Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Leszek Bosek

 • Stopnie i tytuły
  prof. dr hab.
 • Telefon
 • E-mail
 • Adres
 • Jednostka
  Organizacyjna:

  Katedra Prawa Cywilnego
 • Terminy konsultacji dla studentów
  Konsultacje, Rok akademicki 2019/20
  czwartek, godz. 8.30 - 9.30, p. 404 CI I


  Prof. Leszek Bosek od 2018 roku jest kierownikiem Pracowni Prawa Medycznego i Biotechnologii. Jej zadaniem jest koordynowanie interdyscyplinarnych badań naukowych, wykładów i seminariów z zakresu prawa medycznego.

  W 2002 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 r. obronił pracę doktorską pt. Bezprawie legislacyjne w prawie polskim (problemy odpowiedzialności odszkodowawczej).

  W 2013 r. habilitował się na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne (projekt N N110 043935, jako kierownik). Od 2015 r. zatrudniony na stanowisku profesora UW. Do 2015 r. adiunkt UJ.

  Prowadził badania w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Oxford University, Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu, w Leuven, w Cardiff School of Law i w Berlinie.
 • Podstawowe informacje o użytkowniku

  Leszek Bosek, ur. 4 marca 1977 r. w Bolesławcu, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Najwyższego i członek Kolegium Sądu Najwyższego, prezes Prokuratorii Generalnej RP (2016-2018); naukowo specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie europejskim, prawie konstytucyjnym i prawie medycznym.

  W 2002 r. ukończył z wyróżnieniem studia na WPiA UW. W 2006 r. na WPiA UW uzyskał stopień doktora nauk prawnych (na podstawie pracy Bezprawie legislacyjne w prawie polskim: problemy odpowiedzialności odszkodowawczej, napisanej pod kierunkiem prof. M. Safjana), zaś w 2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (na podstawie rozprawy Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne, 2012).

  W l. 2008-2015 adiunkt, od 2015 r. profesor w Katedrze Prawa Cywilnego na WPiA UW. W l. 2009-2015 pracował w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ. Obecnie kierownik Pracowni Prawa Medycznego i Biotechnologii UW, a także członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

  Odbył staże naukowe i prowadził badania w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Oxford University, Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu, Katolickim Uniwersytecie Leuven, Cardiff School of Law oraz Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W 2005 r. był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  W latach 2019-2021 wygłaszał referaty na konferencjach naukowych m.in. w Kijowie, Cambridge, Belgradzie, był promotorem doktoratów, które uzyskały wyróżnienia na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Uniwersytecie Jagiellońskim, a także recenzentem w przewodach habilitacyjnych prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim i w Polskiej Akademii Nauk.  

  W l. 2002-2006 - radca ds. orzecznictwa w Biurze TK; w l. 2006-2011 - radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; w l. 2011-2016 - naczelnik Wydziału Analiz Legislacyjnych w BAS. Jako Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa współtworzył ustawę z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej RP. Jako Prezes Prokuratorii Generalnej RP opiniował projekty legislacyjne o istotnym znaczeniu dla państwa. Nadzorował ponad 7000 spraw sądowych i arbitrażowych. W sprawach o szczególnym znaczeniu osobiście wykonywał zastępstwo procesowe Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa przed SN, TSUE, przed Sądem Apelacyjnym w Sztokholmie, a także w postępowaniach arbitrażowych.

  Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, a także współredaktorem sześciotomowej serii System Prawa Medycznego, ukazującej się od 2017 r. oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I-II (współredaktor prof. M. Safjan), 2016. Publikował m.in. w czasopismach „Forum Prawnicze", „Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung”, „Europejski Przegląd Sądowy”, PiP, „Europarecht”, „European Journal of Health Law", PS, „Kwartalnik Prawa Prywatnego", OSP i „Przegląd Sejmowy".