Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Praktyki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że – podobnie jak dotychczas, tj. w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 – Pełnomocnicy Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych na bieżąco załatwiają sprawy kierowania na praktyki oraz zaliczania praktyk online.

Choć dyżury w formie stacjonarnej się nie odbywają i nie ma możliwości osobistego spotkania z Pełnomocnikami, pozostajemy do dyspozycji pod oficjalnymi adresami wydziałowymi, tj.:

dr hab. Krzysztof Koźmiński – k.kozminski@wpia.uw.edu.pl
dr Maciej Pisz – m.pisz@wpia.uw.edu.pl .

Przypominamy też, że informacji oraz odpowiedzi na pytania udziela Komisja Praktyk Samorządu Studentów za pomocą strony na Facebooku (facebook.com/KomisjaPraktyk) oraz mailowo (komisjapraktyk@gmail.com).

Ze względu na zagrożenie epidemiczne rekomendujemy wybór zdalnej formy praktyk oraz obieg dokumentów w formie online.

Prosimy pamiętać, że – zgodnie z obowiązującymi na Wydziale uchwałami – każda praktyka (również realizowana w formie zdalnej) powinna być z, minimum 14-dniowym, wyprzedzeniem zarejestrowana w systemie praktyk: http://praktyki.wpia.uw.edu.pl/

Przypominamy też o zasadach zaliczania praktyk online:

  • student rozliczający praktyki przesyła jednemu z Pełnomocników skan/zdjęcie pełnej dokumentacji/potwierdzenie w formie email wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji instytucji, potwierdzającej odbycie praktyk w wymaganym wymiarze;
  • wiadomość zawiera dane studenta (imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nr albumu, wskazanie miejsca odbywania praktyk wraz z ich terminem i liczbą godzin oraz numerem telefonu studenta na wypadek konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień);
  • wiadomości w sprawie rozliczenia praktyk kieruje się wyłącznie na jedną z oficjalnych skrzynek mailowych Pełnomocników;
  • Pełnomocnicy, po pozytywnej weryfikacji dokumentów studenta, przekazują w formie zdalnej informację Dziekanatowi WPiA UW o zaliczeniu praktyk.

W razie wątpliwości/dokumentacji niepełnej/innej przyczyny uniemożliwiającej rozliczenie praktyk, Pełnomocnicy informują studenta w formie zwrotnej wiadomości email, ewentualnie telefonicznie.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
Pełnomocnicy


Pełnomocnicy:

Pełnomocnicy Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

Pełnomocnikami są: dr hab. Krzysztof Koźmiński oraz dr Maciej Pisz

Dyżury pełnomocników Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych odbywają się:

  • dr Krzysztof Koźmiński – piątek, godz. 19:30-20:30, s. 423, Collegium Iuridicum I
  • dr Maciej Pisz - środa, godz. 15:00-16:00, s. 423, Collegium Iuridicum I

Informacje dotyczące aktualnych dyżurów dostępne są w menu Studenci - Aktualności, a także są na bieżąco publikowane na Profilu Pełnomocnika ds. studenckich praktyk zawodowych na portalu społecznościowym FB.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że we wrześniu br. odbywa się dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. Studenckich Praktyk Zawodowych WPiA UW dra Macieja Pisz w czwartki w godz. 15:00-16.00. Jednocześnie informujemy, że w tym okresie dyżur Pełnomocnika dra hab. Krzysztofa Koźmińskiego nie odbywa się.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
Pełnomocnicy.


Informacje ogólne o praktykach

W przypadku praktyk organizowanych przez Wydział wszelkie formalności związane z przyjęciem na praktykę, a w szczególności wygenerowanie i przekazanie organizatorowi praktyki (sąd, prokuratura) skierowania, załatwia Wydział. Wyjątek w tym zakresie dotyczy praktyk odbywających się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga oraz w sądach z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga (zob. niżej).

Zasady szczegółowe:

  • Sąd Okręgowy w Warszawie oraz sądy rejonowe z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyk studenci zobowiązani są do odbycia szkolenia z zakresu BHP i ochrony danych osobowych. Szkolenia odbywają się w pierwszym dniu praktyki (Sąd Okręgowy Warszawa-Praga oraz sądy rejonowe z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

Szkolenie BHP odbywa się w trakcie praktyk. Informacja o terminie i miejscu szkolenia zostanie przekazana studentom w pierwszym dniu praktyki.

Zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu regulującego zasady odbywania praktyk w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie student przystępujący do praktyki zobowiązany jest złożyć zgłoszenie na praktykę (wzór dostępny na stronie Sądu) oraz CV i list motywacyjny. Istnienie powyższych wymogów jest niezależne od WPiA.

  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyk studenci zobowiązani są do odbycia szkolenia z zakresu BHP. Szkolenie odbywa się w siedzibie sądu (Warszawa, ul. Jasna 2/4), w pierwszym dniu praktyki, godz. 8:00. Zbiórka w holu przy szatni.

  • Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyk student zobowiązany jest skontaktować się z Prokuraturą (Wydział Organizacyjny, tel. (22) 217-32-39) w celu ustalenia terminu szkolenia bhp.

  • Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga

Studenci zgłaszają się do odbycia praktyk w siedzibie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W przypadku praktyki w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga szkolenie BHP nie odbywa się.