Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program studiów

Przedmioty realizowane w ramach studiów podzielone zostały na 7 bloków tematycznych.

1. Zagadnienia wprowadzające – 24 h

Zagadnienia zgrupowane w tym bloku tematycznym mają na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi przepisami z zakresu prawa karnego gospodarczego, zakresu kryminalizacji patologii gospodarczych, skalą zjawiska, a także wykładnią znamion typów przestępstw skierowanych przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz systemem kar w przypadku ich popełnienia. Poruszana jest także kwestia szkód i odpowiedzialności za nie. Słuchacze otrzymują podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, księgowości i rachunkowości. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych teoretyków i praktyków, podczas wykładów prezentowane są kazusy, które uczestnicy zajęć muszą rozwiązać, a wskazane rozstrzygnięcie uzasadnić. Po zakończeniu zajęć tego bloku słuchacz ma posiadać wiedzę z zakresu przepisów regulujących odpowiedzialność karną za przestępstwa gospodarcze, potrafić przypisać określone znamiona czynu do określonych zachowań sprawcy. Pozna podstawy sporządzania i obrotu dokumentami w księgowości i rachunkowości.

 

2. Prawnokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samorządowych – 14 h

Blok drugi ukierunkowany został na przedstawienie słuchaczom przestępstw uregulowanych w kodeksie karnym, a odnoszących się do ochrony mienia (kradzież mienia, przywłaszczenie, paserstwo), ochrony instytucji państwowych i samorządowych (przestępstwa korupcyjne, nadużycie władzy). Uczestnik studium nabiera umiejętności kwalifikowania określonych zachowań sprawcy jako danego typu przestępstwa, analizuje, czy zachowanie wyczerpuje wszystkie ustawowe znamiona czynu, poznaje linię orzeczniczą w tym zakresie. Wiedza ta jest niezbędna do wykonywania zawodów związanych z ujawnianiem i ściganiem przestępstw kierowanych przeciwko mieniu.

 

3. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego – 30 h

W trzecim bloku tematycznym zostały ujęte zajęcia poświęcone specyfice prawnokarnej ochronie obrotu gospodarczego. Zostały one tak ułożone, by słuchacz stopniowo wgłębiał się w przepisy prawa karnego kodeksowego i pozakodeksowego, jednocześnie rozróżniając odpowiedzialność kodeksową i tzw. pozakodeksową. Omówieniu podlegają nie tylko ustawowe znamiona czynu zabronionego (oszustwa, prania pieniędzy, przestępstw skierowanych przeciwko wierzycielom, przestępstw związanych z przetargami publicznymi, obrotem papierami wartościowymi, przeciwko własności intelektualnej, czynów z prawa bankowego, celnego, w tym wspólnotowego), ale także bardzo bogate orzecznictwo i literatura przedmiotu. Słuchacze przepisy te analizują na podstawie przygotowanych przez wykładowców stanów faktycznych wynikających z praktyki. Muszą zatem nie tylko znać brzmienie normy, ale także umieć ją zastosować, przeanalizować wszystkie elementy zachowania sprawcy, zinterpretować je i przypisać do określonej kwalifikacji prawnej czynu. Nie jest to proste, gdyż normy prawne są niekiedy niedookreślone, a działania sprawców wychodzą poza przyjęte prawem schematy. W efekcie tych zajęć słuchacze powinni nabrać umiejętności kwalifikowania zachowań przestępczych w tym zakresie, samodzielnie oceniać stany faktyczne. Uzyskają wiedzę i narzędzia niezbędne do skutecznego ścigania sprawców przestępstw związanych z obrotem gospodarczym.

 

4. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – 4 h

Uzupełnieniem tematyki poprzedniego bloku są przedmioty wyodrębnione w bloku czwartym, omawiającym zasady odpowiedzialności i postępowanie w sprawach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Słuchacz zapoznaje się z odnośnymi przepisami ustawowymi, a także omówiona zostaje, przez adwokata z bardzo dużym doświadczeniem w tych sprawach, specyfika postępowań karnych dotyczących podmiotów zbiorowych. Słuchacz nabierze umiejętności prowadzenia postępowań w tym zakresie, będzie potrafił prezentować własne racje, prowadzić postępowanie dowodowe.

