Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Mateusz Józef Pilich

 • Stopnie i tytuły
  prof. ucz. dr hab.
 • Telefon
  +48 22 5527 200
 • E-mail
 • Adres
 • Jednostka
  Organizacyjna:

  Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego
 • Podstawowe informacje o użytkowniku

  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując w roku 1999 tytuł zawodowy magistra prawa. W latach 2001–2005 odbył dzienne studia doktoranckie na tym samym Wydziale, uzyskując stopień naukowy na podstawie rozprawy pt. Zasady dobrej wiary w konwencji z 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Poczobuta. Również tam w 2015 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym: zagadnienia podstawowe otrzymał z wyróżnieniem stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa (specjalność prawo prywatne międzynarodowe). Za rozprawę doktorską uzyskał II miejsce w XLII edycji, natomiast za rozprawę habilitacyjną – I nagrodę w LII konkursie miesięcznika Państwo i Prawo na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne w zakresie prawa.

  W latach 2000–2005 pracownik lub współpracownik kilku instytucji oświatowych (m.in. Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). W 2005 został pracownikiem Sądu Najwyższego; początkowo jako asystent sędziego w Izbie Cywilnej, zaś od 2008 r. jako członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; w latach 2015–2018 naczelnik Działu Prawa Cywilnego. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od 2006 r., najpierw w Katedrze Prawa Europejskiego, a następnie – od roku akademickiego 2008/2009 w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego. Odbył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski. Wpisany na listę adwokacką Izby Adwokackiej w Warszawie; zawód adwokata wykonywał w latach 2018–2019.

  W roku akademickim 2008/2009 przez krótki czas pełnił funkcję koordynatora programu Erasmus na macierzystym Wydziale. Członek z wyboru Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego w kadencjach 2019–2020 oraz 2021–2024; ponadto członek wydziałowej Komisji ds. Zatrudnienia.

  Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych w językach: polskim, angielskim oraz niemieckim z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, prawa cywilnego procesowego i materialnego oraz prawa porównawczego, licznych ekspertyz zleconych przez sądy i organy administracji publicznej w sprawach o istotnym znaczeniu dla rozstrzyganych spraw cywilnych i administracyjnych, jak również szeroko cytowanych publikacji praktycznych i popularnonaukowych (w tym zakresie zwłaszcza dotyczących polskiego oraz porównawczego prawa edukacyjnego).