Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Paweł Jan Marcisz

 • Stopnie i tytuły
  dr
 • Telefon
  (22) 55-27-200
 • E-mail
 • Adres
  ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47
  00-347 Warszawa
  Collegium Iuridicum IV
  pokój 112
 • Jednostka
  Organizacyjna:

  Katedra Prawa Europejskiego
 • Terminy prowadzonych zajęć

  Prowadzę zajęcia z instytucji Unii Europejskiej, z prawa materialnego oraz z unijnego prawa konkurencji (po angielski). Terminy dostępne w USOS. Jestem również opiekunem naukowych studentów MISH.

 • Podstawowe informacje o użytkowniku

  Moje zainteresowania koncentrują się wokół teorii prawa instytucjonalnego UE, a także unijnych regulacji postępowania cywilnego i prawa konkurencji. Ukończyłem prawo i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem praktykującym adwokatem i arbitrem.

  My academic interest concern the theory of EU institutional law, as well as European civil proceedings and competiton law. I graduated in law and philosophy at the University of Warsaw. I am a practicing lawyer as well as an arbitrator.

 • Publikacje

  Monographs

  “Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej” (A Conception of Law-Making by the Court of Justice of the European Union), Warsaw 2015

  Articles

  In collaboration with Joanna Lam, Dopuszczalność arbitrażu inwestycyjnego: między Achmeą a CETĄ. Glosa do orzeczenia Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych ARB/12/12 (Permissibility of Investment Arbitration: between Achmea and CETA: Commentary on International Centre for Settlement of Investment Disputes Decision in Case ARB/12/12, Vattenfall (Achmea issue)), Europejski Przegląd Sądowy 11/2019

  In collaboration with Aleksandra Orzeł-Jakubowska, The Right to Be Unheard: Recognition and Enforcement of Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitrators in the EU, Journal of International Dispute Settlement, idy001,https://doi.org/10.1093/jnlids/idy001

  In collaboration with Maciej Taborowski, Nowe ramy Unii Europejskiej na rzecz umocnienia praworządności. Krytyczna analiza analizy krytycznej (artykuł polemiczny) (A New EU Framework to strengthen the Rule of Law: A Critical Analysis of the Critical Analysis – A Reply), Państwo i Prawo 12/2017

  In collaboration with Aleksandra Orzeł, Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom (Glosa) (Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitral Tribunals in the Light of the Gazprom Judgment of 13 May 2015, C-536/13: A Case Note), Polski Proces Cywilny 3(28)/2017

  Sąd obowiązany do zadania pytania prejudycjalnego w polskim postępowaniu cywilnym (The Court under the Duty to Make a Preliminary Reference in Polish Civil Proceedings),Europejski Przegląd Sądowy 9/2017

  Nazwane utrudnienia dostępu do rynku. Znaczenie prawne wyliczenia z art. 15 u.z.n.k. (Named Impediments in Market Access: Legal Meaning of the Enumeration in Article 15 of the Act on Suppressing Unfair Competition), Przegląd Prawa Handlowego 3/2015

  In collaboration with Paweł Chojecki, Wstrzymanie wykonania wyroku arbitrażowego, (Suspension of Enforcement of an Arbitration Award), ADR. Arbitraż i Mediacja 3/2012

  In collaboration with Piotr Bogdanowicz, Szukając granic kontroli – glosa do wyroku TK z 16.11.2011 r. (SK 45/09) (In Search of Limits of Control: Commentary on the Judgment by the Constitutional Court [Allowing Itself Review of EU Regulations]), Europejski Przegląd Sądowy 9/2012

  Custom in European Union Law, Studia Iuridica 54/2012

  Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości (wielkiej izby) z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie C-555/07, Seda Kücükdeveciprzeciwko Swedex GmbH & Co. KG (Commentary on the ECJ Kücükdeveci Judgment), Prawo Europejskie w Praktyce 12/2010

  Contributions to edited volumes

  Argumentacja za dopuszczalnością ograniczeń hazardu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (Arguments for Allowing Restrictions on Games of Chance in the ECJ Case-Law) (in:)  A. Sołtys, M. Taborowski, Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2018.

  Prawo pierwotne Unii Europejskiej (Primary EU Law) (in:) A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, Podręcznik prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny, prawo materialne, Warsaw 2017, 2nd ed. 2018

  Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako źródło prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Decisions of the Court of Justice of the European Union as a Source of a Generally Binding Law in the Republic of Poland) (in:) T. Giaro (ed.), “Źródła prawa. Teoria i praktyka”, Warsaw 2017

  In collaboration with Dorota Pudzianowska, Die Elternschaft der homosexuellen Personen in Polen (Parenthood of Homosexual Persons in Poland) (in:) Claus Dieter Classen, Dagmar Richter & Bernard Łukańko, “Sexuelle Orientierung als Diskriminierungsgrund: Regelungsbedarf in Deutschland und Polen?”, Warsaw 2016

  Demokratyczna kontrola rządów krajowych w Unii Europejskiej (Democratic Control of State Governments in the EU) (in:) M.M. Kenig-Witkowska & R. Grzeszczak (eds.) “The Treaty of Lisbon: selected issues”, Warsaw 2012

  Uznawanie orzeczeń w Unii Europejskiej. Między tożsamością prawną państwa a otwarciem na obrót międzynarodowy (Recognition of Judgments in the European Union. Between Legal Identity of the State and Openness towards International Trade) (in:) T. Giaro (ed.), “Prawo w dobie globalizacji”, Warsaw 2011

  Free and Single Market of Authority (in:) E. Piontek & K. Karasiewicz (eds.), “Quo vadis, Europo? III”, Warsaw 2009

  Conference papers

  Tensions between Popular Representation, States’ Rights and Institutional Balance in the EU Rule of Law Crisis at the Poland–US Conference on the Rule of Law by the Center for American Law Studies, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, 28 June 2018, Warsaw

  In collaboration with Joanna Jemielniak: A Tale of Two Unions. Debate on the Investment Court System and Competing Visions of European Integration ath the ICON-S annual conference on »Identity, Security, Democracy: Challenges for Public Law«, June 25–27 2018, Hong Kong

  In collaboration with Joanna Jemielniak: Interpreting European Union Law under the Comprehensive Economic and Trade Agreement at the conference “Investment Courts: Challenges and Perspectives” organized by the Centre of Excellence for International Courts (iCourts), University of Copenhagen, Copenhagen 2017

  Argumenty za zwalczaniem hazardu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (Arguments for Supressing Games of Chance in the Case-Law of the Court of Justice) at the conference Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji hazardu w świetle prawa unijnego organized by the Chair in European Law, University of Warsaw, and the Department of European Law, Polish Academy of Science, Warsaw 2017

  What is the Standard for the Serious and Persistent Breach of the EU Values? at the conference Protecting European Union Values-Breaches of Article 2 TEU and Their Consequences Conference organized by Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law and the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Warsaw, 2017

  In collaboration with Joanna Jemielniak: Interpreting European Union Law under the Comprehensive Economic and Trade Agreement at the International Society of Public Law at ICON·S 2017 Conference “Courts, Power, Public Law”, Copenhagen, 2017

  Escape from Politics: Is there a legal standard for the serious and persistent breach of the Union values? at the conference Protecting and Advancing the Rule of Law in Europe (Pre-Conference to “Article 7 TEU, the EU Rule of Law Framework and EU Values:Powers, Procedures, Implications”, Warsaw, September 2017) organizaed by Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, 2017

  The National Judicial Council at the conference Protecting and Advancing the Rule of Law in Europe (Pre-Conference to “Article 7 TEU, the EU Rule of Law Framework and EU Values:Powers, Procedures, Implications”, Warsaw, September 2017) organizaed by Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, Heidelberg, 2017

  Rządy Ludu w Unii Europejskiej (The Goverment of the People in the EU) at the conference Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej organized by the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Warsaw, 2017

