Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Komunikat dla studentów i prowadzących zajęcia na kierunku Prawo finansowe i skarbowość

Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Kierownik Kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość
Wydziału Prawa i Administracji UW

Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r.

Komunikat
dla Studentów kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość i Pracowników oraz Współpracowników Wydziału Prawa i Administracji UW prowadzących zajęcia dydaktyczne na tym kierunku

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 grudnia 2016 r. została podpisana przez Uniwersytet Warszawski umowa z Państwową Komisją Egzaminacyjną w sprawie Doradztwa Dydaktycznego na podstawie art. 22 ust. 13a ustawy o doradztwie podatkowym. Przedmiotem tej umowy jest program kształcenia na Kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość obejmujący zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnego egzaminu na doradców podatkowych.

I. W umowie ustalono, że powyższy zakres wiedzy i umiejętności wymagany w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego jest realizowany przez Uczelnię na tym kierunku w ramach prowadzenia następujących przedmiotów (załącznik do umowy):

 1. Źródła i wykładnia prawa. Podstawy prawoznawstwa.

 2. Wstęp do teorii podatków i prawa podatkowego.

 3. Wykładnia prawa podatkowego.

 4. Analiza podatkowa.

 5. Międzynarodowe prawo podatkowe.

 6. Prawo podatkowe Unii Europejskiej.

 7. Ordynacja podatkowa: część prawnomaterialna.

 8. Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i hazardowy.

 9. Podatki dochodowe.

 10. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

 11. Podatki majątkowe – opodatkowanie nieruchomości.

 12. Finanse publiczne i publiczne prawo finansowe.

 13. Kodeks postępowania administracyjnego.

 14. Postępowanie podatkowe.

 15. Kontrola podatkowa i skarbowa.

 16. Sądownictwo administracyjne.

 17. Postępowanie przed sądami administracyjnymi.

 18. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

 19. Prawo celne.

 20. Międzynarodowe prawo celne.

 21. Prawo dewizowe.

 22. Prawo karne skarbowe.

 23. Ćwiczenia z zakresu finansów publicznych i publicznego prawa finansowego.

 24. Ćwiczenia z zakresu podatków dochodowych.

 25. Ćwiczenia z zakresu podatków obrotowych.

 26. Ćwiczenia z zakresu podatków majątkowych.

 27. Administracja finansowa, skarbowa i celna.

 28. Rachunkowość i sprawozdania finansowe.

 29. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej.

 30. Ewidencja podatkowa.

 31. Ustawa o doradztwie podatkowym i etyka doradcy podatkowego.

 32. Seminarium magisterskie (do wyboru przez studenta jedno z seminariów z zakresu prawa finansowego lub prawa podatkowego lub prawa administracji skarbowej).

II. Weryfikacja umiejętności sporządzania pism procesowych następuje w ramach egzaminu lub zaliczenia z przedmiotów:

 • Finanse publiczne i publiczne prawo finansowe (egzamin),

 • Ćwiczenia z zakresu finansów publicznych i publicznego prawa finansowego (zaliczenie),

 • Podatki dochodowe (egzamin),

 • Ćwiczenia z zakresu podatków dochodowych (zaliczenie),

 • Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i hazardowy (egzamin),

 • Ćwiczenia z zakresu podatków obrotowych (zaliczenie),

 • Podatki majątkowe – opodatkowanie nieruchomości (egzamin),

 • Ćwiczenia z zakresu podatków majątkowych (zaliczenie),

 • Ordynacja podatkowa: część prawnomaterialna (egzamin),

 • Kodeks postępowania administracyjnego (egzamin),

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji (egzamin),

 • Kontrola podatkowa i skarbowa (egzamin),

 • Postępowanie podatkowe (egzamin),

 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi (egzamin),

 • Seminarium magisterskie (zaliczenie).

III. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów, o których mowa w pkt. II Uczelnia przeprowadza obowiązkowo w formie pisemnej w sposób zapewniający zobiektywizowaną weryfikację indywidualnej wiedzy i umiejętności kandydata.

IV. Prace egzaminacyjne i zaliczeniowe z przedmiotów, o których mowa w pkt. II, są przechowywane przez Uczelnię przez okres co najmniej 3 lat od dnia przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia i są udostępniane Komisji Egzaminacyjnej na jej wniosek. Uprzejmie proszę Osoby prowadzące zajęcia i przeprowadzające egzaminy o przekazanie prac egzaminacyjnych i zaliczeniowych Kierownikowi Studium w ciągu 10 dni po egzaminie lub zaliczeniu wraz z pismem przewodnim.

V. Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

VI. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do kandydatów, którzy rozpoczęli studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość począwszy od roku akademickiego 2015/2016.


Komunikat Kierownika Kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 grudnia 2019 r. Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego podjęła uchwałę w sprawie aneksu do umowy o współpracy określającej realizowany przez Uniwersytet Warszawski na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość program kształcenia obejmujący zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. W dniu 20 stycznia 2020 r. został podpisany aneks do porozumienia z dnia 13 października 2016 r. zmieniający § 6 tego porozumienia, które tym samym zostało zawarte na czas nieokreślony. Pozostałe postanowienia tego porozumienia nie uległy zmianie.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Kierownik Kierunku
Prawo Finansowe i Skarbowość