Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Programy krajowe/międzynarodowe
NCN
Konkurs/Program/Rodzaje projektów Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Otwarte Nabory
MINIATURA 7

31 lipca 2023 r. do godz. 16:00

Nabór w WPIA UW: 14 lipca 2023 r. do godz. 16:00

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 7, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 • posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 • który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 7 w kwocie 20 mln zł.

POLONEZ BIS 2

Nabór w OSF 15 czerwca 2022 r. do godz. 16:00

Nabór w WPIA UW: 1 czerwca 2022 r. do godz. 16:00

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ BIS 2 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.
W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.
Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są; zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.
Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 2 to 55 mln zł.
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosku (w języku angielskim) zostaną opublikowane w dniu 5 kwietnia 2022 r.

OPUS 25

Nabór w OSF 15 czerwca 2023 r. do godz. 16:00

Nabór w WPIA UW: 1 czerwca 2023 r. do godz. 16:00

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 25 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:
z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
bez udziału partnerów zagranicznych;
we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
UWAGA: w konkursie OPUS 25 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.
Budżet konkursu wynosi 400 mln zł. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

PRELUDIUM 22

Nabór w OSF 15 czerwca 2023 r. do godz. 16:00

Nabór w WPIA UW: 1 czerwca 2023 r. do godz. 16:00

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
Budżet konkursu wynosi 30 mln zł. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Weave-UNISONO

nabór ciągły od stycznia 2021 r. Zakończenie naboru zgodnie z wymogami agencji wiodącej.

Nabór w WPiA UW trzy tygodnie przed zamknięciem naboru agencji wiodącej.

Dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. Wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu WEAVE o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie WEAVE (jednej – w przypadku projektów dwustronnych lub dwóch – w przypadku projektów trójstronnych). Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu w projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne. Dopuszczalne w 2021 r. warianty współpracy zawiera Tabela 1, w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych.Procedura LAP opiera się na zasadzie, że tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku. Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku. Wnioskodawca koordynujący jest wskazywany we wniosku i pełni rolę organizacyjną oraz koordynującą. Zasady wyboru agencji wiodącej właściwej dla danego wniosku zostały wyjaśnione w sekcji „Jak złożyć wniosek w konkursie Weave-UNISONO” w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych. W konkursie Weave-UNISONO w 2021 r. rolę agencji wiodącej mogą pełnić wyłącznie: FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie Weave-UNISONO w roku 2021 wynosi 30 mln zł.

NCN SONATINA 7

Nabór w NCN do 15 marca 2023 do godz. 16:00

Nabór w WPiA UW: 2 marca 2023 do godz. 16:00

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 7 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2023 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w uchwale. Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora . Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

NCN MINIATURA 7

Nabór w NCN do 31 lipca 2023 do godz. 16:00

Nabór w WPiA UW: 14 lipca 2023 do godz. 16:00

MINIATURA 7 – siódma edycja konkursu na małe granty otwarta Posted on 2 lutego 2023 by Beata Kryśkiewicz NCN ogłasza konkurs MINIATURA 7 na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne. Budżet konkursu wynosi 20 mln złotych.
Podstawowym celem konkursu MINIATURA 7 jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który w przyszłości może zostać złożony w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Budżet pojedynczego działania trwającego do 12 miesięcy musi zmieścić się w przedziale od 5 000 do 50 000 zł. O finansowanie mogą się ubiegać osoby, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku i posiadają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.
Osoba wskazana jako realizująca działanie musi być zatrudniona w momencie złożenia wniosku w jednostce wnioskującej na podstawie umowy o pracę. Nie może być kierownikiem projektu finansowanego przez NCN, laureatem konkursu na staże (w tym FUGA i UWERTURA) lub ETIUDA, ani równolegle ubiegać się o finansowanie w innym konkursie NCN w charakterze wnioskodawcy, kierownika projektu lub kandydata na staż.