  In collaboration with Maria Nowak and Adam Moniuszko, Prawo w sieciach społecznych, czyli jak połączyć ilościowe badania historyczne z prawem UE (Law in Social Networks, or: How to Join Quantitative Research with EU Law) at the conference Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej organized by the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Warsaw, 2017

  In collaboration with Marek Korcz, Compliance a prawo konkurencji – jak zabezpieczyć przedsiębiorcę (Complience and Competition Law – How to Protect a Firm) at the conference Compliance. Zapobieganie stratom finansowym i utracie reputacji firmy (Compliance: Preventing Financial Losses and Loss of Reputation for a Firm) in Warsaw, 2016

  Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako źródło prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Decisions of the Court of Justice of the European Union as a Source of a Generally Binding Law in the Republic of Poland) Polskiej at the conference organized by the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Źródła prawa. Teoria i praktyka (Sources of Law: Theory and Practice) in Warsaw, 2016

  In collaboration with Dorota Pudzianowska, Die Elternschaft der homosexuellen Personen in Polen (Homosexual Parenthood in Poland) at the conference Sexuelle Orientierung als Diskriminierungsgrund in Warsaw, PAN, 23-24 October 2015

  Application of EU law in Polish courts: Ten years of experience and a long way to go at the conference 3rd Polish-Ukrainian Legal Day in Kiev, 2015

  Expectations towards the judiciary from the perspective of the arbitration practice: The Polish perspective at the conference by the Institut für Ostrecht München, Alternative Dispute Resolution a Local Factor in Global Competition - Germany, Poland, and the Ukraine in Focus in München, 2014

  Orzeczenia uznawane na gruncie rozporządzenia 44/2001 (Decisions recognized in the regime of Regulation 44/2001) at the conference Quo vadis, Europo IV. 10 lat Polski W Unii Europejskiej in Warsaw, 2014

  Orzeczenia TSUE w judykaturze Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyniki badań socjologicznych) (ECJ Decisions in the Jurisprudence of the Supreme Administrative Court) at the conference organized by the Chair in Constititional Law, University of Łódź, Granice swobody orzekania w prawie międzynarodowym i europejskim (Limits of Judicial Discretion in International and European Law) in Łódź, Poland, 2012

  Regulation of Alcohol Advertising in Poland at the Adlaw conference Social Media: Boosting Advertising and Communication in Warsaw, 2011

  Trybunał Sprawiedliwości, sądy krajowe i doktryna wobec zasad wykładni prawa unijnego (Court of Justice, Municipal Courts and the Academy Facing Principles of Interpretation of the EU Law) at the conference Rola Trybunałów i Doktryny w Prawie Międzynarodowym (The Role for International Courts and the Academy in the International Law) in Warsaw, 2011

  Uznawanie orzeczeń w Unii Europejskiej. Między tożsamością prawną państwa a otwarciem na obrót międzynarodowy (Recognition of Judgments in the European Union. Between Legal Identity of the State and Openness towards International Trade) at the conference organized by the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Prawo w dobie globalizacji (Law in the Age of Globalisation) in Warsaw, 2010

  Interpretatio ex Nihilo: The Nature and Authority of the ECJ Law-Making at the summer school Transnational Judicial Dialogue in Europe (Transnational Judicial Dialogue in Europe. The horizontal and vertical interactions between national high courts and the rising influence of European Courts) in Constance, Germany, 2009

  Free and Single Market for Authority at the conference Quo Vadis, Europe? III by the Chair in European Law, University of Warsaw, in Warsaw, 2008

  Stosunek prawa naturalnego do prawa pozytywnego jako model relacji między światem przedstawionym a mechaniką gier fabularnych (Relationship between Natural and Positive Law as a Model for the Relationship between the World and Mechanics of Role-Playing Games) at the conference Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym (Game in the Context of Education, Society and Media) by Polskie Towarzystwo Badania Gier in Poznań, Poland, 2006

  Non-academic or non-legal texts

  Discipline and Punish: New Polish Reforms of the Judiciary, VerfBlog, 2019/12/22, https://verfassungsblog.de/discipline-and-punish/, DOI: https://doi.org/10.17176/20191223-053756-0.

