Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program studiów

Opis Studiów

Studium podyplomowe kompleksowo obejmuje problematykę zorganizowanej przestępczości i terroryzmu oraz konfrontuje wiedzą teoretyczną z doświadczeniami i umiejętnościami praktycznymi.

Studium podyplomowe Problematyka Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu ma za zadanie dostarczyć lub poszerzyć posiadaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przydatne uczestnikom w rozpoznawaniu, zapobieganiu, przeciwdziałaniu i ściganiu przestępstw popełnianych przez sprawców działających w zorganizowanej grupie. Do celów studiów zaliczyć należy ponadto analizę zjawisk zorganizowanej przestępczości krajowej i transgranicznej i terroryzmu.

Kandydaci

Studia adresowane są przede wszystkim do:

  • funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Policji i Prokuratury, do zadań których należy w szczególności ściganie sprawców przestępstw działających w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym,
  • funkcjonariuszy lub pracowników instytucji, których zakres działalności w znacznym stopniu dotyczy przestępstw popełnianych w sposób zorganizowany,
  • przedstawicieli organów władzy i administracji publicznej, w szczególności funkcjonariuszy lub pracowników instytucji takich, jak sztaby antykryzysowe,
  • przedstawicieli mediów, którzy specjalizują się w problematyce zorganizowanej przestępczości lub terroryzmu.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, prof. dr hab. Ewa Gruza, prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, prof. dr hab. Eleonora Zielińska, prof. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, dr Magdalena Błaszczyk, dr Kacper Gradoń, dr Agnieszka Gutkowska, doc. dr Piotr Kładoczny, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Anna Ziętara, pracownicy naukowi innych Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego i szkół wyższych, prokuratorzy, sędziowie, funkcjonariusze Policji, żołnierze i funkcjonariusze służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo państwa.

Grono wykładowców reprezentujących zarówno teorię, jak i praktykę, pozwala na przekazanie wiedzy oraz doświadczeń łączących obie te sfery. Umożliwia również pogłębioną refleksję teoretyczną podbudowaną doświadczeniem empirycznym, z jednej strony, oraz wypracowanie wniosków przydatnych w praktyce, z drugiej strony.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, 10 dwudniowych zjazdów (soboty i niedziele), średnio 1 raz w miesiącu (zajęcia: sobota, niedziela 9.00-15.40)

Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów:

  1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu oraz
  2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego.