Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Oferta kierowana jest do osób z wykształceniem wyższym (na studia mogą być też kwalifikowane osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym, z tytułem inżyniera lub licencjata), do pracowników i kandydatów do pracy w administracji publicznej. Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym, pełniących zwłaszcza funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, radnych oraz współpracujących z samorządami pracowników organizacji pozarządowych i lokalnych działaczy społecznych.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

100

2 semestry

polski

studia podyplomowe

4100 zł

(2) Opłata jednorazowa: 4100,00 zł – płatna do 15 października
       Opłata w II ratach: 4500,00 zł; I rata – 2250,00 zł płatna do 15 października; II rata – 2250,00 zł płatna do 15 stycznia;

Cel studiów

Celem kształcenia jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej potrzebnej w codziennej działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej – zwłaszcza samorządowej. Treści kształcenia obejmują m.in. zagadnienia finansowania inwestycji komunalnych, wykorzystywania środków pomocowych UE z uwzględnieniem perspektywy finansowej 2014-2020 oraz nadchodzącej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, tworzenia i działalności spółek komunalnych, gospodarowania mieniem komunalnym, prawa administracyjnego i finansowego, współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi; orzecznictwo NSA, TK i ETS w sprawach dotyczących samorządu terytorialnego. Przewidziany jest ponadto blok zajęć podejmujących kwestie etyki i sposobów zachowania w relacjach służbowych, kreowania wizerunku, promocji jednostek samorządu terytorialnego oraz wykład fakultatywny.

Co oferujemy

Całość obejmuje 176 godzin zajęć realizowanych w trybie zjazdowym sobotnio-niedzielnym, raz w miesiącu.

Kadra

Wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego i wybitni specjaliści – praktycy.

Przedmioty główne

Lp.

Przedmiot

Liczba godz.

Punkty 
ECTS

1.

Ustrój samorządu terytorialnego RP

10

4

2.

Konstytucyjne podstawy ustroju RP 

8

4

3.

Procedury administracyjne 

18

5

4.

Prawno - cywilne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego

24

4

5.

Prawno - finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego

12

4

6.

PPP w inwestycjach samorządu terytorialnego

6

1

7.

Prawo pracy pracowników samorządu terytorialnego 

8

3

8.

Mienie komunalne, gospodarka komunalna i przekształcenia 
własnościowe w samorządzie terytorialnym

8

4

9.

Prawna regulacja gospodarki gruntami  

4

1

10.

Prawo budowlane

4

1

11.

Instytucje Unii Europejskiej

10

3

12.

Geografia gospodarcza i zagadnienia rozwoju regionalnego 

6

4

13. 

Samorząd terytorialny w wybranych krajach ( Francji, Kanadzie, USA) 

10

4

14.

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w sferze polityki społecznej  

4

2

15.

Problemy postępowania administracyjnego
 na tle orzecznictwa NSA - ze szczególnym 
uwzględnieniem spraw z zakresu działania samorządu terytorialnego

6

4

16.

Ustrój samorządu terytorialnego w RP na tle orzecznictwa NSA 

6

4

17.

Zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych

8

1

18.

Marketing terytorialny i promocja jednostek samorządu terytorialnego

4

2

19.

Współpraca samorządu terytorialnego z mediami  

6

1

20.

Wykład fakultatywny

14

4

 

Razem 

176

60

Absolwent kierunku czyli kto?

Studia są przeznaczone dla wszystkich osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa samorządu terytorialnego, a absolwenci uzyskują najwyższy stopień wykształcenia akademickiego w tej specjalności.