Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa

Centrum Prawa kosmicznego im. Manfreda Lachsa stworzone na podstawie listu intencyjnego podpisanego 29 maja 2017 roku w pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przez jednostki badawcze w celu rozpowszechniania badań i wiedzy na temat prawa kosmicznego.


List intencyjny podpisały następujące jednostki naukowe:

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Polska Akademia Nauk

List intencyjny podpisali się przedstawiciele następujących jednostek administracji publicznej:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Ministerstwo Rozwoju;
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • Ministerstwo Obrony Narodowej;
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Polska Agencja Kosmiczna;

Zasady współpracy w ramach Centrum zostały określone Porozumienie o utworzenia płaszczyzny współpracy pod nazwą

„Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa”


Główne cele i założenia działalności Centrum Prawa Kosmicznego

Dynamiczny rozwój technik kosmicznych pociąga za sobą możliwość rozwijania nauki w przestrzeni technicznej, prawnej i ekonomicznej. Centrum Prawa Kosmicznego ma zrzeszać naukowców i specjalistów, którzy badając sektor kosmiczny będą zwiększać świadomość obywateli o możliwościach i korzyściach jakie z niego płyną. Wielkim wyzwaniem dla CPK jest stworzenie płaszczyzny współpracy między jednostkami naukowymi będącymi stronami porozumienia zawartego 29 maja 2017 roku. Owa współpraca polegać ma na wspólnej wymianie informacji dotyczących badań nad sektorem, a także skupiać uwagę przy organizacji konferencji naukowych i wydarzeń, które mogłyby stać się inspiracją zarówno dla starszego jak i młodszego pokolenia. W czasach, w których tak wiele dziedzin życia zależy od technik wykorzystywanych w kosmosie, nie można pozostawać biernym, dlatego też rozwój myśli i nauki jest podstawą dla zrozumienia sektora kosmicznego.


Jednostkami na bieżąco współpracującymi w Centrum są:

 • Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego Instytutu Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – prezydencja do końca 2018 r.
 • Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • Zakład Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 • Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
 • Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
 • Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego;
 • Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.