Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Oferty pracy w projekcie finansowanym przez NCN

Nazwa jednostkiWydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski – Warszawa,
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

  1. Kandydat posiada stopień naukowy magistra (ekonomia, informatyka).
  2. Kandydat jest w trakcie studiów doktoranckich lub studentem szkoły doktorskiej.
  3. Kandydat wykazuje się znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie bardzo dobrym.
  4. Kandydat posiada co najmniej 2 lata doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu eksploracji tekstu (text mining), potwierdzone udziałem w projektach badawczych i publikacjami z tego zakresu.
  5. Kandydat posiada wiedzę i zainteresowania badawcze z zakresu analizy danych oraz ekonomii międzynarodowej.

Opis zadań:

Celem Projektu jest analiza międzynarodowego prawa gospodarczego, w tym treści umów międzynarodowych pod kątem ich gotowości do wyzwań gospodarki cyfrowej. Do zadań stypendysty-doktoranta należeć będzie przeprowadzenie analizy w ramach zadania badawczego: eksploracja tekstu przeprowadzona na regionalnych umowach handlowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 15 sierpnia 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w formie stypendium, w wysokości 3000 zł miesięcznie, przez 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

  1. CV z klauzulą o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  2. Wykaz publikacji naukowych

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres kierownika projektu: m.slok@wpia.uw.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wnioski rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia: 25.08.2020 roku

Data dodania ogłoszenia: 2020-07-21 23:24:08

Konkurs wygrał mgr Łukasz Nawaro, student Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW (w dyscyplinie ekonomia i finanse).Nazwa jednostkiWydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Warszawa,
Nazwa stanowiska: student-stażysta
Wymagania:

student co najmniej trzeciego roku studiów, potwierdzone zainteresowanie prawem antycznym i papirologią, znajomość metodologii badań naukowych, znajomość języków klasycznych w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań naukowych oraz przynajmniej dwóch obcych języków nowożytnych

Opis zadań:

prowadzenie strony www, zbiór danych bibliograficznych i źródłowych, prace organizacyjne, zlecone badania źródłowe i literaturowe.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 12 sierpnia 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

stypendium, w wysokości 1280 przez okres 28 miesięcy, od 1.09.2020.

Dodatkowe informacje:

praca w grancie badawczym Jak stosować prawo. Praktyczny przewodnik dla rzymskiego sędziego (studium przypadku P. Oxy. II 237 i innych papirologicznych świadectw pluralizmu prawnego w Egipcie)

oferty na email kuba@adm.uw.edu.pl
list motywacyjny, curriculum vitae et studiorum, poświadczenie wykazywanych umiejętności.

Data dodania ogłoszenia: 2020-07-09 12:18:34