 

5. Prawo karne skarbowe – 24 h

Blok tematyczny piąty w całości poświęcony został zasadom odpowiedzialności za przestępstwa karno-skarbowe. Jest to jeden z trudniejszych obszarów prawa karnego. Słuchacze zapoznają się z przepisami materialnymi, w tym z zasadami odpowiedzialności w sprawach karnych skarbowych. Omówiona zostanie także specyfika procesowego prawa karnego skarbowego, w tym postępowań o wykroczenia skarbowe oraz zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe. Uczestnicy zajęć nabiorą umiejętności kwalifikowania określonych zachowań sprawców jako przestępstwa i wykroczenia skarbowe, poznają zasady prowadzenia postępowań w tych sprawach, w tym prawa i obowiązki uczestników, metody poszukiwania i dokumentowania nadużyć skarbowych. Nabędą umiejętności – wiedzę i stosowne narzędzia – pozwalające im nie tylko skutecznie wykrywać tego typu przestępstwa i wykroczenia, ale także gromadzić materiał dowodowy i prawidłowo go oceniać.

 

6. Prawo antymonopolowe – 14 h

Przedmioty bloku szóstego omawiają przesłanki i przebieg postępowania antymonopolowego oraz sankcje administracyjne i administracyjno-penalne w sprawach o praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Są to przedmioty wysoko specjalizacyjne, prowadzone przez najwybitniejszych znawców tej problematyki, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki stosowania przepisów antymonopolowych, chroniących konsumenta. W efekcie tych zajęć słuchacze będą potrafili samodzielnie zdiagnozować, czy określona sytuacja narusza prawo antymonopolowe, uzyskają wiedzę, jak należy w takich sytuacjach postępować, jakie środki i metody przewidziane przez prawo wdrożyć w praktyce, posiądą kompetencje niezbędne do skutecznej ochrony praw konsumenta.

 

7. Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu – 50 h

Jest to najobszerniejszy blok tematyczny, łączący zagadnienia procesowe z kryminalistycznymi, w tym sposobami prowadzenia pracy wykrywczej. Uczestnicy studiów zapoznają się z problematyką uprawnień i statusu władz przedsiębiorstwa w procesie karnym gospodarczym, a także ze specyfiką pozycji procesowej pokrzywdzonego przestępstwem gospodarczym. Prezentowane są zagadnienia dotyczące kierunków orzecznictwa administracyjnego w sprawach gospodarczych, wraz ze specyfiką tych postępowań. Zaprezentowane zostają tajniki prowadzenia śledztw i dochodzeń w sprawach karnych gospodarczych, w tym możliwości wykorzystania takich narzędzi, jak analiza kryminalna, Elektroniczny System Odzyskiwania Mienia, nowoczesne technologie informatyczne, tzw. dowody elektroniczne. Poruszona zostaje kwestia fałszerstw dokumentów, w tym wiarygodność kserokopii dokumentów w obrocie gospodarczym. Omawiana jest rola i pozycja biegłego w tych sprawach. Słuchacze poznają metody działania administracji skarbowej. Treść tych zajęć została tak przygotowana, by słuchacz w pierwszej kolejności poznał podstawy prawne prowadzenia działań procesowych i pozaprocesowych w postępowaniach z omawianego zakresu, następnie poznał poszczególne narzędzia służące poprawie skuteczności pracy wykrywczej, potrafił je właściwie zastosować, a następnie wyniki tych działań wykorzystać w postępowaniu dowodowym. Powinien samodzielnie dobrać właściwe narzędzie wykrywcze, określić, jakich efektów oczekuje, ocenić te efekty, a następnie w ramach nabytych kompetencji świadomie wprowadzić je w praktykę działania określonej służby (policji, prokuratury, wymiaru sprawiedliwości, służb ochrony porządku publicznego czy organów celnych i finansowych).

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów

  1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu
  2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego