Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Robert Grzeszczak

 • Stopnie i tytuły
  prof. dr hab.
 • Telefon
  (22) 55-27-286
 • E-mail
 • Adres
  Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej
  ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47
  00-347 Warszawa
 • Jednostka
  Organizacyjna:
  Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej
 • Podstawowe informacje o użytkowniku

  Prof. dr hab. Robert Grzeszczak w Uniwersytecie Warszawskim pełnił i pełni nastepujące funkcje:

  - od 09.2019 r., decyzją JM Rektora UW, wszedł w skład Rady Naukowej Dyscypliny Prawo Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 roku (2 kadencja) został wybrany na Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne UW  w kadencji 2021-2024, https://radynaukowe.uw.edu.pl/rady-naukowe/nauki-spoleczne/nauki-prawne/ )

  - w latach 2019-2020, decyzją JM Rektora UW, wszedł w skład Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

  W latach 2016 - 2020 pełnił na WPiA prof. Grzeszczak był:

  - Członkiem Komisji Rady WPiA -  Komisji Nostryfikacyjnej (w kadencji 2016-2020)
  - Przewodniczącym Komisji ds. Konfliktu Interesów (w kadencji 2016-2020)

  Profesor w latach 2015-2020 i w kolejnej kadencji 2020-2023 jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, od 2020 roku jest przewodniczącym KNP PAN (https://knp.pan.pl/). Od 2016 profesor jest członiem Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz od 2017 członkiem Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego. W 2022 roku został wybrany na członka prestiżowego stowarzyszenia naukowego - Academia Europea (https://www.ae-info.org/).

  Wykładał prawo europejskie i międzynarodowe, od 2003 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, a od 2009 na Uniwersytecie Warszawskim, a także – jako profesor gościnny – na uniwersytetach niemieckich (Berlin, Marburg, Poczdam, Lipsk). Profesor był adiunktem w Katedrze Nauk Prawnych Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, a także w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Grzeszczak specjalizuje się w europejskim prawie instytucjonalnym i materialnym, zwłaszcza w prawie rynku wewnętrznego UE, w prawie międzynarodowym oraz porównawczym prawie ustrojowym. Jako stypendysta różnych fundacji i agend rządowych (Polski, Niemiec, USA) studiował i odbywał staże badawcze m.in. w Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie, Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Uniwersytecie w Perugii, Sądu Najwyższego USA, Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Uczestniczył w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych, publikowanych w Polsce, Niemczech, Belgii, Litwie, Brazylii, USA i w Argentynie. Profesor Grzeszczak występował jako ekspert m.in. dla Kancelarii Sejmu RP, Senatu RP oraz dla licznych ministerstw i fundacji, prowadzi wykłady w warszawskich Radach – Radców Prawnych, Adwokackiej i Notarialnej, a także w KSAP i Rządowym Centrum Legislacji, jako ekspert współpracował m.in. z GDDKiA, CUPT, NSA, TK oraz z licznymi organizacjami pozarządowymi. W latach 2016-2017 uczestniczył w dziekańskich komisjach ds. reformy programu nauczania na kierunku administracja oraz prawo, od 2017 jest ekspertem-recenzentem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, od 2018 jest członkiem Klubu Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Grzeszczak prowadzi wykłady dla studentów prawa różnych lat, studiów podyplomowych i doktorskich, od 2012 roku jest opiekunem seminarium doktorskiego na WPiA UW, wypromował już 12 doktorek i doktorów nauk prawnych. Profesor jest autorem kilku książek monograficznych, a także współautorem podręczników akademickich oraz komentarzy z zakresu prawa europejskiego - polskich i zagranicznych (w tym m.in w Oxford University Press), prawa konstytucyjnego, artykułów publikowanych w Polsce i w czasopismach zagranicznych.

  Języki obce: niemiecki, angielski i włoski.

 • Publikacje

  Publikacje prof. UW dra hab. Roberta Grzeszczaka (wybrane publiakcje umieszcza w formacie pdf)

  Publikacje z 2019 i 2020 roku

  1. R. Grzeszczak, Making sure European Laws are fit for purpose – the Better Regulation Principles in the European Union, s. 465 – 474 (in:) Social change in the global world: proceedings, Sixth international scientific conference, Shtip 2019, http://js.ugd.edu.mk/index.php/scgw/issue/view/172
  2. R. Grzeszczak, chapter 3,4 and 5 (Does EU membership pose a threat to the sovereignty of the 
member states? / Can the EU monitor the observance of the rule of law in 
a member state and, if so, then when? / How are competences divided between the EU and the member 
states? In: J. Wilkin (Ed.) Poland in the European Union: Achievements, Problems & Prospects, A report by experts from the Polish Academy of Sciences, Warsaw 2019
  3. R. Grzeszczak, Skuteczność unijnych procedur ochrony praworządności w stosunku do państwa członkowskich, w: Państwo i Prawo, nr 6 (LXXIV)/2019, ss. 28 – 55. (70 pkt)
  4. R. Grzeszczak, Początek dalszych zmian, komentarz  po wyborach do Parlamentu Europejskiego, PEwP 5/6 2019, s. 3-7
  5. R. Grzeszczak, Paradoxes of the rule of law in the EU: chellenges in Poland, w: A. Metaxas (Ed.), The Crisis of the Rule of Law in the EU, ss. 79-101
  6. R. Grzeszczak, I.P. Karolewski, Paradoxien der Rechtsstaatlichkeit in der EU: Osteuropäische Herausforderungen, w: Herausforderungen des Rechysstaates, (Hrsg.) U. Kischel, H. Wissmann, Boorberg Verlag, Stuttgart 2019, ss. 23 – 47.
  7. R. Grzeszczak, Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Podręcznik praktyczny dla sędziów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2019, ss. 117. (wersje w j. polskim i w j. angielskim), dostęp: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/03/Pytania-prejudycjalne-podrecznik-dla-sedziow.pdf

  Wybrane starsze publikacje:

