Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

O kobiecie w świecie współczesnym

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Tomasz Giaro

zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt.

„O kobiecie w świecie współczesnym”

Konferencja jest planowana w dniu 22 września 2020 r. (wtorek). W przypadku niekorzystnych warunków epidemiologicznych,konferencja odbędzie się w trybie zdalnym.

Zasadniczym celem konferencji jest zainicjowanie debaty akademickiej dotyczącej postulatu wprowadzenia równego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w nauce, na jednakowym poziomie 65 lat. Tym samym konferencja ma nawiązać do konkluzji XXI Konferencji Wydziału Prawa i Administracji UW pt. „Równość i nierówności w prawie”, która odbyła się dnia 28 lutego 2020 r.

Zjawisko wolniejszej kariery zawodowej kobiet w nauce jest wyraźnym zjawiskiem w polskiej nauce. Spowolnienie kariery zawodowej kobiet następuje po uzyskaniu przez nie stopnia doktora. Kobiety wyraźnie później uzyskują kolejny stopień doktora habilitowanego oraz tytułu profesora. Przykładowo,
w 2017 r. w Polsce nadano tytuł profesora jedynie 98 kobietom (oraz 197 mężczyznom).

Dodatkowo, zmiany dotyczące określenia wieku emerytalnego kobiet na poziomie 60 lat w porównaniu do 65 lat mężczyzn stanowią czynnik niekorzystny dla kariery naukowej kobiet. Skoro zdobywa ona szczyt kariery naukowej późno i jednocześnie wcześnie przechodzi na emeryturę, możliwości wykorzystania jej potencjału eksperckiego są ograniczone.

Z tego względu, wydaje się że rekomendowanym działaniem służącym wyrównaniu owej nierówności szans w rozwoju kariery naukowej kobiet i mężczyzn byłoby zrównanie ich wieku emerytalnego, określenie go w sposób niedyskryminujący i jednolity dla obu płci. W ten sposób będzie możliwe wykorzystanie w pełni potencjału pracy naukowej kobiet.

Wstępny program konferencji przewiduje wystąpienia w ramach trzech bloków tematycznych:

  1. Kobieta w nauce
  2. Kobieta w społeczeństwie
  3. Kobieta w prawie

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o przesłanie abstraktu wystąpienia (max. 300 słów) w terminie do dnia 1 sierpnia 2020 r. na adres mailowy: dziekan1@wpia.uw.edu.pl

Decyzje dotyczące czynnego udziału w konferencji zostaną podjęte do dnia 7 sierpnia 2020 r. Artykuły pokonferencyjne, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Wydziału Prawa i Administracji UW „Studia Iuridica”.