Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Praktyki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że – podobnie jak dotychczas, tj. w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 – Pełnomocnicy Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych na bieżąco załatwiają sprawy kierowania na praktyki oraz zaliczania praktyk online.

Choć dyżury w formie stacjonarnej się nie odbywają i nie ma możliwości osobistego spotkania z Pełnomocnikami, pozostajemy do dyspozycji pod oficjalnymi adresami wydziałowymi, tj.:

dr hab. Krzysztof Koźmiński – k.kozminski@wpia.uw.edu.pl
dr Maciej Pisz – m.pisz@wpia.uw.edu.pl .

Przypominamy też, że informacji oraz odpowiedzi na pytania udziela Komisja Praktyk Samorządu Studentów za pomocą strony na Facebooku (facebook.com/KomisjaPraktyk) oraz mailowo (komisjapraktyk@gmail.com).

Ze względu na zagrożenie epidemiczne rekomendujemy wybór zdalnej formy praktyk oraz obieg dokumentów w formie online.

Prosimy pamiętać, że – zgodnie z obowiązującymi na Wydziale uchwałami – każda praktyka (również realizowana w formie zdalnej) powinna być z, minimum 14-dniowym, wyprzedzeniem zarejestrowana w systemie praktyk: http://praktyki.wpia.uw.edu.pl/

Przypominamy też o zasadach zaliczania praktyk online:

  • student rozliczający praktyki przesyła jednemu z Pełnomocników skan/zdjęcie pełnej dokumentacji/potwierdzenie w formie email wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji instytucji, potwierdzającej odbycie praktyk w wymaganym wymiarze;
  • wiadomość zawiera dane studenta (imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nr albumu, wskazanie miejsca odbywania praktyk wraz z ich terminem i liczbą godzin oraz numerem telefonu studenta na wypadek konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień);
  • wiadomości w sprawie rozliczenia praktyk kieruje się wyłącznie na jedną z oficjalnych skrzynek mailowych Pełnomocników;
  • Pełnomocnicy, po pozytywnej weryfikacji dokumentów studenta, przekazują w formie zdalnej informację Dziekanatowi WPiA UW o zaliczeniu praktyk.

W razie wątpliwości/dokumentacji niepełnej/innej przyczyny uniemożliwiającej rozliczenie praktyk, Pełnomocnicy informują studenta w formie zwrotnej wiadomości email, ewentualnie telefonicznie.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
Pełnomocnicy


Pełnomocnicy:

Pełnomocnicy Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

Pełnomocnikami są: dr hab. Krzysztof Koźmiński oraz dr Maciej Pisz

Dyżury pełnomocników Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych odbywają się:

  • dr Krzysztof Koźmiński – poniedziałek, godz. 19:00-20:00, s. 423, Collegium Iuridicum I
  • dr Maciej Pisz - czwartek, godz. 13:15-14:15, s. 423, Collegium Iuridicum I

Informacje dotyczące aktualnych dyżurów dostępne są w menu Studenci - Aktualności, a także są na bieżąco publikowane na Profilu Pełnomocnika ds. studenckich praktyk zawodowych na portalu społecznościowym FB.


Informacje ogólne o praktykach

W przypadku praktyk organizowanych przez Wydział wszelkie formalności związane z przyjęciem na praktykę, a w szczególności wygenerowanie i przekazanie organizatorowi praktyki (sąd, prokuratura) skierowania, załatwia Wydział. Wyjątek w tym zakresie dotyczy praktyk odbywających się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga oraz w sądach z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga (zob. niżej).

Zasady szczegółowe:

  • Sąd Okręgowy w Warszawie oraz sądy rejonowe z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyk studenci zobowiązani są do odbycia szkolenia z zakresu BHP i ochrony danych osobowych. Szkolenia odbywają się w pierwszym dniu praktyki (Sąd Okręgowy Warszawa-Praga oraz sądy rejonowe z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

Szkolenie BHP odbywa się w trakcie praktyk. Informacja o terminie i miejscu szkolenia zostanie przekazana studentom w pierwszym dniu praktyki.

Zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu regulującego zasady odbywania praktyk w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie student przystępujący do praktyki zobowiązany jest złożyć zgłoszenie na praktykę (wzór dostępny na stronie Sądu) oraz CV i list motywacyjny. Istnienie powyższych wymogów jest niezależne od WPiA.

  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyk studenci zobowiązani są do odbycia szkolenia z zakresu BHP. Szkolenie odbywa się w siedzibie sądu (Warszawa, ul. Jasna 2/4), w pierwszym dniu praktyki, godz. 8:00. Zbiórka w holu przy szatni.

  • Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyk student zobowiązany jest skontaktować się z Prokuraturą (Wydział Organizacyjny, tel. (22) 217-32-39) w celu ustalenia terminu szkolenia bhp.

  • Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga

Studenci zgłaszają się do odbycia praktyk w siedzibie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W przypadku praktyki w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga szkolenie BHP nie odbywa się.