Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej adresowane są przede wszystkim do prawników. Mogą jednak uczestniczyć w nich także przedstawiciele innych zawodów zainteresowani tematyką Studiów, np. pracownicy producenckich firm fonograficznych lub audiowizualnych, mediów, agencji reklamowych, firm farmaceutycznych, firm produkujących oprogramowanie, działów badań i rozwoju, itp. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie minimum tytułu licencjata, magistra (lub równorzędnego).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. W każdym z dwóch semestrów jest 6 zjazdów. Zjazdy odbywają się w trybie hybrydowym (połowa zjazdów odbywa się w sali wykładowej, połowa zdalnie)

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW

80

2 semestry

polski

studia podyplomowe

5800

Koszt studiów w roku akademiskim 2024/2025
5800 zł - opłata jednorazaowa, płatna do 31 października 2024 r.
6300 zł - opłata w systemie ratalnym (3 raty):

I rata (2100 zł) płatna do 31 października 2024 r.
II rata (2100 zł) płatna do 15 stycznia 2025 r.
III rata (2100 zł) płatna do 17 marca 2025 r.

Terminy w rekrutacja na rok akademicki 2024/2025
Terminy rejestracji kandydatów w systemie IRK: 17 czerwca 2024 r. – 30 września 2024 r.
Opłata rekrutacyjna: 85 zł; ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 1 października 2024 r.
Terminy składania dokumentów: 17 czerwca 2024 r. – 3 października 2024 r.
Termin doręczenia rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia na Studia lub odmowie przyjęcia na Studia: do 10 października 2024 r.

Cel studiów

Celem Studiów Podyplomowych Prawo Własności Intelektualnej jest zapoznanie studentów z kompleksowo ujętą tematyką prawa własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa autorskiego wraz z prawami pokrewnymi, prawa patentowego, prawa znaków towarowych, zagadnień prawa własności intelektualnej, problematyki komercjalizacji dóbr osobistych i ochrony przed nieuczciwą konkurencją w zakresie eksploatacji dóbr niematerialnych. Odrębny przedmiot „Nowe technologie a prawo własności intelektualnej” poświęcony jest wyzwaniom jakie przed poszczególnymi dziedzinami prawa własności intelektualnej stawia rozwój technologii, zwłaszcza technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji oraz gospodarki opartej na danych.

Obok zasadniczych cywilnoprawnych podstaw ochrony dóbr niematerialnych w programie Studiów uwzględnione zostały także prawnokarne i podatkowe aspekty własności intelektualnej. Odrębne wykłady poświęcone są postępowaniom administracyjnym związanym z udzielaniem i utrzymywaniem praw własności przemysłowej oraz zagadnieniom postępowania cywilnego w sprawach własności intelektualnej.

Co oferujemy

Program Studiów obejmuje zarówno wykłady służące prezentacji tematyki własności intelektualnej, jak i seminaria służące prezentacji problemów szczególnie aktualnych, wynikających z ekspansji nowych technologii lub wykazujących istotne znaczenie dla praktyki sądowej. Liczba godzin wymagana do ukończenia Studiów wynosi 178 godziny i obejmuje udział we wszystkich wykładach przewidzianych w programie oraz w dwóch 12-godzinnych seminariach wybranych spośród  trzech oferowanych seminariów. W razie fakultatywnego udziału w trzecim seminarium całkowita liczba zaliczonych godzin wynosi 190.

Przedmioty główne

 • Prawo autorskie
 • Prawo patentowe
 • Prawo znaków towarowych
 • Nowe technologie a prawo własności intelektualnej
 • Prawa pokrewne
 • Komercjalizacja dóbr osobistych
 • Ochrona dóbr niematerialnych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • Postępowanie administracyjne w sprawach własności przemysłowej
 • Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej
 • Prawnokarna problematyka własności intelektualnej
 • Ochrona prawna odmian roślin
 • Podatkowe aspekty praw autorskich
 • Ochrona celna własności intelektualnej
 • Seminaria – dwa spośród trzech, do wyboru:
  • Prawo autorskie
  • Prawo własności przemysłowej
  • Komercjalizacja dóbr osobistych

Informacja o sposobie weryfikacji efektów uczenia się i sposobie zaliczenia zajęć

Warunkiem ukończenia Studiów jest zdanie czterech egzaminów z głównych przedmiotów objętych programem Studiów:

 • Prawo autorskie
 • Prawo patentowe
 • Prawo znaków towarowych
 • Nowe technologie a prawo własności intelektualnej

oraz zaliczenie dwóch wybranych seminariów.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Monika Dąbrowska; prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska; prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska; dr hab. Wojciech Machała; dr hab. Łukasz Żelechowski; doc. dr Teresa Grzeszak; doc. dr Marek Waluga; dr Bartłomiej Ostrzechowski; dr Sylwia Wit vel Wilk, sędzia Sądu Okręgowego; dr Krzysztof Wojciechowski; dr Tomasz Zimny; Beata Piwowarska, sędzia Sądu Okręgowego; Piotr Pogorzelski, Ministerstwo Finansów

Monika Dąbrowska
prof. dr hab.

Monika Dąbrowska

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
prof. dr hab.

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Małgorzata Król-Bogomilska
prof. dr hab.

Małgorzata Król-Bogomilska

Wojciech Machała
dr hab.

