Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Studium prowadzone jest wspólnie przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Wydział Prawa i Administracji UW.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób z wyższym wykształceniem o profilu ekonomicznym, prawniczym i administracyjnym, zainteresowanych działalnością gospodarczą związaną z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz prowadzących lub zamierzających prowadzić prawno-finansową obsługę podmiotów sektora prywatnego i publicznego, zwłaszcza w zakresie rachunkowości i podatków.

W szczególności dotyczy to radców prawnych, pracowników kancelarii doradztwa prawnego i podatkowego, a także doradców podatkowych, pracowników działu finansowo-księgowego, podatkowego i rewizji finansowej (audytu) oraz dla osób aspirujących do pełnienia funkcji kierowniczych w działach finansowych podmiotów gospodarczych.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

70

2 semestry

polski

studia podyplomowe

5800 zł


(1) Opłata za całość studiów – 5 800 zł płatne jednorazowo do dnia 25 września.; Możliwa opłata w dwóch ratach: 3 100 zł do dnia 25 września i 3 100 zł do dnia 15 stycznia.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje polskie i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a także wiedzy na temat otoczenia prawnego działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy to zagadnień z zakresu prawa podatkowego, a także prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Studia mają na celu uzupełnienie i pogłębienie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy prawnej i ekonomicznej o kwestiach z zakresu teorii rachunkowości i praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, przeprowadzania rewizji finansowej (audytu). Ma to prowadzić do pozyskania umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do skutecznego i efektywnego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawnej obsługi prawnej podmiotów sektora prywatnego i publicznego. Studia stanowią również pogłębienie wiedzy związanej z wykonywaniem zawodu księgowego, doradcy podatkowego, audytora oraz pełnienia funkcji kierowniczych działów finansowych podmiotów o różnym statusie prawnym.

Co oferujemy

Na program studiów składa się 280 godzin zajęć odbywających się w formie weekendowych zjazdów obejmujących ośmio- albo dziewięcio-godzinne spotkania. Pogłębienie każdego z niżej wymienionych tematów zwieńczone jest zaliczeniem.

W programie studiów uwzględnione zostały współczesne potrzeby pogłębienia wiedzy w tym obszarze przez pracowników sektora publicznego (zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego), który przejmuje w coraz większym stopniu metody właściwe dla sektora prywatnego w procesach zarządzania sprawami publicznymi. Treści nauczania uwzględniają zagadnienia objęte egzaminem sprawdzającym dla kandydatów na biegłego rewidenta.

Kadra

Wśród wykładowców są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, Wydziału Prawa i Administracji UW oraz doświadczeni praktycy wykonujący zawód biegłego rewidenta i doradcy podatkowego.

Przedmioty główne

 • Podstawy prawa cywilnego
 • Prawo spółek, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo gospodarcze
 • Ogólne materialne prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Podatki dochodowe, majątkowe i branżowe
 • Podatek od towarów i usług i inne podatki pośrednie
 • Rachunkowość podatkowa
 • Warsztaty podatkowe
 • Prawo bilansowe
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość budżetowa
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • Rachunkowość grup kapitałowych
 • Rewizja finansowa i audyt zewnętrzny
 • Analiza ekonomiczno-finansowa i wycena przedsiębiorstw
 • Instrumenty finansowe i zarządzanie finansami
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwent nabędzie umiejętności praktyczne niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zakres wiedzy objęty w znaczącym stopniu egzaminem dla kandydatów na biegłego rewidenta. Absolwent studiów poszerzy swoją wiedzę i zdobędzie umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń publiczno-prawnych, w szczególności podatkowych. Zdobyta wiedza przyczyni się do wzrostu efektywności pracy osób zatrudnionych zarówno w sektorze prywatnym, jak i sektorze publicznym, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego.