Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 1.
  mgr Jan Lipski

  Stowarzyszenia ogrodowe

  • Promotor: prof. dr hab. Leszek Bosek
  • Data obrony: -
 2. 2.
  mgr Stanisław Michałowski

  Umowa offsetowa

  • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
  • Data obrony: -

  Pliki do pobrania:

 3. 3.
  mgr Marta Zwierz

  Zakaz ne bis in idem w prawie administracyjnym

  • Promotor: dr hab Piotr Przybysz
  • Data obrony: -
 4. 4.
  mgr Maja Czarzasty-Zybert

  Koncepcja kwalifikacji prawno-podatkowej pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych na przykładzie regulacji w prawie francuskim i polskim

  • Promotor: dr hab. Elżbieta Chojny-Duch, prof. ucz.
  • Data obrony: -
 5. 5.
  mgr Piotr Kuźnicki

  Granica osobowości prawnej spółki kapitałowej

  • Promotor: prof. dr hab. Michał Romanowski
  • Data obrony: -
 6. 6.
  mgr Mateusz Blocher

  Podstawowy rachunek płatniczy i umowa podstawowego rachunku płatniczego

  • Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
  • Data obrony: -

  Pliki do pobrania:

Zamknięte przewody doktorskie

 1. 1.
  mgr Anna Hlebicka-Józefowicz

  Wstępne rozpoznanie skargi konstytucyjnej

  • Promotor: prof. dr hab. Marcin Wiącek
  • Data obrony: 09.12.2019 r.
 2. 2.
  mgr Tomasz Trocki

  Wpływ ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na dopuszczalnośc potrącenia ustawowego i umownego

  • Promotor: dr hab. Beata Kozłowska-Chyła
  • Data obrony: 09.12.2019 r.
 3. 3.
  mgr Wiktoria Osdoba

  Podstawy normatywne nowej regulacji Rynku Rolnego w Unii Europejskiej

  • Promotor: prof dr hab. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 09.12.2019 r.
 4. 4.
  mgr Aleksandra Orzeł-Jakubowska

  Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych

  • Promotor: PROF. DR HAB. Karol Weitz
  • Data obrony: 25.11.2019 r.
 5. 5.
  mgr Agata Miętek

  Swoboda umów oraz jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy

  • Promotor: PROF. DR HAB. Łukasz Pisarczyk
  • Data obrony: 09.10.2019 r.
 6. 6.
  mgr Michał Przychoda

  Uprzywilejowanie wspólnika w umowie spółki z o.o.

  • Promotor: DR HAB. Konrad Osajda
  • Data obrony: 07.10.2019 r.
 7. 7.
  mgr Radosław Maruszkin

  Zastosowanie dyrektywy w relacji horyzontalnej

  • Promotor: DR HAB. Anna Zawidzka-Łojek
  • Data obrony: 30.09.2019 r.
 8. 8.
  mgr Monika Glinka

  Bezpieczeństwo organizacyjne funduszy inwestycyjnych - zagadnienia administracyjnoprawne

  • Promotor: PROF. DR. HAB. Marcin Dyl
  • Data obrony: 30.09.2019 r.
 9. 9.
  mgr Michał Rynkowski

  Postępowania dyscyplinarne w sprawach dopingowych - zagadnienia prawnomiędzynarodowe i prawnoporównawcze

  • Promotor: DR HAB. Mateusz Pilich
  • Data obrony: 30.09.2019 r.
 10. 10.
  mgr Iwona Głowacka

  Wpływ otoczenia regulacyjnego na rozwój upraw i produkcji tytoniu w Polsce oraz znaczenie sektora tytoniowego dla gospodarki krajowej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 30.09.2019 r.
 11. 11.
  mgr Karol Wach

  Organizacja publicznego transportu zbiorowego jako zadanie publiczne

  • Promotor: PROF. DR HAB. Jacek Jagielski
  • Data obrony: 30.09.2019 r.
 12. 12.
  mgr Dariusz Szydełko

  Dochód z działalności rolniczej jako podstawa opodatkowania. Studium teoretycznoprawne.

  • Promotor: PROF. DR HAB. Witold Modzelewski
  • Data obrony: 30.09.2019 r.
 13. 13.
  mgr Olga Kazalska

  Funkcja sygnalizacyjna Trybunału Konstytucyjnego

  • Promotor: PROF. DR HAB. Ryszard Piotrowski
  • Data obrony: 17.09.2019 r.
 14. 14.
  mgr Bartłomiej Woźniak

  Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w europejskiej tradycji prawnej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Tomasz Giaro
  • Data obrony: 17.09.2019 r.
 15. 15.
  mgr Dawid Binemann-Zdanowicz

  Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP

  • Promotor: DR HAB. Wojciech Brzozowski
  • Data obrony: 17.09.2019 r.
 16. 16.
  mgr Anna Rolewicz-Orpiszewska

  Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych i odpowiedzialność państw za naruszenie prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem prac Komisji Prawa Międzynarodowego. Przypisanie odpowiedzialności w operacjach pokojowych ONZ

  • Promotor: PROF. DR HAB. Zdzisław Galicki
  • Data obrony: 16.09.2019 r.
 17. 17.
  mgr Ben Sassi

  Skuteczność prawa międzynarodowego w porządku prawnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Katarzyna Myszona-Kostrzewa
  • Data obrony: 16.09.2019 r.
 18. 18.
  mgr Bartłomiej Sierzputowski

  Status ruchomych dóbr ruchomych na Ziemiach Odzyskanych w prawie międzynarodowym i prawie krajowym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Karol Karski
  • Data obrony: 16.09.2019 r.
 19. 19.
  mgr. Dariusz Mańka

  Od Oświecenia do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty struktur ponadpaństwowych we francuskiej myśli polityczno-prawnej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Adam Bosiacki
  • Data obrony: 10.09.2019 r.
 20. 20.
  mgr. Konrad Kołodziejski

  Od autorytaryzmu do autorytaryzmu. Ideowa i ustrojowa geneza współczesnego państwa rosyjskiego

  • Promotor: PROF. DR HAB. Adam Bosiacki
  • Data obrony: 10.09.2019 r.
 21. 21.
  mgr Piotr Jeżak

  Sprawiedliwość proceduralna jako gwarancja ochrony praw jednostki w postępowaniu sądowym

  • Promotor: PROF DR HAB. Marek Zubik
  • Data obrony: 16.07.2019 r.
 22. 22.
  mgr Dariusz Nasiłowski

  Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi na obszarze zurbanizowanym aglomeracji warszawskiej. Problematyka prawno-organizacyjna.

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 01.07.2019 r.
 23. 23.
  mgr Mariusz Sudoł

  Prawne aspekty bankowości biometrycznej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Hanna Gronkiewicz-Waltz
  • Data obrony: 01.07.2019 r.
 24. 24.
  mgr Jakub Chowaniec

  Prawny model szczególnego podatku od transakcji finansowych

  • Promotor: PROF. DR HAB. Witold Modzelewski
  • Data obrony: 01.07.2019 r.
 25. 25.
  mgr Piotr Niezgódka

  Test trójstopniowy a paradygmaty prawa autorskiego

  • Promotor: PROF DR HAB. Monika Dąbrowska
  • Data obrony: 25.06.2019 r.
 26. 26.
  Mgr Magdalena Prządka-Leszczyńska

  Regulacja rynku mediów audiowizualnych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Studium prawnoporównawcze.

  • Promotor: DR HAB. Filip Elżanowski
  • Data obrony: 24.06.2019 r.
 27. 27.
  Mgr Konrad Dobrowolski

  Zdolność kredytowa jako instrument ograniczania ryzyka kredytowego banku

  • Promotor: PROF DR. HAB. Hanna Gronkiewicz-Waltz
  • Data obrony: 24.06.2019 r.
 28. 28.
  Mgr Agata Niewiadomska

  Instrumenty prawne wspólnej polityki rolnej wpływające na konkurencyjność polskiego rolnictwa

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 24.06.2019 r.
 29. 29.
  mgr Anna Szepietowska

  Wpływ unijnych instrumentów makroostrożnościowych na działalność gospodarczą banków

  • Promotor: DR HAB. Anna Zawidzka-Łojek
  • Data obrony: 12.06.2019 r.
 30. 30.
  mgr Beata Brynczak

  System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej w świetle zasady "zanieczyszczający płaci"

  • Promotor: PROF. ZW. DR HAB. Maria M. Kening-Witkowska
  • Data obrony: 12.06.2019 r.
 31. 31.
  mgr Iwona Miedzińska

  Ochrona praw pasażerów kolei w Unii Europejskiej

  • Promotor: PROF. ZW. DR HAB. Maria M. Kening-Witkowska
  • Data obrony: 12.06.2019 r.
 32. 32.
  mgr Paweł Mazur

  Odpowiedzialność kontraktowa między akcjonariuszami w sprawach ze stosunku spółki

  • Promotor: DR HAB. Konrad Osajda
  • Data obrony: 10.06.2019 r.
 33. 33.
  mgr Adam Lasek

  Pozycja prawna gospodarstwa rolnego w polskim systemie prawnym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 06.06.2019 r.
 34. 34.
  mgr Przemysław Kępa

  Realizacja gospodarki łowieckiej i jej wpływ na działalność rolniczą w świetle uregulowań z zakresu prawa łowieckiego

  • Promotor: DR HAB. Adam Niewiadomski
  • Data obrony: 03.06.2019 r.
 35. 35.
  mgr Filip Cyuńczyk