SHENG 3

Nabór w NCN do 15 marca 2023 do godz. 16:00

Nabór w WPiA UW: 1 marca 2023 do godz. 16:00

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze. Konkurs SHENG 3 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (zwaną dalej „NSFC”), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC.
Niniejsze ogłoszenie określa zasady przyznawania środków finansowych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-chińskich projektów badawczych. Warunki przyznawania środków na zadania realizowane przez zespoły chińskie w konkursie SHENG 3 określa NSFC. Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. W konkursie SHENG 3 można otrzymać środki na prowadzenie badań naukowych, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Komponenty Badawcze Profesura NAWA 202

Narodowe Centrum Nauki ogłasza Nabór wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie Profesura NAWA 2022 organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z . Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Umowy na finansowanie i realizację Komponentu badawczego w projektach, którym przyznano finansowanie w programie Profesura NAWA 2022 organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie Profesura NAWA 2022 do złożenia do NCN ostatniego wniosku zawierającego Komponent badawczy zakwalifikowany przez NAWA do finansowania w tym programie.

PRELUDIUM BIS 5

nabór do 15 września 2023 Nabór w NCN 15 grudnia 2023 r. do godz. 16:00

Nabór w WPiA UW: 1 grudnia 2023 r. do godz: 16:00

SONATA 19

nabór do 15 września 2023 Nabór w NCN 15 grudnia 2023 r. do godz. 16:00

Nabór w WPiA UW: 1 grudnia 2023 r. do godz: 16:00

Planowane Nabory

Konkurs/Program/Rodzaje projektów Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Ustanowienie programu pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym.

Program ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest kontynuacją finansowania projektów międzynarodowych współfinansowanych w innej niż dotychczas formule, tj. w formule programu. Program nie ma charakteru konkursu. W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych. Środki finansowe na realizację projektu w ramach programu mogą zostać przyznane na okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat. Okres ten może zostać przedłużony o nie więcej niż 2 lata.

Doktorat wdrożeniowy

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej. Miesięczna kwota przyznana w ramach programu na sfinansowanie stypendium doktoranckiego dla doktoranta wynosi:

 1. 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
 2. 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”

od 2 lipca 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym.

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju i konsolidacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej przez Europejskie Forum Strategii do spraw Infrastruktur Badawczych (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI) oraz wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Środki finansowe w ramach programu mogą zostać przyznane na okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 5 lat (60 miesięcy). Okres ten może zostać przedłużony o nie więcej niż 2 lata (24 miesiące).

Nauka dla Społeczeństwa

Nabór wniosków w ramach programu trwa od początku sierpnia 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa”, „Nauka dla innowacyjności”, „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”. Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu: 1) którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy; 2) którego koszt realizacji wynosi co najmniej 100 000 zł, jednak nie więcej niż 2 000 000 zł.


NAWA

na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej

Konkurs/Program/Rodzaje projektów Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Otwarte Nabory
NAWA PRELUDIUM BIS 2

Nabór od 03.01.2022 i jest prowadzony w trybie ciągłym. Zakończenie naboru 10.12.2025

NAWA PRELUDIUM BIS 2 to program, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2. Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki (NCN). Wyjazdy w ramach programu NAWA PRELUDIUM BIS 2 mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.

PRELUDIUM BIS 3

Nabór od 05.01.2023 i jest prowadzony w trybie ciągłym. Zakończenie naboru 10.12.2026

Celem Programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 3.
Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 3 Narodowego Centrum Nauki.

Planowane Nabory
BEKKER NAWA

Od 10.03.2022 do 31.12.2022

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom na realizację części kształcenia. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek stypendysty oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

GRANTY INTERWENCYJNE NAWA

Nabór od 28.03.2022 i jest prowadzony w trybie cągłym. Zakończenie naboru 30.06.2022

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Udział w programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia. Projekt w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy. Wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym (w I edycji prowadzony był do 31 grudnia 2020 roku) lub do wyczerpania budżetu programu. W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

 • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
 • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
 • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
 • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Nabory wewnętrzne
Konkurs/Program/Rodzaje projektów Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Otwarte Nabory
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI II

MEiN nabór do 2 marca 2023 r.

Nabór w WPiA UW: 13 lutego 2023 r. do godz: 16:00

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki. W ramach modułu: Popularyzacja nauki – wspierana jest realizacja projektów polegających na popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, organizacja przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu, organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej oraz popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi do 1 000 000 zł. Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

DOSKONAŁA NAUKA II

MEiN nabór do 2 marca 2023 r.

