Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Szymon Jerzy Pawelec

 • Stopnie i tytuły
  prof. ucz. dr hab.
 • Telefon
 • E-mail
 • Adres
  Katedra Międzynarodowego Postępowania Karnego
  Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa
 • Jednostka
  Organizacyjna:

  Katedra Międzynarodowego Postępowania Karnego
 • Podstawowe informacje o użytkowniku

  dr hab. Szymon Pawelec, prof. UW – doktor nauk prawnych (2010), adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie (2010), doktor habilitowany nauk prawnych (2016), profesor uczelni Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Międzynarodowego Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, wiceprezes Ośrodka Badawczego Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej (2011-2013), wiceprezes Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej (2013-2017), członek Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej (od 2021), stypendysta m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

   

  dr hab. Szymon Pawelec, prof. UW – Ph. D. in law (2010), attorney of the Warsaw Bar Chamber (2010), awarded the post-doctoral degree of “doktor habilitowany” (2016), associate professor of University of Warsaw, head of the Department of International Criminal Procedure at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, vice president of the Scientific Centre of the Polish Bar Council (2011-2013), vice president of the Scientific Council of the Scientific Centre of the Polish Bar Council (2013-2017), member of the Program Council of the Scientific Centre of the Polish Bar Council (since 2021), grantholder i.a. of the Foundation for the Polish Science.

 • Publikacje

  Monografie (Monographs):

  1. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym, Warszawa 2015, C.H. Beck, ISBN 978-83-255-7914-2, ss. 501

  [Protection of Trade Secrets in Substantive and Procedural Criminal Law]

  2. Spółka kapitałowa jako pokrzywdzony w procesie karnym, Warszawa 2011, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN: 978-83-264-1594-4, ss. 280

  [Company as an Aggrieved Party in the Criminal Proceedings]

   

  Redakcje (Edit):

  1. Karuzele VAT – wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8187-798-5, ss. 344

  [VAT Carousels – Selected Regulations of Substantive and Procedural Criminal Law]

  2. Nowelizacja postępowania karnego, Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, nr 2, Kraków 2015, ISSN: 1689-9601, ss. 166

  [The Reform of Criminal Proceedings]

  3. Europejski kodeks postępowania karnego, wydawnictwo Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2010, ss. 144 [współredakcja: P. Kruszyński, M. Warchoł]

  [European Code of Criminal Procedure]

   

  Rozdziały w Systemie Prawa Karnego Procesowego (Chapters in the System of Criminal Procedure):

  1. Udowodnienie oraz surogaty udowodnienia [w:] P. Hofmański (red. serii), System Prawa Karnego Procesowego; J. Skorupka (red. tomu), Dowody, Tom VIII, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 647-688

  [Proving and its Surrogates]

  2. Znaczenie komparatystyki prawniczej oraz badań nad modelami procesu karnego dla nauki prawa karnego procesowego [w:] P. Hofmański (red. serii), System Prawa Karnego Procesowego; P. Kruszyński (red. tomu), Proces karny – rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym. Tom II, Lexis Nexis, Warszawa  2014, s. 37-81 [współautorstwo z Ł. Jagiełłowiczem]

  [Importance of Legal Comparativism and Analysis of the Models of Criminal Process for the Studies on the Law of Criminal Procedure]

  3. Zasada domniemania niewinności [w:] P. Hofmański (red. serii), System Prawa Karnego Procesowego; P. Wiliński (red. tomu), Zasady procesu karnego. Tom III, Lexis Nexis, Warszawa 2014, s. 1564-1643 [współautorstwo z P. Kruszyńskim]

  [Principle of Presumption of Innocence]

   

  Publikacje naukowe w czasopismach (Papers published in law journals):

  1. Czas na podjęcie przez sąd decyzji w przedmiocie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania [w:] Studia Iuridica 2021, t. 88, s. 295-311

  [Time for the Court to Make a Decision on the Application of Pre-Trial Detention]

  2. Przestępstwo manipulacji instrumentem finansowym (manipulacji na rynku) w perspektywie reguł prawa karnego międzyczasowego [w:] Studia Prawnoustrojowe, t. 52, 2021, s. 357-371

  [The Offence of Manipulating a Financial Instrument (Market Manipulation) Given the Rules of Interim Criminal Law]

  3. Transformacje oraz nabywanie spółek handlowych w świetle nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – dalsza wybrana problematyka, Forum Prawnicze 2018, nr 6, s. 8-30

  [Mergers, Divisions, Transformations and Acquisitions of Companies under the New Act on Liability of Collective Entities]

  4. Łączenie, podział, przekształcanie i nabywanie spółek handlowych w świetle nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Zagadnienia ogóle oraz instytucja podziału,  Forum Prawnicze 2018, nr 5, s. 19-33

  [Merger, Division, Transformation and Acquisition of Companies under the New Act on Liability of Collective Entities. General Issues and Divisions]

  5. Is it Possible and Worthwhile to Promote a World-Wide Model of Criminal Procedure? [w:] Studia Iuridica, tom 67, Warszawa 2016, s. 155-163

  6. Między starym a nowym procesem karnym, czyli wybrane uwagi na temat przepisów intertemporalnych noweli z 27 września 2013 r., Palestra 2015, nr 7-8, s. 220-226

  [Between the Old and the New Criminal Process – Selected Remarks on the Intertemporal Provisions of the Act of 27 September 2013 r.]

  7. Pokrzywdzony w zreformowanym procesie karnym – uwagi definicyjne, Palestra Świętokrzyska 2015, nr 31-32, s. 52-61 [współautorstwo z P. Kruszyńskim]

  [The Aggrieved Party in the Reformed Criminal Proceedings – Remarks Concerning the Definition]

  8. Wadliwość opinii biegłego w procesie karnym jako pochodna błędów zawartych w postanowieniu o jej dopuszczeniu, Prokuratura i Prawo 2014, nr 4, s. 149-170

  [Defectiveness of an Expert’s Opinion in Criminal Proceedings as a Result of Mistakes Included in the Decision to Introduce That Opinion as an Evidence]

  9. Uwagi na temat kompetencji przyszłej Prokuratury Europejskiej, Palestra 2014, nr 5-6, s. 25-41

  [Remarks on the Competence of the Future European Public Prosecutor’s Office]

  10. Dostępność kasacji dla stron postępowania karnego – dylemat przyjętego kompromisu z perspektywy czasu, Palestra 2013, nr 3-4, s. 55-68

  [Accessibility of Cassation for Parties to Penal Proceedings – Dilemma of the Accepted Compromise From a Time Perspective]

  11. Rozwiązanie i likwidacja spółki kapitałowej w świetle zarzutu przestępnego wyrządzenia spółce znacznej szkody majątkowej,  Palestra 2012, nr 11-12, s. 78-86

  [Dissolution and Liquidation of a Company in the Light of Criminal Charges of Causing a Company a Considerable Damage]

  12. Strona internetowa jako źródło dowodowe, Przegląd Prawa Handlowego 2011, nr 7, s. 40-44 [współautorstwo z B. Trętowskim]

  [Web Page as a Source of Evidence]

  13. Długoterminowy najem i dzierżawa nieruchomości, Studia Iuridica, tom 53, Warszawa 2011, s. 177-184

  [Long term Lease of Real Estate]

  14. Oznaczanie towarów wprowadzanych do obrotu w aspekcie cywilnoprawnej i karnoprawnej ochrony znaków towarowych, Glosa 2009, nr 4, s. 79-92 [współautorstwo z D. Korczyńskim

  [Labeling of the Goods Introduced on the Market in the Aspect of Civil Law and Criminal Law Trade Mark Protection]

  15. Europejski kodeks postępowania karnego, Przegląd Sądowy 2009, nr 1, s. 95-108, [współautorstwo z P. Kruszyńskim]

  [European Code of Criminal Procedure]

  16. Konsensualizm procesowy w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wobec zasad reprezentacji spółek kapitałowych, Studia Iuridica, tom 49, Warszawa 2008, s. 159-167

  [Procedural Consensualism in the Act on Liability of Collective Entities in the Light of Principles of Representation of the Companies]

  17. Uwagi do projektu ustawy o zmianie kodeksu karnego i innych ustaw w zakresie przepisów o przepadku, Palestra 2007, nr 9-10, s. 71-81 [współautorstwo z P. Kruszyńskim]

