Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zasady pomocy

Główne zasady przyświecające pracy studentów Kliniki Prawa UW z klientami:

 • Porady prawne świadczone są przez studentów.
 • Porady prawne świadczone są nieodpłatnie osobom, które ze względu na swoją sytuację materialną nie mogą skorzystać z płatnej porady zawodowego adwokata czy radcy prawnego.
 • Pomoc prawna udzielana jest przez studenta (studentów) pod opieką osoby sprawującej nadzór – koordynatora Kliniki.
 • Nie udziela się porad telefonicznych. Porady prawne powinny być udzielane w siedzibie Kliniki.
 • Studenci pracujący w Klinice Prawa UW mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej i ochrony danych osobowych.
 • Pomoc prawna świadczona w ramach Kliniki służy również celom kształcenia studentów.
 • Porady prawne udzielane są osobom umówionym na spotkanie zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania Klinik Prawa, który znajdziesz poniżej.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej Kliniki Prawa UW:

 • Skontaktuj się z nami  nasze dane teleadresowe znajdziesz w kontakt.
 • Zapoznaj się z treścią i przygotuj do wypełnienia dokumentów: formularza informacyjnego, oświadczenia o stanie majątkowym i oświadczenia, w którym zgadasz się na udzielenia pomocy prawnej przez studentów Kliniki UW (dokumenty te znajdziesz w dokumenty. świadczenie pomocy).
 • Radzimy się też zapoznać z treścią Regulaminu funkcjonowania Kliniki Prawa (poniżej).

 Regulamin funkcjonowania Klinik Prawa

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1.

Studencka Poradnia Prawna (zwana dalej: Kliniką) udziela bezpłatnych porad osobom niezamożnym, których trudna sytuacja materialna nie pozwala na opłacenie pomocy prawnej przez zawodowego adwokata lub radcę prawnego.

§2.

Udzielanie porad jest ściśle związane z programem studiów prawniczych i realizuje także cele szkoleniowe.

§3.

Celem podejmowanych przez Klinikę czynności jest ochrona interesów osób ubiegających się o pomoc prawną.

§4.

Udzielanie w ramach Kliniki pomocy prawnej powinno odbywać się według najlepszej woli i wiedzy z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością.

§5.

 1. Przed udzieleniem porady należy uzyskać od osoby ubiegającej się o pomoc:
  • Oświadczenie o stanie majątkowym,
  • Pisemną zgodę na udzielenie pomocy prawnej przez studenta na warunkach określonych w oświadczeniu,
  • Wypełniony formularz informacyjny zawierający opis sprawy oraz jej dane osobowe.
 2. W treści oświadczenia należy uwzględnić informację o tym, że osoba udzielająca pomocy prawnej nie korzysta z ochrony tajemnicy zawodowej w zakresie wiadomości uzyskanych od klienta w trakcie porady oraz, że studenci, koordynatorzy, Klinika, Wydział Prawa oraz Uniwersytet nie ponoszą odpowiedzialności za nieumyślną szkodę spowodowaną przez udzieloną poradę.
 3. Formularz informacyjny należy sporządzić zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§6.

 1. Pomoc prawna udzielana jest przez studenta (studentów) pod opieką osoby sprawującej nadzór (zwanej dalej koordynatorem Kliniki).
 2. Kliniką kieruje nauczyciel akademicki co najmniej w stopniu doktora habilitowanego nauk prawnych (kierownik Kliniki);
 3. Bezpośredni, merytoryczny nadzór nad działalnością studentów w ramach Kliniki sprawuje osoba, która złożyła, jeden z następujących egzaminów: adwokacki, prokuratorski, radcowski, sędziowski, notarialny lub uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych polskich szkół wyższych;
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bezpośredni merytoryczny nadzór nad działalnością studentów może sprawować osoba ze stopniem doktora prawa, mająca duże doświadczenie prawnicze w dziedzinach stanowiących zadanie Kliniki, a która nie złożyła żadnego z egzaminów wymienionych w § 6 pkt 3.

§7.

Decyzja o powołaniu koordynatora powinna być podyktowana potrzebami dydaktycznymi jednostki organizacyjnej powołującej Klinikę i posiadanymi przez Klinikę środkami finansowymi.

§8.

Zakwalifikowania sprawy do porady prawnej dokonuje koordynator Kliniki na podstawie dokumentów wymienionych w § 3, biorąc pod uwagę cele dydaktyczne oraz aspekty społeczne sprawy.

§9.

Podstawę udzielanej porady prawnej stanowi pisemna opinia sporządzona przez studenta i zaakceptowana przez koordynatora Kliniki.

§10.

Opinię sporządza student w oparciu o przeprowadzoną rozmowę (wywiad) z klientem oraz złożone przez niego kopie pism i dokumentów. Klinika nie przyjmuje oryginałów dokumentów.

§11.

Porady prawne powinny być udzielane w siedzibie Kliniki.

§12.

Koszty zasądzone przez Sąd z tytułu udziału studenta lub koordynatora Kliniki w sprawie przypadają na rzecz Kliniki.

§13.

Klinikę obowiązuje zakaz reklamy. Informacja dotycząca Kliniki może zabierać dane dotyczące siedziby (adres i numery środków łączności), zasad funkcjonowania Kliniki oraz zakresu problemowego udzielanej pomocy prawnej.

