Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Badania zakończone

Wpływ judykatury ETPCz oraz TSUE na linię orzeczniczą polskich sądów administracyjnych w zakresie dopuszczalności drogi sądowoadministracyjnej

Kierownik: mgr Dawid Ziółkowski

Zobacz szczegóły

Granice samostanowienia jednostki we współczesnym prawie karnym

Kierownik: mgr Valeri Vachev

Zobacz szczegóły

Kryzys konstytucyjny jako nieunikniona konsekwencja zmian aksjologii konstytucjonalizmu

Kierownik: mgr Maciej Troć

Zobacz szczegóły

Stosowanie przepisów ochrony konkurencji Unii Europejskiej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kierownik: mgr Artur Szmigielski

Zobacz szczegóły

Ochrona środowiska w międzynarodowym prawie kosmicznym

Kierownik: mgr Barbara Skardzińska

Zobacz szczegóły

Koncepcja interesu spółki kapitałowej w prawie hiszpańskim

Kierownik: mgr Krzysztof Olszak

Zobacz szczegóły

Regulacje zatrudnienia a ujęcie zróżnicowania kapitalizmu

Kierownik: mgr Karol Muszyński

Zobacz szczegóły

Proceduralne gwarancje ochrony praw pasażerów kolei w Unii Europejskiej

Kierownik: mgr Iwona Miedzińska

Zobacz szczegóły

Dumping socjalny – obszary występowania i prawne sposoby jego zwalczania w Unii Europejskiej

Kierownik: mgr Piotr Kwasiborski

Zobacz szczegóły

Pomijanie osobowości prawnej w germańskich, romańskich i mieszanych systemach prawnych

Kierownik: mgr Piotr Kuźnicki

Zobacz szczegóły

Praktyczna ocena materiału cyfrowego w orzecznictwie sądowym na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie

Kierownik: mgr Piotr Karasek

Zobacz szczegóły

Status prawny Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – aspekty prawnoadministracyjne

Kierownik: mgr Marek Grzywacz

Zobacz szczegóły

Regulacje podatku od wartości dodanej jako potencjalna bariera dla przepływu towarów i usług w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

Regulacje podatku od wartości dodanej jako potencjalna bariera dla przepływu towarów i usług w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Międzynarodowa umowa dotycząca podatku od wartości dodanej jako środek regulacji opodatkowania międzynarodowego obrotu gospodarczego na Nowym Jedwabnym Szlaku

Kierownik: mgr Maciej Gruchot

Zobacz szczegóły

Arbitraż handlowy a arbitraż inwestycyjny – korelacje i oddziaływania

Kierownik: mgr Anita Garnuszek

Zobacz szczegóły

Zasada bifurkacji w polskim prawie patentowym na tle porównawczym

Kierownik: mgr Michał Gajdus

Zobacz szczegóły

Orzeczenia i zarządzenia wydawane w postępowaniu nieprocesowym w sprawach dotyczących nieruchomości

Kierownik: mgr Cezary Dzierzbicki

Zobacz szczegóły

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądy konstytucyjne państwa członkowskich – walka o wpływy czy szansa na budowę wspólnych standardów konstytucyjnych

Kierownik: mgr Michał Dorociak

Zobacz szczegóły

Zaskarżanie uchwał zarządów spółek kapitałowych i spółdzielni

Kierownik: dr hab. Anna Zbiegień-Turzańska

Zobacz szczegóły

Niezależne organy regulacyjne – czwarta władza?

Kierownik: dr hab. Dawid Sześciło

Zobacz szczegóły

Legal Framework to Support Renewable Energy Sources in Australia and New Zealand

Kierownik: dr Maciej Sokołowski

Zobacz szczegóły

Paradygmaty wykładni prawa międzynarodowego w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Kierownik: dr Marcin Romanowicz

Zobacz szczegóły

Prawo ubogich w sądach Księstwa Warszawskiego, Królestwa Kongresowego i Wolnego Miasta Krakowa

Kierownik: dr hab. Piotr Pomianowski

Zobacz szczegóły

Moralność publiczna jako przesłanka ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw

Kieronik: dr Jan Podkowik

Zobacz szczegóły

Status prawny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Kierownik: dr hab. Adam Niewiadomski

Zobacz szczegóły

Prawna analiza rozwiązania problemu gruzu kosmicznego

Kierownik: dr Zuzanna Kulińska-Kępa

Zobacz szczegóły

Charakter i granice nowelizacji konstytucji w ujęciu filozoficznoprawnym

Kierownik: dr Krzysztof Kaleta

Zobacz szczegóły

Kryminologiczne aspekty przestępczości nieletnich

Kierownik: dr Małgorzata Dziewanowska

Zobacz szczegóły

Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej

Prowadzący: dr hab. Piotr Bogdanowicz

Zobacz szczegóły