Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Prawo medyczne nie ogranicza się do czystego prawa. Wiedzieliśmy o tym tworząc studia o takim
profilu, które prowadzimy nieprzerwanie już 20 lat. Prawo medyczne potrzebuje wiedzy, jak działa
medycyna, jaki wpływ wywiera na nie starsza niż prawo etyka lekarska albo jaki jest mechanizm
rozumienia i przyswajania informacji medycznej przez pacjentów. To dlatego nasze studia są
międzydziedzinowe, a to, czego nauczamy, pokazujemy z wielu stron: lekarza, pielęgniarki, pacjenta,
adwokata, sędziego czy menedżera ochrony zdrowia; odpowiedzialności odszkodowawczej, karnej i
administracyjnej. Uchybienia i błędy niosą za sobą koszty, którym najlepiej zapobiegać przez
niepopełnianie błędów. Zgodnie z przyjętą formułą zaprosiliśmy do grona wykładowców nie tylko
prawników, ale także lekarzy, którzy podzielą się doświadczeniami z praktykowania medycyny;
przedstawicieli nauk społecznych, którzy wyjaśnią jak działają mechanizmy oddziaływania
psychologicznego i socjologicznego oraz filozofów-etyków. Gościmy najlepszych wykładowców
jedynych w Polsce studiów kierunku bioetyka. Nasi prawnicy są prawnikami "plus": posiadają
przygotowanie również z dziedzin pokrewnych i wszechstronne doświadczenie dydaktyczne na studiach
medycznych i filozoficznych. Dzięki temu potrafimy zrozumieć lekarzy i innych medyków, a ich sposób
myślenia uzmysłowić prawnikom stosującym prawo. W toku nauczania poszerzamy horyzonty -
przekazujemy nie tylko treści podstawowe, ale szukamy też odpowiedzi na najtrudniejsze pytania na
styku dziedzin; podpowiadamy sposoby rozstrzygania sporów i prezentujemy elastyczne stosowanie
prawa w sytuacji konfliktu wartości. Sylwetki wykładowców to bogate osobowości i wyjątkowi
fachowcy. Można od nich wiele się nauczyć w przyjaznej atmosferze wspólnej wymiany myśli.

Studium przeznaczone jest w szczególności dla osób związanych z medycyną, leczeniem, administracją opieki zdrowotnej, które ukończyły studia wyższe. Przeznaczone są dla lekarzy, magistrów pielęgniarstwa i położnictwa oraz osób reprezentujących inne zawody medyczne, członków komisji lekarskich, komitetów etycznych, organów odpowiedzialności zawodowej, biegłych sądowych, psychologów przyszpitalnych, rzeczników praw pacjenta, a także menedżerów służby zdrowia, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, Pracowników Urzędów Administracji Centralnej: Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracowników socjalnych działających w zakresie szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, a także prawników specjalizujących się w prawie medycznym.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

80

2 semestry

polski

studia podyplomowe

4300 zł

(1) 4 300 zł (opłata jednorazowa); 4 500 zł (opłata w 2 ratach); 4 700 zł (opłata w 4 ratach)

Cel studiów

Celem Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny jest pogłębienie przez przedstawicieli różnych zawodów prawniczych, medycznych i okołomedycznych wiedzy z zakresu prawnych i etycznych aspektów opieki zdrowotnej. Program prawniczy koncentruje się na omówieniu zasad wykonywania różnych zawodów medycznych oraz zasad odpowiedzialności z nimi związanych (cywilnej, karnej, administracyjnej i zawodowej).

Co oferujemy

Program studiów obejmuje łącznie 174 godziny zajęć prowadzonych w formie wykładów odbywających się w soboty i niedziele. Studium ma charakter intedyscyplinarny. Składa się z 3 bloków tematycznych: prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny. Wysoki poziom merytoryczny zajęć zapewnia świetnie przygotowana kadra naukowa, na którą składają się najlepsi specjaliści z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjaliści z zakresu psychologii, medycyny i ubezpieczeń.

Kadra

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz gościnnie eksperci z wykładanych przedmiotów.

