Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

O kierunku

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi magisterskie pięcioletnie stacjonarne studia na kierunku prawo.

Studia obejmują zarówno dyscypliny ogólne (tj. logika prawnicza, wstęp do prawoznawstwa, teoria i filozofia prawa, socjologia prawa), dyscypliny historyczne (prawo rzymskie i tradycja romanistyczna, ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych), jak i dyscypliny związane z poszczególnymi dziedzinami prawa (prawo i postępowanie administracyjne, cywilne, karne, prawo handlowe, finansowe, międzynarodowe itp.).

Na studiach zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. W zależności od przedmiotu, wykłady prowadzone są dla nieograniczonej liczby studentów albo dla maksymalnie 50 osób. Ćwiczenia prowadzone są w grupach maksymalnie 30-osobowych, a warsztaty w grupach maksymalnie 15-osobowych. Zróżnicowanie form zajęć umożliwia wszechstronne przekazanie wiedzy, jak również bezpośredni kontakt z prowadzącymi.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

FORMA STUDIOWANIA

500 5 lat polski jednolite studia magisterskie studia stacjonarne

(1) możliwość wyboru języka angielskiego w przypadku większość wykładanych przedmiotów

ECTS

Na Wydziale Prawa od roku akademickiego 1999/2000 wprowadzony został system ECTS (European Credit Transfer System), stworzony w oparciu o opracowanie Komisji Wspólnot Europejskich DG XXII. Jego istotą jest wprowadzenie systemu punktowego.

Każdemu z przedmiotów, a także każdemu z rodzajów prowadzonych zajęć, przypisana została określona liczba punktów. Student w okresie studiów musi uzyskać co najmniej 300 punktów. Do zaliczenia każdego roku studiów konieczne jest uzyskanie 60 punktów.

Stworzony program ECTS zakłada od III roku studiów możliwość swobodnego kształtowania programu studiów przez studenta. Dopuszcza on dokonywanie przez niego wyboru zajęć, w których chce on uczestniczyć, a także egzaminów, które chce zdawać w ramach poszczególnych lat studiów.

Tym samym pozwala studentowi na pogłębianie wiedzy w ramach wybranej przez niego specjalizacji, gwarantując jednocześnie elastyczność studiów.

Kadra

Małgorzata Gersdorf
PROF. DR HAB.

Małgorzata Gersdorf

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
Piotr Girdwoyń
PROF. DR HAB.

Piotr Girdwoyń

Katedra Kryminalistyki
Elżbieta Kornberger—Sokołowska
PROF. DR HAB.

Elżbieta Kornberger—Sokołowska

Katedra Prawa Finansowego
Marek Wąsowicz
PROF. DR HAB.

Marek Wąsowicz

Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Ewa Gmurzyńska
DR HAB.

Ewa Gmurzyńska

Centrum Prawa Amerykańskiego
Karolina Tetłak
DR

Karolina Tetłak

Katedra Prawa Finansowego
Konrad Osajda
DR HAB.

Konrad Osajda

Katedra Prawa Handlowego
Marcin Wiącek
DR HAB.

Marcin Wiącek

Katedra Prawa Konstytucyjnego
Dorota Krekora–Zając
DR

Dorota Krekora–Zając

Katedra Prawa Cywilnego Porównawczego
Tomasz Lasocki
DR

Tomasz Lasocki

Katedra Prawa Ubezpieczeń
Vita Czepek
DR

Vita Czepek

Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego
Łukasz Żelechowski
DR

Łukasz Żelechowski

Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych

Nasz wydział to zespół ponad dwustu pracowników naukowych, działających w ramach sześciu osobnych instytutów. Kadra naukowa na najwyższym poziomie gwarantuje wszechstronne spojrzenie na każdą dziedzinę prawa – zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej.