§14.

Rekrutacja klientów może odbywać się za pośrednictwem organizacji pozarządowych.

§15.

Student i koordynator Kliniki odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie zasadom etycznym obowiązującym przy udzielaniu porad prawnych w ramach Kliniki oraz związane z tym uchybienie godności studenta lub koordynatora.

§16.

Działalność Kliniki jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie pokrywa szkoła wyższa.

Rozdział II

Zasady organizacyjne udzielania pomocy prawnej.

§17.

Do udzielania pomocy prawnej uprawnieni są studenci:

 1. IV i V roku Prawa, w uzasadnionych przypadkach również studenci III roku,
 2. z dobrymi wynikami w nauce,
 3. odznaczający się wrażliwością na problemy społeczne i zaangażowaniem w pracy organizacji pozarządowych,
 4. przyjęci do Kliniki po rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez uprawnionego koordynatora.

§18.

Przed udzieleniem pomocy prawnej student powinien upewnić się czy w sprawie tej klient nie korzysta z pomocy adwokata lub radcy prawnego, a jeśli tak to odmówić jej udzielenia.

§19.

Rozmowa z klientem poprzedzająca wydanie opinii prawnej ma na celu identyfikację problemu, zebranie danych oraz zwrócenie się o dostarczenie niezbędnych dokumentów.

§20.

 1. Projekt opinii powinien zawierać dokładny opis stanu faktycznego, dokonanie oceny prawnej, sformułowanie potencjalnych rozwiązań oraz ich uzasadnienie. Klient powinien w opinii znaleźć jasną odpowiedź na swoje pytania. Załącznik do opinii może stanowić projekt pisma procesowego, które zostanie przed skierowaniem do adresata podpisane przez klienta.
 2. Projekt opinii powinien posiadać datę ponieważ wskazuje ona na aktualny stan prawny oraz powoływać się na źródła okoliczności faktycznych (informacje od klienta, pisma, dokumenty z opisem umożliwiającym jej identyfikację).
 3. W części dotyczącej uzasadnienia potencjalnych rozwiązań należy – używając fachowego i precyzyjnego języka – zanalizować wszystkie elementy dotyczące przedstawionej sprawy. W projekcie opinii – jeżeli jest to potrzebne – należy przytoczyć literaturę, orzecznictwo, rozważania, teoretycznoprawne lub prawnoporównawcze.
 4. Opinię należy sporządzać w taki sposób, aby po niewielkich przeróbkach nadawały się do ewentualnej publikacji.

§21.

 1. Projekt opinii powinien być skonsultowany oraz zatwierdzony przez koordynatora Kliniki.
 2. Student ma obowiązek uwzględnić uwagi i sugestie koordynatora Kliniki co do treści opinii oraz sposobu udzielenia pomocy prawnej.
 3. W przypadku, gdy student nie zgadza się z zaproponowanym przez koordynatora Kliniki treścią i sposobem udzielenia pomocy prawnej powinien, po dokonaniu odpowiedniej adnotacji w dokumentach ewidencyjnych Kliniki wyłączyć się od udzielenia porady w tej sprawie.

§22.

 1. Opinię należy sporządzić w dwóch egzemplarzach na specjalnym papierze firmowym Kliniki przeznaczonym do opinii.
 2. Sporządzona opinia, zanim zostanie przedstawiona klientowi musi być formalnie zaaprobowana przez koordynatora Kliniki przez podpisanie na odwrocie egzemplarza pozostającego w archiwum dla Kliniki.
 3. Przed otrzymaniem swojego egzemplarza, klient powinien na egzemplarzu, należącym do Kliniki podpisać oświadczenie, że opinię otrzymał. Po zakończeniu sprawy podpisany przez koordynatora Kliniki i klienta egzemplarz należy zwrócić do sekretariatu o dołączyć do akt sprawy.

§23.

W razie konieczności przytoczenia w projekcie pisma procesowego drastycznych okoliczności lub wyrażeń. student powinien nadać pismu taką formę, aby nie uchybiać obowiązującym normom zwyczajowym. W korespondencji należy przestrzegać właściwych form. Nie wolno używać zwrotów obraźliwych, ani grozić ściganiem karnym lub dyscyplinarnym.

§24.

 1. Koordynator Kliniki sprawujący nadzór nad studentem odpowiada za formę i treść pism procesowych sporządzonych przez studenta.
 2. Koordynator Kliniki obowiązany jest do zapewnienia ciągłości w udzielaniu pomocy prawnej przez studentów.

§25.

Objęte tajemnicą są wszystkie dokumenty, wiadomości i notatki dotyczące sprawy, uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. (Oświadczenie o stanie majątkowym klienta może być ujawnione wyłącznie ewentualnym sponsorom Kliniki).

§26.

Koordynator Kliniki zobowiąże jej personel oraz osoby mające dostęp do biura Kliniki do przestrzegania obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z działalnością Kliniki.

§27.

Przekazywanie informacji objętych, tajemnicą za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i uprzedzenia klienta o stopniu ryzyka ich ujawnienia przy wykorzystaniu tych środków.