  [Remarks on the Draft Changes of Criminal Code and Other Acts Concerning the Provisions Dealing with Forfeiture]

  18. Realizacja prawa poboru przy emisji akcji różnych rodzajów, Przegląd Prawa Handlowego 2007, nr 9, s. 26-31

  [Realization of the Pre-Emptive Rights in Connection with Issuing Different Classes of Shares]

  19. Podmiotowe ograniczenia prawa poboru w spółce akcyjnej, Przegląd Prawa Handlowego 2007, nr 4, s. 16-25

  [Subject Based Limitations of the Pre-Emptive Right in a Joint-Stock Company]

  20. Sea Transport of Radioactive Materials – Solving the Conflict within the International Law, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2006, nr 1, s. 71-85

   

  Rozdziały w pracach zbiorowych (Chapters in books):

  1. Procedural Aspects of Participation of Juvenile Offenders in Criminal Proceedings: General Remarks [w:] B. Janusz-Pohl (red.), Juvenile Justice Systems: Poland-Brazil-Portugal, Peter Lang, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2021, s. 85-110

  2. Komentarz do art. 267b ustawy Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 4, red. K.Osajda, Warszawa 2020

  [Commentary to the Article 267b of Cooperative and Housing Law]

  3. Komentarz do art. 267c ustawy Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 4, red. K.Osajda, Warszawa 2020

  [Commentary to the Article 267c of Cooperative and Housing Law]

  4. Komentarz do art. 267d ustawy Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 4, red. K.Osajda, Warszawa 2020

  [Commentary to the Article 267d of Cooperative and Housing Law]

  5. Karuzele VAT – wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego. Wprowadzenie do problematyki [w:] Sz. Pawelec (red.), Karuzele VAT – wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 15-30

  [VAT Carousels – Selected Regulations of Substantive and Procedural Criminal Law. Introduction]

  6. Oportunizm ścigania w świetle nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [w:] M. Rogacka-Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska (red.), Istota i zasady procesu karnego 25 lat później, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 299-312

  [Opportunism of Prosecution under the New Law on the Liability of Collective Entities for Acts Prohibited Under Penalty]

  7. Corporate criminal liability in Polish law – new rules of proceedings, new prosecutorial powers [w:] S. Żółtek, V. Vachev (red.), Theory and Practice of Criminal Law, Warszawa 2019, s. 61-78

  8. Nowe obowiązki przedsiębiorców w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego [w:] Ł. Pisarczyk (red.)  Między tradycją a nowoczesnością. Prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 291-310

  [New Obligations of Entrepreneurs Under the Draft Law on Transparency in Public Life]

  9. Nowe obowiązki przedsiębiorców w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego – głos w dyskusji [w:] Ł. Pisarczyk (red.) Między tradycją a nowoczesnością. Prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

  [New Obligations of Entrepreneurs Under the Draft Law on Transparency in Public Life – Remarks in a Discussion]

  10. Źródła prawa w orzecznictwie sądów karnych w sprawach gospodarczych [w:] T. Giaro (red.), Źródła prawa. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 149-158

  [Sources of Law in the Jurisprudence of Criminal Courts in Economic Cases]

  11. O perspektywach wejścia w życie projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej [w:] B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, C. H. Beck, Warszawa 2016, [współautorstwo z P. Kruszyńskim]

  [On the Prospects for the Entry into Force of the Draft Regulation Establishing the European Public Prosecutor's Office]

  12. Legalizm ścigania w postępowaniu karnym z udziałem Prokuratury Europejskiej [w:] B. Dudzik, J. Kosows ki, E. Kruk, I. Nowikowski (red.), Zasada legalizmu w procesie karnym, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 221-239

  [Principle of Legalism in the Criminal Proceedings Involving the European Public Prosecutor’s Office]

  13. Uwagi na temat dopuszczalności dowodów na tle regulacji art. 168a k.p.k. z perspektywy pozycji procesowej oskarżonego [w:] M. Rogacka-Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska, B. Bieńkowska (red.), Wokół gwarancji procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 370-385

  [Remarks on the Admissibility of Evidence in the Light of Art. 168a of the Code of Criminal Procedure According to the Procedural Position of the Accused]

