Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Innowacyjny program dostosowany do współczesnych wyzwań humanitarnych powstał dzięki połączeniu kompetencji i umiejętności pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz unikalnego doświadczenia Polskiej Akcji Humanitarnej. Słuchacze studiów zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności. Będą mieli możliwość obcowania z wybitnym specjalistami o dorobku międzynarodowym jak również doświadczonymi pracownikami humanitarnymi, którzy nieśli pomoc w najbardziej wymagających zakątkach świata.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

50

2 semestry

polski

studia podyplomowe

4800 zł

(1) Opłata jednorazowa: 4.800 zł
(2) Opłata w dwóch ratach: 5.200 zł

Cel studiów

Absolwenci rocznego studium otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez 3 wydziały uniwersyteckie oraz Polską Akcję Humanitarną.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych uczelni, w tym uczelni wojskowych. Mogą to być w szczególności osoby pracujące dla instytucji państwowych oraz humanitarnych organizacji krajowych i międzynarodowych - międzyrządowych, pozarządowych, a także struktur Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - prowadzących działalność humanitarną w Polsce i za granicą.

Co oferujemy

Całość obejmuje 178 godzin. Za dodatkową opłatą studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach z pierwszej pomocy. Studia są skierowane do osób zajmujących się lub chcących się zajmować pomocą humanitarną w instytucjach rządowych i w organizacjach pozarządowych oraz do studentów zainteresowanych tematyką pomocy humanitarnej.

Kadra

Wśród wykładowców są profesorowie i adiunkci Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej.

Przedmioty główne

Program studiów został podzielony na 5 modułów:

1. Moduł wstępny

obejmujący zagadnienia pojęcia pomocy humanitarnej, dawców i biorców tejże pomocy, rodzajów sytuacji kryzysowych, w których pomoc humanitarna jest świadczona, uwarunkowań udzielania pomocy humanitarnej;

2. Moduł geopolityczno-prawny

w którym studenci będą zgłębiać teorię konfliktów zbrojnych i specyfikę poszczególnych konfliktów oraz otrzymają podstawy z zakresu antropologii konfliktów zbrojnych, zostaną wprowadzeni do prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka, prawa uchodźców, międzynarodowego prawa karnego, prawa krajowego, norm prawnych mających zastosowanie w sytuacji katastrofy naturalnej;

3. Moduł „klastry pomocy humanitarnej”

obejmujący podstawowe klastry, którymi posługuje się Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (UN OCHA), a mianowicie dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych, bezpieczeństwo żywnościowe i warunki życia, schronienie i nieżywnościowe artykuły pierwszej potrzeby, edukacja, zdrowie, zarządzanie obozami dla uchodźców, ochrona ludności cywilnej, logistyka i komunikacja, a ponadto wpływ środowiska na możliwość świadczenia pomocy humanitarnej oraz samej działalności pracowników humanitarnych na środowisko.

4. Moduł „inne aspekty pracy w terenie”

w czasie którego przedstawione zostaną zagadnienia bezpieczeństwa personelu humanitarnego, zarządzania oraz uwarunkowań zarządzania pomocą humanitarną, etyki oraz technik negocjacyjnych.

5. Moduł „zarządzanie projektami”

to moduł poświęcony procesowi realizacji projektu od przygotowania projektu po pisanie końcowego raportu.

Absolwent kierunku czyli kto?

Absolwenci studiów zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu prawa, polityki, bezpieczeństwa, pracy humanitarnej w terenie, zarządzania projektami, niezbędną do organizowania i udzielania pomocy humanitarnej. Zdobytą wiedzę i kompetencje wykorzystają w jednostkach administracji państwowej, samorządach, organizacjach międzynarodowych, organizacji pozarządowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu.