Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Potrzeba specjalistycznych wykładów dotyczących poszczególnych zagadnień prawa spółek manifestowana była od początku obowiązywania Kodeksu spółek handlowych. Nadal zainteresowanie prawem spółek wśród polskich prawników różnych generacji jest bardzo duże. Zagadnienia te przyciągają uwagę również przedstawicieli innych profesji, głównie z racji pełnionych w spółkach ważnych funkcji – członków zarządów, rad nadzorczych. Także wspólnicy posiadający znaczne pakiety udziałowe są zainteresowani znajomością tego prawa. Dlatego też ze wszech miar uzasadnione jest prowadzenie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego studiów podyplomowych poświęconych problematyce prawa spółek.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

100

2 semestry

polski

studia podyplomowe

6000 zł

(2) Opłata jednorazowa: 6000,00 zł – płatna do 31 października
       Opłata w III ratach: 6300,00 zł; I rata – 2100,00 zł płatna do 31 października; II rata – 2100,00 zł płatna do 15 stycznia; III rata - 2100,00 zł płatna do 15 marca;

Cel studiów

Celem Podyplomowego Studium Prawa Spółek jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą problematyką aktualnych podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców, zwłaszcza zorganizowanych w formy spółek prawa handlowego.

Co oferujemy

Program obejmuje łącznie 210 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów odbywających się w soboty i niedzielę. Program studiów obejmuje w znowelizowanym kształcie przepisy Kodeksu spółek handlowych, zmiany prawa firmowego, nowe przepisy o prokurze, nowe prawo upadłościowe i naprawcze, zmiany wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, itd. W programie Studium są także uwzględnione zagadnienia prawno-karne, podatkowe i rachunkowe spółek. Materia wykładowa obejmuje również publiczny obrót papierami wartościowymi, elementy prawa pracy, prawa przemysłowego i ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a także procedury rejestracyjne. Uwzględnione są regulacje unijne, w tym procedury tworzenia spółki europejskiej w różnych jej przejawach.

Kadra

Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UW:

Józef Okolski
prof. dr hab.

Józef Okolski

Piotr Kruszyński
prof. dr hab.

Piotr Kruszyński

Małgorzata Król— Bogomilska
prof. dr hab.

Małgorzata Król— Bogomilska

Hanna Litwińczuk
prof. dr hab.

Hanna Litwińczuk

Małgorzata Gersdorf
prof. dr hab.

Małgorzata Gersdorf

Krystyna Szczepanowska—Kozłowska
prof. dr hab.

Krystyna Szczepanowska—Kozłowska

Adam Opalski
dr hab.

Adam Opalski

Wiesław Opalski
dr

Wiesław Opalski

Jacek Krauss
dr

Jacek Krauss

Jerzy Modrzejewski
dr

Jerzy Modrzejewski

Małgorzata Modrzejewska
dr

Małgorzata Modrzejewska

Marta Litwińska
dr

Marta Litwińska

Beata Kozłowska—Chyła
dr hab.

Beata Kozłowska—Chyła

Cezary Wiśniewski
dr

Cezary Wiśniewski

Marek Grzybowski
dr

Marek Grzybowski

Łukasz Gasiński
dr

Łukasz Gasiński

Katarzyna Bilewska
dr hab.

Katarzyna Bilewska

Artur Nowacki
dr

Artur Nowacki

Dominika Wajda
dr

Dominika Wajda

Osoby (eksperci) zapraszani z zewnątrz:

Józef Frąckowiak
prof. dr hab.

Józef Frąckowiak

Grzegorz Domański
prof. dr hab.

Grzegorz Domański

Stanisław Sołtysiński
prof. dr hab.

Stanisław Sołtysiński

Wojciech Katner
prof. dr hab.

Wojciech Katner

Andrzej Szumański
prof. dr hab.

Andrzej Szumański

Wojciech Popiołek
prof. dr hab.

Wojciech Popiołek

Małgorzata Wrzołek—Romańczuk
prof. dr hab.

Małgorzata Wrzołek—Romańczuk

Andrzej Całus
prof. dr hab.

Andrzej Całus

Andrzej Kidyba
prof. dr hab.

Andrzej Kidyba

Ryszard Skubisz
prof. dr hab.

