Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Program Studium podyplomowego jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do współczesnych wyzwań i problemów. Studia obejmują w sposób kompleksowy zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych. Przedmiotową materię regulują przede wszystkim znowelizowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, a także normy prawa finansowego odnoszące się do wydatkowania środków publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego dotyczące instytucji przetargu, a także zawierania i wykonywania
umów, ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli rebus sic stantibus.

W programie Studium zostały także uwzględnione instrumenty prawa administracyjnego (wiążące się w szczególności z realizowaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontrolą uprzednią i następczą) oraz konstrukcje prawa procesowego cywilnego wykorzystywane przy rozpatrywaniu środków ochrony prawnej.

O przyjęcie na Studium mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych uczelni. Mogą to być w szczególności osoby już uczestniczące lub zamierzające brać udział w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych, a także uczestniczące w pracach komisji przetargowych (po stronie zamawiającego) bądź opracowywania i składania ofert w imieniu wykonawców. Słuchaczami Studium mogą być również osoby pełniące funkcje kierownika zamawiającego, mający np. wykształcenie ekonomiczne i techniczne. Dla prawników jest to możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zamówień publicznych, objętej w programie studiów
jedynie treścią specjalistycznego wykładu.

 

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

130

2 semestry

polski

studia podyplomowe

6000 zł

 

Cel studiów

Celem Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych jest zapoznanie słuchaczy z przetargowymi i poza przetargowymi formami wydatkowania środków publicznych. Ich racjonalne zastosowanie ma w szczególności ułatwić większą absorpcję środków unijnych przez Polskę. Stąd też przybliżenie tej problematyki wychodzi naprzeciw zainteresowaniom coraz większej grupy osób uczestniczących w realizacji procesu zamówieniowego na różnych szczeblach administracji rządowej oraz samorządowej, a także przez liczne organizacje pozarządowe.

Co oferujemy

Powstające w zakresie zamówień publicznych problemy teoretyczne i praktyczne prezentować będą w ramach programu Studium najlepsi specjaliści i adwokaci – reprezentujący Urząd Zamówień Publicznych i kancelarie prawnicze zajmujące się zamówieniami publicznymi, a także uniwersyteccy pracownicy nauki, praktykujący jednocześnie w różnych zawodach prawniczych.
Proponowana słuchaczom forma specjalizacji jest atrakcyjna przede wszystkim dlatego, że pozwala na uporządkowanie i bliższe poznanie materii normatywnej, która podlega częstym zmianom, wynikającym m.in. z chęci stworzenia jak najlepszych instrumentów szybkiego i skutecznego wykorzystania środków unijnych przez Polskę.

Zajęcia trwają przez dwa semestry (łącznie 208 godziny) i odbywają się w soboty w niedziele – od godziny 9.00 do godziny 16.00. Zjazdy takie odbywają się co dwa, trzy tygodnie, począwszy od października.

Oprócz tradycyjnych wykładów w ramach zajęć odbywają się prezentacje orzecznictwa sądowego w sprawach zamówień publicznych. Przeprowadzane są także zajęcia praktyczne w formie warsztatów. W programie poszczególnych wykładów uwzględnione są również aktualne regulacje unijne.

Zapisz się

Kadra

Andrzej Panasiuk
prof. dr hab.

Andrzej Panasiuk

Andrzej Wach
prof. UW dr hab.

Andrzej Wach

Maria Boratyńska
dr hab.

Maria Boratyńska

Wioleta Bajda
mec.

Wioleta Bajda

Kamila Podwapińska
mec.

Kamila Podwapińska

Irena Skubisza–Kalinowska
mec.

Irena Skubisza–Kalinowska

Anna Szymańska
mec.

Anna Szymańska

Jacek Sadowy
mgr

Jacek Sadowy

Były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Przedmioty główne

 • Środki publiczne w systemie zamówień publicznych
 • Przetarg jako forma rozporządzania mieniem (aspekty cywilnoprawne)
 • Polskie i europejskie regulacje zamówień publicznych
 • System zamówień publicznych w Polsce
 • Kontrola zamówień publicznych
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
 • Tryby udzielania zamówień publicznych
 • Umowy w sprawach zamówień publicznych
 • Środki ochrony prawnej
 • Orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych
 • Zajęcia praktyczne z zamówień publicznych
 • Tryby udzielania zamówień publicznych
 • Zmiany w ustawie PZP
 • Odpowiedzialność za naruszenia prawa w procesie udzielania ZP

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwent Studium powinien stać się wysokokwalifikowanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, mogącym skutecznie uczestniczyć w przetargowych i poza przetargowych formach wydatkowania środków publicznych. Uzyskana wiedza prawnicza i kwalifikacje – zdobyte m.in. w trakcie zajęć praktycznych – będą mogły być wykorzystywane w procesie zamówieniowym realizowanym przez jednostki zatrudniające słuchaczy. Proponowana im forma specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala na uporządkowanie i bliższe poznanie materii normatywnej, która podlega częstym zmianom, wynikającym m.in. z chęci stworzenia przez krajowego prawodawcę jak najlepszych instrumentów szybkiego i skutecznego wykorzystywania środków unijnych przez Polskę.