu.
  4. Udział w konferencjach lub seminariach organizowanych w ramach projektu.
  Typ konkursu NCN: OPUS 23
  Termin składania ofert: 30.04.2023 r., godz. 10:00
  Forma składania ofert: elektroniczna
  Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie; wynagrodzenie wypłacane co miesiąc w wys. 1500 PLN
  (brutto) przez okres 36 miesięcy
  Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 02.05.2023 r.
  Dodatkowe informacje: nie dotyczy
  Dokumenty należy wysłać w formie wiadomości z tytułem „OPUS 23 – wykonawca” na adres e-
  mail: a.weber@wpia.uw.edu.pl
  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • życiorys
  • list motywacyjny (z precyzyjnym wskazaniem spełnienia wymagań konkursowych)
  • kopię dyplomu magistra
  • klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb

  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych)”