Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Bibliografia prof. Russockiego

 • Badania radzieckie nad genezą państwowości narodów ZSRR. — Kwart. Hist. T. LX: 1953, nr 1, s. 345-350.
 • Zagadnienia historyczne na Sesji Konstytucyjnej PAN. — Kwart. Hist. T. LX: 1953, nr 4, s. 328-331.
 • Z życia naukowego historyków radzieckich. — Kwart. Hist. T. X: 1953, nr 2, s. 383-387.
 • [rec.] E. Molnar, Osnowanie vengierskogo gosudarstwa (Budapest 1951). — Czas. Pr.-Hist. T. V: 1953, s. 281-286.
 • [nota] M. Kosven, Očerki istorii pervobytnoj kultury (Moskva 1954); G. Hilde, Archeologia i postęp (Warszawa 1954). — Historia i Nauka o Konstytucji 1954, z. 3, s. 71-75.
 • Kronika życia naukowego historyków radzieckich. — Kwart. Hist. T. LXI: 1954, nr 1, s. 368-378.
 • Z działalności naukowej historyków radzieckich. — Kwart. Hist. T. LXI: 1954, nr 3, s. 409-412.
 • Z prac uczonych radzieckich (konferencja w roku 1954). — Kwart. Inst. Hist. Kultury Materialnej T. II: 1954, s. 797-799.
 • Obrona pracy kandydackiej J. Baszkiewicza: Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w. — Państwo i Prawo, 1954, nr 4, s. 712-715.
 • [razem z M. Pietrzakakiem i W. Rostockim] Historia państwa i prawa polskiego, cz. I (do połowy XV wieku) według wykladów prof. Juliusza Bardacha )Łódź-Warszawa 1955, ss. 176.
 • Przyczynek do historii projektu kodyfikacji Macieja Śliwnickiego. — Czas. Pr.-Hist. T. VII: 1955, z. 1, s. 222-226.
 • rec. : B[ogdan] L[esiński]. — Studia Źródłoznawcze T. II: 1958, s. 223.
 • Nieznany mandat ks. Janusza Mazowieckiego w sprawie powstania chłopskiego w Prusach Książęcych w 1525 r. — Przegl. Hist. T. XLV: 1955, nr 4, s. 608-609.
 • Przegląd zawartości czasopism za drugie półrocze 1954 r. — Historia i Nauka o Konstytucji 1955, z. 2, s. 64- 76.
 • Przegląd najważniejszych wydawnictw książkowych. — Historia i Nauka o Konstytucji 1955, z. 3, s. 58-64.
 • Przegląd zawartości czasopism za rok 1955, cz. I. — Historia i Nauka o Konstytucji 1955, z. 4, s. 73-76.
 • [rec.] J. Baszkiewicz, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przelomie XIII i XIV w. (Warszawa 1954). — Historia i Nauka o Konstytucji 1955, z. 1, s. 73-79.
 • Kronika radziecka. — Kwart. Hist. T. LXII: 1955, nr 2, s. 278-281.
 • Prace nad wydawnictwem źródeł do historii państwa i prawa polskiego. — Kwart. Hist. T. LXII: 1955, nr 2, s. 261-262.
 • Kronika radziecka. — Kwart. Hist. T. LXII: 1955, nr 4-5, s. 333-336.
 • [wspólnie z J. Baszkiewiczem i J. Jończykiem] Dyskusja nad I tomem „Zarysu historii państwa i prawa polskiego. — Czas. Pr.-Hist. T. VII: 1955, z. 2, s. 422-443.
 • Konferencja historyków państwa i prawa oraz archiwistów, poświęcona wydawnictwu pomników prawa polskiego. — Archeion 1955, s. 352-356.
 • Z badań nad statutami książąt mazowieckich z XIV i XV w. — Czas. Pr.-Hist. T. VIII: 1956, z. 2, s. 227-252.
 • rec. : [Gutry Czesław]. Notatki Płockie 1958, nr 8, s. 45.
 • Przegląd ostatnich publikacji historycznych. — Historia i Nauka o Konstytucji 1956, z. 1, s. 6-80.
 • Przegląd ostatnich publikacji historycznych. — Historia i Nauka o Konstytucji 1956, z. 2, s. 4-80.
 • Przegląd ostatnich publikacji historycznych. — Historia i Nauka o Konstytucji 1956, z. 4, s. 9-78.
 • Matriarchat. — Historia i Nauka o Konstytucji 1956, z. 4, s. 69-78.
 • Kilka uwag o tzw. rittermeszig man Księgi Elbląskiej. — Przegl. Hist. T. LXVIII: 1957, nr 4, s. 769-770.
 • Z dziejów prac przygotowawczych do ostatecznej redakcji Zwodu prawa mazowieckiego z 1940 r. — Czas. Pr.-Hist. T. IX: 1957, z. 1, s. 9-43.
 • rec. : [Gutry Czes- Notatki Płockie 1958, nr 8, s. 45.
 • [nota] Nasza Przeszłość T. V: 1957. — Kwart. Hist. T. LXIV: 1957, nr 6, s. 150.
 • Z zagadnień spornych „wolności kmiecej” na Mazowszu od XIII do XVI w. — Przegl. Hist. T. LXIX: 1958, nr 2, s. 261-277.
 • rec. : -zka [V. Procházka],Vznik a počátky Slovanů 4: 1963, s. 401.
 • Biecz miasto zapomniane. — Mówią Wieki 1958, nr 4, s. 35-37.
 • Orzeł Biały, nasze państwowe godło. — Mówią Wieki 1958, nr 7, s. 1-3.
 • [rec.] U źródeł polskiego Oświecenia (omówienie książki: Studia z dziejów wsi małopolskiej w drugiej połowie XVIII w. , Warszawa 1957). — Nowe Książki 1958, nr 1, s. 28-29.
 • [rec.] Notatki Płockie nr 1-5, 1956-1957. — Wiadomości Historyczne T. I: 1958, nr 8, s. 121-122.
 • [nota] H. Mitteis, Deutsche Rechtsgeschichte (4 Aufl. , Monachium-Berlin 1956). — Kwart. Hist. T. LXV: 1958, nr 1, s. 199.
 • [nota] I. Acsády, Istorija viengierskogo kriepostnogo kriestjanstva (Moskva 1956). — Kwart. Hist. T. LXV: 1958, nr 1, s. 201.
 • [nota] V. T. Pašuto, Pomezania. ”Pomiezanskaja Pravda” kak istoričeskij istočnik izučenija obščestvennogo i političeskogo stroja Pomezanii XIII-XVI v. v. (Moskva 1955). — Kwart. Hist. T. LXV: 1958, nr 1, s. 216.
 • [nota] W. Maisel, Sąd wyższy prawa magdeburskiego w Poznaniu do końca XVI w., (Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza, T. II: 1956, z. 2, s. 25-51). — Kwart. Hist. T. LXV: 1958, nr 2, s. 594. (Ditto: Acta Poloniae Hist. T. II: 1959, s. 193).
 • [nota] Annali di storia del diritto. — Kwart. Hist. T. LXV: 1958, nr 1, s. 330-331.
 • [nota] M. Tumler, Der deutsche Orden im Werden, Wachsen und Wirken bis 1400 mit Abris der Geschichte Ordens von 1400 bis zur neuesten Zeit (Wien 1955). — Kwart. Hist. T. LXV: 1958, nr 2, s. 595.
 • [nota] M. Biskup, Rozmieszczenie własności ziemskiej (Toruń 1958). — Kwart. Hist. T. LXV: 1958, nr 2, s. 597. (Ditto: Acta Poloniae Hist. T. II: 1959, s. 194).
 • [nota] Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu, R. I-III (Wrocław 1955-1957). — Kwart. Hist. T. LXV: 1958, nr 3, s. 907 (Ditto: Acta Poloniae Hist. T. II: 1959, s. 190).
 • [nota] Bryce D. Lyon, From fief to indenture. The Transition from Feudal, to Non-Feudal Contract in Western Europe (Cambridge 1957). — Kwart. Hist. T. LXV: 1958, nr 3, s. 918-919.
 • [nota] Prameny k dejinám státu a práva v Československu /Chrestomatie, č. 1: Do husitského revolucniho hnuti/, (Praha 1957), Kwart. Hist. T. LXV: 1958, nr 3, s. 916-917.
 • Ogólnopolska konferencja historyków państwa i prawa. — Kwart. Hist. T. LXV: 1958, nr 4, s. 1300-1303.
 • Ustrój polityczny [w:] Mały słownik historii Polski (Warszawa 1959, s. 276-281).
 • [rec.] J. Adamus, Polska teoria rodowa (Łódź 1958). — Kwart. Hist. T. LXVI: 1959, nr 2, s. 527-530 (Ditto: Acta Poloniae Hist. T. III: 1960, s. 154-155).
 • [rec.] Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, wyd. J. Matuszewski (Warszawa 1959). — Kwart. Hist. T. LXVI: 1959, nr 4, s. 1266-1269 (Ditto: Acta Poloniae Hist. T. III: 1960, s. 157-158).
 • [rec.] S. Trawkowski, Jak powstała Polska (Warszawa 1959). — Nowe Drogi R. XII: 1959, nr 10, s. 106-107.
 • [rec.] J. Dowiat, Chrzest Polski (Warszawa 1958). — Głos Nauczycielski 1959,
 • nr 8, s. 4.
 • [nota] G. Ostrogorsky, Histoire de l’état Byzantine (Paris 1956). — Kwart. Hist. T. LXVI: 1959, nr 1, s. 220.
 • [nota] Vznik a počátky Slovanů, t. I, (Praha 1956). — Kwart. Hist. T. LXVI: 1959, nr 1, s. 221.
 • [nota] J. Umiński, Obrządek słowiański w Polsce IX-XI w. (Rocz. Human. KUL, T. IV: 1953, Lublin 1957). — Kwart. Hist. T. LXVI: 1959, nr 1, s. 223. (Ditto: Acta Poloniae Hist. T. II: 1959, s. 192).
 • [nota] W. Meysztowicz, Koronacje pierwszych Piastów. (Sacrum Poloniae Millennium Rzym T. III: 1956). — Kwart. Hist. T. LXVI: 1959, nr 2, s. 568.
 • [nota] J. Dąbrowski, Studia nad początkami państwa polskiego (Rocz. Krakow. T. 34, z. 1, s. 58). — Kwart. Hist. T. LXVI: 1959, nr 3, s. 939.
 • [nota] J. Lipa, Proischoždenije veščej (Moskva 1954). — Kwartalnik Instytutu Historii Kultury Materialnej T. III: 1959, nr 2, s. 451-453.
 • [współredakcja z T. Łepkowskim], Mały słownik historii Polski (Warszawa 1959, ss. 286; wyd. II, przejrz. i poszerz. 1961, ss. 325; wyd. III, rozszerz. 1964, ss. 626; wyd. IV 1967, ss. 626).
 • Uwagi o społeczno-prawnym zróżnicowaniu rycerstwa i szlachty mazowieckiej. — Kwart. Hist. T. LXVII: 1960, nr 1, s. 11-22.
 • Uwagi o polityce targowej książąt mazowieckich w XIV i XV wieku. — Przegl. Hist. T. LI: 1960, nr 2, s. 275-283.
 • Warszawa i Mazowsze od X do połowy XVII w. — Mówią Wieki 1960, nr 12, s. 36.
 • [rec.] F. de Fontette, Recherches sur la pratique de la vente immobilière dans le région parisienne au Moyen-âge (fin X-e – début XIV-e siècle), (Paris 1957). — Czas. Pr.-Hist. T. XII: 1960, z. 1, s. 274-277.
 • [głos w dyskusji ] nad ref. J. Matuszewskiego, Problem konfiskaty dóbr szlacheckich w dawnej Polsce [w:] VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Referaty i dyskusja, II, Historia Polski do połowy XV wieku, Warszawa 1959, s. 62-65.
 • [głos w dyskusji ] nad ref. K. Tymienieckiego, Początki feudalizmu w Polsce [w:] VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Referaty i dyskusja, II, Historia Polski do połowy XV wieku, Warszawa 1959, s. 38-42.
 • [głos w dyskusji ] nad ref. J. Bardacha, O genezie Sejmu Polskiego [w:] VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Referaty i dyskusja, II, Historia Polski do połowy XV wieku, Warszawa 1959, s. 47-52.
 • 65. -[nota] Studia Wczesnośredniowieczne, t. IV (Wrocław 1958). — Kwart. Hist. T. LXVII: 1960, nr 1, s. 188-189.
 • Formy władania ziemia w prawie ziemskim Mazowsza (Koniec- połowa XVI wieku). Warszawa 1961, ss. 321.
 • Nadania ziemi „ad servitia communia” a obowiązek służby wojskowej na Mazowszu w XV wieku [w:] Miscelanea Iuridica złożone w darze Karolowi Koranyiemu w czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa 1961, s. 111-119.
 • Anonymus Notarius Belae Regis Hungariae [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, T. I, cz. 1,Wrocław 1961, s. 34.
 • Mazowieckie rody gniazdowe. Kilka uwag w sprawie ich genezy i charakteru. — Przegl. Hist. T. LII: 1961, nr 1, s. 1-9.
 • [rec.] Statut Wielikogo Knjażestwa Litowskogo 1529 g. (Minsk 1960). — Czas. Pr.-Hist. T. XIII: 1961, z. 2, s. 271-275.
 • [rec.] Księga Ławnicza Miasta Nowej Warszawy t. I (1416-1485), wyd. A. Wolff, (Wrocław1960). — Kwart. Hist. T. LXVIII: 1961, nr 1, s. 211-214 (Ditto: Acta Poloniae Hist. T. V: 1962, s. 210).
 • [rec.] Żywoty Konstantyna i Metodego /obszerne/, wyd. T. Lehr-Spławiński, (Poznań 1959). — Kwart. Hist. T. LXVIII: 1961, nr 2, s. 495.
 • [rec.] Księga Ziemska Poznańska 1400-1407, wyd. Z. Kaczmarczyk i K. Rzyski, (Poznań 1960). — Kwart. Hist. T. LXVIII: 1961, nr 3, s. 784-787 (Ditto: Acta Poloniae Hist. T. VII: 1962, s. 149 i n).
 • Konferencja nauk historycznych, poświęcona dziejom Białostocczyzny „Kwart. Hist. T. LXVIII: 1961, nr 4, s. 1113-1117.
 • Sztuka gotycka książęcego Mazowsza. — Mówią Wieki 1962, nr 3, s. 31-36.
 • [rec.] Tomasz Drezner, polski romanista XVII w. i jego znaczenie dla nauki prawa w Polsce, (Warszawa 1960). — Acta Poloniae Hist. T. V: 1962, s. 212-213.
 • [rec.] Księga skarbowa Janusza II księcia mazowieckiego z lat 1477-1490, ed. J. Senkowski, („Kwartalnik Instytutu Historii Kultury Materialnej T. VII: 1959, nr 3, zesz. dodatk. , s. 548-718). — Acta Poloniae Hist. T. VII: 1962, s. 149.
 • [rec.] Z. Kolankowski, Zapomniany prawnik XVI w.: Jan Łączyński i jego „Kompendium sądów Króla Jegomości”. Studium z dziejów polskiej literatury prawniczej, (Rocz. Tow. Nauk. w Toruniu, T. LXIII: 1958, z. 2, Toruń 1960); I. Malinowska, Mikołaj Zalaszowski, polski prawnik XVII stulecia na tle ówczesnej nauki prawa, („Zeszyty Nauk. UJ. Rozprawy i studia”, vol. XXI, Kraków 1960). — Acta Poloniae Hist. T. VII: 1962, s. 150-151.
 • [rec.] J. Goldberg, Stosunki agrarne w miastach ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, (Łódź 1960). — Acta Poloniae Hist. T. VII: 1962, s. 154-155 (Ditto: „Kwart. Hist. T. LXX: 1963, nr 1, s. 160-163).
 • Problematyka historyczna w polskich czasopismach slawistycznych. — Kwart. Hist. T. LXX: 1963, nr 2, s. 520-521.
 • „Grupy interesu” w społeczeństwie feudalnym. — Kwart. Hist. T. LXX: 1963, nr 4, s. 899-911.
 • Region mazowiecki w Polsce średniowiecznej (Dotychczasowe ustalenia, nowe perspektywy i postulaty badawcze). — Przegl. Hist. T. LIV: 1963, nr 3, s. 388-414.
 • Pod znakiem Orła [w:] S. Russocki, S. K. Kuczyński, J. Willaume, Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1963, s. 17-68 i 249-250.
 • [rec.] A. Gieysztor. — Kwart. Hist. T. LXXI: 1964, nr 3, s. 780-783; S. Kieniewicz. — Nowe Książki 1964, nr 16, s. 721-722.
 • Etapy lokacji miejskich na Mazowszu w XIV i XV wieku. — Przegl. Hist. T. LV: 1964, nr 2, s. 189-195.
 • 85. Słowiańskie śluby cywilne. — Wiedza i Życie 1964, nr 7, s. 308-310.
 • [rec.] Księga Radziecka Miasta Starej Warszawy t. I (1477-1527), wyd. A. Wolff, (Wrocław 1963). — Kwart. Hist. T. LXXI: 1964, nr 3, s. 792-794.
 • [rec.] A. Wolff, Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370-1526 (Wrocław 1962). — Przegl. Hist. T. LV: 1964, nr 1, s. 155-159.
 • [rec.] D. Godlewska, Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej /XI-1795/, (Rocz. Łomżyńskie I, Warszawa 1962). — Rocz. Białostocki T. V: 1964, s. 346-350.
 • [głos w dyskusji] nad ref. J. Baszkiewicza, Prawo rzymskie i prawo kanoniczne w kulturze politycznej Polski XIII i XIV stuleciach [w:] IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Historia Kultury Średniowiecznej w Polsce, II ,Warszawa 1964, s. 85-90
 • [głos w dyskusji] nad ref. S. Trawkowskiego, Miasta Polski średniowiecznej jako ośrodki kultury [w:] IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Historia Kultury Średniowiecznej w Polsce, II ,Warszawa 1964, s. 182-186.
 • [głos w dyskusji] nad ref. J. Wiśniewskiego, Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od konca XIV do połowy XVII w. — Acta Baltico-Slavica T. I: Pamiętnik pierwszej konferencji nauk historycznych, poświęconej badaniom ziem północno-wschodnich Polski w Białymstoku, Białystok 1964, s. 185 i n.
 • IX Zjazd Historyków. Historia kultury średniowiecznej w Polsce. — Kwart. Hist. T. LXXI: 1964, nr 1, s. 223-226.
 • Archeologiczno-historyczna sesja Niemieckiego Towarzystwa Historycznego. — Kwart. Hist. T. LXXI: 1964, nr 4, s. 781-782.
 • Powinność przewodu na tle posług transportowych Polski piastowskiej. — Kwart. Hist. T. LXXII: 1965, nr 2, s. 243-266. [- KHKM 13: 1965]
 • Średniowieczne synody prowincjonalne a zgromadzenia przedstanowe. — Czas. Pr.-Hist. T. XVII: 1965, z. 1, s. 39-71.
 • [wspólnie z: J. Bardachem, A. Ajnenkielem, M. Senkowską] Introduction bibliographique a l’histoire du droit et a l’ethnologie juridique publiée sous la direction de John Gilissen, D/12 , Bruxelles 1965, Centre d’Histoire et d’Ethnologie juridiques, pp. 74.
 • 97. -[rec.] J. Sawicki, Concilia Poloniae (t. X, Wrocław 1963). — Acta Poloniae Hist. T. XII: 1965, s. 144-146.
 • [rec.] Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej (Acta Baltico-Slavica T. I: 1964). — Kwart. Hist. T. LXXII: 1965, nr 3, s. 719-721.
 • [rec.] Księga miast polskich (z: Miasta Polskie w Tysiącleciu, T. I, Wrocław -Warszawa-Kraków, 1965). — Kultura 1965, nr 52, s. 5.
 • Indeks rzeczowy [w:] Lustracje województwa płockiego 1565-1789, wyd. A. Sucheni-Grabowska i S.M. Szacherska, Warszawa 1965, s. 300-334.
 • III Kongres Niemieckiego Towarzystwa Historycznego. — Kwart. Hist. T. LXXII: 1965, nr 3, s. 772-773.
 • Les „groupes d’ intéret” dans la société féodale polonaise. — Acta Poloniae Hist. T. XIV: 1966, s. 75-91.
 • La Pologne médiévale. Bref bilan des ouvrages publiés l’occasion du millénaire de la Pologne. — Perspectives polonaises 1966, no 10, p. 97-102
 • Medievales studies. A review of recent publications. — Polish Perspectives 1966, no10, p. 84-89.
 • O strukturalizmie. — Kwart. Hist. T. LXXIII: 1966, nr 2, s. 512.
 • Paweł Jasienica. — Książki dla Ciebie” 1966, nr 11, s. 8-9.
 • Mazowsze [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna, t. VII, Warszawa 1966, s. 147.
 • Z dziejów administracji państwowej. Doba piastowska do początków XIV wieku. — Gospodarka i Administracja Terenowa nr 7-8, 1966, s. 4-6.
 • 109. Rozmowy o historii (1-4). — Wiedza i Życie” 1966, nr 5, s. 17-18; nr 9, s. 84-85; nr 10, s. 30-31; nr 12, s. 28-29.
 • [rec.] S. Dworakowski, Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwia (Białystok 1964). — Acta Baltico-Slavica T. IV: Archeological research on North-Eastern Poland and East Europe, compiled by J. Antoniewicz, Białystok 1966, s. 228-231.
 • [rec.] J. Baszkiewicz, Suwerenne państwa w feudalnej doktrynie (Warszawa 1964). — Acta Poloniae Hist. T. XIII: 1966, s. 121-122.
 • [rec.] J. F. Lemarignier, Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens (987-1108), (Paris 1965). — Czas. Pr.-Hist. T. XVIII: 1966, z. 2, s. 286-288.
 • [rec.] 500 ans de vie parlementaire en Belgique 1464-1964. Assemblées d’Etats I, Anciens Pays et Assemblées d’Etats t. XXXIII (Louvain-Paris 1965). — Czas. Pr.-Hist. T. XVIII: 1966, z. 2, s. 291-294.
 • [rec.] Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State, 1100-1322 (Princeton 1964). — Przegl. Hist. T. LVII: 1966, nr 2, s. 296-298.
 • [rec.] J. Bielecka, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII w. (Poznań 1965) „Kwart. Hist. T. LXXIII: 1966, nr 1, s. 171-173.
 • [rec.] Życie codzienne Słowian (z: W. Hensel, Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej, wyd. III Warszawa 1965). — Wiedza i Życie” 1966, nr 4, s. 50.
 • [rec.] W. Czapliński, K. Górski, Historia Danii (Warszawa 1966). — Książki dla Ciebie 1966, nr 11, s. 26-27.
 • [rec.] X wieków kultury francuskiej (z: G. Duby, R. Mandrou, Historia kultury francuskiej, Warszawa 1965). — Kultura 1966, nr 5, s. 8.
 • [rec.] Narodziny Polski (z: S. Trawkowski, Jak powstawała Polska, wyd. IV, Warszawa 1966). — Kultura 1966, nr 23, s. 3.
 • [rec.] Kościoła historia prawdziwa (z: J. Tazbir, Historia kościoła katolickiego w Polsce (1460-1795), Warszawa 1966). — Kultura 1966, nr 19, s. 3.
 • [rec.] Dalekie i bliskie (z: M. Handelsman, Średniowiecze polskie i powszechne, Warszawa 1966). — Kultura 1966, nr 38, s. 9.
 • Kociatkiewicz Tomasz [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 221
 • Kociatkiewicz Janina [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 221-222.
 • Małżeństwo [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. III, cz. 1, Wrocław 1967, s. 159-161.
 • Rozmowy o historii (5 i 6). — Wiedza i Życie” 1967, nr 3, s. 58-59 oraz nr 4, s. 40-41.
 • Rozmowy o historii (7): Historia a socjologia. — Wiedza i Życie” 1967, nr 6, s. 43-44.