  1. BLOG: R. Grzeszczak, S. Terrett, The EU’s role in policing the rule of law: reflections on recent Polish experience na: https://nilq.qub.ac.uk/index.php/nilq/issue693-article4
  2. Grzeszczak, S. Terrett, The EU’s role in policing the rule of law: reflections on recent Polish experience, w: Northern Ireland Legal Quarterly 69(3) 2018, ss. 347 – 366.
  3. Grzeszczak, M. Muchel, Provisional measures against EU Member States – an example of the Białowieża Forest w: Eastern European Journals of Transnational Relations 2018 Vol. 2 No. 2, ss. 21-35 , dostęp: http://hdl.handle.net/11320/6819 (Bad. Stat.) DOI: 10.15290/eejtr.2018.02.01.02
  4. Grzeszczak, I.P Karolewski, The Rule of Law Crisis in Poland: A New Chapter, VerfBlog, 2018/8/08, https://verfassungsblog.de/the-rule-of-law-crisis-in-poland-a-new-chapter/, DOI: https://doi.org/10.17176/20180809-090230-0
  5. Grzeszczak, I.P Karolewski, Justizreform. Die polnische Krise, Anspruch Magazin – FAZ 8.08.2018 , http://einspruch.faz.net/einspruch-magazin/2018-08-08/4051d14a2597610af1ef063559b4282f/?GEPC=s5
  6. R. Grzeszczak – autor 3 części raportu: Polska Akademia Nauk Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych, Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie, publikacja w: Kwartalnik NAUKA 1/2018, ss. 7–64; http://nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/753 .
  7. R. Grzeszczak, Europeanistaion of Polish Law Following Poland’s Accession to the European Union [w:] Studia Iuridica, tom 71/ 2017, s. 61 – 72
  8. R. Grzeszczak, The Citizenship of European Union and tge free Movment of Workers or There and Back Again (w:) E. Krzysztofik (Ed) Personal Freedoms of the Internal Market of the European Union in the Light of the Changing Political and Economic Situation in Europe, Berlin 2018, ISBN 978-3-47170-074, s. 13 – 31
  9. R. Grzeszczak (Ed.), Renationalisation of the Integration Process in the Internal Market of the European Union, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018, ss. 221. (tekst powstał dla NCN – renacjonalizacja…)
  10. R. Grzeszczak, T. Klemt, M. Szpyrka, Regulatory activity of the European Union and the principle of economic freedom, Kotsytsky (red.), Cоціологія права (Socjologia prawa) – № 1-2 (20-21) –  2017, s. 17-24.
  11. R. Grzeszczak – współautor – Integracja europejska i miejsce Polski w tym procesie, Raport środowiska naukowego PAN, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych dostęp na https://instytucja.pan.pl/images/2017/wydzialy/w1/grudzien/Raport-PAN-UE-Wilkin.pdf (tekst powstał w zw z realizacją badań statutowych (BS))
  12. R. Grzeszczak, I.P. Karolewski, Bialowieza Forest, the Spruce Bark Beetle and the EU Law Controversy in Poland, VerfBlog, 2017/11/27 http://verfassungsblog.de/bialowieza-forest-the-spruce-bark-beetle-and-the-eu-law-controversy-in-poland/ , DOI: https://dx.doi.org/10.17176/20171127-182151
  13. R. Grzeszczak, Europeanisation of Polish Law Following Poland’s Accession to the European Union in: Studia Iuridica nr 71/2017, s. 61 – 73 : http://www.wuw.pl/product-pol-6948-Studia-Iuridica-nr-71-The-Impact-of-European-Law-on-Polish-and-Ukrainian-Legal-Systems-PDF.html
  14. R. Grzeszczak, I.P. Karolewski,  Mind the Gap! Schwierigkeiten der Rechtsstaatlichkeit in der EU, VerfassungsBlog, 2017/9/26, http://verfassungsblog.de/mind-the-gap-schwierigkeiten-der-rechtsstaatlichkeit-in-der-eu/ DOI: https://dx.doi.org/10.17176/20170926-212538
  15. R. Grzeszczak, Obsuwanie się demokracji w Europie, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 9/10 z 2017, s. 3-8.
  16. R. Grzeszczak, Niemieckie reparacje wojenne – czyli tam i z powrotem – Analiza OKO Press, dostęp na https://oko.press/podstaw-wzruszkwestii-reparacji-zostala-juz-prawnie-zamknieta-ekspert-prawa-miedzynarodowego-dla-oko-press/
  17. R. Grzeszczak, Mechanizm z „nuklearnego” art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, Raport w: Archiwum Osiatyńskiego, 19.12.2017, dostępne na https://archiwumosiatynskiego.pl/mechanizm-nuklearnego-art-7-traktatu-o-unii-europejskiej/
  18. R. Grzeszczak, Praworządność jako zasada ustrojowa Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Raport w: Archiwum Osiatyńskiego, 19.12.2017, https://archiwumosiatynskiego.pl/2975-2
  19. Grzeszczak, Karolewski I.P., Bialowieza Forest, the Spruce Bark Beetle and the EU Law Controversy in Poland, VerfBlog, 2017/11/27, http://verfassungsblog.de/bialowieza-forest-the-spruce-bark-beetle-and-the-eu-law-controversy-in-poland/, DOI: https://dx.doi.org/10.17176/20171127-18215\
  20. Grzeszczak R., Europeanisation of Polish Law Following Poland’s Accession to the European Union in: Studia Iuridica nr 71/2017, s. 61 – 73 : http://www.wuw.pl/product-pol-6948-Studia-Iuridica-nr-71-The-Impact-of-European-Law-on-Polish-and-Ukrainian-Legal-Systems-PDF.html
  21. Grzeszczak R., Obsuwanie się demokracji w Europie, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 9/10 z 2017, s. 3-8
  22. Grzeszczak R., M. Gniadzik, New Vision of ‘Social Europe': Renationalising the Integration Process in the Internal Market of the European Union, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering; with the Aword ” Best Paper Award ” by the Program Committee as per the Conference Awards Scheme, s. 695 – 702
  23. Grzeszczak, The concept of social citizenship of the European Union in the light of the phenomenon of social tourism (w:) Studia Iuridica nr 68/2016, s. 87-104 (NCN – Re- a…)
  24. Grzeszczak R., Komentarz do art. 1 i art. 422 i 423 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (red.) P. Wajda, M. Szczepańska (red. nauk.) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2017
  25. Grzeszczak R., M. Gniadzik, Right of Union citizens and their family members to move freely within the territory of the Member States in the Light of the Judgment of the European Court of Human Rights in case of Oliari against Italy (w:) The Polish Review of International and European Law, Warsaw no 1-2/2016

  Publikacje 2016

  1. R. Grzeszczak, (ed.), Challenges of good governance in the EU , Baden-Baden, Nomos 2016
  2. R. Grzeszczak, A. Szerba-Zawada (red.), Prawo administracyjne Unii Europejskiej, Staregie, wyd. EuroPrawo, Warszawa 2016
  3. R. Grzeszczak, M. Gniadzik, Right of Union citizens and their family members to move freely within the territory of the Member States in the Light of the Judgment of the European Court of Human Rights in case of Oliari against Italy (w:) Polish Rev., Warsaw 2016
  4. R. Grzeszczak, rozdziały (4) w : R. Grzeszczak, A. Szerba-Zawada (red.), Prawo administracyjne Unii Europejskiej, Staregie, wyd. EuroPrawo, Warszawa 2016
  5. R. Grzeszczak, Wielość roszczeń do władzy konstytucyjnej – czyli o stosunku prawa UE do międzynarodowego porządku prawnego (w:) Unia Europejska a Prawo międzynarodowe. Księga Pamiątkowa dla prof. Elżbiety Dyni, Rzeszów 2015
  6. R. Grzeszczak, Proces europeizacji administracji krajowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej (w:) Rocznik Administracji Publicznej UP w Krakowie, 1/2016
  7. R. Grzeszczak, Zupełny i efektywny system ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej (w:) D. Kornobis-Romanowska (red. nauk.), Unia Europejska w roli gwaranta praw podstawowych, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2016, s. 77 -103.

  Publikacje 2015

  1. Grzeszczak, A. Szmigielski, Sądowe stosowanie Karty Praw Podstawowych UE w odniesieniu do państw członkowskich – refleksje na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i praktyki sądów krajowych (w:) Europejski Przegląd Sądowy nr 10/2015, s. 11-19.
  2. Grzeszczak, Model procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej (w:) W. Brzozowski, A. Krzywoń (red.) 15 lat funkcjonowania modelu rządowego procesu legislacyjnego a perspektywa porównawcza, Rządowe Centrum Legislacji, Warszawa 2015, s. 58-69.
  3. Grzeszczak, Transfer der deutschen des juristischen Denkens(in:) J. Kalicińska, I. Surynt (Hrgs.) Lexikon deutsch-polnischen Beziehungen, Berlin-Bielefeld 2015
  4. Grzeszczak, Uprawniena Senatu a procedura « zielonej kartki ». analiza możliwości właczenia się Senatu RP w procedurę wzmocnionego dialogu politycznego w świetle obowiązującego w Polsce prawa, Opinie i Ekspertyzy, Kancelaria Senatu, nr OE 232, s. 3-11.
  5. Grzeszczak, Prawne punkty zapalne w kontekście polsko-niemieckim, s. 222-233 oraz Transfer myśli prawnej, s. 444 – 460 (w:) A. Gall, J. Grębowiec, J. Kalicińska, K. Kończal, I. Surynt (red.) Lexikon deutsch-polnischen Beziehungen, t. II, Wrocław 2015
  6. Grzeszczak, Refleksje nad tendencjami rozwoju prawa Unii Europejskiej. Od unifikacji i konstytucjonalizacji do fragmentacji i renacjonalizacji prawa (w  K. Karski (red.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa 2015, ss. 51-63.
  7. Grzeszczak, Implementacja dyrektywy Wypłacalność II – perspektywa prawa europejskiego (w  Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2015, s. 3-14
  8. Grzeszczak, Good governance – koncepcja dobrych rządów w unijnym systemie wielopoziomowego rządzenia (w:) I. Skomerska-Muchowska (red.), Dobre prawo sprawne rządzenie, Łódź 2015, s. 633 – 665.
  9. Grzeszczak, M. Słok-Wódkowsk, Europejski system nadzoru finansowego a unijny mandat krajowych organów nadzoru – wybrane aspekty (w  Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2015, s. 81-96.
  10. Grzeszczak, Administracja polska w warunkach członkostwa w UE (w:) R. Grzeszczak, M.R. Tużnik, M. Woch (red.) Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2015, s. 13-23.
  11. Grzeszczak, B. Jędrzejczak, Die Selbstgefährdung: Gesundheitsgefährdendes Verhalten als Legitimation für Schlechterstellungen (in:) C.D. Classen (Hr.) Diskriminierung aufgrund der Gesundheit in alternden Gesellschaften – Deutschland und Polen vor neuen Herausforderungen, Berliner Wissenschaftsverlag 2015, s. 183-207.
  12. Grzeszczak, The concept and practice of good governance in the European Union, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 98, International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 9(2), pp. 385 – 391.
  13. Grzeszczak, The European transformation of the legislative, executive and judicial power in Poland (in:) I. Karolewski, M. Sus (eds.), The Transformative Power of Europe, Nomos, Baden-Baden 2015, ss. 19-36.