Ryszard Skubisz

Dorota Kozarzewska
sędzia sr

Dorota Kozarzewska

Przedmioty główne

 • Wprowadzenie do prawa handlowego i prawa spółek
 • Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców
 • Powstanie i konstrukcja spółki osobowej
 • Powstanie spółek kapitałowych
 • Prokura i pełnomocnictwo
 • Spółka jednoosobowa
 • Prawo firmowe
 • Zarząd w spółkach kapitałowych
 • Kontrola i nadzór
 • Prawa udziałowe i rozporządzanie nimi
 • Zmiany w składzie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników/Walne zgromadzenie
 • Charakter prawny uchwał spółek kapitałowych
 • Pojęcie kapitału
 • Zmiana kapitału w spółkach
 • Odpowiedzialność zbywcy udziałów i akcji
 • Ochrona mniejszości w spółkach akcyjnych
 • Zasady Corporate Governance w spółkach prawa handlowego
 • Łączenie spółek
 • Prawne aspekty fuzji i przejęć

 

 • Odpowiedzialność cywilna w spółkach prawa handlowego
 • Prawo rynku kapitałowego
 • Pozyskiwanie kapitałów w spółkach publicznych
 • Umowy między wspólnikami w spółkach kapitałowych
 • Elektroniczne czynności prawne spółek
 • Elektroniczny sposób rejestracji spółki i nowe elektroniczne sposoby składania oświadczeń woli
 • Krajowy Rejestr Sądowy
 • Procedury rejestrowe
 • Spółka w upadłości
 • Aspekty podatkowe działalności spółek
 • Rachunkowość spółek
 • Prawo pracy w stosunkach spółkowych
 • Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości w składkach
 • Ochrona własności przemysłowej przedsiębiorców
 • Prawno-karne aspekty prawa spółek
 • Arbitraż handlowy. Instytucje arbitrażowe
 • Pomoc publiczna dla spółek prawa handlowego
 • Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego spółek

 

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwenci studiów otrzymują zaawansowaną i kompleksową wiedzę z zakresu prawa spółek. Pomoc w uzyskaniu wysokich kompetencji w omawianej dziedzinie wynika z możliwości zaproponowania uczestnikom studium, jako wykładowców, najwyższej klasy specjalistów rekrutujących się z kadry naukowej największych krajowych ośrodków uniwersyteckich, sędziów Sądu Najwyższego i praktyków wykonujących różne zawody prawnicze. Absolwenci studiów swobodnie poruszają się w następujących obszarach wiedzy obejmującej prawo spółek:

Znają warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w ogólności, w tym szczególnie tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w formie spółek prawa handlowego. Potrafią przeprowadzić kompleksowo procedurę mającą na celu powołanie do życia poszczególne rodzaje spółek prawa handlowego (osobowe i kapitałowe). Znają elektroniczny sposób rejestracji spółek i nowe elektroniczne sposoby składania oświadczeń woli. Poznali procedury rejestracyjne w ogólności, potrafią w pełni wykorzystać dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym. Swobodnie poruszają się w takich obszarach wiedzy dotyczącej spółek, jak spółka w organizacji, prawo firmowe, prokura i pełnomocnictwo, reprezentacja spółek, zarządzanie i nadzór w spółkach, prawa udziałowe i rozporządzanie nimi, umorzenie praw udziałowych. Potrafią prawidłowo zwołać i przeprowadzić zgromadzenie/walne zgromadzenie wspólników, wiedzą jak podjąć uchwały, jak je zaskarżyć. Jakie są podstawy prawne zmian w składzie wspólników. Jak zawierane są umowy między wspólnikami spółek kapitałowych. Jak skutecznie dokonać czynności prawnej w formie elektronicznej. Znają takie pojęcia, jak pojęcie kapitału, jak dokonuje się zmian w kapitale spółek, jakie są podstawy odpowiedzialności w spółkach, na czym polega ochrona mniejszości w spółkach kapitałowych, kiedy mamy do czynienia ze spółką jednoosobową, jakie są procedury transformacji spółek, jak rozumieć pojęcie zakazu konkurencji w prawie spółek, jakie znaczenie mają zasady Corporate Governance w działalności spółek. Znają przesłanki i procedury upadłościowe i układowe. Absolwenci poznali konstrukcję spółki europejskiej.

Orientują się w prawie rynku kapitałowego, znają nowe formuły prawne na rynku kapitałowym. Znają odrębności konstrukcyjne spółek publicznych. Orientują się w możliwościach stosowania prawa pracy w stosunkach spółkowych. Znają podstawy ochrony własności przemysłowej w działalności przedsiębiorców. Orientują się w prawie podatkowym i rachunkowości spółek. Znają przepisy prawno-karne mające zastosowanie do konstrukcji spółkowych. Znają rolę i sposoby korzystania z instytucji arbitrażowych, zwłaszcza arbitrażu handlowego. Orientują się w aktualnej praktyce orzeczniczej dotyczącej spółek.