 • [rec.] L. Musset, Les invasion- Les vagues germaniques- Le second assaut contre l’Europe chrétienne (VI-e-XI-e ss.), (Paris 1965). — Przegl. Hist. T. LVIII: 1967, nr 4, s. 683-685.
 • [rec.] Dzieje Anglii (z: J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii do roku 1485, Wrocław 1966). — Nowe Książki 1967, nr 6, s. 339-341.
 • [rec.] Wczoraj i dziś miast polskich (z: Miasta Polski w Tysiącleciu, T. II Wrocław-Warszawa-Kraków 1967). — Nowe Książki 1967, nr 10, s. 600-602.
 • [rec.] Mazowiecki start (z: Rocznik Mazowiecki, I, Warszawa 1967). — Nowe Książki 1967, nr 13, s. 802-803.
 • [rec.] Narodziny Polski (z: H. Łowmiański, Początki Polski. Z dziejów Słowian w I Tysiącleciu n. e. , t. III, Warszawa 1967). — Nowe Książki 1967, nr 14, s. 44-45.
 • [rec.] T- znaczy naród (z: J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław 1967). — Nowe Książki 1967, nr 20, s. 1225-1227.
 • [rec.] Parlament Rzeczypospolitej w dobie upadku (na marginesie książki: H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652-1763, Poznań 1966). — Kultura 1967, nr 9, s. 5.
 • [rec.] Anglia bliższa Europy (z: J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii do roku 1485, Wrocław 1966). — Kultura 1967, nr 13, s. 9.
 • [rec.] Księgi miast pols- ciag dalszy. — Kultura 1967, nr 17, s. 5.
 • [rec.] Niezwyczajna codzienność (z: M. Bogucka, Życie codzienne w Gdańsku. Wiek XVI-XVII, Warszawa 1967). — Kultura 1967, nr 34, s. 8.
 • [rec.] Z drugiej strony Bałtyku (z: I. Andersson, Dzieje Szwecji, przekł. S. Piekarczyk, Warszawa 1967). — Kultura 1967, nr 36, s. 9.
 • [rec.] Dawno minione, a ciągle żywe (z K. Grzybowski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Od państwa niewolniczego do rewolucji burżuazyjnych, Warszawa 1967). — Kultura 1967, nr 39, s. 9.
 • [rec.] Świadectwo postępu (z: K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, T. I. Kultura materialna, wyd. II Warszawa 1967). — Kultura 1967, nr 46, s. 8.
 • [rec.] O potrzebie metodologii (z: Studia metodologiczne. Zeszyty poświęcone integracji nauki I-III, Poznań 1965-1967; Historyka. Studia metodologiczne T. I, Warszawa 1967). — Kultura 1967, nr 50, s. 9.- Opór władcom i prawo oporu u Słowian w wiekach średnich. — Czas. Pr.-Hist. T. XX: 1968, z. 1, s. 17-52.
 • Narodziny zgromadzeń stanowych. — Przegl. Hist. T. LIX: 1968, nr 2, s. 214-224.
 • 143. -[art. rec.] Wiece w miastach Słowiańszczyzny Wschodniej i Zachodniej. Nowa próba wyjaśnienia ich genezy i funkcji (Na marginesie: K. Zernack, Die Burgstädtischen Volksversammlungen bei den Ost-und-Westslaven, Wiesbaden 1967). — Przegl. Hist. T. LIX: 1968, nr 4, s. 749-756.
 • [rec.] H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii magnackiej (1652-1763), (Poznań 1966). — Acta Poloniae Hist. T. XIX: 1968, s. 140-142.
 • [rec.] J. Gaudemet, Institutions de l’Antiquité (Paris 1967). — Czas. Pr.-Hist. T. XX: 1968, z. 2, s. 161-163.
 • [rec.] Anciens Pays et Assemblées d’Etats. Standen en Landen, t. XL (Bruxelles 1966). — Kwart. Hist. T. LXXV: 1968, nr 2, s. 498-500.
 • [rec.] T. N. Bisson, Assemblies and representation in Languedoc in the thirteenth century (Princeton 1964). — Przegl. Hist. T. LIX: 1968, nr 2, s. 320-323.
 • [rec.] Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit, ed. F. Graus und H. Ludat, (Wiesbaden 1967). — Przegl. Hist. T. LIX: 1968, nr 3, s. 507-511.
 • [rec.] Kultura Słowian (z: K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, T. I-II, Warszawa 1967). — Mówią Wieki 1968, nr 6, s. 32-33.
 • [rec.] A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce (Warszawa 1968). — Mówią Wieki 1968, nr 11, s. 37.
 • [rec.] Spuścizna antyku (z: P. M. Duval, Życie codzienne w Galii w okresie pokoju rzymskiego, Warszawa 1967; C. Welong, Życie codzienne w Galii Merowingów, Warszawa 1967). — Nowe Książki 1968, nr 1, s. 8-9.
 • [rec.] Normanowie (z: P. Zumthor, Wilhelm Zdobywca, Warszawa 1968). — Nowe Książki 1968, nr 15, s. 1060-1061.
 • [rec.] Naukowe dziedzictwo (z: S. Arnold, Z dziejów średniowiecza. Wybór pism, Warszawa 1968). — Nowe Ksiażki” 1968, nr 22, s. 1547-1548.
 • [rec.] Odrodzenie Królestwa Polskiego (z: J. Baszkiewicz, Polska czasów Łokietka, Warszawa 1968). — Nowe Książki 1968, nr 23, s. 1617-1618.
 • [rec.] Anatomia władzy (z: S. Ehrlich, Władza i interesy. Studium struktury politycznej kapitalizmu, Warszawa 1967). — Kultura 1968, nr 5, s. 9.
 • [rec.] Regionalistyka i regionaliści (z: Studia sandomierskie, II, Warszawa 1967). — Kultura 1968, nr 8, s. 9.
 • [rec.] Podręcznik nie podręcznik (z: H. Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1967). — Kultura 1968, nr 11 s. 9.
 • [rec.] Konfrontacje historyczne (z: Polska pierwszych Piastów. Państwo-Społeczeństwo-Kultura, Warszawa 1968). — Kultura 1968, nr 27, s. 9.
 • [rec.] Polska wieków średnich (z: J. Dowiat, Polska państwem średniowiecznej Europy, Warszawa 1968). — Kultura 1968, nr 41, s. 9.
 • [rec.] Propozycje (z: S. Piekarczyk, Barbarzyńcy i chrześcijaństwo, Warszawa 1968). — Kultura 1968, nr 46, s. 11.
 • Vladimir Procházka - 13 XII 1967. — Kwart. Hist. T. XXV: 1968, nr 3, s. 807-808.
 • Vladimir Procházka. — Pamiętnik Słowiański T. XVIII: 1968, s. 339-342.
 • U historyków. — Wiedza i Życie 1968, nr 7, s. 77-79.
 • Parlamentaryzm udzielnego Mazowsza. — Przegl. Hist. T. LX: 1969, nr 2, s. 390-402.
 • Ustrój polityczny i prawo [w:] Słownik Historii Polski, wyd. V, Warszawa 1969, s. 634-649.
 • Od wiecu Bolesława do Konstytucji 3 Maja. — Panorama Północy nr 19 z 11. 05. 1969, s. 11 i 15.
 • [rec.] J. Sawicki, Bibliographia synodorum particularium (Civitate Vaticana 1967). — Acta Poloniae Hist. T. XX: 1964, s. 175-177.
 • [rec.] Album J. Balon (Namur 1968). — Czas. Pr.-Hist. T. XXI: 1969, z. 1, s. 210-212.
 • [rec.] A. Marongiu, Medieval Parliaments. A comparative study (London 1968). — Kwart. Hist. T. LXXVI: 1969, nr 3, s. 726-729.
 • [rec.] I. H. Shennan, The Parlement of Paris (London 1968). — Kwart. Hist. T. LXXVI: 1969, nr 4, s. 938-940.
 • [rec.] Miasta województwa warszawskiego, opr. J. Chojnacki (Płock 1967). — Rocz. Mazowiecki t. II, Warszawa 1969, s. 360-363.
 • [rec.] R. Żukowski, Bartnictwo w Zagajnicy Łomżyńskiej w okresie od XVI do połowy XIX w. (Białystok 1965). — Rocz. Mazowiecki T. II, Warszawa 1969, s. 363-366.
 • [rec.] Dlaczego Kosmas? (z: Kosmasa Kronika Czechów, Warszawa 1968). — Nowe Książki 1969, nr 3, s. 163-164.
 • [rec.] Nad dziejami Mazowsza (z: I. Gieysztorowa, A. Zahorski, J. Łukasiewicz, Cztery wieki Mazowsza. Szkice z dziejów 1526-1914, Warszawa 1968). — Nowe Książki 1969, nr 7, s. 469-471.
 • [rec.] Średniowiecze (z: B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1968). — Nowe Książki 1969, nr 12, s. 830-832.
 • [rec.] Testament uczonego (z: R. Grodecki, Polska piastowska, Warszawa 1969). — Nowe Książki 1969, nr 13, s. 929 i 930.
 • [rec.] Longum Mare (z: Historia Pomorza, t. 1: do roku 1466, Poznań 1969). — Nowe Książki 1969, nr 18, s. 1201-1203.
 • [rec.] Jak nas widzieli? (z: A. F. Grabski, Polska w opiniach Europy Zachodniej w XIV-XV wieku, Warszawa 1968). — Kultura 1969, nr 2, s. 9.
 • [rec.] Kapitalizm w rozwoju dziejowym (z: B. Geremek, K. Piesowicz, Ludzie, towary, pieniądze, Warszawa 1958). — Kultura 1969, nr 6, s. 10.
 • [rec.] Kościół średniowieczny w Polsce (z: J. Dowiat, Historia kościoła katolickiego w Polsce /do połowy XV w. /, Warszawa 1968). — Kultura 1969, nr 9, s. 11.
 • [rec.] Nad dziejami Czechów i Slowaków (z: R. Heck, M. Orzechowski, Historia Czechosłowacji, Wrocław 1969). — Kultura 1969, nr 32, s. 11.
 • [rec.] Kolebka Polski (z: Dzieje Wielkopolski, T. II: do roku 1793, Poznań 1969). — Kultura 1969, nr 33, s. 9.
 • [nota] A. Vermeesch, Essai sur les origines et la signification de la commune dans le nord de la France (XI-e-XII-e s.),(Heule 1968). — Czas. Pr.-Hist. T. XXI: 1969, z. 2, s. 285.
 • [nota] L. V. Čerepnin, Russkaja Pravda i novgorodskie berestjanyje gramoty („Voprosy Istorii” 1969, nr 2, s. 57-72). — Czas. Pr.-Hist. T. XXI: 1969, z. 2, s. 285-286.
 • [nota] N. F. Kolesnickij, Feodal’noje gosudarstvo /XI-XV v. v. /, (Moskva 1967). — Czas. Pr.-Hist. T. XXI: 1969, z. 2, s. 286.
 • [nota] P. Spufford, Origins of the English Parliament (London 1967). — Czas. Pr.-Hist. T. XXI: 1969, z. 2, s. 286-287.
 • [nota] H. Engelhardt, Landstände und Finanzwesen in Bayern im 15 und 16 Jhd. (München 1967). — Czas. Pr.-Hist. T. XXI: 1969, z. 2, s. 288.
 • [nota] H. Angermeier, Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittelalter (München 1966). — Czas. Pr.-Hist. T. XXI: 1969, z. 2, s. 288.
 • [nota] K. E. Livancev, Sostovno-predstavitel’naja monarchija v Polše, jejo suščnost’ i osobiennosti (II polovina XIV- konec XVI v. v.), (Leningrad 1968). — Czas. Pr.-Hist. T. XXI: 1969, z. 2, s. 289.
 • [współredaktor i współautor], Słownik Historii Polski, Warszawa 1969, ss. 815.
 • Posługi komunikacyjne [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. IV, cz. 1, Wrocław 1970, s. 246-248.
 • Prawo oporu [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. IV, cz. 1, Wrocław 1970, s. 326-328.
