Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Studia mają charakter uzupełniający wobec programu realizowanego w ramach uniwersyteckich studiów prawniczych, podejmują w dużej mierze problematykę nieuwzględnioną w programie (m.in. praktyczne wykorzystanie zasad protokołu dyplomatycznego, sztuka przygotowania wystąpień czy prezentacji, trening kompetencji w zakresie komunikacji, warsztaty zarówno z kultury wypowiedzi jak i techniki mowy, wykłady ukazujące specyfikę języka prawa oraz tłumaczenia tekstów prawnych) albo pojawiającą się jedynie w formie zajęć fakultatywnych lub seminaryjnych (np. problematyka etyki zawodów prawniczych, zagadnienia dyskursu prawniczego, komunikacji między prawnikami występującymi w różnych rolach zawodowych).

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

50

2 semestry

polski

studia podyplomowe

5200 zł

(1) opłata jednorazowa za całość studiów: 5200 zł, Istnieje możliwość płatności ratalnej: trzy raty po 1800 zł

Cel studiów

Celem Studiów jest zapoznanie Słuchaczy z rozumianą wieloaspektowo problematyką komunikacji w zawodzie prawnika. O przyjęcie na Studia z zakresu sztuki komunikacji i wizerunku mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych uczelni, zainteresowani tematyką studiów. Studia, choć dedykowane prawnikom mogą być szczególnie przydatne absolwentom administracji i zarządzania. Minimum stawiane kandydatom – ukończenie studiów I stopnia.

Co oferujemy

Studia stanowią okazję do zapoznania się z wiedzą oraz doświadczeniami wybitnych przedstawicieli teorii i praktyki. Charakteryzuje je również innowacyjna aktywna metoda zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji (znaczna część zajęć jest prowadzona w formie warsztatów).

Kadra

Wśród wykładowców studiów są

oraz trenerzy komunikacji, prezentacji i wizerunku.

Przedmioty główne

Program Studiów „Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika” obejmuje 151 godzin dydaktycznych (w tym 102 godziny wykładów oraz aż 48 godzin warsztatów).

Przedmioty realizowane w ramach studiów zostały ujęte w cztery bloki tematyczne.

1. Blok językowy: Prawnik i jego język. Język prawa

W ramach bloku językowego realizowane będą (w formie wykładów i warsztatów) między innymi następujące tematy:

 • Dyskurs prawniczy z perspektywy prawnika pełniącego funkcję publiczną.
 • Komunikacja prawnik – legislator a prawnik – praktyk – problemy praktyczne.
 • Technika mowy – głos jako narzędzie pracy: trema, dykcja, intonacja, wyrazistość, komunikatywność (zajęcia z logopedą medialnym).
 • Kultura wypowiedzi prawniczej.
 • Retoryka, psychologia skutecznej komunikacji i edycja tekstów prawnych.
 • Pisma prawne w pracy prawnika i ich znaczenie dla skutecznej komunikacji.
 • Teksty i wypowiedzi prawne – poprawność merytoryczna i doskonałość formalna.
 • Przekład prawny i sądowy – specyfika tłumaczenia tekstów prawnych. Problem „europeizacji” polskich tekstów prawnych.
 • Komunikacja międzykulturowa w kontaktach zawodowych prawnika.

2. Blok etyczny: Etyka prawnika. Etyka zawodów prawniczych

W ramach bloku etycznego realizowane będą między innymi następujące tematy:

 • Zawody prawnicze jako zawody zaufania prawniczego.
 • Ścieżki kariery zawodowej prawników oraz wymiary sukcesu zawodowego prawników.
 • Świat wartości współczesnych prawników.
 • Etyka biznesu a etyka prawnicza.
 • Etyka poszczególnych zawodów prawniczych (adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników sądowych).

3. Psychologiczne aspekty budowania skutecznej komunikacji w zawodzie prawnika

W ramach powyższego bloku realizowane będą (większość w formie warsztatów) między innymi następujące tematy:

 • Budowanie wizerunku prawnika – aspekty psychologiczne, autoanaliza.
 • Komunikacja interpersonalna – kształtowanie kanału komunikacyjnego w relacjach interpersonalnych, nawiązywanie i utrzymywanie relacji, intymność i dystans w relacjach, relacje z klientem; style komunikacji a relacje biznesowe, warunki skutecznej komunikacji z osobami o różnych stylach komunikacji; typy komunikacji niewerbalnej i ich wpływ na wizerunek, czynniki kształtujące pierwsze wrażenie.
 • Wystąpienia i prezentacje w pracy prawnika – wystąpienia publiczne – przygotowanie do wystąpienia; wystąpienia sądowe – kryteria skuteczności, pożądany wizerunek i możliwości wprowadzenia zmian; prezentacje informacyjne i perswazyjne – przygotowanie i przeprowadzenie, badanie, uzasadnianie i przekazywanie własnych pomysłów, profesjonalne pomoce wizualne, prezentacje indywidualne i zespołowe.
 • Asertywność jako cecha komunikacji w zawodzie prawnika – trening asertywności – ocena własnej asertywności ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu pracowniczego, świadomość własnego potencjału, zasoby – źródła siły postawa i umiejętności, odmowa, wyrażanie przekonań i uczuć, radzenie sobie z krytyką i manipulacją, prośby i polecenia, język ciała.
 • Profesjonalne działanie prawnika w różnych kontekstach społecznych – prawnik w roli zwierzchnika, przywództwo – czyli zarządzanie relacjami w grupie; prawnik w roli członka grupy, role grupowe, efektywne działanie grupowe.
 • Motywacja i definiowanie celów. Motywacja indywidualna i grupowa w miejscu pracy.
 • Mnemotechnika, czyli sztuka skutecznego zapamiętywania i przechowywania informacji.
 • Profesjonalna stylizacja osoby (zajęcia z wizażystką).
 • Sztuka skutecznej komunikacji z perspektywy zawodowego aktora (zajęcia z zawodowym aktorem).

4. Protokół dyplomatyczny w pracy prawnika

W ramach powyższego bloku realizowane będą między innymi następujące tematy:

 • Precedencja – zasady protokolarnego ustalania pierwszeństwa (ważności) i starszeństwa podczas ceremonii, wizyt, spotkań, konferencji.
 • Etykieta – zasady protokolarnego zachowania urzędnika w życiu zawodowym. Powitania, pożegnania, przedstawianie siebie i innych.
 • Ceremoniał – organizacja i przebieg spotkań i uroczystości różnego szczebla, zaproszenia, miejsca w prezydium, etykieta flagowa.
 • Organizacja przyjęć – dostosowanie przyjęcia do wagi okoliczności, rozsadzanie i zachowanie przy stole, obsługa stołu.
 • Korespondencja, bilety wizytowe – podstawowe zasady prowadzenia korespondencji, elementy formalne pisma, nagłówek, inwokacja, zakończenie, podpis.
 • Ubiór a protokół dyplomatyczny – protokolarny „dress code”.

Absolwent kierunku czyli kto?

Absolwent dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu komunikacji językowej prawnika, etycznych zagadnień komunikacji prawników występujących w różnych rolach zawodowych, psychologicznych podstaw budowania wizerunku profesjonalnego prawnika, podstawowych zasad protokołu dyplomatycznego przydatnych w codziennej pracy prawnika.