Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

36

2 semestry

polski

studia podyplomowe

5500 zł


(1) Opłata jednorazowa za całe studia w wysokości 5.500 zł wniesiona do 15 października. Opłata w dwóch ratach 5700 zł. (I rata 2850,00 zł płatna do dnia 15 października; II rata 2850,00 zł płatna do dnia 15 lutego) Opłata w czterech ratach 6200,00 zł. (w przypadku opłaty w czterech ratach: I rata 1550,00 zł płatna do dnia 15 października; II rata 1550,00 zł płatna do dnia 15 listopada ; III rata 1550,00 zł płatna do dnia 15 stycznia; IV rata 1550,00 zł płatna do dnia 15 marca).

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające na poznanie zagadnień z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji i negocjacji oraz sposobów efektywnego komunikowania się.

Kandydaci

Studia są skierowane do osób zainteresowanych tematyką alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym szczególnie mediacjami i negocjacjami oraz sposobami efektywnej komunikacji w zawodach prawniczych.

Program studiów realizuje wytyczne Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości dotyczące standardów szkolenia mediatorów, tym samym stanowiąc świetne przygotowanie teoretyczne i praktycznie dla wszystkich osób, które chcą specjalizować się w tej dziedzinie.

Opis studiów

Program studiów

Studia obejmujące 170 godzin zajęć podzielone są na dwa semestry.

W semestrze zimowym (październik - styczeń) program studiów koncentruje się na zagadnieniach teorii i psychologii konfliktu, komunikacji interpersonalnej oraz negocjacjach pozycyjnych i problemowych.

Semestr letni trwający od lutego do czerwca, jest poświęcony przede wszystkim mediacji w tym poszczególnym jej typom oraz innym alternatywnym typom rozwiązywania sporów i konfliktów, takim jak arbitraż, facylitacja oraz metody hybrydowe.

W ramach semestru letniego przeprowadzane są zajęcia dotyczące m.in.: mediacji w sprawach gospodarczych, rodzinnych, cywilnych, karnych, w postępowaniu z udziałem nieletnich, w sporach administracyjnych, międzynarodowych, komunikacji z klientem, roli prawników w mediacji i negocjacji jako pełnomocników stron, rozwiązywania sporów na odległość.

Większość zajęć odbywa się w formie interaktywnego wykładu ze szczególnym naciskiem położonym na warsztatową formę zajęć. Uczestnicy biorą udział w licznych symulacjach negocjacji i mediacji, a także w innych ćwiczeniach mających na celu opanowanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Tematyka symulacji dostosowywana jest do zainteresowań oraz specjalizacji uczestników.

Na zakończenie każdego semestru przeprowadzana jest dodatkowa symulacja (symulacja negocjacji – I semestr, symulacja mediacji – II semestr) w grupach, która jest obserwowana przez udzielających informacji zwrotnej trenerów.

Przedmioty:

Zajęcia są podzielone na 6 bloków tematycznych:

 1. Wprowadzenie do problematyki rozwiązywania sporów i konfliktów.
 2. Psychologia konfliktu.
 3. Negocjacje pozycyjne i problemowe.
 4. Wprowadzenie do mediacji sądowych i pozasądowych.
 5. Wybrane typy mediacji, ich specyfika i wykorzystywane narzędzia.
 6. Inne Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów. Arbitraż, facylitacje, formy hybrydowe.