 • 193. -[art. rec. ] C- Kronika Cze- Ziemia Czeska. — Przegl. Hist. T. LXI: 1970, nr 2, s. 307-314.
 • Nad nami Orzeł Biały, [w:] Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, (wyd. II rozszerz. i uzupeł. ), Warszawa 1970, s. 17-78.
 • [rec.] H. Andrulewicz. — Wiadomosci Numizmatyczne” T. XV: 1971, z. 1, s. 61-64.
 • [rec.] L. Génicot, Le XIII-e siècle européen (Paris 1968). — Przegl. Hist. T. LXI: 1970, nr 1, s. 134-137.
 • [rec.] Dzieje czeskie i słowackie (z: R. Heck, M. Orzechowski, Historia Czechosłowacji, Wrocław 1969). — Kwart. Hist. T. LXXVII: 1970, nr 2, s. 436-438.
 • [rec.] J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich (Warszawa 1970). — Kwart. Hist. T. LXXVII: 1970, nr 4, s. 952-954.
 • [rec.] Nad szlachecką Rzecząpospolitą (z: J. Maciszewski, Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1969). — Nowe Książki 1970, nr 3, s. 156-157.
 • [rec.] Chwała czy klęska (z: Polska XVII w. Państwo-Społeczeństwo-Kultura, Warszawa 1969). — Nowe Książki 1970, nr 6, s. 354-356.
 • [rec.] Od Wercyngetoryksa do de Gaulle’a (z: Historia Francji, t. I-II, Warszawa 1969). — Nowe Książki 1970, nr 14, s. 859-861.
 • [rec.] W mieście średniowiecznym (z: H. Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego, Warszawa 1970). — Nowe Książki 1970, nr 18, s. 1111.
 • [rec.] Calościowe widzenie kultury (z: J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970). — Nowe Książki 1970, nr 21, s. 1314-1316.
 • [rec.] Myśl polityczna średniowiecza (z: J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Warszawa 1970). — Kultura 1970, nr 5, s. 10.
 • [rec.] Inna codzienność (z: E. Faral, Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika Świętego, Warszawa 1970). — Kultura 1970, nr 12, s. 9.
 • [nota] Problemy istorii dokapitalističeskich obščestv, t. I, (Moskva 1968). — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 1, s. 256-257.
 • [nota] Naučnaja sessija „Itogi i zadači v zapadnoj Evrope („Srednije veka”, T. 31: 1968, s. 5-154). — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 1, s. 257.
 • [nota] I. Kincl, Studie o otročich, kolónech a propušténich ve visigotskám státé 5-8 stoleti (Praha 1968). — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 1, s. 259.
 • [nota] D. Treštik, Kosmova Kronika. Studie k počatkoum českého déjepictvi a politického myšleni (Praha 1968). — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 1, s. 259-260.
 • [nota] S. Vilfan, Rechtsgeschichte der Slavenen bis zum Jahre 1941 (Graz 1968). — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 1, s. 261.
 • [nota] Die juristische Bildung in der Slovakei und Ungarn bis zum Jahre 1848 (Bratislava 1968). — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 1, s. 269.
 • [nota] Liber Memorialis Heinrich Sproemberg („Wissenschaftliche Zeitschriften der Universität Rostock” Jhg. XVIII: 1968, Heft 1). — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 1, s. 269.
 • [nota] Istočnikovedenije. Teoretičeskije i metodologičeskije problemy (Moskva 1969). — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 2, s. 270-271.
 • [nota] La monocratie (deuxiéme partie „Recueils de la Soc. J. Bodin” vol. XXI, Bruxelles 1969). — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 2, s. 271-272.
 • [nota] A. R. Korsunskij, Gotskaja Ispanija. Očerki socjal’no-ekonomičeskoj i političeskoj istorii (Moskva 1969). — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 2, s. 272.
 • [nota] L. V. Čerepnin, Novgorodskie berestjanyje gramoty kak istoričeskij istočnik (Moskva 1969). — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 2, s. 272-173.
 • [nota] Les structures sociales de l’Aquitaine, du Languedoc et de l’Espagne au premier âge féodal (Paris 1969). — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 2, s. 273-274.
 • [nota] B. B. Kafengauz, Drevnij Pskov. Očerki po istorii feodal’noj respubliki (Moskva 1969). — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 2, s. 274.
 • [nota] C. Soule, Les États généraux de France (1302-1789). Étude historique, comparative et doctrinale (Heule 1968). — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 2, s. 275.
 • [nota] Istorija gosudarstva i prava zarubiežnych stran, t. II (Moskva 1969). — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 2, s. 281-282.
 • Kazimierz Tymieniecki, twórca nowoczesnej historiografii Mazowsza (1887-1968). — Rocz. Mazowiecki”T. III: 1970, s. 335-340.
 • Przed warszawskim posiedzeniem Commission Internationale pour l’Histoire des Assemblées d’Etats. — Czas. Pr.-Hist. T. XXII: 1970, z. 1, s. 201-202.
 • [redakcja], Dzieje Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej. Studia i materiały (Warszawa 1970, ss. 175).
 • Maiestas et Communitas. Notes sur le rôle politique de la monarchie et de la noblesse en Boheme- XIII-e ss. — Medievalia Bohemica” T. 3: 1970, Praha 1971, s. 27-48.
 • Z badań nad czeskim systemem beneficjalnym. — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 1, s. 33-46.
 • [art. rec. ] Spory o istotę i genezę feudalizmu europejskiego. — Kwart. Hist. T. LXXVIII: 1971, nr 2, s. 404-412.
 • [rec.] J. F. Lemarignier, La France médiévale: Institutions et société (Paris 1970, wyd. VI 1981). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 2, s. 208-212.
 • [rec.] V. Vanéček, Déjiny státu a práva v Československu do roku 1945 (wyd. II Praha 1970). — Przegl. Hist. T. LXII: 1971, nr 4, s. 740-741.
 • [rec.] J. Senkowski, Skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 1526 r. (Warszawa 1965). — Rocz. Warszawski 1971, s. 295-297.
 • [rec.] Miniona codzienność (z: T. i R. Kiersnowscy, Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym, wiek X-XII, Warszawa 1970). — Mówią Wieki 1971, nr 12, s. 36.
 • [rec.] Średniowiecze europejskie czy powszechne? (z: J. Gąssowski, Narodziny średniowiecznego świata, Wrocław 1970). — Nowe Książki 1971, nr 3, s. 208-209.
 • [rec.] Poddani (z: Historia chłopów polskich, t. II, Warszawa 1970). — Nowe Książki 1971, nr 8, s. 519-520.
 • [rec.] Narodziny państw słowiańskich (z: H. Łowmiański, Początki Polski, t. IV, Warszawa 1970). — Nowe Książki 1971, nr 9, s. 569 i 571.
 • [rec.] Sapere auso (z: Księga pamiątkowa ku czci Konstantego Grzybowskiego, Kraków 1971). — Nowe Książki 1971, nr 13, s. 973-874.
 • [rec.] Dyplomatyka (z: K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971). — Nowe Książki 1971, nr 16, s. 1072-1073.
 • [rec.] Poszerzanie pola widzenia (z: B. Baranowski, Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski środkowej, Łódź 1971). — Nowe Książki 1971, nr 22, s. 1502-1503.
 • [rec.] O Polsce „Złotego Wieku” (z: Polska w epoce Odrodzenia. Państwo-Społeczeństwo-Kultura, Warszawa 1970). — Kultura 1971, nr 1, s. 9
 • [rec.] Przybliżanie średniowiecza (z: R. W. Southern, Kształtowanie średniowiecza, Warszawa 1971). — Kultura 1971, nr 12, s. 9.
 • [rec.] Vadem- znaczy „niezbędnik” (z: I. Ihnatowicz, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, t. I-II, Warszawa 1967-1971). — Kultura 1971, nr 17, s. 9.
 • [głos w dyskusji] nad ref. T. Lalika, Społeczeństwo polskie w X-XII wieku na tle społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie. Referaty i dyskusja. III, Warszawa 1971, s. 300-303.
 • [głos w dyskusji] Obraz Polski w historiografii obcej. — Kwart. Hist. T. LXXVIII: 1971, nr 2, s. 335-336.
 • [nota] J. F. Lemarignier, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux, (fasc. 1-3, Paris 1970). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 1, s. 228-229.
 • [nota] M. Pacant, Les structures politiques de l’Occident médiéval (Paris 1969). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 1, s. 229.
 • [nota] J. S. Strayer, Feudalism (Princeton 1965). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 1, s. 229-230.
 • [nota] Česka Náro- Suém Českého Lidu. K 25 vyroči osvoboždeni, usporádal prof. dr V. Vaneček (Praha 1970). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 1, s. 230.
 • [nota] A. J. Gurevič, Problemy genezisa feodalizma v Zapadnoj Evrope (Moskva 1970). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 1, s. 230- 231.
 • [nota] Očerki Russkoj kultury XIII-XV vekov, T. I-II (Moskva 1969-1970). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 1, s. 231.
 • [nota] Problemy vozniknovenija feodalizma u narodov SSSR (Moskva 1969). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 1, s. 231-232.
 • [nota] K. V. Chrostova, Osobennosti agrarnopravovych otnošenij v pozdnej Vizanti XIV-XV v. (Moskva 1968). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 1, s. 234.
 • [nota] N. E. Nosov, Stanovlenije sosłovnopredstavitel’nych učreždenij v Rossii. Izyskanija o zemskoj reforme Ivana Groznogo (Leningrad 1969). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 1, s. 234.
 • [nota] P. S. Leicht, Storia del diritto italiano, vol. I-II i III-IV (Mediolan 1948-1966). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 2, s. 237.
 • [nota] R. Nový, Die Anfänge des böhmischen Staates (Praha 1969). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 2, s. 238.
 • [nota] Die Slaven in Deutschland (Berlin 1970). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 2, s. 240.
 • [nota] Der deutsche Territorialstaat im 14 Jhd. ,(Sigmaringen 1970). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 2, s. 240-241.
 • [nota] Liber Memorialis Georges de Lagarde (Louvain 1879). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIII: 1971, z. 2, s. 241-242.
 • Na kongresowej orbicie. — Kwart. Hist. T. LXXVIII: 1971, nr 2, s. 493-494.
 • Doświadczenia Polskiego Towarzystwa Historycznego w zakresie organizacji i metod upowszechnianiu nauki [w:] Upowszechnianie nauki i zainteresowania naukąa, pr. zbior. , Wrocław 1971, s. 443-452.
 • Znakiem na- Orzeł Biały. — Żołnierz Wolności 1971, nr 21, s. 3.
 • Problematyka zgromadzeń prereprezentacyjnych („colloquium”) w Europie Środkowej [w:] Polskie Towarzystwo Historyczne, Komisja Prawno-Historyczna. Konferencja historyków pr- - Parlament. Referaty i tezy, Kołobrzeg 7-9 września 1972, Poznań 1972, s. 17-24.
 • Le rôle de la „fidelitas” et du „beneficium” dans la formation des Etats slaves. — Acta Poloniae Hist. T. XXVI: 1972, s. 171-188.
 • Az európai „elöparlamentek” tipológiaja. — Századok 106 (1972), nr 6, s. 1390-1398.
 • Rola „fidelitas” i „beneficjum” w ustroju państw słowiańskich [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4. Prace na VII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Warszawie 1973,Warszawa 1972, nr 3: Historia, s. 67-82.
 • Pogranicze epok. — Kwart. Hist. T. LXXIX: 1972, nr 2, s. 492-495.
 • Spory o średniowieczne Mazowsze. — Rocz. Mazowiecki t. IV: 1972,s. 217-255 (Sum. s. 255-257).
 • Ustrój polityczny i prawo [w:] Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, Warszawa 1972, s. 560-573 (tamże: ok. 40 haseł szczegółowych).
 • [rec.] Historical Studies of the English Parliament, ed. E. B. Fryde and E. Miller, vol. I, (Cambridge 1970). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 1, s. 245-247.
 • [rec.] B. Guenée, L’Occident aux XIV-e et XV-e siecles. Les Etats (Paris 1971). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 2, s. 231-233.
