Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zamknięte przewody doktorskie

 1. 1.
  mgr Monika Glinka

  Bezpieczeństwo organizacyjne funduszy inwestycyjnych - zagadnienia administracyjnoprawne

  • Promotor: PROF. DR. HAB. Marcin Dyl
  • Data obrony: 30.09.2019 r.
 2. 2.
  mgr Iwona Głowacka

  Wpływ otoczenia regulacyjnego na rozwój upraw i produkcji tytoniu w Polsce oraz znaczenie sektora tytoniowego dla gospodarki krajowej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 30.09.2019 r.
 3. 3.
  mgr Karol Wach

  Organizacja publicznego transportu zbiorowego jako zadanie publiczne

  • Promotor: PROF. DR HAB. Jacek Jagielski
  • Data obrony: 30.09.2019 r.
 4. 4.
  mgr Dariusz Szydełko

  Dochód z działalności rolniczej jako podstawa opodatkowania. Studium teoretycznoprawne.

  • Promotor: PROF. DR HAB. Witold Modzelewski
  • Data obrony: 30.09.2019 r.
 5. 5.
  mgr Olga Kazalska

  Funkcja sygnalizacyjna Trybunału Konstytucyjnego

  • Promotor: PROF. DR HAB. Ryszard Piotrowski
  • Data obrony: 17.09.2019 r.
 6. 6.
  mgr Bartłomiej Woźniak

  Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w europejskiej tradycji prawnej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Tomasz Giaro
  • Data obrony: 17.09.2019 r.
 7. 7.
  mgr Dawid Binemann-Zdanowicz

  Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP

  • Promotor: DR HAB. Wojciech Brzozowski
  • Data obrony: 17.09.2019 r.
 8. 8.
  mgr. Dariusz Mańka

  Od Oświecenia do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty struktur ponadpaństwowych we francuskiej myśli polityczno-prawnej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Adam Bosiacki
  • Data obrony: 10.09.2019 r.
 9. 9.
  mgr. Konrad Kołodziejski

  Od autorytaryzmu do autorytaryzmu. Ideowa i ustrojowa geneza współczesnego państwa rosyjskiego

  • Promotor: PROF. DR HAB. Adam Bosiacki
  • Data obrony: 10.09.2019 r.
 10. 10.
  mgr Piotr Jeżak

  Sprawiedliwość proceduralna jako gwarancja ochrony praw jednostki w postępowaniu sądowym

  • Promotor: PROF DR HAB. Marek Zubik
  • Data obrony: 16.07.2019 r.
 11. 11.
  mgr Dariusz Nasiłowski

  Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi na obszarze zurbanizowanym aglomeracji warszawskiej. Problematyka prawno-organizacyjna.

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 01.07.2019 r.
 12. 12.
  mgr Mariusz Sudoł

  Prawne aspekty bankowości biometrycznej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Hanna Gronkiewicz-Waltz
  • Data obrony: 01.07.2019 r.
 13. 13.
  mgr Jakub Chowaniec

  Prawny model szczególnego podatku od transakcji finansowych

  • Promotor: PROF. DR HAB. Witold Modzelewski
  • Data obrony: 01.07.2019 r.
 14. 14.
  Mgr Magdalena Prządka-Leszczyńska

  Regulacja rynku mediów audiowizualnych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Studium prawnoporównawcze.

  • Promotor: DR HAB. Filip Elżanowski
  • Data obrony: 24.06.2019 r.
 15. 15.
  Mgr Konrad Dobrowolski

  Zdolność kredytowa jako instrument ograniczania ryzyka kredytowego banku

  • Promotor: PROF DR. HAB. Hanna Gronkiewicz-Waltz
  • Data obrony: 24.06.2019 r.
 16. 16.
  Mgr Agata Niewiadomska

  Instrumenty prawne wspólnej polityki rolnej wpływające na konkurencyjność polskiego rolnictwa

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 24.06.2019 r.
 17. 17.
  mgr Adam Lasek

  Pozycja prawna gospodarstwa rolnego w polskim systemie prawnym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 06.06.2019 r.
 18. 18.
  mgr Przemysław Kępa

  Realizacja gospodarki łowieckiej i jej wpływ na działalność rolniczą w świetle uregulowań z zakresu prawa łowieckiego

  • Promotor: DR HAB. Adam Niewiadomski
  • Data obrony: 03.06.2019 r.
 19. 19.
  mgr Filip Cyuńczyk

  Narodowe instytuty pamięci i ich miejsce w prawno-społecznej rzeczywistości państw postkomunistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Marek Wąsowicz
  • Data obrony: 30.05.2019 r.
 20. 20.
  mgr Agnieszka Serlikowska

  Opłaty i inne należności nakładane przez organy urzędowej kontroli żywności regulowane w unijnym i krajowym prawie żywieniowym

  • Promotor: dr hab. Paweł Wojciechowski
  • Data obrony: 20.05.2019 r.
 21. 21.
  mgr Izabela Jackowska

  Odpowiedzialność administracyjnoprawna uczestników rynku kapitałowego

  • Promotor: DR HAB. Marcin Dyl
  • Data obrony: 01.04.2019 r.
 22. 22.
  mgr Tadeusz Oniśko

  Zakres i przesłanki opodatkowania podmiotów prawa publicznego podatkiem od wartości dodanej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Elżbieta Kornberger-Sokołowska
  • Data obrony: 01.04.2019 r.
 23. 23.
  mgr Paweł Izdebski

  Administracyjnoprawne środki ochrony konsumentów na rynku kapitałowym w ramach działalności Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Wajda
  • Data obrony: 25.02.2019 r.
 24. 24.
  mgr Filip Majdowski

  Status prawno-podatkowy kontrolowanej jednostki zagranicznej w podatku dochodowym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Witold Modzelewski
  • Data obrony: 25.02.2019 r.
 25. 25.
  mgr Daniel Szałkiewicz

  Wpłata, podział i wypłata środków z otwartego funduszu emerytalnego

  • Promotor: PROF. DR HAB. Inetta Jędrasik-Jankowska
  • Data obrony: 21.01.2019 r.
 26. 26.
  mgr Małgorzata Szadkowska

  Pojęcie rekompensaty w prawie administracyjnym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Jacek Lang
  • Data obrony: 21.01.2019 r.
 27. 27.
  mgr Katarzyna Łakomiec

  Prawo do ochrony prywatności w kontekście informacji o stanie zdrowia

  • Promotor: PROF. DR HAB. Marek Zubik
  • Data obrony: 07.01.2019 r.