  14. Uwagi na temat stosowania protokołu ograniczonego w zreformowanym procesie karnym [w:] Sz. Pawelec (red.), Nowelizacja postępowania karnego, Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, nr 2, Kraków 2015, s. 3-19

  [Remarks on the Usage of Limited Records of Testimonies in the New Polish Criminal Procedure]

  15. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy a tajemnica adwokacka [w:] M. Kolendowska-Matejczuk, K. Szwarc (red.), Wybrane aspekty nowelizacji prawa karnego. Zagadnienia penalizacji prania pieniędzy w świetle projektowanej nowelizacji. Kognicja sądów w sprawach wpadkowych w postępowaniu karnym, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015, s. 68-76

  [Fighting Money Laundering Versus Defence Attorney’s Professional Secrecy]

  16. Implications of Enhanced Cooperation for the EPPO Model and Its Functioning [w:] L. H. Erkelens, A. W. H. Meij, M. Pawlik (red.), The European Public Prosecutor’s Office: An Extended Arm or a Two-Headed Dragon?, Springer, Haga 2014, s. 209-227

  17. Prawo oskarżonego do milczenia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zagadnienia wybrane [w:] D. Gil (red.), Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 108-121

  [The Right to Remain Silent in Criminal Proceedings in the Judgments of the European Court of Human Rights – Selected Issues]

  18. Aktywność dowodowa obrońcy w zreformowanym procesie karnym [w:] M. Kolendowska-Matejczuk, K. Szwarc (red.), Konstytucyjne prawo do obrony w postępowaniu penalnym, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014, s. 66-74

  [Activity of a Defence Counsel Concerning the Evidence in the Reformed Criminal Process]

  19. Zakres postępowania dowodowego w postępowaniu odwoławczym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] A. Lach (red.), Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 191-203 [współautorstwo z A. Komar]

  [The Range of Proceedings Concerning Evidence During the Appellate Trial. De Lege Lata and de Lege Ferenda Remarks]

  20. Dopuszczalność dowodu z prywatnego nagrania przebiegu rozprawy utrwalonego bez zgody sądu [w:] W. Jasiński, K. Nowicki (red.), Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 275-283 [współautorstwo z A. Komar]

  [Admissibility of an Evidence from a Private Recording of a Trial Conducted Without Court’s Permission]

  21. Prawo oskarżonego do korzystania z pomocy obrońcy w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zagadnienia wybrane [w:] T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.), Z problematyki funkcji procesu karnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 281-287 [współautorstwo z P. Kruszyńskim]

  [The Right of the Accused to Contact His Defence Counsel According to the European Court of Human Rights – Selected Issues]

  22. Problem reprezentacji praw osoby podejrzanej a rola profesjonalnego pomocnika na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego [w:] I. Sepioło (red.), Nullum crimen sine lege, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 327-341 [współautorstwo z A. Komar]

  [The Problem of Representation of a Suspected Person and the Role of a Professional Counsel in the Early Stage of Criminal Proceedings]

  23. Głos w dyskusji [w:] T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.), Z problematyki funkcji procesu karnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 507-508

  [Remarks in a Discussion]

  24. Oskarżony [w:] Wykład prawa karnego procesowego, P. Kruszyński, C. Kulesza, B. Bieńkowska, Sz. Pawelec, P. Piszczek, Białystok 2012, s. 176-197, [współautorstwo z P. Kruszyńskim]

  [the Accused]

  25. Obrońcy i pełnomocnicy Wykład prawa karnego procesowego, P. Kruszyński, C. Kulesza, B. Bieńkowska, Sz. Pawelec, P. Piszczek, Białystok 2012, s. 198-203, [współautorstwo z P. Kruszyńskim

  [Defence Attorneys and Attorneys-at-Law]

  26. Postępowanie karne de lege ferenda w świetle najnowszych tendencji europejskich i proponowanych zmian kpk [w:] Wykład prawa karnego procesowego, P. Kruszyński, C. Kulesza, B. Bieńkowska, Sz. Pawelec, P. Piszczek, Białystok 2012, s. 539-551[współautorstwo z P. Kruszyńskim]

  [De lege ferenda Criminal Proceeding under the latest European Trends and the Proposed Amendments to the Code of Criminal Procedure]