 • [rec.] R Boutruche, Seigneurie et féodalit- Le premier âge des lieus d’homme a l’homme, wyd. II 1968, Paris- L’apogée /XI-e -XIII-e ss/, Paris 1970). — Kwart. Hist. T. LXXIX: 1972, nr 3, s. 706-710.
 • [rec.] R. Fossier, Histoire sociale de l’Occident médiévale (Paris 1970). — Przegl. Hist. T. LXIII: 1972, nr 3, s. 530-531.
 • [rec.] A. P. Vlasto, The entry of the Slavs into Christendom (Cambridge 1970). — Slavia Orientalis” 1972, nr 1, s. 107-109.
 • [rec.] Kosmasa Kronika Czechów, tłum. z łaciny, wstęp i komentarz M. Wojciechowska (Warszawa 1968). — Pamiętnik Słowiański 1972, s. 478-480.
 • [rec.] Jawa czy mrzonka? (z: S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi malopolskich XIV-XV w., Wrocław 1971). — Nowe Książki 1972, nr 1, s. 59-60.
 • [rec.] Dawne mazowieckie prawo (z: J. Sawicki, Iura Masowiae Terrestria, Warszawa 1972). — Nowe Książki 1972, nr 24, s. 47 i 50.
 • [nota] Sur le „mode de production asiatique” (Paris 1969). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 1, s. 279-280.
 • [nota] G. Le Bras, Ch. Lefebvre, J. Rambaud, Histoire du droit et des institutions de l’Eglise en Occident, t. VII: L’âge classique 1140-1378. (Paris 1965). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 1, s. 280-281.
 • [nota] A. P. Vlasto, The entry of the Slavs into Christendom (Cambridge 1970). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 1, s. 281.
 • [nota] C. Stephenson, Mediaeval Institutions, Selected Essays (Cornell Paperbacks 1967). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 1, s. 281-282.
 • [nota] Aktual’nyje problemy istorii Rossii epoki feodalizma (Moskva 1970). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 1, s. 282-283.
 • [nota] R. Fossier, Histoire sociale de l’Occident médiéval (Paris 1970). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 1, s. 283.
 • [nota] G. Griffiths, Representative Government in Western Europe in the sixteenth Century (Oxford 1968). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 1, s. 286.
 • [nota] Sur le féodalisme (Paris 1971). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 1, s. 290.
 • 281. -[nota] Entstehung und Verfassung des Sachsenstummes, hrsg. vom W. Lammers (Darmstadt 1967, Wege der Forschung t. L). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 2, s. 260.
 • [nota] Beiträge zur Stadt und Regionalgeschichte Ost- und Nordeuropa. Herbert Ludat zum 60-Geburtstag, hrsg. vom K. Zernack (Wiesbaden 1971). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 2, s. 263.
 • [nota] N. Grigiras, Instituti feudale din Moldov- Organizarea stat pina la mijlocul sec. al XVIII-lea (Bucuresti 1971). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 2, s. 263.
 • [nota] J. M. Wallace-Hadrill, Early germanic Kingship in England and on the Continent (Oxford 1971). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 2, s. 263-264.
 • [nota] R. Boutruche, Seigneurie et féodalite, cz. I-II (Paris 1968-1970). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 2, s. 264.
 • [nota] L. V. Čerepnin, Votčinnoje pravo na Rusi XIV-XV v. v. [w:] Problemy socjal’no-ekonomičeskoj istorii Rossii (Moskva 1971). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 2, s. 265.
 • [nota] J. C. Holt, Magna Carta (Cambridge 1969). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 2, s. 265.
 • [nota] B. Geremek, Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryzu XIV-XV wieku (Wrocław 1971). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 2, s. 265-266.
 • [nota] A. L. Horoškevič, Žalovannyje gramoty Litovskoj Metriki konca XV v. i ich klassifikacija[w:] Istoričeskije problemy istorii narodov Pribaltiki (Riga 1970). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 2, s. 267.
 • [nota] Prusy Królewskie i Książęce w XV i XVI w. , cz. I: 1466-1548. Wybór tekstów, przygotował K. Górski (Toruń 1971). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIV: 1972, z. 2, s. 267-268.
 • Dwudziestolecie Instytutu Historyczno-Prawnego Uniwersytetu Warszawskiego. — Kronika Warszawy 1972, nr 3 (11), s. 109-112.
 • Poszerzanie pola widzenia. — Kultura 1972, nr 32, s. 3.
 • [wspólnie z M. S(enkowską)-G(luck)], Zjazd PTH w Krakowie. — Kwart. Hist. T. LXXIX: 1972, nr 2, s. 479-480.
 • Protoparlamentaryzm Czech do początku XV wieku, Warszawa 1973, ss. 136.
 • Państwowość książęcego Mazowsza XIII-XVI wiek [w:] Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego, pod red. H. Łowmiańskiego, Wrocław 1973, s. 71-97.
 • Rola „fidelitas” i „beneficjum” w ustroju państw słowiańskich (po francusku) [w:] VII Międzynarodowy Kongres Slawistów. Warszawa 21-27 VIII 1973. Streszczenia referatów i komunikatów, Warszawa 1973, s. 979-981.
 • Elita władzy w „Kronice Czechów” Kosmasa Praskiego. — Pamiętnik Słowiański T. XXIII: 1973, s. 237-255
 • Zgromadzenia przedstanowe Środkowej Europy. Wstępna analiza porównawcza. — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 2, s. 1-16.
 • Ustrój polityczny i prawo [w:] Słownik Historii Polski, wyd. VI, Warszawa 1973, s. 740-757
 • - [art. rec.] Kształty feudalizmu (w związku z praca A. P. Novosielceva, V. T. Pašuty i L. V. Čerepnina, Puti obrazovanija feodalizma, Moskva 1972). — Przegl. Hist. T. LXIV: 1973, s. 151-159.
 • [rec.] Warszawa w średniowieczu (z: Warszawa średniowieczna, z. 1, Warszawa 1972). — Nowe Książki 1973, nr 5, s. 53.
 • [rec.] Kształty sygnałów (z: A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973). — Nowe Książki 1973, nr 22, s. 42-43.
 • [nota] L. G. Valdeavellano, Curso de historia de la institutiones espanolas (wyd. II, Madryt 1970). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 1, s. 215-216.
 • [nota] Lordship and Community in Medieval Europe (New York 1968). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 1, s. 218-219.
 • [nota] D. Claude, Adel, Kirche und Königtum im Westgotenreich (Sigmaringen 1971). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 1, s. 219-220.
 • [nota] Mediewistyka na XIII Meždunarodnym Kongressie Istoričeskich Nauk, („Srednije Veka” T. 34, Moskva 1971). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 1, s. 220.
 • [nota] E. Müller-Mertens, Regnum Teutonicum (Berlin 1970), ). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 1, s. 220-221.
 • [nota] V. V. Mavrodin, Obrazovanije drevnerusskogo gosudarstva (Moskva 1971). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 1, s. 221.
 • [nota] A. Novosielcev, V. Pašuto, L. Čerepnin, Puti obrazovanija feodalizma (Moskva 1972) „Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 1, s. 221-222.
 • [nota] S. B. Veselovskij, Issledovanija po istorii klassa služiłych zemlevladel’cev (Moskva 1969). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 1, s. 222.
 • [nota] Filozofia polska XV wieku (Warszawa 1972). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 1, s. 223.
 • [nota] Evropa v srednije veka. Ekonomika, politika, kultura (Moskva 1972). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 2, s. 271.
 • [nota] Feodal’naja Rossija vo vsemirno-istoričeskim processe (Moskva 1972). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 2, s. 271- 272.
 • [nota] P. D. King, Law and society in the Visigothic Kingdom (Cambridge 1972). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 2, s. 272.
 • [nota] A. J. Gurevič, Kategorii srednevekovoj kultury (Moskva 1972). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 2, s. 273-274.
 • [nota] Slavjane i Rossija (Moskva 1972). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 2, s. 273.
 • [nota] A. J. Gurevič, Représentation et attitudes a l’égard de la propriété pendant le haut Medieval (Annales XXVII: 1972, nr 3, s. 523-547). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 2, s. 273.
 • [nota] L. V. Čerepnin, K voprosu o charaktere i formie drevnerusskogo gosudarstva X-nač. XIII v. (Istoričeskije Zapiski T. 89: 1972). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 2, s. 274.
 • [nota] Magnae Moraviae Fontes Historici, IV, (Brno 1971). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 2, s. 274-275.
 • [nota] O. Guillot, Le comte d’Anjou et son entourage au XI-e s. , T. I-II (Paris 1972). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 2, s. 275.
 • [nota] A. Marongiu, Byzantine, Norman, Swabian and later institutions (London 1972). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 2, s. 275-276.
 • [nota] J. N. Ščapov, Knjažeskie ustavy i cerkov v drevnej Rusi XI-XIV v. (Moskva 1972). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 2, s. 276.
 • [nota] Z. Hledikova, Pražska metropolitni kapitula („Sbornik Historičny” T. XIX: 1972). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 2, s. 278.
 • [nota] A. A. Zimin, Djačeskij apparat v Rossii wtoroj poloviny XV-piervoj pol. XVI v. (Istoričeskije Zapiski T. 87: 1971). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 2, s. 278.
 • [nota] S. M. Troickij, Social’nyj sostav i čislennost’ bjurokratii Rossii v seredinie XVIII v. (Istoričeskije Zapiski t. 89: 1972). — Czas. Pr.-Hist. T. XXV: 1973, z. 2, s. 280.
 • Obrachunki historiografii. Rozmowa z doc. Stanisławem Russockim (rozm. J. Centkowski). — Argumenty” nr 2 (762) z dn. 14. 01. 1973, s. 4.- Les assemblées préreprésentatives en Europe centrale. — Acta Poloniae Hist. T. XXX: 1974, s. 33-52.
 • Mazowieckaja gosudarstvennost’v pieriod feudalnoj razdrobliennosti /XIII-XVI w. /, [w:] Polša i Ruś. Čerty obščnosti i svojeobrazija v istoričeskom razvitii Rusi i Polši XII-XIV vv. , pod red. akad. B. A. Rybakova, Moskva 1974, s. 140-164.
 • Udział stanów we władzy państwowej w Europie Środkowej XIV-XV wieku (tezy referatu), [w:] XI Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Toruniu. Sympozj- Formowanie się społeczeństwa stanowego, pod red. J. Bieniaka i A. Gąsiorowskiego, Toruń 1974, s. 7-9.
 • [rec.] Handbuch der Quellen und Literatur der neueuren europäischen Privatrechtsgeschichte, B- Mittelalter (1100-1500), hrsg. vom H. Coing (München 1973). — Acta Poloniae Hist. T. XXX: 1974, s. 235-237 (Ditto: „Czas. Pr.-Hist. T. XXVI: 1974, z. 1, s. 243-244).
 • [rec.] Iura Masoviae Terrestria, ed. J. Sawicki, t. I-II (Warszawa 1972-73). — Acta Poloniae Hist. T. XXX: 1974, s. 207-209.
 • [rec.] R. Nový, Prémyslovsky stát 11 a 12 stoleti (Praha 1973). — Kwart. Hist. T. LXXXI: 1974, nr 2, s. 404-406.
 • [rec.] S. R. Packard, 12th Century Europe. An interpretative essay (Amherst 1973). — Kwart. Hist. T. XXXI: 1974, nr 3, s. 653-655.
 • [rec.] Miasta nad Wisłą (z: Dzieje Płocka, Płock 1973). — Nowe Książki 1974, nr 2. , s. 12-13.
 • [rec.] Prawodawstwo książęcego Mazowsza (z: J. Sawicki, Iura Masoviae Terrestria, T. II: 1474-1526 (Warszawa 1973). — Nowe Książki 1974, nr 3, s. 42-43.
 • [rec.] Summa Słowianoznawcza (z: H. Łowmiański, Początki Polski, t. V, Warszawa 1973). — Nowe Książki 1974, nr 6, s. 25-26.
 • [rec.] Podglebie (z: P. Skubiszewski, Malarstwo europejskie w średniowiec- Malarstwo karolińskie i przedromańskie (Warszawa 1973). — Nowe Książki 1974, nr 10, s. 58-60
 • [rec.] Losy narodu (z: M. Bogucka, Dawna Po- narodziny, rozkwit, upadek, Warszawa 1974). — Nowe Książki 1974, nr 11, s. 53-54.