  Publikacje, rok 2014

  1. G. de Burca, J.H.H. Weiler (eds.), The Worlds of European Constitutionalism, Cambridge University Press 2012, wyd. polskie red. nauk. R. Grzeszczak, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2014, ss. 354.
  2. R. Grzeszczak, Wielka Encyklopedia Prawa : parlamenty narodowe – red. Z. Brodecki, Warszawa 2014
  3. R. Grzeszczak, Dwie narracje o obywatelstwie Unii Europejskiej (w:) Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, pod red. A. Batora, M. Jabłońskiego, M. Maciejewskiego, K. Wójtowicza, Wrocław 2013, s. 179-188, seria e-Monografie Nr 42, dostęp: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/43827/001.pdf
  4. R. Grzeszczak, Wielka Encyklopedia Prawa : WPZiB – red. Z. Brodecki, Warszawa 2014
  5. R. Grzeszczak, Die Arbeitnehmerfreizügigkeit und ihre Einschränkungen am Beispiel Polens und Deutschlands S. 35-45 / Swoboda przepływu pracowników i jej ograniczenia na przykładzie Polski i Niemiec, s. 179-189 (w:) D. Jajeśniak-Quast, L. Kiel, M. Kłodnicki (Hg./red.), Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen – eine Zwischenbilanz aus unterschiedlichen Perspektiven / Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami – próba bilansu z różnych perspektyw, Berlin 2014
  6. R. Grzeszczak, W(y)łączenie społeczne w sporcie (w:) D. Kornobis-Romanowska (red.), Sport w prawie europejskim – współczesne wyzwania dla teorii i praktyki, Warszawa 2014, s. 131-149.
  7. A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, A. Łazowski (red.), Prawo Unii Europejskiej.  VADEMECUM, wydanie 1, Warszawa 2014, ss. 748.
  8. R. Grzeszczak, M. Krajewski, Pojęcie „sąd” w świetle przepisów art.  47 KPP oraz art. 267  TFUE (w:) Europejski Przegląd Sądowy 6/2014, s. 3-16.
  9. R. Grzeszczak, Globalna rola Europy oraz Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa – od słów do rzeczywistości // Global Role of Europe and Common Foreign and Security Policy – from words to reality, the Natolin European Centre, ss. 173 (http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_54.pdf )
  10. R. Grzeszczak, What does the euro crisis teach us about the European Union?, Yearbook of European Centre of University of Warsaw, Warsaw No 16/2013, s. 41-57.
  11. R. Grzeszczak, Regulating gender quotas on corporate boards and the principle of subsidiarity of the European Union (in:) L. Bosek, B. Makowicz i M. Romanowski (red. nauk.), Gender quotas in commercial law companies // L. Bosek, B. Makowicz i M. Romanowski  (red.), Parytety płci w spółkach prawa handlowego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, pp. 405-416 // wersja w j. polskim: Regulacja kwot płci w organach spółek wobec zasady pomocniczości Unii Europejskiej,  s. 185 – 196
  12. R. Grzeszczak, Towards a European Administrative Space (in:) University of Warsaw Journal of Comparative Law,  Issue 1, Volume 1, January 2014, s. 8-24.
  13. R. Grzeszczak, Dobre rządy i kryzys Unii Europejskiej (w:) B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata,  Katowice 2014, s. 145-153.
  14. R. Grzeszczak, Ułatwienia swobody przepływu orzeczeń – czy mamy już jedną przestrzeń sądową UE? (w:) Prawo Europejskie w Praktyce, nr 2 (116) 2014 r., s. 7-14.
  15. R. Grzeszczak, Jurydyzacja praw człowieka w Unii Europejskiej (w:) J. Jaskiernia (red.), Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, s. 596-603

  Publikacje, rok 2013:

  1. R. Grzeszczak, Federalizm wykonawczy w Unii Europejskiej – o dwóch rządach na jednym terytorium i pluralizmie konstytucyjnym (w:) S. Dudzik, N. Półtorak (red. nauk.), Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Warszawa 2013, s. 145 – 165.
  2. R. Grzeszczak – autor 6 rozdziałów w podręczniku A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek (red. nauk.), Instytucje i porządek prawny UE. Vademecum, Wyd. EuroPrawo, Warszawa 2013, w Cz. I: rozdz. 3 (podział kompetencji w UE) ss. 15-27; rozdz. 4 (Zakres obowiązywania prawa UE) ss. 27-37; w Cz. II. rozdz. 1 (Prawo pierwotne UE) ss. 111-131; rozdz. 3 (Tworzenie prawa pierwotnego UE) ss. 149 – 161.
  3. A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak (red. nauk. i autor 2 rozdziałów), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, wyd. 1, 2 i 3 – zmienione i uzupełnione, Warszawa 2012/2013/2013, ostatnie – ss. 458.
  4. R. Grzeszczak, Źródła prawa Unii Europejskiej (w:) J. Majchrowski (red.), Jak wpływać na procesy decyzyjne organów Unii Europejskiej? Podręcznik dla członków i zastępców członków Komitetu Regionów, program „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, Warszawa 2013, s. 101-199.
  5. R. Grzeszczak, Państwo i Prawo 01/2013 – sprawozdanie Konsolidacja czy fragmentacja Unii Europejskiej, Warszawa 24.01.2012, s. 110-112.
  6. R. Grzeszczak, Jedność czy fragmentacja? Unia Europejska w XXI wieku (w:) E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut (red.), Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego, Wyd. WoltersKluwer, Warszawa 2013, s. 461-475.
  7. R. Grzeszczak, Odpowiedzialność władzy publicznej w systemie Unii Europejskiej (w:) M. Konarski, M. Woch (red.) Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, t. II, Warszawa 2013, s. 11 – 31.

  Rok 2012:

  1. R. Grzeszczak, I. P. Karolewski (eds.) The Multi-level and Polycentric  European Union, LIT Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2012, pp. 174 (on line: http://books.google.be/books
  2. R. Grzeszczak, O demokracji i nieprzeciętności w systemie Unii Europejskiej – kilka uwag w oparciu o prawo i praktykę integracyjną (w:) A. Kryniecka (red.), Filozofia Marii Szyszkowskiej, Księga dedykowana prof. Marii Szyszkowskiej, Białystok 2012, s. 329 – 338.
  3. 10.   R. Grzeszczak, Kod europejskich procesów integracyjnych (w:) Prawo Europejskie w Praktyce, nr 10 (100) 2012 r., s. 43-48.
  4. R. Grzeszczak, Locus władzy wykonawczej w systemie Unii Europejskiej (w:) R. M. Czarny, K. Spryszak (red. nauk.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Integracja europejska i stosunki międzynarodowe, Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Toruń 2012, s. 150 – 168.
  5. R. Grzeszczak, Współautor podręcznika: Źródła prawa Unii Europejskiejautorzy: Jan Barcz, Agnieszka Grzelak, Robert Grzeszczak, Anna Kalisz, Anna Zawidzka, tom IV, EuroPrawo, wydanie 3, Warszawa 2012
  6. Autor w 4 rozdziałach – całości 2 i części w 2 rozdz., podręcznik akademicki: Ustrój Unii Europejskiej; pod red. J. Barcza , t. I, Wydanie 3, EuroPrawo, Warszawa 2012, w cz. III s. 1 -18, 56-93 (współautor z A. Zawidzką-Łojek), s. 110-120 oraz autor 3 rozdziałów w podręczniku w red. J. Barcza, Źródła prawa Unii Europejskiej, t. IV, Wyd. EuroPrawo, Warszawa 2012
  7. M.M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak (red. nauk.), Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon – selected issues, Warszawa 2012, ss. 175
  8. Redakcja: Prawo materialne UE. Vademecum, wyd. II. EuroPrawo, Warszawa 2012, ss. 368.
  9. R. Grzeszczak, Unia Europejska jako wielopoziomowy systemu ochrony praw człowieka (Proces przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) The European Union as a Multilevel System of Protection of Human Rights (The Process of Accession of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (w:) Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon – selected issues (red. nauk.) MM Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak, Warszawa 2012, s. 75 – 91.
  10. R. Grzeszczak, Zakres obowiązywania i stosowania prawa materialnego Unii Europejskiej (w:) A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak (red. nauk.), Prawo materialne UE. Vademecum”., wyd. II. EuroPrawo, Warszawa 2012, s. 9-21.
  11. R. Grzeszczak, Ochrona jednostki w Unii Europejskiej przez zasadę dobrej administracji (w:) J. Jaskiernia (red. nauk.) Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Warszawa 2012, s. 392 – 409.
  12. R. Grzeszczak, Proteccion Multicentrica de los Derechos Fundamentales en Europa, in: El Reporte Judicial, No 26/April/2012 (Argentina), s. 3-18
  13. R. Grzeszczak, Komentarz do art. 223-234 TFUE (Parlament Europejski) [w:] A Wróbel (red.) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. III w red. D. Kornobis–Romanowska, J. Łacny, Wyd. Wolters Kluwers, Warszawa 2012, s. 71-135.
  14. R. Grzeszczak, Accountability and Legitimacy of Executive Power in the European Union (w:) „Studia Iuridica” t. 54/2012, s. 45-59
  15. A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak (red. nauk.), Prawo materialne UE. Vademecum, wyd. II. EuroPrawo, Warszawa 2012, ss. 289.
  16. R. Grzeszczak, Executive Power in the Complex European Union System (in:) R. Grzeszczak, I. P. Karolewski (eds.) The Multi-level and Polycentric  European Union, LIT Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2012, s. 77 – 103.
  17. R. Grzeszczak, Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sprzeczne z prawem unijnym. O zasadzie pierwszeństwa prawa UE, wzorcach kontroli konstytucyjności aktów instytucji UE (w:) Prawo Europejskie w Praktyce nr 1(91)/2012, s. 11-17.

