Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Podsumowanie konferencji pt.: "O potrzebie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ocena regulacji i praktyki stosowania przepisów po pięciu latach obowiązywania ustawy"

W dniu 19 października 2023 r. odbyła się na WPiA UW coroczna konferencja Komitetu Nauk Prawnych PAN pt. “O potrzebie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ocena regulacji i praktyki stosowania przepisów po pięciu latach obowiązywania ustawy”.

Otwarcia konferencji dokonali Dziekan WPiA UW prof. Tomasz Giaro oraz Przewodniczący KNP PAN prof. Robert Grzeszczak. Podczas pięciu referatów oraz dyskusji omówiono prawne i praktyczne problemy związane ze stosowaniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. obecny model zarządzania uczelnią, niejasny status prawny poszczególnych organów uczelnianych (np. dziekana) czy kierunki pożądanych zmian (np. nowelizacja lub uchylenie rzeczonej ustawy). Uczestnicy konferencji wskazali również na nieefektywność systemu naliczania punktów za artykuły naukowe (tzw. “punktoza”) oraz wady postępowania antyplagiatowego.

Przedstawicielami WPiA UW podczas konferencji byli Dziekan WPiA UW prof. Tomasz Giaro, prof. Robert Grzeszczak (CUUE), dr Aleksander Jakubowski (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego) oraz dr Jagna Mucha (CUUE).

Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz abstraktami wystąpień referentów, które dostępne się na stronie .

Szczegółowe sprawozdanie z konferencji zostanie opublikowane w “Państwie i Prawie”.