W ramach bloków poruszane są następującej szczegółowe zagadnienia:

 • Rozwiązywanie sporów w społeczeństwach dawnych
 • Podstawy filozoficzne dialogu
 • Konflikt: źródła, eskalacja i zarządzanie konfliktem
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologiczne aspekty negocjacji i mediacji
 • Negocjacje pozycyjne
 • Negocjacje problemowe
 • Negocjacje – rola prawa i prawników w negocjacjach
 • Praktyczne wykorzystanie negocjacji
 • Wstęp do mediacji, etapy mediacji
 • Przegląd regulacji prawnych dot. mediacji
 • Ugoda w mediacji
 • Przygotowanie do mediacji
 • Mediacje w sporach gospodarczych
 • Mediacja w sporach rodzinnych
 • Mediacje w sporach z zakresu prawa pracy
 • Mediacja w postępowaniu karnym
 • Mediacja w sprawach z udziałem osób nieletnich
 • Impas w mediacji
 • Facylitacja
 • Wybrane metody rozwiązywania międzynarodowych konfliktów
 • Konflikty międzykulturowe
 • Rola prawa i prawników w mediacji
 • Praktyczne wykorzystanie mediacji

Wykładowcy

Grono wykładowców składa się z praktyków rozwiązywania sporów i konfliktów dysponujących także dużym doświadczeniem dydaktycznym. Większość wykładowców uczestniczyła w projektach badawczych dotyczących praktyki mediacji i innych metod rozwiązywania sporów i konfliktów. Są również autorkami i autorami publikacji naukowych na ten temat.

mgr Robert Boch, dr Anna Cybulko, mgr Michał Czapski, dr hab. Ewa Gmurzyńska, dr Agata Gójska,  mgr Janusz Gwiazdowski, mgr Kinga Markert, dr Elżbieta Mikos-Skuza, dr hab. Adam Moniuszko, dr Rafał Morek, dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska, dr hab. Anna Rosmanith, mgr Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, mgr Konrad Sobczyk, mec. Monika Stachura, mgr Maciej Tański, mgr Katarzyna Tchórzewska, dr hab. prof. UW Paweł Waszkiewicz, dr Małgorzata Wawrzyniak, dr Aleksandra Winiarska, dr Agnieszka Zwolińska, i in.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

12 weekendowych zjazdów, soboty (godz. 9:00 – 16:00), niedziele (9:00 – 14:00)

Zaliczenia

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim to uzyskanie wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów podyplomowych oraz uzyskanie wszystkich punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów podyplomowych.

W trakcie studiów odbywają się 2 egzaminy pisemne, na koniec semestru zimowego oraz letniego  weryfikujące osiągnięcie efektów uczenia się. Warunkiem koniecznym uzyskania punktów ECTS jest także udział w 80% zajęć, w tym w symulacjach negocjacji i mediacji na zakończenie każdego z semestrów,

Absolwenci

Absolwenci studiów podyplomowych posiadają znajomość teorii i praktyki negocjacji, mediacji, innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, warsztatu pracy mediatora, sposobów efektywnego komunikowania się, roli prawa i prawników w negocjacjach i mediacjach.

Rekrutacja

Rekrutacja od 5 czerwca do 29 września  2023 r.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest w październiku 2023

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty

Kandydat obowiązany jest złożyć poniższe  dokumenty:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
 2. oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
 3. podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
 4. podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
 5. podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK;
 6. w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Informacja dla kandydatów w celu uznania zagranicznego dyplomu w Polsce - podjęcia lub kontynuacji studiów znajduje się tu: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc

Dokumenty należy wydrukować z systemu IRK i podpisać.

Kompletne dokumenty po elektronicznym zarejestrowaniu się na stronie należy wysłać na adres: Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych AMRS, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa lub złożyć osobiście w biurze Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i innych AMRS, pokój 3.5 (II piętro), budynek WPiA UW, ul. Lipowa 4

Czesne

5500 zł – opłata jednorazowa, płatna do 15 października 2023 r. 

5700 zł - opłata w systemie ratalnym (2 raty):

 • I rata (2850 zł) płatna do 15 października 2023 r.
 • II rata (2850 zł) płatna do 15 stycznia 2024 r.

6200 zł - opłata w systemie ratalnym (4 raty):

 • I rata (1550 zł) płatna do 15 października 2023 r.
 • II rata (1550  zł) płatna do 15 stycznia 2024 r.
 • III rata (1550 zł) płatna do 15 marca 2024 r.
 • IV rata (1550 zł) płatna do 15 maja 2024 r.

