Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Studium jest przeznaczone dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej, w tym osób odpowiedzialnych za implementację i stosowanie europejskiego prawa pracy. Słuchaczami Studium mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł magistra lub równorzędny, którzy są zainteresowani problematyką prawa pracy.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

150

2 semestry

polski

studia podyplomowe

4500 zł

(1)Opłata jednorazowa: 4500,00 zł – płatna do 15. października

(2)Opłata w II ratach: 4800,00 zł; I rata – 2400,00 zł płatna do 15.października; II rata – 2400,00 zł płatna do 15. Stycznia

(3)Opłata w IV ratach: 5000,00 zł; I rata – 1250,00 zł płatna do 15. października; II rata – 1250,00 zł płatna do 15.stycznia; III rata – 1250,00 zł płatna do 15.marca; IV rata – 1250,00 zł płatna do 15.maja

Cel studiów

Studia adresowane są do bardzo szerokiego kręgu odbiorców - osób zajmujących się problematyką kadrową, pracodawców i kadry kierowniczej, prawników, a także pracowników administracji publicznej, w tym osób zajmujących się implementacją prawa wspólnotowego. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie tytułu magistra (lub równorzędnego).

Co oferujemy

Całość obejmuje ok. 280godzin zajęć realizowanych w trybie zjazdowym sobotnio-niedzielnym, średnio co 2 tygodnie

Kadra

Ponadto zajęcia poświęcone problematyce bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy prowadzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.

Przedmioty główne

 • Wprowadzenie do prawa pracy
 • Różne formy zatrudnienia (egzamin)
 • Kształtowanie treści stosunku pracy
 • Ustanie i zmiana treści stosunku pracy (egzamin)
 • Wynagrodzenie za pracę
 • Czas pracy (egzamin)
 • Urlopy pracownicze i inne przerwy w pracy (egzamin)
 • Elastyczne formy zatrudnienia i ochrona interesów pracodawcy
 • Dokumentacja pracownicza
 • Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy
 • Działalność socjalna pracodawcy
 • Odpowiedzialność stron stosunku pracy
 • Prawo pracy wobec restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy nad warunkami pracy
 • Zbiorowe prawo pracy
 • Techniki tworzenia specyficznych źródeł prawa pracy (zajęcia warsztatowe)
 • Europejskie prawo pracy
 • Prawo urzędnicze
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • Prawo pracy w szkołach wyższych
 • Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Absolwent kierunku czyli kto?

Studia są przeznaczone dla wszystkich osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, a absolwenci uzyskują najwyższy stopień wykształcenia akademickiego w tej specjalności.