Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Aktualności

Terminy przeglądania prac z egzaminu z Historii Doktryn polityczno-prawnych: 

  • środa 07.02.2024 godz. 18.15-19.15 mgr Błażej Bawolik
  • czwartek 08.02.2024 godz. 16.15-17.15 mgr Barbara Kowalska 

Pogrzeb prof. Witolda Wołodkiewicza

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 13 lutego 2021 roku zmarł

 

Profesor Witold Wołodkiewicz

 

wybitny znawca prawa rzymskiego i kultury antycznej, badacz, nauczyciel i mentor wielu pokoleń polskich prawników. Absolwent i przez ponad 50 lat pracownik oraz w latach 1975-1981 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni dyrektor Instytutu Historii Prawa WPiA UW, ceniony wykładowca, członek wielu prestiżowych międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, autor wartościowych i popularnych publikacji naukowych i esejów przybliżających zagadnienia europejskiej kultury prawnej.

Msza św. w intencji Zmarłego odprawiona zostanie w środę 24 lutego br. o godz. 12.30 w kościele Wizytek, a uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Powązkowskim.

Transmisja z pogrzebu prof. Witolda Wołodkiewicza odbędzie się na żywo pod poniższym linkiem:


Zasady ogólne przeprowadzenia egzaminu z Prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej w zdalnie (w sesji zerowej i zwykłej roku akademickiego 2019/20)

Egzamin przeprowadzany jest zdalnie za pomocą platform GoogleMeet/GoogleClassroom lub Kampus w formie ustnej oraz pisemnej.

I. Wytyczne wspólne dla obu form egzaminu

1. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe wyłącznie po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń, w terminie zerowym na przynajmniej ocenę dobrą.
2. Studenci zapisują się na wybrane przez siebie terminy egzaminacyjne, wybierając przy tym formę egzaminu przez system USOS.
3. Egzamin (bez względu na formę) wymaga sprawnego połączenia internetowego z fonią i wizją.
4. Zdający/a logują się na platformach egzaminacyjnych z wykorzystaniem adresu mailowego w domenie student.uw.edu.pl
5. Przed przystąpieniem do właściwego egzaminu zdający uwierzytelniają się, okazując egzaminatorowi/ce legitymację studencką.
6. W przypadku przerwania połączenia w trakcie trwania egzaminu zdający/a próbuje nawiązać połączenie ponownie. Gdyby się to nie udało, natychmiast wysyła email do egzaminator/ki. Egzaminator/ka pozostaje do dyspozycji zdającego/ej przez czas do końca wyznaczonego terminu egzaminacyjnego. Egzaminator/ka może w tej sytuacji:

a. wystawić ocenę na podstawie już udzielonych odpowiedzi;
b. wyznaczyć inny termin dokończenia, albo powtórzenia egzaminu w ciągu tego samego dnia;
c. Zakończyć egzamin bez wstawiania oceny: w tym przypadku zdający/a pozostanie nieklasyfikowany w danym terminie.

7. Do oceny otrzymanej z egzaminu dodaje się bonus za pozytywny wynik kolokwium semestralnego (zgodnie ze skalą przeliczenia podaną w sylabusie przedmiotu).

II. Egzamin pisemny

1. Egzamin pisemny odbywa się na platformie googleclassroom lub kampus.uw.edu.pl.
2. Na 20 minut przed rozpoczęciem terminu egzaminu zdający łączą się na platformie googlemeet z przydzielonym im nadzorującym egzaminatorem/ką (link do spotkania zostanie przesłany najpóźniej 24 h przed egzaminem)
3. W trakcie całego egzaminu pozostaje włączony mikrofon oraz kamera zdającego, tak by egzaminator/ka mógł/a kontrolować proces egzaminacyjny.
4. Egzamin trwa 120 minut. Polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania do zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym tekstów oraz kazusów.
5. Dozwolone jest korzystanie z notatek, książek, prezentacji i innych materiałów.
6. Wszelkie próby porozumiewania się z jakimikolwiek osobami poza egzaminatorem, skutkują natychmiastowym zakończeniem egzaminu.
7. Z egzaminatorem/ką zdający porozumiewają się za pomocą okna czatu na platformie googlemeet.
8. Zakończenie egzaminu polega na wysłaniu wypełnionych odpowiedzi komendą „wyślij”. O tym zdarzeniu zdający informuje egzaminatora/kę i po uzyskaniu potwierdzenia opuszcza platformę GoogleMeet.

III. Egzamin ustny

1. Egzamin ustny odbywa się na platformie GoogleMeet.
2. Każdy/a egzaminowany/a otrzyma indywidualne zaproszenie na konkretny czas przeznaczony na jego/jej egzamin za pomocą powiadomienia z kalendarza google.
3. Na wypadek nieprzywidzianych okoliczności zdający/a pozostaje w stanie gotowości do egzaminu przynajmniej na 15 min przed wyznaczonym terminem i  przynajmniej godzinę po wyznaczonym terminie ze względu na możliwe opóźnienia.
4. Egzaminator/ka sprawdza, czy warunki zdawania egzaminu po stronie zdającego/ej uniemożliwiają mu uzyskanie niedozwolonej pomocy osób trzecich lub niesamodzielne zdawania egzaminu.
5. Zdający/a ma obowiązek udostępnić na żądanie egzaminatora/ki widok pulpitu swojego komputera w każdym momencie trwania egzaminu.
6. Egzamin jest nagrywany: zdający/a, przystępując do egzaminu wyraża zgodę na dokonanie nagrania. Nagranie na wypadek odwołania od otrzymanej oceny, przechowywane jest przez 2 tygodnie na dysku Google przynależnym do egzaminatora/ki, a następnie kasowane. Egzaminator/ka ma prawo udostępnić nagranie Dziekanowi lub osobie przez niego wskazanej do rozpatrzenia podania odwołującego/ej się.
7. Zdający/a nie może podczas egzaminu bez zgody egzaminatora/ki używać klawiatury swojego komputera.
8. Egzaminator/ka ma prawo zakończyć egzamin z oceną niedostateczną w wypadku wykrycia lub podejrzenia niedozwolonej pomocy udzielanej zdającmu/ej przez osobę trzecią lub innego podejrzenia niesamodzielnego zdawania egzaminu.
9. Zadawane pytania wpisywane są przez egzaminatora/kę w okienku czatu.
10. Każdy/a z egzaminatorów/ek ma prawo zindywidualizować sposób przeprowadzania egzaminu (np. przez zadanie pytania z lektur dodatkowych lub tekstów źródłowych), dlatego po przypisaniu do grupy egzaminacyjnej zdający/a powinien/powinna skontaktować się egzaminatorem/ką celem uzyskania informacji o zakresie egzaminu. Co do zasady zadaje się trzy pytania/zagadnienia do przedstawienia.
11. Element tradycji romanistycznej sprawdzany jest przez wyjaśnienie dziejów kontynuacji porzymskich danej figury prawnej lub przez krytykę rzymskiego rozwiązania.