Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 • Prawa socjalne w konstytucjonaliźmie państw Europy Środkowej i Wschodniej

  Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  Nazwa stanowiska: stypendysta

  Wymagania:

  - status doktoranta, uczestnika szkoły doktorskiej lub studenta ostatnich lat (4 lub 5) studiów prawniczych lub podobnych;
  - biegła znajomość języka angielskiego – umożliwiająca pisanie i redagowanie artykułów naukowych w tym języku;
  - zainteresowanie prawem konstytucyjnym porównawczym lub prawami człowieka potwierdzone odpowiednimi osiągnięciami naukowymi (publikacjami, wystąpieniami na konferencjach, udziałem w pracach kół naukowych);
  - posiadanie zdolności analitycznych, samodyscypliny, zacięcia naukowego oraz chęci rozwijania warsztatu badawczego;
  - znajomość drugiego języka obcego (z regionu Europy Środkowo-Wschodniej) umożliwiająca samodzielną analizę orzeczeń sądowych i innych tekstów prawnych będzie dodatkowym atutem.

  Opis zadań:

  - gromadzenie i analizowanie orzeczeń sądowych (sądów konstytucyjnych) z wybranych jurysdykcji Państw Europy Środkowej i Wschodniej
  - gromadzenie i analiza literatury naukowej;
  - przygotowywanie projektów artykułów naukowych lub ich części do publikacji;
  - wykonywanie innych zadań naukowych i administracyjnych na zlecenie kierownika projektu.

  Typ i edycja konkursu NCN: SONATA 18
  Nazwa projektu: Prawa socjalne w konstytucjonaliźmie państw Europy Środkowej i Wschodniej (2022/47/D/HS5/01784)
  Kierownik projektu: dr Adam Ploszka
  Termin składania ofert: 8.12.2023, 10:00
  Forma składania ofert: mailowo na adres a.ploszka@wpia.uw.edu.pl
  Warunki zatrudnienia: stypendium wypłacane co miesiąc przez okres przez okres 24 miesięcy na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 3000 zł brutto-brutto
  Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 01.01.2024 r.

  Dodatkowe informacje:

  Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres a.ploszka@wpia.uw.edu.pl powinno zawierać:
  1. CV
  2. krótki list motywacyjny ze wskazaniem, od kiedy kandydat mógłby rozpocząć pracę, oraz wskazaniem innych zobowiązań edukacyjnych i zawodowych wraz z wymiarem czasu na tydzień;
  3. dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych
  4. zaświadczenie o statusie studenta, doktoranta lub uczestnika szkoły doktorskiej
  5. podpisaną klauzula dot. przetwarzania danych osobowych (do pobrania tutaj: link)


  Z wybranymi kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O jej ewentualnym terminie i miejscu wybrani kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

 • “Publicznoprawne egzekwowanie zbiorowych interesów konsumentów w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej – między teorią (’law in books’) a praktyką (’law in action’)”

  OFERTA PRACY W PROJEKCIE

  Nazwa jednostki:

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

  Nazwa stanowiska: Doktorant(ka)

  Wymagania:

  1. ukończone studia magisterskie na kierunku prawo (preferowany temat pracy magisterskiej związany z prawem ochrony konsumentów);

  2.  status doktoranta (preferowana specjalizacja w zakresie prawa ochrony konsumentów oraz prawa Unii Europejskiej);

  3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona certyfikatem językowym oraz znajomość innych języków obcych (preferowany j. francuski oraz j. hiszpański), umożliwiająca analizę prawno-porównawczą;

  4. udokumentowana działalność naukowa (udział w międzynarodowych konferencjach i stypendiach zagranicznych);

  5. umiejętność pisania publikacji naukowych;

  6. umiejętności organizacyjne potwierdzone zaangażowaniem w aktywność organizacji naukowych.

  Opis zadań:

  Stypendysta/tka będzie pracował(a) w ramach projektu badawczego kierowanego przez dr Jagnę Muchę (WPiA UW) pt.: „Publicznoprawne egzekwowanie zbiorowych interesów konsumentów w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej”, nr umowy 2020/39/HS5/01115, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 16.

   

  Do głównych zadań Stypendysty(-tki) będzie należeć:

  1. analiza decyzji wydanych przez Prezesa UOKiK w latach 2010-2020 w sprawach dotyczących ochrony zbiorowych interesów konsumentów;
  2. przygotowanie artykułu naukowego prezentującego częściowe wyniki projektu;
  3. pomoc w przeprowadzeniu wywiadów ze wskazanymi interesariuszami (Prezesem UOKiK, konsumentami, miejskimi/ powiatowymi rzecznikami praw konsumentów, Rzecznikiem Finansowym, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz organizacjami konsumenckimi); 
  4. pomoc w organizacji seminarium naukowego pt. "Publiczne egzekwowanie zbiorowych interesów konsumentów w UE", które odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim; 
  5. pomoc w redakcji monografii podsumowującej wyniki badań.