Wojciech Machała

Łukasz Żelechowski
dr hab.

Łukasz Żelechowski

Teresa Grzeszak
doc. dr

Teresa Grzeszak

Marek Waluga
doc. dr

Marek Waluga

Bartłomiej Ostrzechowski
dr

Bartłomiej Ostrzechowski

Sylwia Wit vel Wilk
dr

Sylwia Wit vel Wilk

Ekspert Urzędu Patentowego RP
Krzysztof Wojciechowski
dr

Krzysztof Wojciechowski

Tomasz Zimny
dr

Tomasz Zimny

Beata Piwowarska

Beata Piwowarska

Sędzia Sądu Okręgowego
Piotr Pogorzelski

Piotr Pogorzelski

Ministerstwo Finansów

Absolwent kierunku czyli kto?

Absolwent pozna kompleksowo tematykę własności intelektualnej, obejmującą przede wszystkim prawo autorskie wraz z prawami pokrewnymi, prawo własności przemysłowej, wyzwania dla prawa własności intelektualnej związane z nowymi technologiami, zagadnienia komercjalizacji dóbr osobistych oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją

Wiedza – Absolwenci znają i rozumieją:

 • istotę pojęcia własności intelektualnej jako zespołu praw wyłącznych
 • istotę poszczególnych kategorii dóbr niematerialnych oraz podobieństwa i różnice między prawami chroniącymi poszczególne dobra, w szczególności w odniesieniu do trzech zasadniczych dziedzin prawa własności intelektualnej: 1) prawa autorskiego i praw pokrewnych, 2) prawa patentowego oraz 3) prawa znaków towarowych
 • uprawnienia składające się na treść poszczególnych praw z zakresu własności intelektualnej (prawa osobiste twórców, majątkowe prawa wyłączne, prawo do wynagrodzenia) oraz roszczenia służące ich ochronie
 • zależności między rozwojem nowych technologii a zagadnieniami powstającymi w świetle prawa własności intelektualnej
 • instytucje prawne zbliżone w skutkach do praw własności intelektualnej, odnoszące się do: 1) zjawiska komercjalizacji dóbr osobistych oraz 2) pośredniej ochrony dóbr niematerialnych na podstawie przepisów prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • zagadnienia związane z procedurami służącymi dochodzeniu ochrony praw własności intelektualnej (postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej, postępowanie administracyjne w sprawach własności przemysłowej, ochrona celna własności intelektualnej) oraz prawnokarnej ochrony własności intelektualnej
 • związki między prawem polskim, prawem unijnym i prawem międzynarodowym w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Umiejętności – Absolwenci potrafią:

 • odróżnić przesłanki ochrony poszczególnych dóbr niematerialnych (z uwzględnieniem utworów, wynalazków i znaków towarowych) oraz określić zasady prowadzące do ustalenia naruszenia praw do tych dóbr (z uwzględnieniem praw autorskich, patentów i praw ochronnych na znaki towarowe)
 • określić konsekwencje wynikające z niezawinionego i zawinionego naruszenia praw własności intelektualnej (praw autorskich, patentów i praw ochronnych na znaki towarowe), tj. wskazać odpowiednie środki ochrony tych praw
 • komunikować się z użyciem właściwych pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej dla określenia konkretnych dóbr niematerialnych i praw do nich
 • odróżnić pozycję licencjobiorcy od pozycji nabywcy prawa wyłącznego w prawie własności przemysłowej (prawie patentowym, prawie znaków towarowych) oraz w prawie autorskim, w tym rozpoznać ryzyka prawne zawarte w podstawowych wzorach licencji dotyczących oprogramowania komputerowego (w tym tzw. „wolnego” oprogramowania)
 • ocenić dopuszczalność korzystania z utworów udostępnionych w Internecie w różnych uwarunkowaniach prawnych (dozwolony użytek, Creative commons, licencje sieciowe)
 • ocenić dopuszczalność stosowania urządzeń obchodzących zabezpieczenia techniczne przed nielicencjonowanym korzystaniem z utworów (DRM)
 • rozpoznać ryzyka prawne powstające w świetle prawa własności intelektualnej w związku z rozwojem nowych technologii oraz mediów społecznościowych.

Kompetencje społeczne – Absolwent są gotowi do:

 • przestrzegania praw własności intelektualnej i podjęcia odpowiednich działań zapobiegających lub zmierzających do eliminacji naruszeń tych praw, zwłaszcza w środowisku pracy, w mediach społecznościowych lub w działalności gospodarczej
 • dokonania wyboru optymalnej strategii ochrony własnych lub cudzych dóbr niematerialnych, tj. ochrona odformalizowana lub ochrona uzyskiwania w drodze formalnej (w drugim przypadku – do dokonania wyboru terytorialnego zakresu ochrony i właściwego trybu ubiegania się o nią)
 • podjęcia decyzji o właściwej dla realizacji interesów stron umowy formie obrotu prawami własności intelektualnej, tj. przeniesieniu prawa lub udzieleniu licencji (wyłącznej lub niewyłącznej)
 • identyfikowania najważniejszych wyzwań, które przed prawem własności intelektualnej stwarzają przemiany społeczne spowodowane rozwojem nowych technologii
 • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, zarówno w zakresie profesjonalnego doradztwa w sprawach własności intelektualnej, jak i w zakresie przestrzegania prawa własności intelektualnej w innej działalności zawodowej