 

Kadra

Niewątpliwym atutem Studiów jest zebranie licznego grona specjalistów z zakresu rozwiązywania sporów i konfliktów (negocjacji, mediacji, facylitacji, arbitrażu, komunikacji interpersonalnej), którzy umiejętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem ze słuchaczami Studiów.

Ewa Gmurzyńska
dr hab.

Ewa Gmurzyńska

Agnieszka Rękas
SSO

Agnieszka Rękas

Elżbieta Mikos—Skuza
doc. dr

Elżbieta Mikos—Skuza

Agata Gójska
dr

Agata Gójska

Rafał Morek
dr

Rafał Morek

Paweł Waszkiewicz
dr hab.

Paweł Waszkiewicz

Małgorzata Wawrzyniak
dr

Małgorzata Wawrzyniak

Aleksandra Winiarska
dr

Aleksandra Winiarska

Robert Boch
mgr

Robert Boch

Anna Cybulko
dr

Anna Cybulko

Agnieszka Siedlecka—Andrychowicz
mgr

Agnieszka Siedlecka—Andrychowicz

Maciej Tański
mgr

Maciej Tański

Konrad Sobczyk
mgr

Konrad Sobczyk

Katarzyna Tchórzewska
mgr

Katarzyna Tchórzewska

Agnieszka Zwolińska
dr

Agnieszka Zwolińska

Aleksandra Orzeł- Jakubowska
dr

Aleksandra Orzeł- Jakubowska

Adam Moniuszko
dr hab.

Adam Moniuszko

Anna Rossmanith
dr hab.

Anna Rossmanith

Przedmioty główne

 • Wykład inauguracyjny
 • Wykład wprowadzający w tematykę Studiów
 • Rozwiązywanie sporów w społeczeństwach dawnych
 • Kształtowanie i zmiana postaw
 • Konflikt/zarządzanie konfliktem
 • Negocjacje
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologiczne aspekty negocjacji i mediacji
 • Negocjacje – rola prawa i prawników w negocjacjach
 • Negocjacje międzykulturowe i międzynarodowe
 • Aspekty językowe negocjacji i mediacji
 • Praktyczne wykorzystanie negocjacji
 • Wstęp do mediacji, Etapy mediacji
 • Wstęp do mediacji, Etapy mediacji
 • Przegląd uregulowań prawnych dotyczących mediacji
 • Rokowania, mediacje i arbitraż w zbiorowym prawie pracy
 • Mediacje w sporach z zakresu prawa pracy
 • Mediacja w postępowaniu z udziałem nieletnich
 • Arbitraż
 • Mediacja w postępowaniu karnym
 • Mediacja w sporach rodzinnych
 • Spory w administracji i ich rozwiązywanie
 • Impas w mediacji
 • Mediacja w sprawach karnych z perspektywy sędziego
 • Facylitacja – grupowe rozwiązywanie problemów
 • Dobre usługi i fact-finding w konfliktach zbrojnych
 • Konflikty międzykulturowe
 • Przegląd regulacji prawnych dot. mediacji
 • Charakter prawny ugody zwartej w wyniku mediacji
 • Praktyka sądów w stosowaniu mediacji w sporach cywilnych
 • Rola prawa i prawników w mediacji
 • Mediacje w sporach gospodarczych
 • Elementy erystyki, retoryki i perswazji w mediacjach
 • Mediacje w praktyce

Absolwent kierunku, czyli kto?

Osoba mająca pogłębioną znajomość teoretycznej i praktycznej teorii i praktyki negocjacji, mediacji, innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, warsztatu pracy mediatora, sposobów efektywnego komunikowania się, roli prawa i prawników w negocjacji i mediacji.

Dodatkowe informacje:

Zajęcia w ramach Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i innych AMRS odbywają się w formie stacjonarnej.  Aktualności dotyczące Studiów będą dostępne pod linkiem.