Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Skrajne ubóstwo jednostki jako kategoria konstytucyjna

Kierownik: dr Adam Ploszka

   

Projekt służy zbadaniu relacji miedzy ubóstwem a prawami człowieka, a także określeniu obowiązków władzy publicznej odnoszących się do praw ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do poprawy ich warunków bytowych. Badania podzielone zostały na cztery etapy. Pierwszy służy określeniu istoty badanego zjawiska w oparciu o dorobek nauk społecznych, w szczególności polityki społecznej, ekonomii, historii czy socjologii. W drugim etapie analizie poddane zostaną działania zmierzające do eliminacji ubóstwa znajdujące odzwierciedlenie w prawie międzynarodowym publicznym praw człowieka, a także prawie innych państw. Trzeci etap badań koncentruje się na polskim porządku konstytucyjnym. Badania prowadzone na tym etapie służą określeniu standardu konstytucyjnego ochrony praw osób żyjących w ubóstwie. Wreszcie w czwartym etapie ustalony wcześniej standard ochrony praw człowieka zostanie skonfrontowany z polskim ustawodawstwem celem zidentyfikowania potencjalnych deficytów i propozycji koniecznych rozwiązań normatywnych. Badania w przedmiocie związku ubóstwa z prawami człowieka, mimo rosnącego zainteresowania tym tematem przedstawicieli nauki na świecie oraz podejmowanych na forum międzynarodowym działań w obszarze przeciwdziałania ubóstwu, nie były dotychczas prowadzone w Polsce. Zrealizowane w ramach projektu badania mogłyby wypełnić tę lukę, a także wpłynąć w istotny sposób na rozwój nauki o prawach człowieka oraz prawa konstytucyjnego.

Nr konkursu: 2015/19/N/HS5/00005
Data rozpoczęcia: 2016-10-03
Data zakończenia: 2018-10-02
Wysokość finansowania: 55 680 PLN