  Creating a Safe Venue of Judicial Review: AG Tanchev on the Admissibility of Preliminary References re Polish Disciplinary Proceedings, VerfBlog, 2019/10/11, https://verfassungsblog.de/creating-a-safe-venue-of-judicial-review/, DOI: https://doi.org/10.17176/20191011-232453-0.

  Do złych liberałów, Res Publica Nowa (online) of 13 August 2019. English version: Whips and Chains: The Latest History of Liberalism, https://visegradinsight.eu/whips-and-chains/ 

  Taborowski, Maciej; Marcisz, Pawel: The first judgment of the ECJ regarding a breach of the rule of law in Poland?, VerfBlog, 2019/5/29, https://verfassungsblog.de/the-first-judgment-of-the-ecj-regarding-a-breach-of-the-rule-of-law-in-poland/

  Wybierzmy sobie Komisję Europejską, Res Publica Nowa (online) of 4 October 2018. English version: A Straighforward Solution,https://visegradinsight.eu/a-straightforward-solution/   

  Historia pewnej indolencji, Dziennik Gazeta Prawna of 12 June 2018. English version: From Brussels, with indifference, https://visegradinsight.eu/from-brussels-with-indifference/

  A Very Slippery Scope, Visegard Insight of 20 July 2018, visegradinsight.eu/a-very-slippery-slope/ 

  Prawnicy jako przedmiot krytyki (Lawyers a a Subject of Criticis), Kultura Liberalna 52/2017

  Prawo jako historia (Law as History), Kultura Liberalna 53/2018

  Słabość prawa (The Law’s Weakness), Kultura Liberalna 54/2018

  Potrzeba teorii (The Need for a Theory), Kultura Liberalna 55/2018

  In collaboriation with Maciej Taborowski, Czy Komisja Europejska zabezpieczy puszczę przed polskim rządem? (Will the European Commission Protect the Forest against the Polish Government?), Dziennik Gazeta Prawna of  28 September 2017

  In collaboriation with Anna Zawidzka, Różny wiek stanu spoczynku sędziów to uprzywilejowanie czy dyskryminacja (Different Retirement Age for Judges – A Priviledge or Discrimination), Dziennik Gazeta Prawna of 5 September 2017

  Rządy sumienia (The Rule of Conscience), Rzeczpospolita of 28 August 2016

  Not the Trip We Wanted: EU Struggle with Delayed Flights, American Investor Fall 2016

  In collaboration with Monika Zuzanik, Nowe możliwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (New Possibilities for the Office for Competition and Consumer Protection), My Company 7(10)/2016

  The Umbrella Effect, American Investor, Winter 2015

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości za swobodą linkowania (The European Court of Justice for the Freedom to Link), Wirtualne Media at
  http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/europejski-trybunal-sprawiedliwosci-za-swoboda-linkowania-opinia 

  In collaboration with Paweł Chojecki, Linking park – czy linkowanie jest legalne w Polsce i za granicą? (Linking Park – Is Linking Legal in Poland and Abroad?), Wirtualne Media at
  http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/linking-park-czy-linkowanie-jest-legalne-w-polsce-i-za-granica 

  In collaboration with Paweł Chojecki, Zupka autorska (Original Soup), Brief.pl

  The EU asks for corporate governance, American Investor, May 2011

  Tajemnica mniej chroniona (Privilege less Protected) Gazeta Prawna of 25 November 2010

  International Recognition of Judgments: Lessons from the Past and Predictions for the Future, Arbitration-Poland.com, 2010

  Próba formalizacji dyskursu wokół gier fabularnych w kategoriach Michela Focaulta (An Attempt to Formalise the Discourse on Role-Playing Games in the Categories of Michel Foucault), Kultura i Historia 13/2008

  Rozproszenie autora w grach fabularnych (Dispersion of the Author in Role-Playing Games) (in:) J.  Potkański & M. Mrugalski (eds.), “Literackie obrazy nieobecności”, Warsaw 2006