 • [rec.] Z zagadnieńn osadnictwa (z: T. Wąsowicz, Zmiany w typografii osadnictwa wielkich dolin na Niżu Środkowoeuropejskim w XIII w. , Wrocław 1974). — Nowe Książki 1974, nr 16, s. 18-19.
 • [rec.] Wielka przebudowa (z: Sztuka i ideologia XIII wieku, Wrocław 1974). — Nowe Książki 1974, nr 21 s. 70-71.
 • [rec.] Świadek dramatu (z: Helmolda Kronika Słowian, Warszawa 1974). — Nowe Książki 1974, nr 22, s. 51-52.
 • [rec.] Początki słowiańskiej urbanizacji (z: A. Wędzki, Początki reformy miejskiej w Europie Środkowej do połowy XIII w. Słowiańszczyzna Zachodnia, Warszawa-Poznań 1974). — Nowe Książki 1974, nr 24, s. 47 i 50.
 • [nota] J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły (cz. 1, Poznań 1972). — Acta Poloniae Hist. T. XXX: 1974, s. 263-264.
 • [nota] L’Etat au Moyen Age (Paris 1971). — Czas. Pr.-Hist. T. XVI: 1974, z. 2, s. 271.
 • [nota] G. Duby, Guerriers et paysans VII-e-XII-e ss. (Paris 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVI: 1974, z. 2, s. 271-272.
 • [nota] Issledovanija po istorii slavianskich i balkanskich nar- Kijevskaja Rus i jejo slavianskije sosiedi (Moskva 1972). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVI: 1974, z. 2, s. 272.
 • [nota] R. Nový, Prémyslovsky stát 11 a 12 stol. (Praha 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVI: 1974, z. 2, s. 272.
 • [nota] Medieval Representative Institutions, ed. T. N. Bisson (Hinsdale 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVI: 1974, z. 2, s. 275.
 • [nota] Społeczeństwo-gospodarka-kultura (Warszawa 1974). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVI: 1974, z. 2, s. 275.
 • [nota] P. V. Sovietov, Issledovanija po istorii feodalizmav w Moldavii, t. I, (Kišiniev 1972). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVI: 1974, z. 2, s. 276.
 • [nota] S. O. Szmidt, Stanovlenije rossijskogo samoderžavstva (Moskva 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVI: 1974, z. 2, s. 276.
 • [nota] Die Französische Revolution, hrsg. vom E. Schmitt (Darmstadt 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVI: 1974, z. 2, s. 278.
 • Typologie des assemblées préreprésentatives en Europe [w:] XIII-e Congrès International des Sciences Historiques Varsovie-Moscou 1970, Etudes présentées a la Commission Internationale pour l’Histoire des Assemblées d’Etats, vol. LII, Warszawa 1975, s. 27-38.
 • The Parliamentary Systems in 15th. Century Central Europe [w:] Poland at the 14th. International Congress of Historical Sciences in San Francisco, Warszawa 1975, s. 7-21.
 • Problem rady książęcej w Polsce dzielnicowej. — Czas. Pr.-Hist. T. XXVII: 1975, z. 2, s. 89-95.
 • Początki zgromadzeń stanowych w Europie Środkowej. — Przegl. Hist. T. LXVI: 1975, nr , s. 171-186.
 • Wstęp [w:] Ostrów Mazowi- z dziejów miasta i powiatu, Warszawa 1975, s. 5-6.
 • [rec.] Protocollum visitationis Archidiaconatus Pragensis 1379-1382, éd. J. Hlavaček et Z. Hlediková (Pragae 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVII: 1975, z. 1, s. 165-167.
 • [rec.] J. M. Bak, Königtum und Stände in Ungarn im 14-16 Jh. (Wiesbaden 1973). — Kwart. Hist. T. LXXXII: 1975, nr 2, s. 431-434.
 • [rec.] „Russia Medievalis” vol. I (München 1973). — Slavia Orientalis T. XXIV: 1975, nr1, s. 122-124.
 • [rec.] Optymistyczny „Pesymista” (z: M. Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1974). — Nowe Książki 1975, nr 5, s. 35-37.
 • [rec.] Vivat Academia (z: Polska Akademia Umiejętności 1872-1952, t. I-II, Wrocław 1974). — Nowe Książki 1975, nr 7, s. 44-45.
 • [rec.] Rehabilitacja dziejopisa (z: Mistrza Wincentego Kronika Polska, wyd. B. Kürbis, Warszawa 1974). — Nowe Książki 1975,nr 10, s. 75-76.
 • [rec.] Dokumenty i listy Płocka (z: Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, T. I: 1065-1495, wyd. M. Szacherska, Warszawa 1975). — Nowe Książki 1975, nr 16.
 • [rec.] Wizytówka (z: Poland at the 14th International Congress of Historical Sciences in San Francisco, Wrocław 1975). — Nowe Książki 1975, nr 21, s. 6-7.
 • [rec.] Losy wybrańca (z: H. Barycz, Stanisław Smolka w życiu i w nauce, Kraków 1975). — Nowe Książki 1975, nr 22, s. 53-54.
 • [nota] Stosunki polsko-niemieckie w historiografii (cz. I, Poznań 1974). — Acta Poloniae Hist. T. XXXII: 1975, s. 244.
 • [nota] K. Bosl, Die Grundlagen der modernen Gesellschaft im Mittelalter, cz. 1-2 (Stuttgart 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVII: 1975, z. 1, s. 182.
 • [nota] Polša i Rus (Moskva 1974). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVII: 1975, z. 1, s. 183.
 • [nota] Cholopi na Rusi (Moskva 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVII: 1975, z. 1, s. 183-184.
 • [nota] Katolicyzm wczesnośredniowieczny (Warszawa 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVII: 1975, z. 1, s. 184.
 • [nota] E. Potkowski, Dziedzictwo wierzeń pogańskich w średniowiecznych Niemczech (Warszawa 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVII: 1975, z. 1, s. 185.
 • [nota] G. Köbler, Das Recht im frühen Mittelalter (Köln 1971). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVII: 1975, z. 1, s. 185-186.
 • [nota] G. Duby, Hommes et structures du Moyen Age. Recueil d’articles (Paris 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVII: 1975, z. 1, s. 187.
 • [nota] Celtic law papers (Bruxelles 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVII: 1975, z. 1, s. 187-188.
 • [nota] J. H. Bak, Königtum und Stände in Ungarn im 14-16 Jhd. (Wiesbaden 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVII: 1975, z. 1, s. 190-191.
 • [nota] K. Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte, vol. I-II (Hamburg 1972). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVII: 1975, z. 2, s. 333-334.
 • [reda- wspólnie z M. Sczanieckim] XII-e Congrés International des Sciences Historiques. Moscou 1970, Etudes Présentées a la Commission Internationale pour l’Histoire des Assemblées d’Etats. LII, Varsovie-Moscou], Varsovie 1975, ss. 325
 • [redakcja] Ostrów Mazowi- z dziejów miasta i powiatu (Warszawa 1975).
 • [redakcja naukowa] B. Gierlach, Studia nad archeologią średniowiecznego Mazowsza (Warszawa 1975).
 • Prémices d’un Constitutionalisme médiéval: le „Ius resistendi” dans le Centre-Est de l’Europe [w:] Album Elemér Mályusz, Bruxelles 1976, s. 183-197.
 • Voisin- solida- communautés: les nobles laboureurs en Pologne du 15-e au 19-e s. [w:] Société Jean Bodin, Communautés Rurales, Varsovie 25-29 V 1976, Résumé no 167, s. 1-2.
 • Od roków monarszych do zgromadzeń stanowych [w:] Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury. (Księga poświęcona Aleksandrowi Gieysztorowi w 40-lecie pracy naukowej), Warszawa 1976, s. 491-497.
 • Słowiańskie wiece i próba historycznej analizy semantyczno-funkcjonalnej. — Kwart. Hist. T. LXXXIII: 1976, nr 3, s. 562-568.
 • Rodowód naszego godła [w:] Godło, hymn i barwy Rzeczypospolitej, Warszawa 1976, s. 14-36.
 • Tysiącletnia Polska [w:] Po- kraj i ludzie, Warszawa 1976, s. 37-47, wyd. II, Warszawa 1978, s. 36-45. (Di- Tausend Jahre Polen [w:] P- Land und Leute, Warszawa 1976 (wersja rozszerz.) , s. 37- Poland the Country and its people,Warszawa 1976, s. 37-47, wyd. II, Warszawa 1979, s. 37- A Polonia o pais la gente,Warszawa 1977, s. 37-48, wyd. II Warszawa 1980, s. 37- P- strana prijatieli, Warszawa 1978, s. 37-48).
 • [rec.] J. Baszkiewicz, Historia Francji (Wrocław 1974). — Acta Poloniae Hist. T. XXXIII: 1976, s. 192-194.
 • [rec.] H. Kammler, Die Feudalmonarchien politische und wirtschaftliche Faktoren ihrer Entwicklung und Funktionsweise (Köln-Wien 1974) „Czas. Pr.-Hist. T. XXVIII: 1976, z. 1, s. 183-185.
 • [rec.] A. Uytterbrouck, Le gouvernement du duché de Brabant au bas Moyen-âge /1355-1430/, cz. I-II (Bruxelles 1975),„Czas. Pr.-Hist. T. XXVIII: 1976, z. 2, s. 282-284.
 • [rec.] Herrschaftsstrukture und Ständebildung. Beiträge zur Typologie der österreichischen Länder aus ihrem mittelsletrlichen Grundlagen, t. I-III (München 1973). — Kwart. Hist. T. LXXXIII: 1976, nr 2, s. 425-427.
 • [rec.] Nowy wymiar historii społecznej (z: M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975). — Nowe Książki 1976, nr 1, s. 53-54.
 • [rec.] Przodków obcowanie (z: Polska sztuka przedpiastowska, Wrocław 1975). — Nowe Książki 1976, nr 4, s. 66-67.
 • [rec.] Pierwotny kształt Polski (z: K. Modzelewski, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek, Wrocław 1975). — Nowe Książki 1976, nr 7, s. 50-51.
 • [rec.] „Wielkiej przebudowy” ciąg dalszy (z: Sztuka i ideologia XIV w. , Warszawa 1975). — Nowe Książki 1976, nr 8, s. 50-51.
 • [rec.] Pożegnanie Lizdejki ( z: M. Kosman, Drogi zaniku pogaństwa u Baltów, Wrocław 1976). — Nowe Książki 1976, nr 13, s. 50-51.
 • [rec.] Na podbój świata (z: A. Wielopolski, Zarys gospodarczych dziejów transportu do roku 1939, Warszawa 1975). — Nowe Książki 1976, nr 14, s. 41.
 • [rec.] Mozaika (z: G. Labuda, Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, Poznań 1975). — Nowe Książki 1976, nr 15, s. 56-58.
 • [rec.] O Lechu, Czechu i Słowianach połabskich (z: L. Leciejewicz, Słowiańszczyzna zachodnia, Wrocław 1976). — Nowe Książki 1976, nr 16, s. 31-32.
 • [rec.] Gaudia Polonorum (z: M. Rożek, Uroczystości w barokowym Krakowie, Kraków 1976), Nowe Książki 1976, nr 19, s. 58-59.
 • [rec.] Okruchy wielkiej polityki (z: J. Małłek, Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548, Warszawa 1976). — Nowe Książki 1976,nr 21, s. 40-41.
 • [rec.] Ilu nas bylo? (z: I. Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976). — Nowe Książki 1976, nr 23, s. 53-55.
 • [nota] Polska Akademia Umiejętności 1872-1952, vol. 1-2 (Wrocław 1974). — Acta Poloniae Hist. T. XXXIII: 1976, s. 217-218.
 • [nota] M. Kučera, Slovensko po páde Vel’kej Moravy. Studie o hospodárom a socialnim vyvine v 9-13 storoči (Bratislava 1974). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVIII: 1976, z. 1, s. 209.
