Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

FAQ

Czym są studenckie praktyki zawodowe ?

Studenckie praktyki zawodowe są jednym z elementów programu studiów. Muszą być zaliczone, aby było możliwe ukończenie studiów. Z zaliczeniem wiążą się też punkty ECTS. Praktyki są nieodpłatne i odbywają się na koszt studenta wyłącznie w wymiarze przewidzianym programem studiów (nie dłużej).

Zdecydowanie rekomendujemy odbywanie praktyk zawodowych w terminie uwzględniającym konieczność ich rozliczenia zarówno przez Pełnomocników, jak i pracowników Dziekanatu. Uzyskanie przez Państwa zaświadczenia (od podmiotu, w którym praktyka była zrealizowana) na tzw. „ostatnią chwilę” przed terminem obrony może uniemożliwić Państwu podejście do obrony w wyznaczonym terminie. 

Niezależnie od studenckich praktyk zawodowych studenci mogą zdobywać doświadczenie w innych formach prawnych, np. jako wolontariusze, na podstawie umowy zlecenia, stosunku pracy, itp. Wtedy ewentualne wynagrodzenie studenta, czas trwania współpracy zależą od ustaleń między studentem a daną instytucją. Istnieje możliwość zaliczenia studenckich praktyk zawodowych na podstawie tak zdobytego doświadczenia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych związanych z odbywanymi przez Państwa praktykami oraz ich zakresem konieczne jest udanie się na dyżur do jednego z Pełnomocników ds. Praktyk. 

W sprawach pilnych możliwy jest kontakt z Pełnomocnikami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz profilu na portalu społecznościowym FB: Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych WPiA UW.

Jak długo trwają praktyki? Ile razy odbywa się praktyki?

Czas trwania praktyk zależy od kierunku studiów (prawo lub administracja) i roku ich rozpoczęcia:

PRAWO:

 • studenci którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2008/2009: jeden miesiąc (21 dni roboczych)
 • studenci którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2008/2009 lub później: 2 miesiące (40 dni roboczych) w ramach całego toku studiów, w tym co najmniej 2 tygodnie praktyki w sądzie

ADMINISTRACJA  – tylko studia pierwszego stopnia (licencjackie):
Studenci którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2008/2009 lub później: 120 godzin, po I lub II roku studiów

Każdy student  odbywa praktyki wyłącznie w wymiarze przewidzianym programem studiów (powyżej) – nie dłużej.  Wydział nie wystawia skierowań i nie zawiera porozumień dotyczących organizacji dla danego studenta praktyk wykraczających poza program studiów.

Również studenci i studentki kierunku: „Samorząd terytorialny” mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 160 godzin. Są oni również zobowiązani do rejestracji praktyk w systemie i dochowania procedur pozyskania odpowiednich skierowań u Pełnomocników. 

Praktyki można odbyć jednorazowo lub podzielić je na dowolną liczbę części. Dla zaliczenia wymagane jest osiągnięcie łącznie wymaganego wymiaru praktyk.

Jak organizowane są praktyki?

Praktyki organizowane są na 2 sposoby:

 1. praktyki organizowane przez WPiA
 2. praktyki organizowane samodzielnie przez studentów.

1. Praktyki są organizowane przez Wydział w marcu lub kwietniu na dany rok kalendarzowy. Na www.wpia.uw. jest udostępniana informacja o rozpoczęciu rejestracji do wskazanych instytucji. Studenci mają możliwość zarejestrowania się przez system rejestracji na praktyki (praktyki.wpia.uw.edu.pl). Ok. połowy czerwca w tym systemie zamieszczone jest potwierdzenie zgłoszenia studentów na praktyki w danej instytucji. Następnie student zgłasza się na praktyki w wybranej instytucji zgodnie z instrukcjami zamieszczonym na www.wpia.uw.edu.pl.

2. Osoby pragnące odbyć praktyki w podmiotach, w których uczelnia nie organizuje praktyk, organizują je we własnym zakresie, bez pośrednictwa Wydziału. Należy z tym podmiotem uzgodnić wszelkie szczegóły (miejsce, termin) i zgodnie z tymi uzgodnieniami dokonać rejestracji w systemie rejestracji na praktyki (praktyki.wpia.uw.edu.pl).
Ewentualne dodatkowe czynności zależą od oczekiwań podmiotu, w którym ma się odbyć praktyka – np. wymaganie uzyskania skierowania lub porozumienia; jeżeli podmiot nie ma takich wymagań, student nie ma obowiązku pobierania jakichkolwiek dokumentów z Wydziału.

Jak długo trwa rejestracja na praktyki?
Czynności związane z rejestracją na praktyki trwają zwykle ok. 10-15 min. UWAGA!!! NALEŻY BYĆ PRZYGOTOWANYM NA DŁUGI CZAS OCZEKIWANIA NA ZAPISANIE REJESTRACJI!!! W związku z działaniem systemu wymagane jest co najmniej kilka minut.