Nabór w WPiA UW: 13 lutego 2023 r. do godz: 16:00

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA

Nabór w WPiA: do 15 marca 2022

Nabór w BOB UW: do 31 marca 2022

Cel programu

Celem programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym

Trzy filary

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:

 • Doskonałość naukowa– wsparcie projektów, które mają na celu m.in. podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
 • Nauka dla innowacyjności– wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość– wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Wnioskodawca (uczelnia) może złożyć nie więcej niż 4 wnioski w każdym roku kalendarzowym

Aktualny harmonogram konkursów: IDUB HARMONOGRAM 2022


Konkurs/Program/Rodzaje projektów Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Otwarte Nabory
PROGRAM MENTOR

Konkurs w ramach Działania I.1.1/IV.1.1. – edycja 1, nabór 2

Nabór w IDUB: 20 kwietnia 2022

Nabór w WPiA UW: 11 kwietnia 2022

Celem programu jest dofinansowanie stacjonarnych wizyt mentoringowych, podczas których z naukowcami-mentorami, wskazanymi przez zespół z Uniwersytetu Warszawskiego, zostanie nawiązana lub wzmocniona współpraca badawcza

Wnioskodawca: zespół z UW reprezentowany przez kierownika, wybranego spośród członków zespołu, który w imieniu zespołu składa wniosek o dofinansowanie wizyty mentora; w skład zespołu badawczego wchodzi co najmniej dwóch pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych UW posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczanych do liczby N; członkami zespołu mogą być też pracownicy UW, doktoranci UW i studenci UW

Budżet na pojedynczą wizytę mentoringową: do 16 000,00 zł
Rozpoczęcie naboru wniosków: 11.03.2022

Czas trwania pojedynczej wizyty mentoringowej: nie dłużej niż do 30 kwietnia 2023 r.


Konkurs/Program/Rodzaje projektów Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
NCBiR program NEON

Nabór w NCBiR: do 31 marca 2023 do godz. 16:15

Nabór w WPiA UW: 17 marca 2023 do godz: 16:00

Jest to wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego Cel główny realizowany jest poprzez następujące cele szczegółowe: 1. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej; 2. Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy; 3. Rozwój technologii związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym; 4. Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

Program INFOSTRATEG

Nabór w NCBiR: do 24 marca 2023 do godz. 16:00

Nabór w WPiA UW: 12 kwietnia 2023 do godz: 16:00

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Piąty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Program Lider

Nabór w NCBiR: do 8 maja 2023 do godz. 16:15

Nabór w WPiA UW: 20 kwietnia 2023 do godz: 16:00

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

INFOSTRATEG na projekty zamawiane (III konkurs)

od 1 grudnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r., godz. 16:00

Program został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Trzeci konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje temat zgłoszony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tytuł tematu badawczego: Wykorzystanie sztucznej inteligencji SI do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”. Całkowity budżet konkursu to 18,4 mln zł. Realizacja projektu rozpoczyna się w tym samym dniu dla wszystkich projektów –1 sierpnia 2022 r. (z uwzględnieniem warunku wskazanego w Regulaminie konkursu) Okres od rozpoczęcia realizacji projektu do jego zakończenia wynosi do 42 miesięcy.

Nowe technologie w zakresie energii (I konkurs)

od 01 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r., godz. 16:00

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. Cele szczegółowe Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to: C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej), C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej), C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych. Całkowity budżet dla I konkursu to 377,7 mln zł. Okres trwania całego projektu wynosi maksymalnie 77 miesięcy, w tym obejmuje maksymalnie 69 miesięcy na jego realizację przez wykonawcę oraz łącznie maksymalnie 8 miesięcy przeznaczone dla NCBR na ocenę raportów.

I Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

I konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych (tj. z wyjątkiem takich krajów jak: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja). W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Alokacja przeznaczona na finansowanie projektów w ramach 1. konkursu wynosi: 10 000 000 zł. Okres realizacji projektów kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie w ramach Programu INNOGLOBO może wynosić od 24 do 36 miesięcy.