 • [nota] Herrschaftsstruktur und Ständebildung Beiträge zur Typologie der österreichischen Länder aus ihrem mittelalterlichen Grundlagen, Bd. I-II (München 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVIII: 1976, z. 1, s. 209-210.
 • [nota] Repräsentation und Parlamentarismus in Bayern vom 13 bis zum 20 Jhd. , Bd. I (München 1974). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVIII: 1976, z. 1, s. 210.
 • [nota] Lebendige Vergangenheit- Überlieferung im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelsalter (Köln 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVIII: 1976, z. 2, s. 312-313.
 • [nota] Karpato-dunajskie zemli v srednije veka (Kišiniev 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVIII: 1976, z. 2, s. 313.
 • [nota] Die geschichtlichen Grundlagen der modernen Volksvertretung, Bd. II: Reichstände und Landstände (Darmstadt 1974). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVIII: 1976, z. 2, s. 314.
 • [nota] Faire de l’histoire (vol. I-II, Paris 1974-1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVIII: 1976, z. 2, s. 314-315.
 • [nota] Dvorjanstvo i krepostnoj stroj Rossii XVI-XVII v. v. Sbornik statej (Moskva 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVIII: 1976, z. 2, s. 315.
 • [nota] V. N. Nikiforov, Vostok i vsemirnaja istorija (Moskva 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXVIII: 1976, z. 2, s. 315-316.
 • La collégialité médiévale. L’exemple des conciles provinciaux des Préparlements [w:] Album François Dumont, Bruxelles 1977, p. 15-40.
 • Le système représentatif de la „Republique Nobiliaire” de Pologne [w:] Der moderne Parlamentarismus und seine Grundlagen in der ständischen Repräsentation, Berlin 1977, s. 279-296.
 • Fidélité, récompense- bénéfice féodalité: Prolégoménes a l’étude comparée des structures socio-politiques du Haut Moyen Age (streszcz. referatu). — Revues Historiques du Droit Français et Etrangers 1977, nr 4, s. 709.
 • „Consilium Baronum” en Pologne médievale. — Acta Poloniae Hist. T. XXXV: 1977, s. 5-19.
 • The High Court of „Colloquium Generale”. — Quaestiones Medii Aevi”, vol I, Varsovie 1977, s. 101-110.
 • Pologne (histoire de la ...) [w:] Dictionaire Encyclopedique Quillet, vol. Np-Pos, Paris 1977, s. 5344-5346.
 • Monarchie stanowe Środkowo-Wschodniej Europy XV-XVI wieku. — Kwart. Hist. T. LXXXIV: 1977, nr 1, s. 73-92.
 • Elementy wspólnoty w osadach drobnoszlacheckich Mazowsza (XV-XIX w. ). — Zeszyty Nauk. Filii UW w Białymstoku, z. 29 -Humanistyka, T. IV- Dzi- Prace historyczne, 1977, s. 178-199.
 • [art. rec. ] Uwagi w związku z: J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia państwa i prawa polskiego (Warszawa 1976). — Przegl. Hist. T. XXI: 1977, nr 7-8, s. 187-195.
 • [rec.] Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Bd. II, 2 Teil- Gesetzgebung und Rechtsgeschichte (München 1976). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 1, s. 138-140.
 • [rec.] Akty russkogo gosudarstva 1505-1526 (Moskva 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 2, s. 255-256.
 • [rec.] K. Modzelewski, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII w. , (Wrocław 1975). — Acta Poloniae Hist. T. XXXV: 1977, s. 137-140.
 • [rec.] K. Górski, Communitas-princeps-Corona Regni. Studia selecta (Toruń 1976). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 2, s. 253-254.
 • [rec.] Decreta Regni Hunga- Gesetze und Verordnungen Ungarns 1301-1457, (Budapest 1976). — Kwart. Hist. T. LXXXIV: 1977, nr 3, s. 732-734.
 • [rec.] Widzenie przestrzenne (z: Z. Kaczmarczyk, Miasta dalmatyńskie do początku XV w. , Warszawa 1976). — Nowe Książki 1977, nr 5, s. 55-56.
 • [rec.] Nad szlacheckim parlamentaryzmem (z: K. Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976). — Nowe Książki 1977, nr 6, s. 8-9.
 • [rec.] Dawne prawa (z: K. Koranyi, Powszechna historia prawa, oprac. K. Sójka-Zielińska, Warszawa 1976). — Nowe Książki 1977, nr 10, s. 40-41.
 • [rec.] Spory o zakon krzyżacki (z: K. Górski, Zakon krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, Wrocław 1977). — Nowe Książki 1977, nr 21, s. 8-9.
 • [rec.] Podwójny jubileusz (z: Dzieje Mińska Mazowieckiego 1421-1971, Warszawa 1976). — Nowe Książki 1977, nr 23, s. 56-57.
 • [głos w dyskusji] Uwagi o kulturze politycznej Polski XVI-XVIII wieku, [w:] Dzieje kultury politycznej w Polsce, pod red. J. A. Gierowskiego, Warszawa 1977, s. 15-22.
 • [nota] Zbiór dokumentów malopolskich, t. VIII: 1435-1450 (Wrocław 1975). — Acta Poloniae Hist. T. XXXV: 1977, s. 274-275.
 • [nota] Études Historiques Hongroises 1975, publiées à l’occasion du XIV-e Congrès International des Sciences Historiques par la Commission Nationale des Historiens Hongrois, vol. I, (Budapest 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 1, s. 150.
 • [nota] Drevnerusskije knjažestva X-XIII v. v. (Moskva 1975), ). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 1, s. 151.
 • [nota] M. N. Tihomirov, Drevnjaja Rus’ (Moskva 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 1, s. 151.
 • [nota] Z. J. Kopysskij, Social’no političeskoje rozvitije gorodov Belorussi v XVI i piervoj polovine XVII v. (Minsk 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 1, s. 151-152.
 • [nota] A. P. Grickevič, Častovladel’českije goroda Belorussi v XVI-XVIII v. v. (Minsk 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 1, s. 152.
 • [nota] A. R. Korsunskij, Istorija Ispanii IX-XIII vekov. /Social’no-ekonomičeskie otnošenija i političeskij stroj Asturo-Leonskogo i Leono-Kastil’skogo korolestva/ (Moskva 1976). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 2, s. 249-250.
 • [nota] Obščestvo i gosudarstvo feodal’noj Ro- Sbornik statej posvaščennyj 70-letiju akademika Lva Vładimiroviča Čerepnina (Moskva 1975), ). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 2, s. 250.
 • [nota] L. V. Čerepnin, Ješče raz o feodalizmie v Kijevskoj Rusi [w:] Sbornik statej k 90-letiju N. M. Druzynina (Moskva 1976, s. 15-22). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 2, s. 250-251.
 • [nota] Drevnerusskije knjazevskie ustavy XI-XV vekov (Moskva 1976). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 2, s. 251.
 • [nota] K. Bosl, Böhmen und seine Nachbarn. Gesellschaft, Politik und Kultur in Mitteleuropa (München-Wien 1976). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 2, s. 251-252.
 • [nota] Staroslovénské legendy českého pouvodu (Praha 1976). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 2, s. 252.
 • [nota] V. T. Pašuto, I. V. Štal’, Korčula. Korčul’skij statut kak istoričeskij istočnik izučenija obščestvennogo i političeskogo stroja ostrova Korčuli XIII veka (Moskva 1976). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 2, s. 252-253.
 • [nota] J. Szücs, Theoretical elements in Master Simon of Kéza’s Gesta Hungarorum /1282-1285 A. D. /, (Budapest 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 2, s. 253.
 • [nota] Decreta Regni Hungariae. Gesetze und Verordungen Ungarn 1301-1457 (Budapest 1976). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 2, s. 254.
 • [nota] P. S. Lewis, La France à la fin du Moyen-Age. La société politique, avant-propos de Bernard Guenée (Paris 1977). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 2, s. 254-255.
 • [nota] Kulturnyje svjazi narodov Vostočnoj Evropy v XVI veke. Problemy vzaimootnošenij Pol’ši, Rossii, Ukrainy, Belorussi i Litvy v epochu Vozroždenija (Moskva 1976). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 2, s. 255.
 • [nota] Akty Russokogo gosudarstva 1505-1526 (Moskva 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXIX: 1977, z. 2, s. 255-256.
 • Adam Joachim Vetulani 1901-1976. — Acta Poloniae Hist. T. XXXVI: 1977, s. 277-278.
 • Les aléas de l’approche philologique en histoire comparée: l’Exemple du „Vece” slave [w:] Anciens Pays Assemblées d’Etats. LXXX Standen en Landen, Colloquium 26-29 XI 1975 V-e Lustrum, Communications faites a l’occasion du Congres commémorant le 25-e universaire de la Commission, UGA, Heule 1987, p. 61-71.
 • Ritterliches Gutseigentum mit und ohne Grundherrschaft im spätmittelalterlichen Polen besonders in Masowien /streszcz. referatu/, [w:] Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Protokoll über die Arbeitstagungen vo- 13. 10. 1978 auf der Insel Reichenau nr 224, Thema: „Grundschaft in späten Mittelalter I”, s. 54-57 (odpowiedź dyskuta- s. 59-61).
 • Społeczno-polityczna i narodowa swiadomość rycerstwa Środkowo-Wschodniej Europy przełomu XIII i XIV wieku [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria V, T- Literaturoznawstwo, folklorystyka, problematyka historyczna, Warszawa 1978, s. 397-405.
 • Les assemblées particuliéres d’Etats du Centre-Est de l’Europe sous l’Ancien Regime. — Revue Historique du Droit Français et Étranger” 1978, no 4, p. 697-698.
 • Rodowód Orła Białego [w:] S. Russocki, S. K. Kuczyński, J. Willaume, Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej, wyd. III Warszawa 1978, s. 17-81.
 • [rec.] Zbigniew Chomicz. — Razem 1979, nr 17, s. 38.
 • [art. rec. ] Świadkowie czy współdecydenci? Uwagi w związku z książką J. Mularczyka, Dobór i rola świadków w dokumentach śląskich do konca XIII wieku (Wrocław 1977). — Kwart. Hist. T. XXXV: 1978, nr 3, s. 669-673.
 • [rec.] Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski (Poznań 1976). — Acta Poloniae Hist. T. XXXVII: 1978, s. 279-280.
 • [rec.] K. Koranyi, Powszechna historia prawa (Warszawa 1976). — Acta Poloniae Hist. T. XXXVII: 1978, s. 280-281.
 • [rec.] S. Płaza, Zródla rękopiśmienne do dziejów wsi w Polsce feudalnej (Warszawa 1976). — Acta Poloniae Hist. T. XXXVII: 1978, s. 282-283.
 • [rec.] K. Górski, Communitas-princeps-Corona Regni. Studia selecta (Toruń 1976). — Acta Poloniae Hist. T. XXXVII: 1978, s. 284-285.
 • [rec.] S. Płaza, Zródla rękopiśmienne do dziejów wsi w Polsce feudalnej. Studium źródłoznawcze (Warszawa 1976). — Kwart. Hist. T. LXXV: 1978, nr 1, s. 130-132.
 • [rec.] Nad historią Słowian (z: J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian południowych i zachodnich, Warszawa 1977). — Nowe Książki 1978, nr 3, s. 13-15.
 • [rec.] Niecodzienna codzienność (z: R. Kiersnowski, Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich, Warszawa 1977). — Nowe Książki 1978, nr 7, s. 56-57.
 • [rec.] Słowianie południowi (z: W. Kornatowski, Słowiańszczyzna południowa, Wrocław 1977). — Nowe Książki 1978, nr 10, s. 10-11.
 • [rec.] Pożytek z klasyków (z: A. Pawiński, Rządy sejmikowe w Polsce na tle stosunków województw kujawskich 1572-1795, Warszawa 1978). — Nowe Książki 1978, nr 13, s. 34-35.
 • [rec.] Nasze codzienne budowania . . (z: Historia kultury materialnej Polski w zarysie, T. I-II, Wrocław 1978). — Nowe Książki 1978, nr 20, s. 59-60.
 • [rec.] Szkoły krakowskiej widzenie historii ojczystej (z: J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1509, Warszawa 1978). — Nowe Książki 1978, nr 22, s. 10-12.
