Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Programy krajowe/międzynarodowe
NCN
Konkurs/Program/Rodzaje projektów Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Otwarte Nabory
MINIATURA 6

31 lipca 2022 r. do godz. 16:00

Nabór w WPIA UW: 15 lipca 2022 r. do godz. 16:00

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 6, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 • posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 • który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 6 w kwocie 20 mln zł.

POLONEZ BIS 2

Nabór w OSF 15 czerwca 2022 r. do godz. 16:00

Nabór w WPIA UW: 1 czerwca 2022 r. do godz. 16:00

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ BIS 2 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.
W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.
Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są; zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.
Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 2 to 55 mln zł.
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosku (w języku angielskim) zostaną opublikowane w dniu 5 kwietnia 2022 r.

OPUS 23

Nabór w OSF 15 czerwca 2022 r. do godz. 16:00

Nabór w WPIA UW: 1 czerwca 2022 r. do godz. 16:00

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:
z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
bez udziału partnerów zagranicznych;
we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
UWAGA: w konkursie OPUS 23 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.
Budżet konkursu wynosi 400 mln zł. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

PRELUDIUM 21

Nabór w OSF 15 czerwca 2022 r. do godz. 16:00

Nabór w WPIA UW: 1 czerwca 2022 r. do godz. 16:00

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
Budżet konkursu wynosi 30 mln zł. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Weave-UNISONO

nabór ciągły od stycznia 2021 r. Zakończenie naboru zgodnie z wymogami agencji wiodącej.

Nabór w WPiA UW trzy tygodnie przed zamknięciem naboru agencji wiodącej.

Dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. Wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu WEAVE o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie WEAVE (jednej – w przypadku projektów dwustronnych lub dwóch – w przypadku projektów trójstronnych). Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu w projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne. Dopuszczalne w 2021 r. warianty współpracy zawiera Tabela 1, w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych.Procedura LAP opiera się na zasadzie, że tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku. Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku. Wnioskodawca koordynujący jest wskazywany we wniosku i pełni rolę organizacyjną oraz koordynującą. Zasady wyboru agencji wiodącej właściwej dla danego wniosku zostały wyjaśnione w sekcji „Jak złożyć wniosek w konkursie Weave-UNISONO” w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych. W konkursie Weave-UNISONO w 2021 r. rolę agencji wiodącej mogą pełnić wyłącznie: FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie Weave-UNISONO w roku 2021 wynosi 30 mln zł.

Planowane Nabory

Konkurs/Program/Rodzaje projektów Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Ustanowienie programu pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym.

Program ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest kontynuacją finansowania projektów międzynarodowych współfinansowanych w innej niż dotychczas formule, tj. w formule programu. Program nie ma charakteru konkursu. W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych. Środki finansowe na realizację projektu w ramach programu mogą zostać przyznane na okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat. Okres ten może zostać przedłużony o nie więcej niż 2 lata.

Doktorat wdrożeniowy

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej. Miesięczna kwota przyznana w ramach programu na sfinansowanie stypendium doktoranckiego dla doktoranta wynosi:

 1. 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
 2. 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”

od 2 lipca 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym.

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju i konsolidacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej przez Europejskie Forum Strategii do spraw Infrastruktur Badawczych (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI) oraz wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Środki finansowe w ramach programu mogą zostać przyznane na okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 5 lat (60 miesięcy). Okres ten może zostać przedłużony o nie więcej niż 2 lata (24 miesiące).

Nauka dla Społeczeństwa

Nabór wniosków w ramach programu trwa od początku sierpnia 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa”, „Nauka dla innowacyjności”, „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”. Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu: 1) którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy; 2) którego koszt realizacji wynosi co najmniej 100 000 zł, jednak nie więcej niż 2 000 000 zł.


NAWA

na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej

Konkurs/Program/Rodzaje projektów Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Otwarte Nabory
NAWA PRELUDIUM BIS 2

Nabór od 03.01.2022 i jest prowadzony w trybie ciągłym. Zakończenie naboru 10.12.2025

NAWA PRELUDIUM BIS 2 to program, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2. Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki (NCN). Wyjazdy w ramach programu NAWA PRELUDIUM BIS 2 mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.

Planowane Nabory
BEKKER NAWA

Od 10.03.2022 do 31.12.2022

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom na realizację części kształcenia. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek stypendysty oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

GRANTY INTERWENCYJNE NAWA

Nabór od 28.03.2022 i jest prowadzony w trybie cągłym. Zakończenie naboru 30.06.2022

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Udział w programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia. Projekt w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy. Wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym (w I edycji prowadzony był do 31 grudnia 2020 roku) lub do wyczerpania budżetu programu. W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

 • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
 • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
 • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
 • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Nabory wewnętrzne
Konkurs/Program/Rodzaje projektów Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Otwarte Nabory
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI

18 marca 2022 Nabór w WPIA UW: 15 lutego 2022 r. do godz. 16:00

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego.

W ramach modułu: Popularyzacja nauki i promocja sportu – wspierana jest realizacja projektów polegających na popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, organizacja przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej, organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, organizacja przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki, popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi od 20 000 do 1 000 000 zł.

Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

DOSKONAŁA NAUKA

18 marca 2022 Nabór w WPIA UW: 15 lutego 2022 r. do godz. 16:00

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Program składa się z modułów:

 1. „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi od 20 000 do 400 000 zł.
 2. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń. Do wniosku dołącza się w formie dokumentu elektronicznego tekst monografii i recenzję monografii sporządzonej przez specjalizującego się w danej tematyce recenzenta. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi od 15 000 do 80 000 zł.

Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.
NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA

Nabór w WPiA: do 15 marca 2022

Nabór w BOB UW: do 31 marca 2022

Cel programu

Celem programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym

Trzy filary

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:

 • Doskonałość naukowa– wsparcie projektów, które mają na celu m.in. podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
 • Nauka dla innowacyjności– wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość– wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Wnioskodawca (uczelnia) może złożyć nie więcej niż 4 wnioski w każdym roku kalendarzowym

Aktualny harmonogram konkursów: IDUB HARMONOGRAM 2022


Konkurs/Program/Rodzaje projektów Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Otwarte Nabory
PROGRAM MENTOR

Konkurs w ramach Działania I.1.1/IV.1.1. – edycja 1, nabór 2

Nabór w IDUB: 20 kwietnia 2022

Nabór w WPiA UW: 11 kwietnia 2022

Celem programu jest dofinansowanie stacjonarnych wizyt mentoringowych, podczas których z naukowcami-mentorami, wskazanymi przez zespół z Uniwersytetu Warszawskiego, zostanie nawiązana lub wzmocniona współpraca badawcza

Wnioskodawca: zespół z UW reprezentowany przez kierownika, wybranego spośród członków zespołu, który w imieniu zespołu składa wniosek o dofinansowanie wizyty mentora; w skład zespołu badawczego wchodzi co najmniej dwóch pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych UW posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczanych do liczby N; członkami zespołu mogą być też pracownicy UW, doktoranci UW i studenci UW

Budżet na pojedynczą wizytę mentoringową: do 16 000,00 zł
Rozpoczęcie naboru wniosków: 11.03.2022

Czas trwania pojedynczej wizyty mentoringowej: nie dłużej niż do 30 kwietnia 2023 r.