   

  Typ konkursu NCN: SONATA- HS5

  Termin składania ofert: 5.11.2023 r.

  Forma składania ofert: email:

  Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 1 000 zł mies. wypłacane przez okres 12 miesięcy.

   

  Dodatkowe informacje:
  Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

  1. CV zawierające informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań oraz informacje dotyczące tematu obronionej pracy magisterskiej i tematu przygotowywanej rozprawy doktorskiej,
  2. spis publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych,
  3. skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  4. skan zaświadczenia o posiadaniu statusu doktoranta,
  5. skany publikacji naukowych i zaświadczeń o udziale w konferencjach
  6. podpisana przez kandydata informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
    

  Zgłoszenie należy przesłać na adres: jagna.mucha@uw.edu.pl

  Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, która może mieć miejsce w języku angielskim. O jej terminie i miejscu wybrani kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

 • Prawo w sieciach społecznych późnoantycznej Afrodito (2019/35/B/HS3/02301)

  Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  Nazwa stanowiska: stypendysta

  Wymagania:

  1. Status studenta, doktoranta lub uczestnika szkoły doktorskiej.
  2. Potwierdzony dyplomem stopień magistra archeologii, historii albo filologii klasycznej.
  3. Znajomość starożytnej greki i łaciny.
  4. Znajomość języka angielskiego na poziome umożliwiającym prace w zespole.

  Opis zadań:

  1.  Analiza przydzielonych źródeł i pisemne opracowanie powierzonego tematu.
  2.  Zaangażowanie czasowe: trzy dni w tygodniu (24 godziny) oraz uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach zespołowych (2 godziny w tygodniu).

  Typ i edycja konkursu NCN: OPUS 18
  Nazwa projektu: Prawo w sieciach społecznych późnoantycznej Afrodito (2019/35/B/HS3/02301)
  Kierownik projektu: dr hab. Maria Nowak
  Termin składania ofert: 31.07.2023, 10:00
  Forma składania ofert: mailowo
  Warunki zatrudnienia: stypendium wypłacane co miesiąc przez okres przez okres 24 miesięce na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 4000 brutto.
  Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 01.10.2023 r.

  Dodatkowe informacje:

  Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres m.nowak@wpia.uw.edu.pl zawierać:
  1. życiorys
  2. krótki list motywacyjny ze wskazaniem, od kiedy kandydat mógłby rozpocząć pracę, oraz wyliczeniem innych zobowiązań edukacyjnych i zawodowych wraz z wymiarem czasu na tydzień
  3. kopię dyplomu magistra
  4. zaświadczenie o statusie studenta, doktoranta lub uczestnika szkoły doktorskiej
  5. podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych (do pobrania tutaj: link)

   

  Unit: University of Warsaw
  Position: doctoral student

   

  Requirements:
  ·      status of a student, doctoral student or a student in a doctoral school at the University of Warsaw
  ·      a degree in any field of ancient studies such as archeology, history or classics
  ·      command of Ancient Greek and Latin
  ·      command of English (the team works in English).

  Job description
  duration: 24 months
  scholarship: 4000 PLN
  The successful candidate will be expected to analyse sources assigned to them by the principal investigator and prepare written synthesis on the given topic (three days a week, 24 hours) and take part in weekly team meetings (2 hours a week).

  Type and number of the NCN call: OPUS 18
  Project title: Law in Social Networks of lat-Antique Aphrodito (2019/35/B/HS3/02301)
  Principal investigator: dr hab. Maria Nowak
  Deadline for application: 31 July 2023, 10:00
  How to apply: please send an email to m.nowak@wpia.uw.edu.pl
  Conditions of employment: scholarship of 4000 PLN paid monthly for 24 months and based on a contract between the Unit and a scholarship holder.

  Date of commencement of work: 01 October 2023

  Additional information:

  Applications should be sent to m.nowak@wpia.uw.edu.pl and include:
  1.     curriculum vitae
  2.     short cover letter including information on when the candidate could start and a list of other professional and educational obligations, together with the assessment on how much time they need weekly
  3.     copy of diploma
  4.     confirmation that thes candidate is a student or a doctoral student
  5.     signed agreement for the processing of personal data by the University of Warsaw: link

 • Rola zrównoważonego ładu korporacyjnego dla polityki klimatycznej UE

  Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w projekcie badawczym OPUS 23 pt.: „Rola
  zrównoważonego ładu korporacyjnego dla polityki klimatycznej UE