  27. Problemy ze stwierdzeniem popełnienia przestępstwa oszustwa przy zamachu na majątek spółki – angielska sprawa R v Rozeik [w:] B. Bieńkowska, D. Szafrański (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część trzecia, C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 195-204

  [Problems with the Determination of Commitment of a Fraud Concerning Company’s Property – English Case R v Rozeik]

  28. O potrzebie poszanowania natury spółek kapitałowych w postępowaniu karnym w świetle zasady rzetelnego procesu [w:] J. Skorupka, W. Jasiński (red.), Rzetelny proces karny, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 206-213

  [About the Necessity of Respecting the Nature of a Company in Criminal Proceedings According to the Principle of Fair Trial]

  29. Kontynuacja Możliwości naprawienia szkody wobec podziału pokrzywdzonej spółki kapitałowej [w:] Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 470-480

  [Continuation of a Possibility of Compensation after a Division of a Company]

  30. Spółka kapitałowa jako pokrzywdzony w procesie karnym. Wprowadzenie do problematyki [w:] P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 878-882

  [Company as an Aggrieved Party in the Criminal Proceedings. Introduction]

  31. Uwagi nad szansami dla europejskiej kodyfikacji karnoprocesowej [w:] P. Kruszyński, Sz. Pawelec, M. Warchoł (red.), Europejski kodeks postępowania karnego, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2010, s. 17-26 [współautorstwo z P. Kruszyńskim]

  [Remarks on the Perspectives for a European Codification of Criminal Procedure]

  32. Od wniosku o skazanie bez rozprawy do negocjowania wyroków. Czy zmierzamy w stronę plea bargaining? [w:] C. Kulesza (red.), Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 218-226

  [From the Motion to Convict Without a Trial to Negotiating Judgments. Are We Heading Towards Plea Bargaining?]

   

  Opracowania dydaktyczne (Learning materials):

  Polski proces karny [w:] J. Turłukowski i in. (red.), Wprowadzenie do prawa polskiego. Skrypt dla słuchaczy prawa polskiego, Warszawa 2021, s. 285-338 [współautorstwo z A. Komar-Nalepą]

  [Polish Criminal Proceedings]

   

  Przykładowe wypowiedzi prasowe w codziennych czasopismach prawniczych (Sample press statements in daily legal journals):

  Ekstradycja obywatela polskiego musi być ostatecznością [w:] Gazeta Prawna, 3 sierpnia 2015, nr 148 (4041), s. B11 [dot. systemowej wykładni konstytucyjnych, konwencyjnych i kodeksowych przepisów o ekstradycji polskich obywateli]

  [Extradition of a Polish Citizen Only in Extreme Cases]

  Nowy proces karny nie tak bardzo kontradyktoryjny [w:] Gazeta Prawna, 19-21 czerwca 2015, nr 117 (4009), dodatek Prawnik, s. C5 [dot. przepisów intertemporalnych nowelizacji z 27 września 2013 r.]

  [New Criminal Procedure Not So Adversarial]

  Sąd nie może dowolnie modyfikować wydanego orzeczenia. Komentarz  [w:] Gazeta Prawna, 29-31 maja 2015, nr 103 (3996), dodatek Prawnik, s. C7 [dot. wykładni art. 105 k.p.k.]

  [The Court Cannot Freely Modify Its Own Judgment. Commentary]

  Sąd odwoławczy punktuje niższą instancję. Komentarz  [w:] Gazeta Prawna, 25-27 września 2015, nr 187 (4080), dodatek Prawnik, s. C8 [dot. przesłanek wyłączenia sędziego w trybie art. 41 § 1 k.p.k. w związku z wcześniejszym orzekaniem w przedmiocie tymczasowego aresztowania]

  [The Appelate Court Criticizes the Lower Instance. Commentary]

  Jest problem? No to powołajmy rzecznika [w:] Gazeta Prawna, 17 października 2012, nr 202 (3340), dodatek Prawnik, s. D4-D5 [dot. problemów ustrojowych, kompetencyjnych i proceduralnych związanych z mnożeniem instytucji rzecznikowskich]

  [Is There a Problem? Let Us Create a New Ombudsman]