Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Jowanka Jakubek-Lalik

 • Stopnie i tytuły
  dr
 • Telefon
  22-55-20-427
 • E-mail
 • Adres
  Collegium Iuridicum III
  ul. Oboźna 6, pok. 2.11
  00-332 Warszawa
 • Jednostka
  Organizacyjna:
  Zakład Nauki Administracji
  Zakład Nauki Administracji
 • Podstawowe informacje o użytkowniku

  Dr Jowanka Jakubek-Lalik pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykłada m.in. prawo i postępowanie administracyjne, stosowanie prawa i techniki legislacyjne, prawo urzędnicze, etykę służby publicznej, naukę administracji i zagadnienia ustroju samorządowego, zarządzanie miejskie i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych. Posiada stopień doktora nauk prawnych oraz tytuły magistra prawa i magistra nauk politycznych, ukończyła także studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce. Oprócz Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała również w London School of Economics and Political Science (studia doktoranckie) oraz Middlesex University w Londynie. Wykłada gościnnie na zagranicznych uniwersytetach, m.in. w Nijmegen (Holandia), Kristiansand (Norwegia), Lwowie (Ukraina), Bratysławie (Słowacja), Biszkeku (Kirgistan).

  Dr Jakubek-Lalik jest autorką kilkudziesięciu publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych. Jako międzynarodowa ekspertka ds. reformowania administracji publicznej i sądownictwa pracuje m.in. w Polsce, Ukrainie, Północnej Macedonii, Albanii, Azerbejdżanie, Armenii, Bułgarii, Serbii i Kazachstanie. Biegle zna język angielski, ponadto posługuje się językami: francuskim, rosyjskim, hiszpańskim i niemieckim, w niewielkim stopniu także macedońskim, serbskim i ukraińskim.

  Dr Jakubek-Lalik jest aktywną członkinią gremiów zawodowych i towarzystw naukowych, m.in. Rady Naukowej Dyscypliny Nauk Prawnych na Uniwersytecie Warszawskim, European Group for Public Administration (EGPA), Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Justice Administration Research (JAR) Association, Astana Civil Service Hub (ACSH), Women In International Security (WIIS Poland). Jest przewodniczącą Rady Fundacji Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG), a także Senior Research Fellow w Institute of National and International Security (INIS).

  ***

  Dr. Jowanka Jakubek-Lalik works as an Associate Professor at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, where she teaches i.a. administrative law and procedure, application of law and legislative techniques, civil service law and ethics, public management and local government, urban management and functioning of international organisations. She holds a doctorate in law and master's degrees in law and master's degree in political science, and also completed doctoral studies in political science. In addition to the University of Warsaw, she also studied at the London School of Economics and Political Science (doctoral studies) and Middlesex University in London. She is a guest lecturer at foreign universities, including: Nijmegen (Netherlands), Kristiansand (Norway), Lviv (Ukraine), Bratislava (Slovakia), Bishkek (Kyrgyzstan).

  Dr. Jakubek-Lalik is the author of several dozen publications in international and domestic journals. As an international expert on reforming public administration and the judiciary, she has been working i.a. in Poland, Ukraine, North Macedonia, Albania, Azerbaijan, Armenia, Bulgaria, Serbia and Kazakhstan. She is fluent in English, and also speaks French, Russian, Spanish and German, and to a limited extent also Macedonian, Serbian and Ukrainian.

  Dr. Jakubek-Lalik is an active member of professional bodies and scientific societies, including: Scientific Council of the Discipline of Legal Sciences at the University of Warsaw, European Group for Public Administration (EGPA), Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Justice Administration Research (JAR) Association, Astana Civil Service Hub (ACSH) , Women In International Security (WIIS Poland). She is the Chair of the Foundation Council of the Polish Institute of Economic Thought (PIMG), as well as a Senior Research Fellow at the Institute of National and International Security (INIS).