  Wymagania obowiązkowe:
  1. Absolwent studiów magisterskich z zakresu prawa z wyróżnieniem (ogólna ocena 4,75 lub
  wyższa), który kontynuuje naukę w ramach studiów podyplomowych, innych studiów
  magisterskich lub studiów doktoranckich w zakresie nauk społecznych.
  2. Posiadanie doświadczenia w badaniach dotyczących prawa unijnego, najlepiej, jeśli praca
  magisterska dotyczyła tej dziedziny.
  3. Biegła znajomość języka angielskiego i francuskiego (co najmniej C2 dla angielskiego i C2
  dla francuskiego).
  4. Wyjątkowa znajomość francuskiego systemu prawnego, najlepiej potwierdzona francuskim
  dyplomem magistra prawa.
  5. Autor lub współautor co najmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu badań
  adekwatnych do tematyki projektu.
  6. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne.
  7. Znajomość procedur dotyczących dostępu do danych publicznych poprzez wymiar
  sprawiedliwości (rejestry sądowe), w szczególności wynikająca z posiadania
  doświadczenia w roli stażysty sądowego.
  Opis zadań:
  1. Przeprowadzenie badań w zakresie tematyki grantu (badanie roli zrównoważonego ładu
  korporacyjnego dla polityki klimatycznej UE) we francuskim obszarze językowym.
  2. Autorstwo lub współautorstwo tekstu lub tekstów naukowych stanowiących efekt projektu.
  3. Autorstwo lub współautorstwo tekstów popularyzatorskich publikowanych na stronie
  projektu.
  4. Udział w konferencjach lub seminariach organizowanych w ramach projektu.
  Typ konkursu NCN: OPUS 23
  Termin składania ofert: 30.04.2023 r., godz. 10:00
  Forma składania ofert: elektroniczna
  Warunki zatrudnienia: stypendium wypłacane co miesiąc w wys. 1500 PLN (brutto) przez okres 36
  miesięcy
  Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 02.05.2023 r.
  Dodatkowe informacje: nie dotyczy
  Dokumenty należy wysłać w formie wiadomości z tytułem „OPUS 23 – stypendium dla doktoranta”
  na adres e-mail: a.weber@wpia.uw.edu.pl
  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • życiorys
  • list motywacyjny (z precyzyjnym wskazaniem spełnienia wymagań konkursowych)
  • kopię dyplomu magistra
  • zaświadczenie o statusie doktoranta lub uczestnika szkoły doktorskiej

  klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb

  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych)”

 • Rola zrównoważonego ładu korporacyjnego dla polityki klimatycznej UE

  Nazwa stanowiska: Wykonawca w projekcie badawczym OPUS 23 pt.: „Rola
  zrównoważonego ładu korporacyjnego dla polityki klimatycznej UE

  Wymagania obowiązkowe:
  1. Znajomość włoskiego systemu prawnego, potwierdzona co najmniej jednym dyplomem
  magistra włoskiego uniwersytetu.
  2. Opublikowane co najmniej cztery teksty naukowe.
  3. Doświadczenie naukowe w komparatystyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem
  prawa włoskiego.
  4. Zainteresowanie włoskim prawem spółek potwierdzone tematami publikacji.
  5. Znajomość języka polskiego, angielskiego i włoskiego (co najmniej C1 dla angielskiego i C2
  dla włoskiego i polskiego)
  Wymagania fakultatywne:
  1. Publikacje zagraniczne w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem
  prawa włoskiego.
  2. Ukończenie studiów podyplomowych na polskiej uczelni, potwierdzające biegłą znajomość
  języka polskiego oraz znajomość polskiego systemu prawnego.
  3. Doświadczenie w instytucjach unijnych.
  4. Doświadczenie naukowe za granicą.
  Opis zadań:
  1. Przeprowadzenie badań w zakresie tematyki grantu (badanie roli zrównoważonego ładu
  korporacyjnego dla polityki klimatycznej UE) we włoskim obszarze językowym.
  2. Autorstwo lub współautorstwo tekstu lub tekstów naukowych stanowiących efekt projektu.
  3. Autorstwo lub współautorstwo tekstów popularyzatorskich publikowanych na stronie
  projektu.
  4. Udział w konferencjach lub seminariach organizowanych w ramach projektu.
  Typ konkursu NCN: OPUS 23
  Termin składania ofert: 30.04.2023 r., godz. 10:00
  Forma składania ofert: elektroniczna
  Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie; wynagrodzenie wypłacane co miesiąc w wys. 1500 PLN
  (brutto) przez okres 36 miesięcy
  Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 02.05.2023 r.
  Dodatkowe informacje: nie dotyczy
  Dokumenty należy wysłać w formie wiadomości z tytułem „OPUS 23 – wykonawca” na adres e-
  mail: a.weber@wpia.uw.edu.pl
  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • życiorys
  • list motywacyjny (z precyzyjnym wskazaniem spełnienia wymagań konkursowych)
  • kopię dyplomu magistra
  • klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb

  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych)”