  Narodowe instytuty pamięci i ich miejsce w prawno-społecznej rzeczywistości państw postkomunistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Marek Wąsowicz
  • Data obrony: 30.05.2019 r.
 36. 36.
  mgr Agnieszka Serlikowska

  Opłaty i inne należności nakładane przez organy urzędowej kontroli żywności regulowane w unijnym i krajowym prawie żywieniowym

  • Promotor: dr hab. Paweł Wojciechowski
  • Data obrony: 20.05.2019 r.
 37. 37.
  mgr Alicja Sieczych-Drzewiecka

  Szkoda ewentualna a utrata szansy. Granice kompensacji

  • Promotor: PROF. DR HAB. Maciej Kaliński
  • Data obrony: 06.05.2019 r.
 38. 38.
  mgr Łukasz Pożoga

  Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

  • Promotor: DR HAB. Maciej Kaliński
  • Data obrony: 06.05.2019 r.
 39. 39.
  mgr Izabela Prager

  Doradcy inwestorów do spraw głosowania (proxy advisors). Studium prawnoporównawcze

  • Promotor: PROF. DR HAB. Michał Romanowski
  • Data obrony: 08.04.2019 r.
 40. 40.
  mgr Klaudia Szymańska-Rutkowska

  Plan restrukturyzacyjny (Scheme of Arrangement) jako eksterytorialne narzędzie restrukturyzacji dłużnika

  • Promotor: PROF. DR HAB. Katarzyna Bilewska
  • Data obrony: 08.04.2019 r.
 41. 41.
  mgr Izabela Jackowska

  Odpowiedzialność administracyjnoprawna uczestników rynku kapitałowego

  • Promotor: DR HAB. Marcin Dyl
  • Data obrony: 01.04.2019 r.
 42. 42.
  mgr Tadeusz Oniśko

  Zakres i przesłanki opodatkowania podmiotów prawa publicznego podatkiem od wartości dodanej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Elżbieta Kornberger-Sokołowska
  • Data obrony: 01.04.2019 r.
 43. 43.
  mgr Agnieszka Gołąb

  Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Karol Weitz
  • Data obrony: 11.03.2019 r.
 44. 44.
  mgr Paulina Kimla-Kaczorowska

  Prawne uwarunkowania finansowania przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji (financial assistance)

  • Promotor: PROF. DR HAB. Jacek Jastrzębski
  • Data obrony: 11.03.2019 r.
 45. 45.
  mgr Piotr Franczak

  Metody regulacji spółek zagranicznych w prawie prywatnym międzynarodowym

  • Promotor: DR HAB. Andrzej Wiśniewski
  • Data obrony: 06.03.2019 r.
 46. 46.
  mgr. Piotr Sekinda

  Transakcje opcji walutowych w polskim systemie prawnym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Jacek Jastrzębski
  • Data obrony: 26.02.2019 r.
 47. 47.
  mgr Bartosz Wołodkiewicz

  Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 215/2012

  • Promotor: PROF. DR HAB. Karol Weitz
  • Data obrony: 25.02.2019 r.
 48. 48.
  mgr Paweł Izdebski

  Administracyjnoprawne środki ochrony konsumentów na rynku kapitałowym w ramach działalności Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Wajda
  • Data obrony: 25.02.2019 r.
 49. 49.
  mgr Filip Majdowski

  Status prawno-podatkowy kontrolowanej jednostki zagranicznej w podatku dochodowym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Witold Modzelewski
  • Data obrony: 25.02.2019 r.
 50. 50.
  mgr Jędrzej Maśnicki

  Redukcja emisji poprzez stosowanie konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w świetle wymagań prawa Unii Europejskiej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 20.02.2019 r.
 51. 51.
  mgr Rafał Rybicki

  Porozumienia pokojowe po 1945 roku z perspektywy prawa międzynarodowego

  • Promotor: PROF. DR HAB. Karol Karski
  • Data obrony: 20.02.2019 r.
 52. 52.
  mgr Daniel Szałkiewicz

  Wpłata, podział i wypłata środków z otwartego funduszu emerytalnego

  • Promotor: PROF. DR HAB. Inetta Jędrasik-Jankowska
  • Data obrony: 21.01.2019 r.
 53. 53.
  mgr Małgorzata Szadkowska

  Pojęcie rekompensaty w prawie administracyjnym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Jacek Lang
  • Data obrony: 21.01.2019 r.
 54. 54.
  mgr Piotr Moskała

  Prawne instrumenty zarządzania zgrupowaniem spółek kapitałowych

  • Promotor: PROF. DR HAB. Adam Opalski
  • Data obrony: 11.01.2019 r.
 55. 55.
  mgr Katarzyna Łakomiec

  Prawo do ochrony prywatności w kontekście informacji o stanie zdrowia

  • Promotor: PROF. DR HAB. Marek Zubik
  • Data obrony: 07.01.2019 r.