Czy zawsze praktyki muszą się wiązać z podpisywaniem dokumentów między WPiA a instytucją, w której będą się odbywały praktyki?

Nie. Dokumenty są sporządzane tylko, jeżeli wymaga tego instytucja, w której będą się odbywały praktyki (głównie dotyczy to sądów, prokuratur i administracji). Często nie jest to konieczne.

Jak uzyskać skierowanie na praktyki?

 1. zarejestrować się na praktykę w systemie rejestracji na praktyki (praktyki.wpia.uw.edu.pl),
 2. w zakładce „moje rejestracje” zaznaczyć „skierowanie”
 3. wydrukować wygenerowany dokument
 4. zgłosić się po podpis na dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

Jak uzyskać porozumienie, którego wymaga instytucja, w której mają się odbyć praktyki?

Jeżeli instytucja ma własny wzór porozumienia:

zgłosić się na dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych i przedstawić projekt porozumienia przygotowany w oparciu o wzór stosowany przez instytucję

Jeżeli instytucja nie ma własnego wzoru porozumienia:

 1. zarejestrować praktykę w systemie rejestracji na praktyki (praktyki.wpia.uw.edu.pl),
 2. w zakładce „moje rejestracje” zaznaczyć „porozumienie”
 3. wydrukować wygenerowany dokument (2 egzemplarze)
 4. zgłosić się po podpis na dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

Powyższych czynności można dokonać przed lub po podpisaniu porozumienia przez instytucję, w której mają się odbyć praktyki.

Porozumienie podpisane przez obie strony powinno być dostarczone Pełnomocnikowi Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych (przez studenta lub bezpośrednio przez instytucję, najpóźniej przed datą zaliczenia praktyk).

Jaki dokument potwierdza odbycie praktyki?

Po zakończeniu odbywania praktyki instytucja, w której odbyła się praktyka wydaje odpowiednie zaświadczenie (opinię, referencje lub podobny dokument) potwierdzające odbycie praktyki. Powinno ono:

 • określać osobę studenta odbywającego praktyki (imię, nazwisko, nr albumu),
 • poświadczać okres odbywania praktyki,
 • wskazywać zakres przedmiotowy odbytej praktyki (zwięzły opis czynności wykonywanych przez studenta) oraz
 • być podpisane odpowiednio: przez adwokata, radcę prawnego, notariusza komornika lub osobę reprezentującą jednostkę, w której student odbył praktykę.

Dostępny jest wzór zawierający minimalną treść zaświadczenia o odbyciu praktyk, ale nie jest on wiążący.

Jakie dokumenty są wymagane dla zaliczenia praktyk?

 1. zaświadczenie o odbyciu praktyk(oryginał) lub inny dokument potwierdzający odbycie praktyki i podający dane potrzebne dla zaliczenia;
 2. 2 (dwie) kserokopie zaświadczenia o odbyciu praktyk;
 3. W przypadku, w którym posługujecie się państwo indeksem należy odpowiednio wypełnić str. 82.

Kiedy i jak wpisywane jest zaliczenie praktyk?

Wpisu zaliczenia praktyk dokonuje się jeden raz w toku studiówpo okazaniu dokumentów poświadczających odbycie praktyk wymaganego rodzaju w wymaganym wymiarze, w terminie 3 miesięcypo osiągnięciu przez studenta łącznego wymaganego przez program studiów wymiaru praktyk. Jeżeli zaliczenie jest już wpisane, nie dokonuje się dalszych wpisów.
Wpisu zaliczenia dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych na dyżurze.


Jak należy przygotować indeks do zaliczenia praktyk?

Wpis zaliczenia praktyk następuje w indeksie na s. 82 i n. Wzór znajduje się na tablicy informacyjnej w Collegium Iuridicum I, przy pok. 318. W rubryce „rok szkolny” należy wpisać rok, w którym faktycznie odbywała się praktyka i odpowiedni dla tego roku szkolnego rok studiów (rok akademicki rozpoczyna się w październiku); „nazwa i miejsce zakładu pracy” należy wpisać krótko nazwę (np. „SR Warszawa – Mokotów”) oraz podać miejsce (miejscowość), w której odbywała się praktyka.

W rubryce „czas trwania” należy wpisać – niezależnie od terminu, w którym odbyła się praktyka:
„1 miesiąc” – kierunek prawo: studenci którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2008/2009
„2 miesiące” kierunek: prawo– studenci którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2008/2009 lub później; kierunek administracja.
Jeżeli praktyka odbywała się w różnych instytucjach – wpisać je odpowiednio i przy każdej instytucji podać stosowny czas trwania praktyki.