 

Przedmioty główne

I rok

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Logika prawnicza
 • Prawa człowieka i obywatela
 • System prawny i zawody prawnicze
 • Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna
 • Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych
 • Prawo międzynarodowe publiczne

 

II rok

 • Podstawy prawa Unii Europejskiej
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo karne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne: część ogólna i rzeczowa, dobra niematerialne

III rok

 • Prawo cywilne: zobowiązania
 • Przedmioty wybrane przez studenta z puli przedmiotów kierunkowych
 • Bloki specjalizacyjne

 

V rok

 • Seminarium magisterskie
 • Przedmioty wybrane przez studenta z puli przedmiotów kierunkowych
 • Bloki specjalizacyjne

 

IV rok

 • Przedmioty wybrane przez studenta z puli przedmiotów kierunkowych
 • Bloki specjalizacyjne

Przedmioty kierunkowe

student wybiera co najmniej 9 z 13 poniższych przedmiotów i może je dowolnie rozłożyć w latach III-V

 • Prawo rodzinne i spadkowe
 • Prawo handlowe
 • Teoria i filozofia prawa
 • Doktryny polityczno-prawne
 • Socjologia prawa
 • Kryminalistyka
 • Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe

 

 • Prawo pracy
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Prawo rolne i prawo żywnościowe
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
 • Prawo prywatne międzynarodowe

W trakcie studiów student wybiera i realizuje co najmniej cztery bloki specjalizacyjne, na które składają się powiązane tematycznie wykłady specjalizacyjne. Bloki te student wybiera w zależności od tego, jaką ścieżką kariery prawniczej chciałby w przyszłości podążyć.

Przykładowo, student może zrealizować bloki z zakresu prawa bankowego, prawa mediów, prawa karnego gospodarczemu, czy prawa sportowego. W trakcie studiów student realizuje również co najmniej dwa jednosemestralne seminaria specjalizacyjne (na latach III-IV), na których pogłębia wiedzę zdobytą na blokach specjalizacyjnych.

 

Co po Prawie?

Absolwent prawa UW, czyli kto?

Osoby, które ukończą jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, są przygotowane do przystąpienia do państwowych egzaminów wstępnych na prawnicze aplikacje zawodowe. Nasi absolwenci są gotowi do podjęcia pracy zawodowej w administracji państwowej, samorządowej i w instytucjach administracji europejskiej, jak również do podjęcia i wykonywania własnej działalności gospodarczej o profilu doradczym (doradztwo prawne i gospodarcze) lub do podjęcia pracy w działach prawnych, analitycznych i usługowych w szeroko rozumianym biznesie. Mogą oni też myśleć o wstąpieniu do służby publicznej i objęciu kluczowych pozycji w państwowych jednostkach, takich jak m.in. policja, wojsko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i wielu innych.

Nasz absolwent dysponuje szeroką wiedzą z zakresu podstawowych gałęzi prawa oraz związanych z nimi instytucjami i konstrukcjami prawniczymi (Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo międzynarodowe publiczne, Prawo Unii Europejskiej), poszerzoną m.in. o fundamentalne zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, a także praw człowieka i obywatela (Prawo konstytucyjne, Prawa człowieka i obywatela).

Ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo pozwala ponadto na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianych procedur prawnych, w oparciu o które działają organy rządowej i samorządowej administracji publicznej, sądy, trybunały i inne organy państwa (Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Postępowanie cywilne, Postępowanie karne).

Sposób nauczania procedur prawnych w małych kilkudziesięcioosobowych grupach wykładowych (na wzór uczelni amerykańskich) oraz podczas nowatorskich kilkunastoosobowych warsztatów, pozwala na zdobycie przez absolwenta umiejętności praktycznych z zakresu prawidłowego i kreatywnego rozumowania prawniczego, myślenia kategoriami prawnymi, wykorzystywania, łączenia i przekształcania rozmaitych instrumentów i konstrukcji prawnych, a także pozwala na poznanie i doskonalenie sztuki argumentacji, sztuki obrony własnego zdania, sztuki oratorskiej oraz nabycie umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych. Obowiązkowe zajęcia z wykorzystaniem sali sądowej i wizyty studyjne w sądach powszechnych i administracyjnych pozwalają absolwentowi poznać sposób zachowania się w trakcie procesu, wykorzystać w praktyce umiejętności związane z reprezentowaniem klientów i przygotować się do dalszego kształcenia w celu uzyskania prawniczych uprawnień zawodowych.

Co po studiach?

Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW

Absolwenci mają możliwość kontynuowania współpracy z Wydziałem poprzez Stowarzyszenie Absolwentów WPIA UW.

Studia Doktoranckie oraz Studia Podyplomowe

Absolwenci mają możliwość kontynuowania edukacji na studiach III stopnia (studia doktoranckie) lub na studiach podyplomowych, których oferta wzbogacana jest każdego roku.