   Rok 2012:

  1. R. Grzeszczak, I. P. Karolewski (eds.) The Multi-level and Polycentric  European Union, LIT Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2012, pp. 174. Tekst książki dostępny na: https://books.google.pl 
  2. R. Grzeszczak, O demokracji i nieprzeciętności w systemie Unii Europejskiej – kilka uwag w oparciu o prawo i praktykę integracyjną (w:) A. Kryniecka (red.), Filozofia Marii Szyszkowskiej, Księga dedykowana prof. Marii Szyszkowskiej, Białystok 2012, s. 329 – 338.
  3. R. Grzeszczak, Kod europejskich procesów integracyjnych (w:) Prawo Europejskie w Praktyce, nr 10 (100) 2012 r., s. 43-48.
  4. R. Grzeszczak, Locus władzy wykonawczej w systemie Unii Europejskiej (w:) R. M. Czarny, K. Spryszak (red. nauk.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Integracja europejska i stosunki międzynarodowe, Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Toruń 2012, s. 150 – 168.
  5. R. Grzeszczak, Współautor podręcznika: Źródła prawa Unii Europejskiej, autorzy: Jan Barcz, Agnieszka Grzelak, Robert Grzeszczak, Anna Kalisz, Anna Zawidzka, tom IV, EuroPrawo, wydanie 3, Warszawa 2012
  6. Autor w 4 rozdziałach – całości 2 i części w 2 rozdz., podręcznik akademicki: Ustrój Unii Europejskiej; pod red. J. Barcza , t. I, Wydanie 3, EuroPrawo, Warszawa 2012, w cz. III s. 1 -18, 56-93 (współautor z A. Zawidzką-Łojek), s. 110-120 oraz autor 3 rozdziałów w podręczniku w red. J. Barcza, Źródła prawa Unii Europejskiej, t. IV, Wyd. EuroPrawo, Warszawa 2012
  7. M.M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak (red. nauk.), Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon – selected issues, Warszawa 2012, ss. 172
  8. Redakcja: Prawo materialne UE. Vademecum, wyd. II. EuroPrawo, Warszawa 2012, ss. 368
  9. R. Grzeszczak, Unia Europejska jako wielopoziomowy systemu ochrony praw człowieka (Proces przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) The European Union as a Multilevel System of Protection of Human Rights (The Process of Accession of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (w:) Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon – selected issues (red. nauk.) MM Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak, Warszawa 2012, s. 75 – 91.
  10. R. Grzeszczak, Zakres obowiązywania i stosowania prawa materialnego Unii Europejskiej (w:) Prawo materialne UE. Vademecum”., wyd. II. EuroPrawo, Warszawa 2012, s. 9-21.
  11. R. Grzeszczak, Ochrona jednostki w Unii Europejskiej przez zasadę dobrej administracji (w:) J. Jaskiernia (red. nauk.) Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Warszawa 2012, s. 392 – 409.
  12. R. Grzeszczak, Proteccion Multicentrica de los Derechos Fundamentales en Europa, in: El Reporte Judicial, No 26/April/2012 (Argentina), s. 3-18.
  13. R. Grzeszczak, Komentarz do art. 223-234 TFUE (Parlament Europejski) [w:] A Wróbel (red.) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. III w red. D. Kornobis–Romanowska, J. Łacny, Wyd. Wolters Kluwers, Warszawa 2012, s. 71-135.
  14. R. Grzeszczak, Accountability and Legitimacy of Executive Power in the European Union (w:) „Studia Iuridica” t. 54/2012, s. 45-59.
  15. Redakcja: Prawo materialne UE. Vademecum, wyd. II. EuroPrawo, Warszawa 2012, ss. 289.
  16. R. Grzeszczak, Executive Power in the Complex European Union System (in:) R. Grzeszczak, I. P. Karolewski (eds.) The Multi-level and Polycentric  European Union, LIT Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2012, s. 77 – 103.
  17. R. Grzeszczak, Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sprzeczne z prawem unijnym. O zasadzie pierwszeństwa prawa UE, wzorcach kontroli konstytucyjności aktów instytucji UE (w:) Prawo Europejskie w Praktyce nr 1(91)/2012, s. 11-17.

   

  Rok 2011:

  1.  A European Federation – forseeing the unforeseeable (w:) D. Kornobis-Romanowska; M. Jabłoński (eds.) Przegląd Prawa I Administracji, Acta Univeristatis Wratislaviensis nr LXXXV/ 2011, pp. 75-89.
  2. System common law widziany z bliska (w:) Prawo Europejskie w Praktyce, nr 11(89)/2011, s. 16 – 23.
  3. Władza kontroli Parlamentu Europejskiego (w:) J. M. Fiszer (red.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2011, s. 179 – 197.
  4. Tauglichkeitsprüfung. Polens Verfassungsorgane im EU-Stresstest (in:) Osteuropa; Heft 5-6/2011, s . 215-222 .
  5. Unijny good governance – od „rządu” do „rządzenia” (w:) Prawo Europejskie w Praktyce nr 09 (87)/2011, s. 29 – 35.
  6. Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej, Warszawa 2011, ss. 365.
  7. Traktat z Lizbony jako próba sprostania przez UE wyzwaniom globalizacji (w:) J. Giaro (red.), Prawo w dobie globalizacji, Warszawa 2011, s. 57-69.
  8. Prezydencja w Radzie i jej parlamentarny wymiar, Przegląd Sejmowy nr 2/2011, s. 65-83.
  9. Der Lissaboner Vertrag – Reform oder Deformation? Eine Diskussion um die Reformen der Europaischen Union im Kontext der Schaffung einer europaischen Identitat ( in:) Das Magazin der deutsch-polnischen Juristen-Vereinigung, Jahrgang Nr. 1/2011, s. 4-11.
  10. Odpowiedzialność i rozliczalność władzy wykonawczej (w:) Kontrola Państwowa nr 2/ marzec–kwiecień/ 2011, s. 123-138.
  11. W poszukiwaniu locus władzy wykonawczej w Unii Europejskiej (w:) Nowa Politologia, wyd. Internetowe http://www.nowapolitologia.pl/politologia/europeistyka/w-poszukiwaniu-locus-wladzy-wykonawczej-w-unii-europejskiej
  12. Federalizm –  ustrój Niemiec i (czy?) Unii Europejskiej (w:) Nowa Politologia, wyd. Internetowe http://www.nowapolitologia.pl/politologia/europeistyka/federalizm-ustroj-niemiec-i-czy-unii-europejskiej
  13. Federalizacja systemu Unii Europejskie (w:) Nowa Politologia, wyd. Internetowe http://www.nowapolitologia.pl/sites/default/files/articles/federalizacja-systemu-unii-europejskiej-390.pdf

  Wybrane publikacje z lat wcześniejszych:

