Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Kultura prawna Polski A.D. 2022.

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW)
zapraszają na konferencję naukową pt.

"Kultura prawna Polski A.D. 2022."

w dniu 29 września 2022
o godz. 10:30 – 14:30
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Sala 209 w Collegium Iuridicum I


Konferencja odbędzie się online (dla zarejestrowanych przez formularz uczestników i uczestniczek), stacjonarnie dla prelegentów i organizatorów.

Rejestracja na wydarzenie rozpocznie się 10 września 2022 r.

Program konferencji

Rejestracja

Abstrakty wystąpień

Prelegenci

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG
prof. UG dr hab.

Grzegorz Wierczyński

Uniwersytet Gdański

Kierownik Katedry Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autor publikacji na temat informatyki prawniczej oraz zasad tworzenia i ogłaszania prawa, w tym m.in. monografii Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego (Warszawa 2008) i Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej (Gdańsk 2015), współautor podręczników System informacji prawnej w pracy sędziego (Warszawa 2011), Informatyka prawnicza (Warszawa 2006, 2008, 2012 i 2016) oraz Nowe technologie w praktyce prawnika (Sopot 2021); w latach 1999-2006 członek zespołu redakcyjnego Systemu Informacji Prawnej LEX.

Patryk Ciurak

Patryk Ciurak

Uniwersytet Gdański

Asystent w Katedrze Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autor i kierownik projektów, głównie z pogranicza prawa i IT. Posiada certyfikaty PSM I, PSPO I i SPS. W pracy naukowej interesuje się empiryczną analizą zmian w prawie i zastosowaniem metod statystycznych do opisu zjawisk w nim zachodzących. Bada relacje między prawem a kodem komputerowym oraz kierunki, w których powinna ewoluować legislacja. Przez wiele lat pracownik Redakcji Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska, gdzie brał udział m.in. w rozwoju Systemu Informacji Prawnej LEX. Uczestnik dwóch pierwszych edycji Global Legal Hackathon Warszawa. Członek zespołu, który zajął II miejsce w Konkursie na prawniczego chatbota Fundacji LegalTech Polska. Zafascynowany nowymi technologiami, ze szczególnym uwzględnieniem LegalTech.

Marta Bucholc
dr hab. prof. ucz.

Marta Bucholc

Uniwersytet Warszawski

Profesor socjologii na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz associate researcher w Centre de recherche en science politique, Université Saint-Louis Bruxelles. W latach 2015-2020 pracowała na stanowisku profesora badawczego w Käte Hamburger Centre for Advanced Studies "Law as Culture", University of Bonn. Była visiting scholar na uniwersytetach w Jenie, Cambridge, Grazu i Saint-Louis Bruxelles, a także Bronisław Geremek Fellow w Institute of Human Sciences w Wiedniu. Jej badania koncentrują się na socjologii prawa i socjologii historycznej. Jest kierowniczką w projekcie badawczym "National habitus formation and the process of civilization in Poland after 1989: a figurational approach" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki oraz polskim PI w projekcie Fundacji Volkswagena "Towards Illiberal Constitutionalism in East Central Europe: Historical Analysis in Comparative and Transnational Perspectives". W październiku 2022 rozpoczyna pięcioletni projekt ERC Consolidator pt. "Using Human Rights to Change Abortion Law: Involvement Patterns and Argumentative Architectures in the Global Figuration of Human Rights (Abortion Figurations)".

Michał Stambulski
dr

Michał Stambulski

Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Erazma w Rotterdamie

Adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie oraz dyrektor wykonawczy w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikuje prace z zakresu teorii prawa, filozofii polityki i konstytucjonalizmu oraz edukacji prawniczej. W 2020 roku ukazała się jego książka „Wiadomość od cesarza. Pojęcie prawa w teorii analitycznej i postanalitycznej” (Wydawnictwo Scholar).

Wiesław Staśkiewicz
Dr

Wiesław Staśkiewicz

Uniwersytet Warszawski

Socjolog, prawnik, doktor nauk prawnych. Od 1973 r. wykładowca socjologii prawa, teorii prawa i legisprudencji w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach koncentruje się na społecznych aspektach procesu tworzenia i stosowania prawa, ekskluzji prawnej i funkcjach prawa. W latach 1992–2006 pełnił funkcję dyrektora Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Od 1994 r. do 2019 r. korespondent Europejskiego Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD); od 2011 r. wiceprezes Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego.

Organizatorzy i moderatorzy

Robert Grzeszczak
prof. dr hab.

Robert Grzeszczak

Uniwersytet Warszawski

Prawnik, profesor nauk społecznych, wykłada prawo Unii Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim, kierownik Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej na WPiA UW. Od 2017 roku prof. Grzeszczak jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a w kadencji 2020-2023 został wybranym na Przewodniczącego tego Komitetu, od 2021 roku jest Przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego (kadencja 2021-2024), ekspert Team Europe, od 2022 r. członek Academia Europea - prestiżowego towarzystwa naukowego z siedzibą w Londynie. Specjalizuje się w prawie instytucjonalnym i prawie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej a także prawie międzynarodowym i konstytucyjnym.

Anna Wyrozumska
Prof. dr hab.

Anna Wyrozumska

Uniwersytet Łódzki

Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się prawem międzynarodowym i prawem UE, jest m.in. ekspertem Team Europe i członkiem Prezydium KNP PAN. Prof. Wyrozumska brała udział m.in. w konferencji rzymskiej negocjującej statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, w pracach komitetów prawnych Rady Europy, VI Komitetu ZO ONZ, Komitetu ad hoc ds. immunitetu państwa. Przez wiele lat przewodniczyła Doradczemu Komitetowi Prawnemu przy Ministrze Spraw Zagranicznych, w latach 2010- 2018 była członkiem Rady Legislacyjnej.

Marek Zubik
Prof. dr hab.

Marek Zubik

Uniwersytet Warszawski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji tegoż Uniwersytetu. W latach 2000-2004 sekretarz Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych w Paryżu. W latach 2004-2007 sekretarz Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, następnie w latach 2007-2012 członek Prezydium KNP PAN. Od 2007 członek z wyboru Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2015-2018 przewodniczący tego Komitetu. Od początku pracy naukowej związany również z administracją publiczną. W latach 1998- 2002 pracował jako ekspert w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Następnie, w latach 2002-2007, był wicedyrektorem Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Od listopada 2007 r. do lipca 2010 r. był Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich. W okresie od czerwca do grudnia 2010 roku pełnił stanowisko Przewodniczącego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2010-2019 sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Ferenc
Dr

Maciej Ferenc

Polska Akademia Nauk

Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UW. W latach 2021-2022 zatrudniony na stanowisku asystenta na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Informatyki Prawniczej. Od 2020 r. asystent w Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Kamil Kapica

Kamil Kapica

Uniwersytet Warszawski