Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Studium przeznaczone w szczególności dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, zainteresowanych funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej i audytu w administracji publicznej, kadry kierowniczej i pracowników w urzędach administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego (w administracji zespolonej i niezespolonej) oraz w urzędach i jednostkach organizacyjnych tworzonych przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli.

Zagadnienia kontroli, nadzoru i audytu w Administracji Publicznej przedstawią słuchaczom pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również wysoko wykwalifikowani specjaliści z administracji rządowej i samorządowej.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

70

2 semestry

polski

studia podyplomowe

5900 zł

(1) Opłata jednorazowa za całość studiów – 5 900 zł. (płatność do dnia 10.października) Istnieje możliwość płatności semestralnej: I semestr – 2 100 zł /płatność do dnia 10.października, II semestr – 2 000 zł /płatność do dnia 15. stycznia, III semestr – 2 000 zł/ płatność do 15. marca.

Cel studiów

Studium przeznaczone głównie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, zainteresowanych funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej i audytu w administracji publicznej, kadry kierowniczej i pracowników w urzędach administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego (w administracji zespolonej i niezespolonej) oraz w urzędach i jednostkach organizacyjnych tworzonych przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli.

Co oferujemy

Studium podzielone jest na 2 semestry, na które składa się łącznie 218 godzin zajęć odbywających się w ramach dwudniowych zjazdów. Mają one miejsce przeciętnie raz w miesiącu w godzinach 10.00–18.00. W pierwszym semestrze słuchacz zobowiązany jest do zdania 6 egzaminów i uzyskania zaliczeń z pozostałych przedmiotów. Natomiast w drugim semestrze oprócz zaliczenia obowiązujących przedmiotów, musi on zdać dwa egzaminy. Przewidziany jest także egzamin dyplomowy.

Kadra

Wśród wykładowców są:

Jacek Jagielski
prof. dr hab.

Jacek Jagielski

Elżbieta Chojna–Duch
prof. UW dr hab.

Elżbieta Chojna–Duch

Jarosław Maćkowiak
doc. dr

Jarosław Maćkowiak

Maksymilian Cherka
dr

Maksymilian Cherka

Adam Niewiadomski
dr hab.

Adam Niewiadomski

Miłosz Anczakowski
mgr

Miłosz Anczakowski

Przedmioty główne

Semestr I

 • Wprowadzenie do administracji publicznej i prawa administracyjnego (8 godz.)
 • Ustrój administracji publicznej (10 godz.)
 • Podstawowe problemy zarządzania i organizacji w urzędzie administracji (8 godz.)
 • Procedura administracyjna (12 godz.)
 • Finanse publiczne (18 godz.)
 • Podstawy rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych (10 godz.)
 • Teoretyczne i prawne aspekty kontroli i nadzoru (10 godz.)
 • Prawny system kontroli administracji publicznej (10 godz.)
 • Nadzór w zdecentralizowanej administracji publicznej (6 godz.)
 • Konwersatorium I (5 godz.)
 • Konwersatorium II (5 godz.)

Semestr II

 • Kontrola wewnętrzna w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej (16 godz.)
 • Organizacja i technika kontroli wewnętrznej (14 godz.)
 • Procedury w kontroli wewnętrznej (8 godz.)
 • Kontrola finansowa (8 godz.)
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach finansów publicznych (16 godz.)
 • Metodyka i techniki audytu (20 godz.)
 • Procedura realizacyjna audytu (18 godz.)
 • Konwersatorium III (5 godz.)
 • Konwersatorium IV (5 godz.)
 • Seminarium dyplomowe (6 godz.)

Absolwent kierunku, czyli kto?

Po uzyskaniu zaliczenia dwóch semestrów, przygotowuje się pracę dyplomową i zdaje egzamin końcowy. Na dokumencie potwierdzającym ukończenie studiów wystawiana jest ocena (średnia ze studiów, pracy dyplomowej i jej obrony – obliczana wg regulaminu). Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych