Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wymagania egzaminacyjne

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z PRZEDMIOTU PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

ZAGADNIENIA CZĘŚCI OGÓLNEJ P.P.M. (1 z 3 pytań egzaminacyjnych)

1.    Pojęcie i funkcje prawa prywatnego międzynarodowego 
2.    Źródła prawa prywatnego międzynarodowego 
3.    Budowa i rodzaje norm kolizyjnych
4.    Typy łączników osobowych w prawie prywatnym międzynarodowym  
5.    Kwalifikacja pojęć prawnych
6.    Kwestia wstępna
7.    Pojęcie statutu i jego zmiana
8.    Odesłanie i jego regulacja w ustawie – Prawo prywatne międzynarodowe 
i rozporządzeniach unijnych
9.    Problem prawa niejednolitego 
10.    Klauzula porządku publicznego 
11.    Przepisy wymuszające swoje zastosowanie 

ZAGADNIENIA CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ P.P.M. (2 z 3 pytań egzaminacyjnych)

1.    Statut personalny osób fizycznych 
2.    Statut personalny osób prawnych
3.    Statut treści i ochrony dóbr osobistych
4.    Statut formy czynności prawnych
5.    Statut przedstawicielstwa ustawowego i pełnomocnictwa
6.    Wybór prawa właściwego dla zobowiązań umownych
7.    Łączniki obiektywne w zakresie zobowiązań umownych w rozporządzeniu Rzym I
8.    Statut umów konsumenckich
9.    Statut umów o pracę 
10.    Statut zobowiązań z jednostronnych czynności prawnych 
11.    Statut zobowiązań z czynów niedozwolonych (ogólny reżim)
12.    Łączniki obiektywne dla zobowiązań nie wynikających z czynności prawnych
13.    Statut bezpodstawnego wzbogacenia
14.    Statut możności i formy zawarcia małżeństwa
15.    Statut stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami
16.    Statut rozwodowy
17.    Statut zobowiązań alimentacyjnych wobec dziecka
18.    Statut przysposobienia 
19.    Statut treści praw rzeczowych
20.    Statut nabycia lub utraty praw rzeczowych
21.    Statut spadkowy 
22.    Statut formy testamentów i innych rozrządzeń na wypadek śmierci