  1. Rola parlamentu oraz rządu w kształtowaniu polityki integracyjnej – efektywność a zasada demokracji przedstawicielskiej [w:] S. Biernat, S. Dudzik, Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Nowość Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 17-39.
  2. Dobre prawo Unii Europejskiej. Uwagi o programie reformy otoczenia prawnego UE [w:] A. Kołtunowska, W. Maciejewski, A. Zawidzka (red.) Nowe tendencje w europejskim prawie gospodarczym, Warszawa 2010, s. 12-29.
  3. Karta praw podstawowych w europejskiej przestrzeni sądowej – wybrane zagadnienia instytucjonalno – prawne // także w j. francuskim: La Charte des droits fondamentaux dans l’espace judiciaire européen – questions institutionnelles et juridiques choisies //W : A. Frąckowiak – Adamska, R. Grzeszczak (red.) Europejska przestrzeń sądowa (L’Espace judiciaire européen), Acta Universitas Wratislawiensis 3191, Wrocław 2010, s. 183 – 199 i w j. francuskim: s. 377 – 396.
  4. 4.       Lojalność obywatelska w perspektywie orzeczenia Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tanase i Chirtocă vs Republika Mołdowy [w:] J. Jaskiernia (red.) Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1999 – 2009, Toruń 2010, s. 430-442; Rec. A. Bisztyga, K. Skotnicki.
  5. Pozasądowe środki ochrony praw jednostki w UE [w:] Prawo europejskie w praktyce, nr 2 (68)/2010, s. 49 – 54.
  6. Problematyka niemieckich roszczeń majątkowych w stosunkach polsko – niemieckich [w:] W. Czapliński, B. Łukańko (red), Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku, Wyd. Scholar, Warszawa 2010, s. 131 – 169.
  7. Wpływ Karty Praw Podstawowych na strukturę polityczną i prawną Unii Europejskiej[w:] A. Wróbel (red.) Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Warszawa 2009, s. 49 – 65.
  8. Umsiedlungen und Entschädigungsforderungen polnischer Bürger aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion (Litauen, Weissrussland und Ukraine) // W: Eigentumsrecht und Enteignungsunrecht : Analysen und Beiträge zur Vergangenheitsbewältigung. Teil 2 / hrsg. von Gilbert H. Gornig, Hans-Detlef Horn, Dietrich Murswiek. – Berlin : Duncker und Humblot, 2009. – (Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht ; Bd. 25/2). – S. [135]-150. – Streszcz. w jęz. ang., niem.
  9. Prawnoustrojowe konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej – wybrane aspekty z perspektywy pięciu lat praktyki członkostwa // W: Polska pięć lat w Unii Europejskiej / pod red. Stanisława Konopackiego. – Łódź : Ibidem, 2009. – S. 103-118. – Bibliogr. Recenzenci: prof. dr hab. Roman Bäcker, dr hab. Andrzej Podraza
  10. Lepsze tworzenie prawa Unii Europejskiej [w:] P. Mochnaczewski, A. Kociołek – Pęksa (red.), Dobre prawo, złe prawo –  w kręgu myśli Gustawa Radbrucha, Wyd. Szkoły im. M. Chodakowskiej w Warszawie, Warszawa 2009, s. 106 – 121, książka rec.
  11. Problemy implementacyjne Traktatu z Lizbony (Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską) // W: Aktualne problemy prawa międzynarodowego i europejskiego / pod red. Krzysztofa Wójtowicza. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 309). – S. [11]-28. – Bibliogr. Recenzent: Dagmara Kornobis-Romanowska
  12. Parlament Europejski i parlamenty narodowe – współpraca na rzecz demokracji w UE czy konkurencja kompetencji /  W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej / pod red. Barbary Mikołajczyk i Joanny Nowakowskiej-Małuseckiej. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego , 2009. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2662). – S. 221-237. – Bibliogr. Recenzent: Roman Wieruszewski
  13. O (nie)zgodzie wobec federalizacji Unii Europejskiej / Bibliogr.
   // Prawo Europejskie w Praktyce. – 2009, nr 1, s. 52-57
  14. Roszczenia niemieckie w stosunkach Polsko – niemieckich [w:] Przegląd Zachodni nr 3/2009, s. 80 – 83
  15. Prezydencja Niemiec a reforma ustrojowa Unii Europejskiej / Robert Grzeszczak // W: Procesy reform w Niemczech i Unii Europejskiej = Reformprozesse in Deutschland und der Europäischen Union / red./hrsg. von Robert Grzeszczak, Maria Piotrowska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – (Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 25) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3047). – S. 15-33. – Bibliogr. Tekst także w jęz. niem.
   Wersja w jęz. niem. pt.: “Die deutsche Ratspräsidentschaft und die geselschaftspolitische Reform der Europäischen Union
   Recenzenci: prof. Stefan Marek Grochalski, prof. Marian Noga.
  16. Nieuregulowane sprawy roszczeń majątkowych w stosunkach polsko-niemieckich / Bibliogr. // Pamięć i Przyszłość. – 2009, nr 1, s. 54-57
  17. Współautor: Grzeszczak R., Gawlik K., Polskie pytania prejudycjalne, [w:] Europejski Przegląd Sądowy nr 11/2008
  18. Demokracja w Unii Europejskiej, [w:] Prawo Europejskie w praktyce, Warszawa nr 7/8 (49/50) 2008,110 – 115.
  19. Sprawy polskie przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, [w:] Prawo Europejskie w Praktyce nr 3 (45)/2008, s. 9 – 21
  20. Idea rynku wewnętrznego. Problem okresów przejściowych [w:] Prawo Europejskie w Praktyce nr 5 (46)/2008, s. 39 – 49.
  21. Mit założycielski „Ziem Odzyskanych”. Kilka uwag o oglądzie Ziem Zachodnich Polski w Niemczech [w:] Przegląd Zachodni nr 1/2008, s. 50 – 51.
  22.  Nation and Nationalism: Controversies in the contemporary research,  Introduction. w: A. M. Suszycki,I.P. Karolewski(ed.), Nation and Nationalism. Historical and Political Studies, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2007, 6 – 21.
  23. Zasada demokracji  jako zasada ogólna prawa wspólnotowego, [w:] C. Mik (red.) Zasady ogólne prawa jako źródła prawa w: C. Mik (red.) Zasady ogólne prawa jako źródła prawa wspólnotowego / Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2007,  159 – 189.
  24. The role of cooperation between the European Parliament and EU member state parliaments in the Union’s community and inter-governmental dimensions, in: Supranational parliamentary and interparliamentary assemblies in 21st century Europe : Warsaw, 8-9 May 2006 / [ed. by European Unit. Information and Documentation Office ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej]. – Warszawa ; Chancellery of the Senate, 2007 ss. 57 – 80
  25. Problem roszczeń Niemiec wobec Polski [w:] Prawo Europejskie w praktyce nr 9(39)/2007, s. 31 – 40.
  26. Grzeszczak R. i Gawlik K., Polskie pytania prejudycjalne, [w:] Europejski Przegląd Sądowy nr 11/2008
  27. Demokracja w Unii Europejskiej, [w:] Prawo Europejskie w praktyce, Warszawa nr 7/8 (49/50) 2008,110 – 115.
  28. Sprawy polskie przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, [w:] Prawo Europejskie w Praktyce nr 3 (45)/2008, s. 9 – 21
  29. Idea rynku wewnętrznego. Problem okresów przejściowych [w:] Prawo Europejskie w Praktyce nr 5 (46)/2008, s. 39 – 49.
  30. Mit założycielski „Ziem Odzyskanych”. Kilka uwag o oglądzie Ziem Zachodnich Polski w Niemczech [w:] Przegląd Zachodni nr 1/2008, s. 50 – 51.
  31. A DemocraticUnion: Constitutional Principle or Prosaic Declaration of Intent? Comment on Niels Petersen, In: 6. German Law Journal No 11 (Dann, P. and Rynkowski, M., Hrsg.), Max Planck Instytut,Heidelberg, 119 – 127.
  32. Europejska Unia Demokratyczna? Kilka uwag na temat Konstytucji dla Europy i demokracji w strukturach integracyjnych, w: Rocznik Centrum im. Willi Brandta, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3/2006, 213 – 222.
  33. Kilka uwag o demokracji w stosunkach międzynarodowych // W: Prawo międzynarodowe publiczne A. Przyborowska-Klimczak i W. S. Staszewski (red.) // Studia i materiały KUL, tom I / Lublin 2006. S. 45 – 55, rec. M. Granat
  34. Wielkie Reformy Unii Europejskiej : od Traktatu z Amsterdamu (1997) przez Traktat z Nicei (2000/2003) do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (2004/2007?) /Robert Grzeszczak// W: Europa na rozdrożu / wstęp i red. nauk.Robert Grzeszczak; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2006. – s. 7-47. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem. ( w tym przypadku jest to i redakcja i artykuł w ramach pracy)
  35. Zrozumieć Konstytucję dla Europy / Robert Grzeszczak // W: Unia Europejska bliżej / [red. merytoryczna Antoni Podolski]. – Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2006. – S. 49-55
  36. Legitymizacja demokratyczna Unii Europejskiej (Ewolucja procesu legislacyjnego i rola parlamentów narodowych)  // W: Suerenność i ponadnarodowość a integracja europejska// (praca zbiorowa pod red. nauk. J. Kranz) S 205 – 245, Warszawa 2006 (wyd. SGH).
  37. Parlamenty Francji i Niemiec wobec procesów integracyjnych / Robert Grzeszczak // W: Francja i Niemcy – siły napędowe europejskiej integracji / pod red. Leona Olszewskiego. – Wrocław, 2006. – (Monographien Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 18) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2772). – S. 175-196 Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem.
  38. Europejska Unia Demokratyczna? : kilka uwag na temat Konstytucji dla Europy i demokracji w strukturach integracyjnych / Grzegorz Grzeszczak – Bibliogr. // Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta. – [R.] 3 (2005), s. 213-222
  39. Rola parlamentów narodowych w procesie legislacji wspólnotowej jako strażników zasady pomocniczości / Robert Grzeszczak // W: Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej / pod red. Sławomira Dudzika. – Kraków, 2005. – (Monographien Zakamycza). – S. 249-263. – Bibliogr.
  40. Nowe państwa członkowskie w aspekcie kluczowych problemów w Konstytucji dla Europy [w:] A. Wentkowska (red.) Fundamenty nowego porządku konstytucyjnego UE, Sosnowiec 2005, s. 117 – 131.
  41. Kierunki rozwoju europejskiej współpracy międzyparlamentarnej, (w:) Europejska współpraca międzyparlamentarna. Kierunki rozwoju, Zeszyty OIDE Kancelarii Sejmu, nr 5, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 3 – 47
  42. Monitor Unii Europejskiej Ta Konstytucja jest bardzo ważna, s. 72 i n., Fundacja Prawo Europejskie, Warszawa nr 2/2005
  43. Die polnische und mittelosteuropäische Diskussion um die Verfassung für Europa im Kontext der Schaffung einer europäischen Identität, Budapest 2005 CD-ROM ISBN 3-9810553-1-4
  44. Miejsce parlamentów narodowych w architekturze instytucjonalnej WE/UE – scenariusz zmian, [w:] C. Mik (red. nauk.) Unia Europejska w dobie reform, Toruń 2004, s. 209 – 229.
  45. Die Diskussion um die europäische Verfassung. Welche Konventsvorschläge werden von Polen (nicht) unterstützt? (S. 110 – 120); Forschungsstelle Osteuropa Bremen, Arbeitspapiere und Materialien Nr. 60 – April 2004
  46. Parlamenty narodowe jako strażnicy zasady pomocniczości w projekcie Konstytucji dla Europy [w:] St. Biernat (red.) Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Zakamycze 2004
  47. Polski Sejm i Senat na drodze do UE, stan przygotowania i zakres potrzebnych zmian, [w:] St. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź (red.) Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Kraków 2003, s. 156 – 189.
  48. Progress in the European integration process and its consequences for the parliamentary democracy, (red.) A. Bodnar, M. Kowalski, K. Raible, F. Schorkopf The Emerging Constitutional Law of the European Union. German and Polish Perspectives, Wyd. Springer, Max Planc Institut, Heidelberg 2003, s. 117 – 133.
  49. Architektura europejskiego bezpieczeństwa i obrony, Centrum im. Willy Brandta, publikacja internetowa, www.cwb.uni.wroc.pl, luty 2003.
  50. European integration process and its consequences for parliamentary democracy, Problems of Harmonization of Lithuanian’s Law with the European Union Law; journal of Law University of Lithuania “Jurisprudencija”, Maj 2003.
  51. Wpływ integracji europejskiej na podstawowe funkcje parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej, rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003 (1), 37 – 51.
  52. Rola parlamentów narodowych w procesach integracji europejskiej w perspektywie wysiłków Unii Europejskiej w przełamywaniu zjawiska deficytu demokratycznego, Studia Europejskie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa nr 1 (21) 2002, s. 55 – 82.
  53. Deficyt demokratyczny struktur wspólnotowych, Sprawy Międzynarodowe, Kwartalnik MSZ, lipiec-wrzesień, nr 3 (LV), Warszawa 2002.
  54. Democratic Deficit In Community Structures, The Polish Quarterly of International Affairs,WarsawSummer 2002, s. 9 – 28.
  55. The Role of National Parliaments in the European Integration Process from the Perspective of Efforts Undertaken by the European Union to Overcome the Phenomenon of Democratic Deficit, The Polish Foreign Affairs Digest, Quarterly No. 3(4), Warsaw 2002, s. 135 – 168.
  56. Rola parlamentów narodowych w procesach integracji europejskiej w perspektywie wysiłków Unii Europejskiej w przełamywaniu zjawiska deficytu demokratycznego, Studia Europejskie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa nr 1 (21) 2002.
  57. Deficyt demokratyczny struktur wspólnotowych, Sprawy Międzynarodowe, Kwartalnik MSZ, lipiec-wrzesień, nr 3 (LV), Warszawa 2002
  58. Traktat Nicejski – reakcje państw europejskich [w]: Wspólnoty Europejskie nr 2 (114), pod red. E. Synowiec, luty 2001
  59. Architektura europejskiego systemu bezpieczeństwa i obronności [w]: Wspólnoty Europejskie nr 4 (116), pod red. E. Synowiec, kwiecień 2001
  60. Rola komisji ds. integracji europejskich w parlamentach narodowych UE [w]: Wspólnoty Europejskie nr 7-8 (119-120), pod red. E. Synowiec, lipiec – sierpień 2001
  61. Znaki towarowe w prawie polskim i europejskim – znaczenie i rola ekonomiczna [w:] Dynamika procesów wzrostu gospodarczego i integracji grugiej połowy XX wieku; Ekonomia nr 7, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2233, pod red. Prof. L. Olszewskiego, Wrocław 2000; 157 – 171
  62. Parlamenty  narodowe a członkostwo  w Unii  Europejskiej [w]: Wspólnoty Europejskie nr 10(110), pod red. E. Synowiec, październik 2000
  63. Nieformalny szczyt Rady Europejskiej w Biarritz [w]: Wspólnoty Europejskie nr 11(111), pod red. E. Synowiec, listopad 2000
  64. Szczyt w Nicei – rezultaty reform instytucjonalnych [w]: Wspólnoty Europejskie nr 12 (112), pod red. E. Synowiec, grudzień 2000
  65. Program PHARE w Polsce (założenia i osiągnięcia) [w:] Status i pozycja jednostki w prawie publicznym, Studia i rozprawy; Prawo CCLXVII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2169, pod red. Prof. K. Nowackiego, Wrocław 1999; s.212 – 237
  66. Eine Erinnerung oder mehrere Erinnerungen ? Universelle oder nationalsbedingte Erinnerungskultur?; Bauhaus Universität Verlag 1999.
  67. Prędkości nicejskie [w:] Prawo i Życie, nr 3 (1783) marzec 2001

