Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

O kierunku

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi dwuletnie, stacjonarne studia magisterskie na kierunku administracja.

Studia te prowadzone są w trybie dziennym, a zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Pozwalają one na zdobycie szczegółowej wiedzy o zasadach funkcjonowania oraz modelach postępowania administracji publicznej jako organizacji, ponadto wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania sprawami publicznymi przez podmioty wyposażone w kompetencje i zadania w rozumieniu prawa administracyjnego.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

FORMA STUDIOWANIA

120 2 lata polski studia drugiego stopnia studia stacjonarne

(1) możliwość wyboru języka angielskiego w przypadku większość wykładanych przedmiotów

 

 

ECTS

Od roku akademickiego 1999/2000 program studiów administracyjnych prowadzony jest w systemie ECTS (European Credit Transfer System, Europejski System Transferu Punktów) w celu zapewnienia porównywalności i w konsekwencji uznawania dyplomów w krajach Unii Europejskiej. Jego istotą jest wprowadzenie system punktowego.

Każdemu przedmiotowi przypisana jest określona liczba punktów. Do zaliczenia 2 lat studiów niezbędne jest zdobycie 120 punktów (w każdym roku 60 punktów).

 

 

 

Kadra

Jacek Jagielski
PROF. DR HAB.

Jacek Jagielski

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
Magdalena Szczepańska
DR HAB.

Magdalena Szczepańska

Katedra Prawa Ubezpieczeń
Michał Bitner
DR

Michał Bitner

Katedra Prawa Finansowego
Marek Grzybowski
DR

Marek Grzybowski

Katedra Prawa Finansowego
Dariusz Szafrański
DR

Dariusz Szafrański

Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego

Nasz wydział to zespół ponad dwustu pracowników naukowych, działających w ramach osobnych katedr, zakładów i pracowni. Kadra naukowa na najwyższym poziomie gwarantuje wszechstronne spojrzenie na każdą dziedzinę prawa – zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej.

 

 

Przedmioty główne

I rok

 • Ustrój polityczny państwa
 • Historia myśli socjologicznej i ekonomicznej
 • Polityka społeczna i system zabezpieczenia społecznego
 • Prawo karno-skarbowe
 • Ustrój i funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce
 • Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne
 • Administracja ochrony środowiska

 

 • Podstawowe rodzaje umów o obrocie gospodarczym
 • Bezpieczeństwo w administracji
 • Prawo międzynarodowe i europejskie
 • Podstawy postępowania przed sądami administracyjnymi
 • Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych
 • Planowanie strategiczne w administracji publicznej
 • Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w administracji publicznej

Student wybiera jeden z czterech bloków kierunkowych i realizuje ten blok na II roku:

 • Polityka finansowa
 • Polityka inwestycyjna
 • Administrowanie organizacjami pozarządowymi
 • Zatrudnianie i zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

II rok

Polityka finansowa

 • Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych
 • Prawo podatków szczegółowe
 • Wydatki budżetowe i polityka wydatkowa
 • Prawo zamówień publicznych w praktyce (analiza przypadków)
 • Kontrola finansowa i skarbowa
 • Środki publiczne z funduszy unijnych

 

Polityka inwestycyjna

 • Prawo zamówień publicznych w praktyce (analiza przypadków)
 • Kontrola finansowa i skarbowa
 • Środki publiczne z funduszy unijnych
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (w tym aspekty środowiskowe)
 • Praktyczne aspekty procesu budowlanego
 • Ocena projektów inwestycyjnych

Administrowanie organizacjami pozarządowymi

 • Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych (w tym sprawozdawczość i zarządzanie)
 • Elementy rachunkowości i opodatkowania organizacji pozarządowych
 • Kontraktowanie zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych
 • Zatrudnienie cywilnoprawne i wolontariat
 • Płatnik w systemie ubezpieczenia społecznego
 • Instytucje dialogu społecznego (w tym zbiorowe prawo pracy)

Zatrudnianie i zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej​​​​​​

 • Zatrudnienie cywilnoprawne i wolontariat
 • Płatnik w systemie ubezpieczenia społecznego
 • Instytucje dialogu społecznego (w tym zbiorowe prawo pracy)
 • Prawo urzędnicze
 • Służbowe stosunki zatrudnienia
 • Instrumenty rynku pracy

 

 

Absolwent administracji UW, czyli kto?

Osoby, które ukończą studia drugiego stopnia na kierunku Administracja (studia magisterskie), są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje i umiejętności pozwalają absolwentom na podjęcie dowolnej pracy w administracji państwowej, samorządowej, w instytucjach europejskich czy innych podmiotach wykonujących zadania i kompetencje z zakresu administracji publicznej. Absolwenci mogą ponadto podjąć i sprawnie prowadzić własną działalność gospodarczą lub współpracować z szeroko rozumianym biznesem. Absolwent jest merytorycznie przygotowany do pracy administracyjnej w jednej z państwowych jednostek, takich jak w szczególności Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wiele innych.

Absolwent studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich) na kierunku Administracja posiada szeroką wiedzę z zakresu ustrojowych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, pozwalającą na dogłębną analizę klasycznych i szczególnych schematów jej postępowania, poszerzoną o wąskie, ale niezwykle ważne obszary działalności administracji, niekoniecznie powiązane wprost z realizowaniem przyznanego władztwa administracyjnego.

Wiedza ta uzupełniona jest również o międzynarodowe (w tym przede wszystkim europejskie) aspekty funkcjonowania organów i podmiotów administrujących, niezbędne we współczesnym świecie.

Absolwent studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich) na kierunku Administracja posiada szeroką wiedzę z wybranego przez siebie obszaru kształcenia kierunkowego, obejmującego szczegółowe i niezwykle przydatne w obecnych realiach społecznych i gospodarczych zagadnienia polityki inwestycyjnej, polityki finansowej, zatrudniania i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej, czy administrowania w ramach organizacji pozarządowych. Absolwent posiada również wiedzę specjalistyczną w interesujących go zagadnieniach, omawianych szczegółowo w ramach dobranych indywidualnie wykładów specjalizacyjnych (z kilkunastu dostępnych) przez każdego studenta w toku studiów drugiego stopnia.

Wybitny absolwent studiów magisterskich na kierunku Administracja, wyróżniający się podczas udziału w seminariach cechami i predyspozycjami do pracy badawczej i naukowej, jest przygotowany do podjęcia i kontynuowania nauki na studiach III stopnia, zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora w obszarze nauk społecznych (np. w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie nauk o administracji lub w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu).

 

 

Co po studiach?

Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW

Absolwenci mają możliwość kontynuowania współpracy z Wydziałem poprzez Stowarzyszenie Absolwentów WPIA UW.

Studia Doktoranckie oraz Studia Podyplomowe

Absolwenci mają możliwość kontynuowania edukacji na studiach III stopnia (studia doktoranckie) lub na studiach podyplomowych, których oferta wzbogacana jest każdego roku.