Zbigniew Banaszczyk
dr hab.

Zbigniew Banaszczyk

Maria Boratyńska
dr hab.

Maria Boratyńska

Ewa Gruza
prof. dr hab.

Ewa Gruza

Rafał Kubiak
prof. dr hab.

Rafał Kubiak

Przemysław Konieczniak
dr hab.

Przemysław Konieczniak

Jacek Hołówka
prof. dr hab.

Jacek Hołówka

Paweł Łuków
prof. dr hab.

Paweł Łuków

Roman Wieruszewski
prof. dr hab.

Roman Wieruszewski

Elżbieta Zakrzewska—Manterys
prof. dr hab.

Elżbieta Zakrzewska—Manterys

Eleonora Zielińska
prof. dr hab.

Eleonora Zielińska

Małgorzata Barzycka—Banaszczyk
dr hab.

Małgorzata Barzycka—Banaszczyk

Jan Kulesza
dr hab.

Jan Kulesza

Przedmioty główne

 • Odpowiedzialność cywilna lekarzy i personelu medycznego
 • Lekarskie standardy i przywileje zawodowe: gwarancje prawne dla pacjenta
 • Odpowiedzialność karna lekarzy i personelu medycznego
 • Odpowiedzialność karna podmiotów leczniczych za czyny zabronione
 • Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i personelu medycznego
 • Prawa i obowiązki pracownicze osób zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej
 • Aspekty administracyjno-prawne działalności podmiotów leczniczych
 • Formularze zgody pacjenta
 • Prawo medyczne w kazusach
 • Dochodzenie roszczeń przed Rzecznikiem Praw Pacjenta w świetle ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Dowody w medycznym procesie cywilnym
 • Zagadnienia zdrowia publicznego w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego
 • Kultura narodzin- standardy opieki okołoporodowej
 • Dokumentacja medyczna
 • Podstawy prawne ochrony zdrowia psychicznego
 • Prawa pacjenta
 • Eksperyment medyczny
 • Zakażenia szpitalne
 • Europejska Konwencja Bioetyczna a prawo polskie
 • Obowiązki podmiotów leczniczych po śmierci pacjenta
 • Odpowiedzialność karna za błąd medyczny popełniony w zespołowym działaniu
 • Wzajemne relacje różnych form odpowiedzialności prawnej
 • Prawnokarne aspekty ochrony pracowników służby zdrowia przed agresją ze strony pacjentów
 • Prawa reprodukcyjne
 • Prawne i etyczne aspekty zapłodnienia in vitro
 • Prawo w medycynie sądowej
 • Pozasądowa droga dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne
 • Opiniowanie sądowo-lekarskie
 • Prawo doświadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego w ZUS
 • Eksperyment medyczny
 • Zdarzenia niepożądane
 • Aspekty prawne i praktyczne szczepień
 • Zasady wystawiania recept
 • Kontrola świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawienia recept
 • Zasady refundacji leków
 • Import docelowy leków
 • Odpowiedzialna przejrzystość (EFPIA Disclosure)praktyczne aspekty i możliwe skutki wprowadzenia samoregulacji na terenie Polski i EU
 • Swobodny przepływ pacjentów w Unii Europejskiej
 • Pracownik medyczny a firmy farmaceutyczne
 • Wprowadzenie do bioetyki
 • Wprowadzenie do filozofii moralnej
 • Pacjent – pracownik medyczny: relacje etyczne
 • Kodeksy etyczne
 • Autonomia pacjenta
 • Śmierć i umieranie
 • Paternalizm medyczny
 • Transplantacje
 • Korupcja
 • Sprawiedliwość w medycynie
 • Hospicja i opieka paliatywna
 • Eutanazja
 • Prywatność pacjenta
 • Etyczne problemy finansowania opieki medycznej
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna jako element działań na rzecz zdrowia
 • Społeczna problematyka niepełnosprawności
 • Wstęp do socjologii medycyny
 • Społeczny model choroby
 • Warsztaty „Komunikacja interpersonalna”

Filmy