   

  © 201

 • Granty

  Granty naukowe i informacje biograficzne / Research projects and biographical information

  • Aktualne: lata 2018 – 2020 – grant NCN pt. Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie treści stosunków kontraktowych między przedsiębiorcami, OPUS 14, nr  2017/27/B/HS5/02870 (Economic freedom and market regulation on the example of the influence of EU and domestic market regulators on the shaping the content of contractual relations between entrepreneurs)
  • Zakończone NCN: Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego UE // Renationalising the Integration Process in the Internal Market of the European Union (lata 2016-2018 – instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki) nr 2015/17/B/HS5/00467
  • AKTUALNIE: BS –  grant na realizację badań z UW (2017-2018)
  • Zakończone – w latach 2015-2016 grant na realizację Badań Statutowych pt. “Europeizacja prawa prywatnego
  • ZAKOŃCZONE 07.2016: 2014-2016 – grant nr 013/11/B/HS5/03443 “Wyzwania dobrych rządów w Unii Europejskiej- od rządu do rządzenia – w jaki sposób skutecznie realizować misję publiczną w nowoczesnym systemie wieloszczeblowego rządzenia” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 6) / Challenges of good governance in the EU- transfer from governing to governance-what is the most effective way to realise the public mission in the modern multilevel governing
  • ZAKOŃCZONE BS: W roku 2014 – 2015 – grant na realizację Badań Statutowych pt. Procesy konstytucjonalizacji Unii Europejskiej
  • W roku 2014 wykonawca w grancie w INP PAN ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki we Frankfurcie nad Odrą: “Implementacja unijnych dyrektyw antydyskryminacyjnych w prawie polskim i niemieckim”.
  • W latach 2013-2015 – prof. Robert Grzeszczak ekspert ze strony UW i Uniwersytetu Łódzkiego w ramach doradztwa dla Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu  i Samorządu Terytorialnego w ramach projektu systemowego „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, działanie 5.2.
  • 2006-2009 wykonawca grantu w INP PAN pt. Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich na progu XXI, (GRANT 1 H02A 036 30) kier. prof. Wł. Czapliński, szczegóły: http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=233398&_k=sjk2wd

  ***************************************************************************************

  Komisje Rady Wydziału Prawa i Administracji UW kadencja 2016-2020

  Komisja Nostryfikacyjna prof. dr hab. Robert Grzeszczak  – Członek

  Komisja ds. Konfliktu Interesów - prof. dr hab. Robert Grzeszczak – Przewodniczący

  ======================

  Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego UE (lata 2016-2018) – instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki 2015/17/B/HS5/00467

  Zespół wykonawców: kierownik prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

  Wykonawcy: mgr Piotr Kwasiborski (sekretarz zespołu), mgr Jędrzej Maśnicki, mgr Magdalena Gniadzik

  I. ARTYKUŁY PRZYGOTOWANE (OPUBLIKOWANE) W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ GRANTU NCN:

  1. R. Grzeszczak, Propozycja porozumienia Unii i jej państw członkowskich ze Zjednoczonym Królestwem – zakres propozycji i ich znaczenie dla UE i jej obywateli (w:) Prawo Europejskie w Praktyce nr 2/2016, s. 12-19.
  2. R. Grzeszczak, Bariery w przepływie pracowników na rynku wewnętrznym – stary problem w nowych odsłonach (w:) Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, Opole 2016 nr XIV/4, s. 39-55 (http://prawo.uni.opole.pl/studia.php).
  3. P. Kwasiborski, Planowana rewizja dyrektywy 96/71/WE w świetle dotychczasowych uwarunkowań prawnych instytucji delegowania pracowników w Unii Europejskiej (w:) Europejski Przegląd Sądowy nr 6 (129) /2016, s. 12-22.
  4. R. Grzeszczak, The concept of social citizenship of the European Union in the light of the phenomenon of social tourism (w:) Studia Iuridica , Warszawa 2017 (w publiakcji)
  5. R. Grzeszczak, M. Gniadzik, New Vision of ‘Social Europe': Renationalising the Integration Process in the Internal Market of the European Union, Paper of the Conference: Democratic Principles, Economic, Social and Cultural Rights , 2017 Osaka Japan (w druku)

  II. KONFERENCJE I REFERATY UCZESTNIKÓW GRANTU W ZW. Z REALIZACJĄ PROJEKTU

  1. Bruksela, Kwerenda w Bibliotece Komisji Europejskiej (mgr M. Gniadzik i mgr P. Kwasiborski), 5-7 maja 2016
  2. Wrocław UWr. – CEJM, Citizenship and fundamental rights in the European Union – opportunities and challenges for integration 14-15.04.2016, mgr Magdalena Gniadzik, referat: One step forward, two steps back – the significance of CJEU judgements in the cases Brey, Dano, Alimanowic and García-Nieto for EU citizens
  3. Birmingham, 5th Conference on European Law and Policy in Context – More or Less Europe, University of Birmingham UK, 23-24.06.2016, mgr P. Kwasiborski, referat: “Social Dumping on the EU internal market – challenge for integration process”
  4. Amsterdam, 17-19 listopada 2016 r. – Vrije Universiteit Amsterdam – Law and Governance in a Crisis-Ridden European Union – NILG PhD Roundtable Forum: mgr  Gniadzik, referat: “The Influence of Recent Rulings of the Court of Justice on the Development of the status of EU Citizens”; mgr P. Kwasiborski, referat: “Impact of the EU Integration Crisis on the institution of Posted Workers – new works on reviewing the Posted Workers Directive”
  5. Warszawa, WPiA UW 26.11.2016, The EU without the UK Implications and Legal Consequences of BREXIT, mgr J. Maśnicki, referat: “Re‐nationalization or indirect integration? The application of implementing measures without any EU law to be implemented”
  6. Lublin, 12.2016 r.  KUL, Katedra Prawa Unii Europejskiej Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji i Fundacja Konrada Adenauera “Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wobec zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej Europy”, prof. R. Grzeszczak, referat: “Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego UE – na przykładzie swobody przepływu pracowników”
  7. Kwerenda w Bibliotece Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (mgr Kwasiborski) w Luksemburgu, 18-21.12.2016.
  8. 21-23 stycznia 2017 r. w Trzebieszowicach, seminarium Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta przy Uniwersytecie Wrocławskim pt. “Unia Europejska w badaniach naukowych doktorantów”, wykład inaugurujący prof. R. Grzeszczaka pt. “Renacjonalizacja procesów integracji europejskiej na przykładzie swobody przepływu osób”
  9. Conference 30-31.03.2017 WASET Osaca Japan Democratic Principles, Economic, Social and Cultural Rights prof. R. Grzeszczak ref. New Vision of ‘Social Europe': Renationalising the Integration Process in the Internal Market of the European Union
  10. Kopenhaga (Dania), July 5-7, 2017: ICON-S Annual Meeting “Courts, Power, Public Law , prof. R. Grzeszczak i mgr J. Maśnicki, panel – „Disabling a constitutional court and fragmentation of the EU legal order”, ref. The autonomous legal terms interpretation as the judge-made instrument to prevent re-nationalisation. Some empirical indications.

  1. Artykuł / praca / analiza powstał/a w ramach realizacji grantu Narodowego Centrum Nauki  pt. Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie treści stosunków kontraktowych między przedsiębiorcami, nr 2017/27/B/HS5/02870.

  2. This article was written as part of the National Science Centre, Poland grant entitled Economic freedom and market regulation on the example of the influence of EU and domestic market regulators on the shaping the content of contractual relations between entrepreneurs, nr 2017/27/B/HS5/02870.

  Ogólny opis projektu i tezy projektu // Research project objectives and hypothesis

  Główny cel projektu badawczego Głównym celem projektu badawczego jest weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą w obszarze jednolitego rynku można zaobserwować powrót tendencji renacjonalizacyjnych. Zadaniem projektu jest ustalenie czy są one trwałe i czy występują w obszarze czterech swobód: swobody świadczenia usług, swobodnego przepływu towarów i pracowników oraz swobody przedsiębiorczości. Niezbędna jest przy tym identyfikacja prawnych skutków długotrwałego oddziaływania tendencji renacjonalizacyjnych dla procesu integracji europejskiej. Analiza wyselekcjonowanych swobód rynku wewnętrznego z perspektywy procesów renacjonalizacyjnych dostarczy opisu ich skutków dla konsumentów, pracowników przedsiębiorców oraz państw członkowskich. Przykładowo, analiza swobodnego przepływu osób pozwoli na wypracowanie podejścia, w którym zostaną uwzględnione „zyski i straty” wynikające z wprowadzania rozwiązań inspirowanych tendencjami renacjonalizacyjnymi. W rezultacie wskazane zostanie czy tendencje renacjonalizacyjne nie prowadzą do praktycznego pogorszenia sytuacji podmiotów odpowiedzialnych za ich generowanie i utrzymywanie. Może się tak stać ze względu na ograniczenie ich potencjału ekonomicznego oraz społecznego. W tak określonym zakresie cel badania obejmie również zdiagnozowanie prawnych skutków renacjonalizacji dla rynku pracy oraz konkurencyjności państw członkowskich, co powinno dostarczyć materiału do refleksji nad tym jak utrwalić obecne osiągnięcia integracji europejskiej uwzględniając silne występowanie jej odśrodkowych skutków. Kolejnym celem badań jest ocean skutków polityk krajowych z punktu widzenia skuteczności prawa ochrony konkurencji. Rozszerzenie zakresu analizy o kwestie związane z ochroną konkurencji jest niezbędne ponieważ tendencje renacjonalizacyjne niekoniecznie muszą przejawiać się w postaci bezpośrednich działań podjętych w sferze swobód jednolitego rynku. Ponadto, w szerszym ujęciu, celem badań jest analiza tendencji renacjonalizacyjncyh w oparciu o mechanizmy wzmocnionej współpracy jako wyrazu elastyczności integracji europejskiej. 2. Opis badań podstawowych podjętych w ramach projektu Badania podstawowe zostaną przeprowadzone w dwóch płaszczyznach: sądowej oraz administracyjnej. Analiza sądowej płaszczyzny renacjonalizacji opiera się na przypuszczeniu, że TS wydając wyrok na podstawie wystosowanego uprzednio przez sąd krajowy pytania prejudycjalnego w sposób mniej lub bardziej otwarty musi zmierzyć się z tendencjami renacjonalizacyjnymi w interpretacji i stosowaniu prawa unijnego. Ta część badań zostanie przeprowadzona ma podstawie dogłębnej analizy wybranych orzeczeń TS. Powinna ona jednocześnie dostarczyć użytecznego z perspektywy sądowego stosowania prawa teoretycznego instrumentarium mierzenia się z tendencjami renacjonalizacyjnymi. W tym ujęciu kwestie renacjonalizacji mogą być przedmiotem analizy z perspektywy zasad proporcjonalności i subsydiarności, które w szczególnych przypadkach mogą okazać się adekwatnym wskaźnikiem tego czy w danych obszarach badawczych przeważyły tendencje „integracyjne” lub „(re)nacjonalizacyjne”. Analiza pozwoli również na udzielenie odpowiedzi na pytanie czy celowe jest wykorzystanie testu subsydiarności oraz proporcjonalności jako jednej z możliwych odpowiedzi na procesy renacjonalizacji. Analiza administracyjnej płaszczyzny renacjonalizacji zostanie skoncentrowana na stosowaniu zasad proporcjonalności, pomocniczości oraz stosowaniu zasady lojalnej współpracy. W zakresie zagadnień zakreślonych tematyką badań przeprowadzona zostanie kompleksowa analiza postępowań z tytułu uchybienia zobowiązań traktowym powiązana z środkami sankcyjnymi zawartymi w art. 258 oraz 260 TFUE. Powyższe pozwoli na uzyskanie informacji co do stopnia, w którym tendencje renacjonalizacyjne są wspólne dla różnych państw członkowskich. Postępowania prowadzone przez Komisję Europejską wskazują bowiem na te zagadnienia w analizowanym obszarze swobód rynku wewnętrznego, w których tendencje renacjonalizacyjne poprzez kwestie braku transpozycji bądź też niezgodności przepisów krajowych z unijnymi ujawniają się ze szczególną mocą. Zestawienie dwóch płaszczyzn renacjonalizacji pozwoli na wyprowadzenie zarówno ilościowych jak i jakościowych twierdzeń dotyczących rozwoju legislacji unijnej. Upoważni to do przedstawienia odpowiedniego opisu oraz wysunięcia stosownych wniosków pod adresem właściwych władz prawodawczych Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. W ich działaniu powinna znaleźć reguła „złotego środka”, wyrażając się w zrównoważeniu zapewnienia jednolitego rynku wewnętrznego oraz partykularnych interesów krajowych. 3. Powody podjęcia tematyki badawczej Przyczyną podjęcia zainteresowań we wskazanym obszarze badawczym są powszechnie widoczne: próby przekazania wybranych polityk Unii Europejskiej z powrotem w sferę kompetencji państw członkowskich, wzmocnienie kontroli parlamentów narodowych nad legislacją unijną przy jednoczesnym wzroście tendencji centralistycznych i dominacja racji politycznych nad ekonomicznymi. Wpływ powyżej wymienionych czynników skutkuje w jeszcze bardziej dynamicznej konkurencji między państwami członkowskimi w definiowaniu sektorowych polityk UE (np. rolnictwo czy energetyka), w poszczególnych obszarach (np. strefa euro) i Unii Europejskiej jako takiej. Ponadto, powodem podjęcia badań nad wskazanym zagadnieniem są ujawniające się obecnie negatywne skutki renacjonalizacji, które przejawiają się w rosnącym koszcie prowadzenia działalności gospodarczej. Może to prowadzić do zakłóceń w konkurencji między podmiotami krajowymi oraz z pozostałych państw członkowskich. Przykładowo można wskazać na zakłócenia, które prowadzą do powstania dumpingu socjalnego, jako efektu stopniowego pogorszenia warunków socjalnych dla zwiększenia konkurencyjności danego rynku. Zaakceptowanie tendencji renacjonalizacyjnych nie wpłynie pozytywnie na zasady konkurencji na rynku wewnętrznym i tak jak obrazuje to przykład renacjonalizacji w obszarze polityki społecznej może doprowadzić do nierówności ekonomicznych. Z powyższych względów uznaliśmy za celową analizę zagadnienia renacjonalizacji procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej za pomocą wszechstronnego projektu badawczego. Przeprowadzenie badań pozwoli na ocenę tego w jakim stopniu zaobserwowane tendencje anty-integracyjne mogą doprowadzić do obniżenia skuteczności regulacji unijnych. Szeroka analiza skutków procesów renacjonalizacyjnych powinna zostać przeprowadzona również po to, żeby uniknąć nieprzewidywalnych reakcji rządów państw członkowskich podjętych pod naciskiem odśrodkowych grup interesu.

