Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

O kierunku

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi dwuletnie, niestacjonarne magisterskie studia na kierunku administracja.

Studia te prowadzone są w trybie zaocznym, a zajęcia odbywają się w ramach sobotnio-niedzielnych zjazdów. Pozwalają one na zdobycie szczegółowej wiedzy o zasadach funkcjonowania oraz modelach postępowania administracji publicznej jako organizacji, ponadto wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania sprawami publicznymi przez podmioty wyposażone w kompetencje i zadania w rozumieniu prawa administracyjnego.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

FORMA STUDIOWANIA

KOSZT STUDIÓW (2)
250 2 lata polski studia drugiego stopnia studia niestacjonarne (zaoczne) 5 500 zł

(1) możliwość wyboru języka angielskiego w przypadku większość wykładanych przedmiotów
(2) opłata jednorazowa za rok akademicki 5500 zł. Istnieje możliwość płatności ratalnej w 3 ratach (6000 zł) oraz 8 ratach (6600 zł)

 

 

ECTS

Od roku akademickiego 1999/2000 program studiów administracyjnych prowadzony jest w systemie ECTS (European Credit Transfer System, Europejski System Transferu Punktów) w celu zapewnienia porównywalności i w konsekwencji uznawania dyplomów w krajach Unii Europejskiej. Jego istotą jest wprowadzenie system punktowego.

Każdemu przedmiotowi przypisana jest określona liczba punktów. Do zaliczenia 2 lat studiów niezbędne jest zdobycie 120 punktów (w każdym roku 60 punktów).

 

 

 

Kadra

Jacek Jagielski
PROF. DR HAB.

Jacek Jagielski

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
Elżbieta Kornberger—Sokołowska
PROF. DR HAB.

Elżbieta Kornberger—Sokołowska

Katedra Prawa Finansowego
Magdalena Szczepańska
DR HAB.

Magdalena Szczepańska

Katedra Prawa Ubezpieczeń
Michał Bitner
DR

Michał Bitner

Katedra Prawa Finansowego
Marek Grzybowski
DR

Marek Grzybowski

Katedra Prawa Finansowego
Dariusz Szafrański
DR

Dariusz Szafrański

Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego

Nasz wydział to zespół ponad dwustu pracowników naukowych, działających w ramach osobnych katedr, zakładów i pracowni. Kadra naukowa na najwyższym poziomie gwarantuje wszechstronne spojrzenie na każdą dziedzinę prawa – zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej.

 

 

Przedmioty główne

I rok

 • Ustrój polityczny państwa
 • Historia myśli socjologicznej i ekonomicznej
 • Polityka społeczna i system zabezpieczenia społecznego
 • Prawo karno-skarbowe
 • Ustrój i funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce
 • Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne
 • Administracja ochrony środowiska

 

 • Podstawowe rodzaje umów o obrocie gospodarczym
 • Bezpieczeństwo w administracji
 • Prawo międzynarodowe i europejskie
 • Podstawy postępowania przed sądami administracyjnymi
 • Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych
 • Planowanie strategiczne w administracji publicznej
 • Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w administracji publicznej

Student wybiera jeden z czterech bloków kierunkowych i realizuje ten blok na II roku:

 • Polityka finansowa
 • Polityka inwestycyjna
 • Administrowanie organizacjami pozarządowymi
 • Zatrudnianie i zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

II rok

Polityka finansowa

 • Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych
 • Prawo podatków szczegółowe
 • Wydatki budżetowe i polityka wydatkowa
 • Prawo zamówień publicznych w praktyce (analiza przypadków)
 • Kontrola finansowa i skarbowa
 • Środki publiczne z funduszy unijnych

 

Polityka inwestycyjna

 • Prawo zamówień publicznych w praktyce (analiza przypadków)
 • Kontrola finansowa i skarbowa
 • Środki publiczne z funduszy unijnych
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (w tym aspekty środowiskowe)
 • Praktyczne aspekty procesu budowlanego
 • Ocena projektów inwestycyjnych

Administrowanie organizacjami pozarządowymi

 • Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych (w tym sprawozdawczość i zarządzanie)
 • Elementy rachunkowości i opodatkowania organizacji pozarządowych
 • Kontraktowanie zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych
 • Zatrudnienie cywilnoprawne i wolontariat
 • Płatnik w systemie ubezpieczenia społecznego
 • Instytucje dialogu społecznego (w tym zbiorowe prawo pracy)

Zatrudnianie i zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej​​​​​​

 • Zatrudnienie cywilnoprawne i wolontariat
 • Płatnik w systemie ubezpieczenia społecznego
 • Instytucje dialogu społecznego (w tym zbiorowe prawo pracy)
 • Prawo urzędnicze
 • Służbowe stosunki zatrudnienia
 • Instrumenty rynku pracy

 

 

Absolwent administracji UW, czyli kto?

Osoby, które ukończą studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja (studia licencjackie), są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje i umiejętności, pozwalają absolwentom na podjęcie pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych. Absolwenci mogą ponadto podjąć i sprawnie prowadzić własną działalność gospodarczą lub współpracować z szeroko rozumianym biznesem. Absolwent jest merytorycznie przygotowany do pracy administracyjnej w jednej z państwowych jednostek, takich jak w szczególności Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wielu innych.

Absolwent studiów pierszego stopnia (studiów licencjackich) na kierunku Administracja posiada szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z tych dziedzin naukowych, które zajmują się różnymi stronami i obszarami działania administracji. Studia zapewnią mu przyswojenie umiejętności niezbędnych w kontaktach społecznych oraz w wykonywaniu funkcji administracyjnych i biurowych.

Absolwent stuidiów pierwszego stopnia (studiów licencjackich) na kierunku Administracja posiada szczegółową wiedzę na temat zasad funkcjonowania oraz modeli postępowania administracji publicznej jako pewnego rodzaju organizacji, a ponadto wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania sprawami publicznymi przez podmioty wyposażone w kompetencje i zadania w rozumieniu prawa administracyjnego.

Absolwent posiada również szeroką wiedzę z wybranego przez siebie obszaru kształcenia specjalistycznego, obejmującego szczegółowe i niezwykle przydatne w obecnych realiach społecznych i gospodarczych zagadnienia gospodarczo-podatkowe, porządku publicznego oraz szeroko rozumiane problemy urzędnicze. Absolwent posiada również wiedzę kierunkową w interesujących go zagadnieniach, omawianych szczegółowo w ramach dobranych indywidualnie wykładów specjalistycznych (z kilkunastu dostępnych) przez każdego studenta w toku studiów.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Administracja, jest przygotowany do podjęcia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia, zmierzających do uzyskania dyplomu magistra w obszarze nauk administracyjnych.

 

 

Co po studiach?

Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW

Absolwenci mają możliwość kontynuowania współpracy z Wydziałem poprzez Stowarzyszenie Absolwentów WPIA UW.

Studia Doktoranckie oraz Studia Podyplomowe

Absolwenci mają możliwość kontynuowania edukacji na studiach III stopnia (studia doktoranckie) lub na studiach podyplomowych, których oferta wzbogacana jest każdego roku.