Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Formuła zajęć

Kilka zasad pracy w Klinice Prawa UW:

 • Student nie może udzielić żadnej porady prawnej klientowi bez uprzedniej konsultacji z koordynatorem i uzyskania jego aprobaty.
 • Studenci w ramach sekcji zawsze pracują w parach, zaś nad odpowiedziami na listy przesyłane przez klientów pracują samodzielnie.
 • Wstępną weryfikację spraw i przydzielenie ich do odpowiedniej sekcji tematycznej przeprowadza kierownik biura, w rozmowie telefonicznej lub osobistej z klientem.
 • Studenci pracujący w Klinice Prawa UW nie mają prawa udzielać żadnych porad prawnych przez telefon.
 • Każdy student ma obowiązek dochować należytej staranności w prowadzeniu przydzielonej mu sprawy, zgodnie ze swą wiedzą i umiejętnościami.
 • Student pracujący w Klinice odpowiada za prowadzoną sprawę na podobnych zasadach jak zawodowy prawnik. Szczegółowe kwestie związane z odpowiedzialnością studentów działających w ramach Kliniki Prawa UW regulują następujące dokumenty:
  • Kodeks deontologiczny
  • Regulamin funkcjonowania Klinik Prawa

Jeśli chcesz dołączyć do grona studentów Kliniki Prawa UW, koniecznie zapoznaj się z wyżej wymienionymi dokumentami. Każdy student  zanim rozpocznie pracę w Klinice -zobowiązany jest również do podpisania dwóch „Oświadczenia studenta”

FORMY KSZTAŁCENIA W KLINICE PRAWA UW

Kształcenie w ramach programu klinicznego trwa jeden rok akademicki i przebiega na trzech płaszczyznach, którym odpowiadają następujące rodzaje zajęć dla studentów:

Szkolenia psychologiczne i praktyczne

Obowiązkowe dla studentów wszystkich sekcji klinicznych zajęcia, które mają
na celu m.in.:

 • nabycie umiejętności potrzebnych do uzyskania od klienta potrzebnych informacji (przeprowadzania wywiadu),
 • umiejętność udzielania porad,
 • ochrona własnego zdrowia i integralności psychicznej (radzenie sobie ze stresem własnym i klienta, unikanie syndromu wypalenia, zwiększenie asertywności).

Szkolenia psychologiczne zazwyczaj mają postać dwudniowych warsztatów, organizowanych tradycyjnie na początku każdego roku akademickiego. Takie zajęcia pozwalają na intensywne przygotowanie studentów do pracy z klientem oraz na zintegrowanie grupy.

Klinika organizuje ponadto spotkania specjalistyczne, których celem jest zapoznanie studentów z mechanizmami powstawania stereotypów kulturowych, problematyką komunikacji międzykulturowej. Prowadzone są także zajęcia dotyczące konfliktów małżeńskich i rodzinnych, przemocy seksualnej, także wobec dzieci, oraz umiejętności rozmowy i radzenia sobie z emocjami ofiar przemocy.

Seminaria

W Klinice Prawa UW organizowane są dwa typy seminariów dla studentów:

 1. Seminaria ogólnokliniczne
  Cotygodniowe seminaria dla wszystkich studentów uczestniczących w programie klinicznym, na które składają się trzy bloki programowe:
  • Pierwszy blok: spotkania poświęcone metodologii i technice pracy w Klinice.
  • Drugi blok: cykl spotkań obejmujących problematykę zawodów prawniczych. (spotkania z czołowymi przedstawicielami poszczególnych zawodów prawniczych)
  • Trzeci blok: wybrane spotkania dotyczące działalności organizacji pozarządowych i międzynarodowych, współpracujących z Kliniką (Zaproszeni przez nas goście przedstawiają studentom instytucje, które reprezentują, problemy społeczne i prawne, z jakimi się stykają w codziennej działalności)
 2. Seminaria sekcyjne
  Obowiązkowe cotygodniowe spotkania w ramach sekcji poświęcone prawnym i praktycznym problemom związanym z daną specjalizacją. Na tych spotkaniach studenci zapoznają się ze specyfiką danej dziedziny prawa, jeśli nie zdobyli tej wiedzy w ramach zajęć uniwersyteckich (np. prawo uchodźcze, prawa osób niepełnosprawnych, kwestie przemocy w rodzinie, dyskryminacji na tle płci, itp.). Przedstawiają także kolegom sprawy, którymi się zajmują, co stwarza okazję do dyskusji w szerszym gronie, pod opieką koordynatora.
 3. Dyżury

Studenci są zobowiązani – oprócz obowiązku uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Klinikę Prawa UW – stawiać się w biurze Kliniki raz w tygodniu na godzinny dyżur, w czasie którego spotykają się z wcześniej umówionymi klientami i świadczą im pomoc prawną.