  english:

  The purpose of the project is to identify the legal effects of the renationalisation process on the EU and its Member States. The concept of renationalisation is expressed through MS’s aim to verify the relationship with the EU. J. Klabbers pointed out that constitutionalisation, fragmentalisation and verticalisation are “the Holy Trinity of the international legal debate at the beginning of the XXI century”. (J. Klabbers, A. Peters, G. Ulfstein, The Constitutionalization of International Law, Oxford 2009). Therefore, aside from integration, consolidation, harmonisation and unification, disintegration and flexibility also became concept which may characterise the EU system in the XXI century.

  The tendency is more visible in the public opinion of several MS of the ‘EU core’ and may be confirmed by the changes applied by the regulatory body. (Clemens C. Rieder, Introduction. The Withdrawal Clause of the Lisbon Treaty in the Light of EU Citizenship (Between Disintegration and Integration), 37 Fordham Int’l L.J. 147, 2013).

  What is striking is the fact that, with time, the effects of integration processes have reached a relatively high level of acceptance. This has resulted in the adoption of increasingly bold solutions reflected in the open cooperation of the Member States, of which the best example is the long-standing and effective operation on the internal market and its freedoms. (Matthew Joseph Gabel, Market Liberalization, Public Opinion, and European Union, University of Michigan Press, 2009, p. 40).

  In fact, since the beginning of the Community and European Union, the undertaken integration initiatives were confronted with inverse tendencies – nationalistic tendencies (Maria Green Cowles, Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change, Cornell University Press, 2001, s. 2).

  The differences in the degree of integration between Member States is a phenomenon already defined and described. Commonly known is the differentiation in the EU with regard to the, inter alia, membership in the Schengen Zone, accession to the third stage of monetary union and ultimately the adoption of the euro, the implementation of EU policies, including the freedoms of the internal market. These are permanent or temporary trends, which nevertheless, show a continual presence in the European legal space.

  The hypothesis for the proposed research is the return of renationalisation tendencies in the area of the Single Market, which is supported by, among others, an open criticism of the foundations of EU integration or considerations on withdrawal from the EU by some MS (Lewis F. Abbott, British Withdrawal from the European Union: A Guide to the Case for, Industrial System Research 2011, p.102). One of the catalysts of the present process of renationalisation may be the financial (economic) crisis suffered by Member States and the problems caused by migration and immigration.

  In this project, tendencies called “re-nationalisation of integration” are nothing more than attempts to verify the rules of participation in the integration processes. These aspirations are expressed in attempts to transform some EU policies and their shifting to the competences of the MS, a stronger parliamentary control over EU legislation, an increase of centralist tendencies and the growing dominance of politics over economics. A definite influence on the above is the new, more dynamic, competition between Member States for leadership in sectorial EU policies (eg energy or agriculture), in certain areas (the euro) and the Union as a whole.

  The above-mentioned objectives of the research project are of great importance from the point of view of the current situation in Europe. The social and cultural problems that result from the adoption of an open immigration policy and liberalised social policy are a concern for the “native” citizens of the EU Member States. Part of a research project involved an analysis of the extent to which these concerns may affect the actual legal situation and the economic competitiveness of the Member States and businesses operating there.

  We believe that one of the most important reasons for the increased phenomenon of renationalisation is the economic considerations being raised by the national governments of the Member States to protect domestic economies. The economic, social and legal effects, which in recent years were caused by the economic crisis, possess a significant impact on the internal market of the European Union and the attitude towards the process of integration of both consumers and businesses. Noticeable problems with the sale of goods, increased costs, lack of capital, unemployment, immigration and other negative effects of the crisis, caused the loss of confidence in the strength of the uniform and harmonised internal market of the European Union. The pro-integration trends were replaced by a protection of domestic, small and medium-sized enterprises and trends supporting domestic production and economic activity.

  2. Wyzwania dobrych rządów w Unii Europejskiej- od rządu do rządzenia … // Challenges of good governance in the EU- transfer from governing to governance … .

  Najogólniejszym celem projektu jest weryfikacja hipotezy, że koncepcja sprawowania dobrych rządów, w UE i w państwach członkowskich, jest wyrazem szerszej tendencji ostatnich lat polegającej na przejściu od rządów do rządzenia. Stawianą w projekcie tezą jest, że istotą nowoczesnych rządów jest sprawowanie władzy z uzupełnianiem partycypacyjnymi i sieciowymi rozwiązaniami o charakterze horyzontalnym. Rządzenie ma być efektywne, co oznacza skorelowanie działań z ponoszonymi kosztami i nakładami i odniesienie ich do osiąganych efektów na poziomie UE i państw członkowskich. Dlatego celem projektu jest zbadanie idei systemu dobrych rządów z perspektywy inicjatyw unijnych i krajowych. W związku z powyższym pojawiają się szczegółowe cele badawcze, których wspólnym zadaniem jest doprecyzowanie, usystematyzowanie i przeanalizowanie aspektów, które składają się na dobre rządy i realizację misji publicznej. Innymi słowy celem projektu jest zbadanie stawianej kolejnej hipotezy, że elementem dobrego rządzenia jest sprawność w spełnianiu potrzeb obywateli. Hipoteza ta zostanie zbadana poprzez sprecyzowanie wartości aplikacyjnej szeregu inicjatyw UE (m.in. poprawy otoczenia legislacyjnego, walki z szeroko rozumianą dyskryminacją, usprawnienie funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości, kontrola sądowa administracji unijnej, analiza wpływu zasady dobrych rządów na europejskie prawo inwestycyjne, efektywność prawna ochrony inwestorów w UE, inicjatywy zbliżające Europę do jej obywateli, wspierające gwarancję bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE i jej państw).

  Research project objectives/Hypothesis

  The main aim of the project is to verify the hypothesis that the concept of good governance, both in the EU and its Member States, expresses wider tendency observed in the last years, i.e. the transfer from government to governance. The thesis posed in the project is that the essence of government is to hold power supplemented by horizontal solutions having participatory and networking character. Governing shall be effective, which means that
  actions, costs and expenditures must be correlated, and then compared with the results achieved at the EU level and on the niveau of Member States. Hence, the objective of the project is to do research into the concept of good governance system, as regards the EU and national initiatives. In relation to the above mentioned issues there arise the following detailed research objectives. They are formulated in order to specify, systemise and analyse the aspects
  of good governance and realisation of public mission. To put it in other words, the goal of the project is to verify another hypothesis saying that the element of good governance is efficiency in meeting the needs of the citizens. Such hypothesis will be verified by specifying the applicational value of many EU initiatives (i.a. improvement of the legislative environment, fight against discrimination in the broad sense, making the justice system more
  efficient, judicial control of European public administration, building the structure of European investment law and creating investor protection, the initiatives bringing Europe closer to its citizens and supporting the guaranty of internal and external safety of the UE and Member States.

  ============

Materiały do zajęć - rok akademicki 2021/22

Pliki do pobrania: