Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Formy pomocy

Wstępną weryfikację spraw i przydzielenie ich do odpowiedniej sekcji tematycznej przeprowadza kierownik biura, w rozmowie telefonicznej lub osobistej z klientem. Sprawdza ona w szczególności sytuację majątkową klienta  Klinika Prawa UW udziela bowiem porad tylko osobom o niskim statusie majątkowym. Przydzielenie sprawy do konkretnej pary studentów następuje w zależności od dyspozycji czasowej klienta oraz od kolejności wpływu spraw. Dana para studentów prowadzi wszystkie sprawy raz przydzielonego jej klienta, aż do ich zakończenia.

Student nie może udzielić żadnej porady prawnej klientowi bez uprzedniej konsultacji z koordynatorem i uzyskania jego aprobaty.

Klinika Prawa UW odpowiada także na listy przysłane przez klientów ale tylko osadzonych w zakładach karnych.

Studenci pracujący w Klinice Prawa UW nie mają prawa udzielać żadnych porad prawnych przez telefon.

Każdy student ma obowiązek dochować należytej staranności w prowadzeniu przydzielonej mu sprawy, zgodnie ze swą wiedzą i umiejętnościami. Nie może podejmować lub radzić klientowi podjęcia jakichkolwiek kroków niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa. Powinien ponadto działać na tyle szybko, na ile to możliwe i na ile wymaga tego sytuacja klienta.

Modelowe etapy prowadzenia sprawy:

Pierwsze spotkanie z klientem:

  • informacja o tym, że sprawę prowadzą studenci pod nadzorem prawnika i o możliwości rezygnacji z usług Kliniki,
  • informacja o warunkach uzyskania pomocy i przedstawienie do podpisu klientowi związanych z tym formularzy,
  • zebranie informacji o problemie prawnym klienta, w tym skopiowanie potrzebnych dokumentów, które przyniósł klient,
  • opracowanie wstępnego planu dalszych prac nad sprawą i ewentualne umówienie się z klientem na kolejne spotkanie
    (zapisane w grafiku)  np. w celu doniesienia potrzebnych dokumentów;

Sporządzenie opinii prawnej oraz ewentualnie projektu pisma procesowego lub listu:

  • praca osobista i w parze, wyszukiwanie źródeł (akty prawne, piśmiennictwo, itp.),
  • w razie potrzeby, ewentualne kolejne spotkania lub kontakty telefoniczne z klientem w celu uzyskania dalszych, bardziej szczegółowych informacji;

Konsultacja z koordynatorem:

  • ewentualna dyskusja i dalsza praca nad opracowaniem opinii lub odpowiednich pism procesowych;

Przedstawienie klientowi opinii prawnej lub projektu pisma zaakceptowanych przez koordynatora oraz podjęcie odpowiednich kroków uzgodnionych z koordynatorem  np. odpowiednie, uzgodnione z koordynatorem, telefony do urzędów, wywiady w przypadku klientów uchodźczych;

Zamknięcie sprawy lub prowadzenie jej w sposób uzgodniony i na bieżąco, stale konsultowany z koordynatorem, a nawet przekazanie sprawy kolegom z następnego rocznika.