 • [głos w dyskusji] Średniowieczna świadomość historyczna i społeczno-polityczna. Uwagi o metodach ich badania [w:] Dawna świadomość historyczna w Polsce, Czechach i Slowacji. Prace polsko-czechosłowackiej komisji historycznej, pod red. R. Hecka, Wrocław 1978, s. 123-128.
 • [nota] E. Bournazel, Le gouvernement capétien au XII-e s. 1108-1180 (Paris 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXX: 1978, z. 2, s. 277.
 • [nota] T. Riis, Les institutions centrales du Danemark 1110-1332 (Odense 1977). — Czas. Pr.-Hist. T. XXX: 1978, z. 2, s. 277.
 • [nota] N. A. Hačaturjan, Vozniknovenije General’nych Štatov vo Francii (Moskva 1976). — Czas. Pr.-Hist. T. XXX: 1978, z. 2, s. 277-278.
 • [nota] The creation of medieval Parliaments, ed. B. Wilkinson (New York 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXX: 1978, z. 2, s. 278.
 • 473. [nota] G. O. Sayles, The King’s Parliament of England (London 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXX: 1978, z. 2, s. 278-279.
 • [nota] V. L. Janin, Očerki kompleksnogo istočnikovede- srednevekovyj Novgorod (Moskva 1977). — Czas. Pr.-Hist. T. XXX: 1978, z. 2, s. 279.
 • [nota] J. Bérenger, Les „gravamina”, remontrances des Diètes de Hongrie de (Paris 1973). — Czas. Pr.-Hist. T. XXX: 1978, z. 2, s. 282.
 • [nota] J. Dhondt, Estates or powers. Essays in the parliamentary history of the southern Netherlands from the XII-th to the XVII-th cent. , reed. by W. Blockmans (Heule 1977). — Czas. Pr.-Hist. T. XXX: 1978, z. 2, s. 282-283.
 • [nota] Der moderne Parlamentarismus und seine Grundlagen in der ständischen Repräsentation, hrsg. von K. Bosl (Berlin 1977). — Czas. Pr.-Hist. T. XXX: 1978, z. 2, s. 285.
 • [nota] W. R. Reinicke, Landstände im Verfassungsstaat (Göttingen 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXX: 1978, z. 2, s. 285-286.
 • Adam Vetulani - 27 IX 1976. — Studia Źródłoznawcze T. XXIII: 1978, s. 259-260.
 • Modernisierung oder Reform?. Die Einstimmigkeit der polnischen Reichtstagsbeschlüsse und Wandel im 18. Jahrhundert [w:] Modernisierung und nationale Gesellschaft im ausgehende 18 und im 19. Jahrhundert. Referate einer deutsch-polnischer Historikerkonferenz, hrsg. von W. Conze, G. Schramm, K. Zernack, Berlin 1979, s. 28-33.
 • Structures politiques dans l’Europe des Jagellon. — Acta Poloniae Hist. T. XXXIX: 1979, s. 101-142.
 • „Grundherrsch- kilka uwag historyczno-semantycznych. — Kwart. Hist. T. LXXXVI: 1979, nr 4, s. 1001-1005.
 • [rec.] Anciens Pays et Assemblées d’Etats. T. LXX. Standen en Landen, Colloquium 26-29 XI 1975 V Lustrum (Kortrijk 1977). — Kwart. Hist. T. LXXXVI: 1979, nr 1, s. 254-256.
 • [rec.] Handbuch der europäischen Geschichte, Bd. I, hrsg. von Th. Schieder (Stuttgart 1976); Bd. III, hrsg. von J. Engel, Th. Schieder (Stuttgart 1971); Bd. IV, hrsg. von F. Wagner, Th. Schieder (Stuttgart 1968); Bd. VI, hrsg. von Th. Schieder (Stuttgart 1968). — Acta Poloniae Hist. T. XL: 1979, s. 201-211.
 • [rec.] „Russia Mediaevalis”, vol. I-III (München 1973-1977). — Acta Baltico-Slavica”(Wrocław-Kraków-Warszawa) T. XII: 1979, s. 273-275.
 • [rec.] Perspektywy (z: M. Bogucka, Kazimierz Jagiellończyk, wyd. II, Warszawa 1978) Nowe Książki 1979, nr 6, s. 56-57.
 • [rec.] Pomorze Nadwiślańskie (z: Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od VII w. do 1945r. , Gdańsk 1978). — Nowe Książki 1979, nr 13, ss. 87-88.
 • [rec.] Bolesław i Stanisław (z: R. Grodecki, Sprawa sw. Stanisława, posłowie i przypisy J. Wyrozumski, Kraków 1979). — Nowe Książki 1979, nr 14, s. 36-37.
 • [rec.] Niełatwy regionalizm (z: S. Gierszewski, Elbląg, wyd. II, Gdańsk 1978). — Nowe Książki 1979, nr 15, s. 66.
 • [rec.] Tajemnice dawnych pieczęci (z: S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978). — Nowe Książki 1979, nr 17, s. 75-76.
 • [rec.] Z perspektywy ćwierćwiecza (z: C. Bobińska, Wieś niespokojna, Warszawa 1979). — Nowe Książki 1979, nr 18, s. 68-69.
 • [rec.] Koczownicy w dziejach Europy (z: W. Szymański, E. Dąbrowska, Awarzy. Węgrzy, Wrocław 1979) Nowe Książki 1979, nr 21, s. 66-67.
 • [rec.] Pokłosie (z: Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, cz. 1-2 (Katowice 1979). — Nowe Książki 1979, nr 23, s. 79-80.
 • [głos w dyskusji] nad ref. K. Schreinera. — „Grundherrsch- Entstehung, Bedeutungswandel und Gebrauch eines geschichtswissenschaftlichen Ordnungsbegriffes [w:] Grundherrsc- Einige Bemerkungen zu Bedeutung Geschichte und Anwendungsmöglichkeiten des Begriffs, Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte, Protooll. V über die Arbeitstagung von 3-6 April 1979. , nr 229, Thema: Die Grundherrschaft im Späten Mittelalter, II, s. 9-12.
 • [nota] M. Bur, La formation du compté de Champagne v. 950-v. 1150 (Nancy 1977). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 1, s. 233.
 • [nota] K. F. Saveto, Rannefeudal’naja Anglija (Leningrad 1977). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 1, s. 234.
 • [nota] Recht und Schrift im Mittelalter, hrsg. von P. Classen (Sigmaringen 1977). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 1, s. 234-235.
 • [nota] R. Sprandel, Verfassung und Gesellschaft im Mittelalter (Paderborn 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 1, s. 235.
 • [nota] J. Heers, Le clan familial au Moyen-Age. Etude sur les structures politiques et sociales des milieux urbains (Paris 1974). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 1, s. 235-236.
 • [nota] J. S. Strayer, Die mittelalterlichen Grundlagen des modernen Staates (Köln-Wien 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 1, s. 236.
 • [nota] Feudali- zehn Aufsaetze, hrsg. H. Wunder (München 1974); Feudali- Materialien zur Theorie und Geschichte, hrsg. von L. Kuchenbuch (Frankfurt /M. 1977). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 1, s. 236.
 • [nota] A. J. Gurevič, Norvežskoje obščestvo v rannee srednoveka. Problemy socialnogo stroja i kultury (Moskva 1977). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 1, s. 237.
 • [nota] S. D. Kovalevskij, Obrazovanie klassovogo obščestva i gosudarstva v Švecii (Moskva 1977). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 1, s. 237.
 • [nota] „Anciens Pays et Assemblées d’Etats T. LXX: Standen en Landen” (Kortrijk 1977). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 1, s. 237-238.
 • [nota] J. E. Vodarskij, Naselenie Rossi v konce XVII-načale XVIII veka /čislennost, sosłovno-kłassovyj sostav, rozmeščenie/,(Moskva 1977). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 1, s. 238.
 • [nota] Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch sozialen Sprache in Deutschland (Stuttgart Bd. I: A-D: 1972; Bd II: E-G: 1975). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 2, s. 257.
 • [nota] A. Barbero, M. Vigil, La formación del feudalismo en la península Ibérica (Barcelona 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 2, s. 257-258.
 • [nota] F. Henning, Das vorindustrielle Deutschland 8- Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. I, hrsg. F. Schöningh (ed. 3, Paderborn 1977). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 2, s. 258.
 • [nota] Metodika izučenija drevnejšich istočnikov po istorii narodov SSSR. Sbornik statej (Moskva 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 2, s. 258-259.
 • [nota] L. Havlik, Morava v 9-10 stoleti (Praha 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 2, s. 259.
 • [nota] J. N. Ščapov, Vizantijskoje i južnoslovjanskoje pravovoe nasledie na Rusi v XI-XIII v. v. (Moskva 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 2, s. 259-260.
 • [nota] B. D. Lyon, Studies of West European Medieval Institutions (London 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 2, s. 260.
 • [nota] T. Sporn, Die „Stadt zu polnischem Recht” und die deutschrechtliche Gründungsstadt (Frankfurt/M 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 2, s. 260-261.
 • [nota] L. V. Čerepnin, Zemskie sobory russkogo gosudarstva v XVI-XVII v. (Moskva 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. : XXXI: 1979, z. 2, s. 261.
 • [nota] B. N. Floria, Russko-pol’skije otnošenija i političeskoje rozvitije Vostočnoj Evropy vo vtoroj polovine XVI--načale XVII veka (Moskva 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXI: 1979, z. 2, s. 262.
 • Jakób Teodor Sawicki (29- 3 II 1979). — Kwart. Hist. T. LXXXVI: 1979, nr 3, s. 876-879.
 • La Polonia Milenaria [w:] Retrato de Polonia, Biblioteca Universidad Veracruzana, Veracruz 1979, s. 69-83.
 • Lokale Ständeversammlungen in Ostmitteleuropa im 15-18. Jahrhundert als Faktor der politischen Kultur [w:] La Pologne au XVe Congrés International des Sciences Historiques a Bucarest, Wrocław-Warszawa 1980, s. 171-190.
 • Chłopskie „prawa zakupne”: forma użytkowania gruntu czy własność podległa. — Kwart. Hist. R. LXXXVII: 1980, nr 1, s. 175-183.
 • Nad periodyzacją dziejów Polski. — Przegl. Hum. T. XXIV: 1980, nr 1, s. 1-17.
 • Wiec, wiece [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. VI. cz. 2, V-W Wrocław 1980, s. 424-428.
 • [rec.] P. Horvath, Vergleichende Rechtsgeschichte. Wissenschaftsgeschichte und Methodik (Budapest 1979). — Kwart. Hist. T. LXXXVII: 1980, nr 1, s. 239-241.
 • [rec.] R. Foreville, Gouvernement et vie de l’Eglise au Moyen Age. Recueil d’études (London 1979). — Przegl. Hist. T. LXXI: 1980, nr 2, s. 414.
 • [rec.] Ostrołęki album rodzinny (z: Z. Niedziałkowska, Ostrołęka. Dzieje miasta, wyd. III, Warszawa 1979). — Nowe Książki 1980, nr 2, s. 55 i 58.
 • [rec.] Spojrzenia (z: M. Kosman, Spojrzenia w przeszłość, Poznań 1979). — Nowe Książki 1980, nr 4, s. 16-17.
 • [rec.] U źródeł politycznego przedstawicielstwa (z: K. Orzechowski, Ogólnośląskie zgromadzenia stanowe, Warszawa 1979). — Nowe Książki 1980, nr 11, s. 82-83.
 • [rec.] Codziennego budowania ciąg dalszy (z: Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. III-VI, Wrocław 1978-1979). — Nowe Książki 1980, nr 12, s. 34-35.
 • [rec.] Słowiańskie wierzenia (z: H. Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII/, Warszawa 1979). — Nowe Książki 1980, nr 14, s. 30-31.
 • [rec.] Jak dalecy, jak bliscy ... (z: K. Bartkiewicz, Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby Oświecenia, Poznań 1979). — Nowe Książki 1980, nr17, s. 69-70.
 • [rec.] Ziemie Polski w pradziejach (z: W. Hensel, Polska starożytna, Wrocław 1980). — Nowe Książki 1980, nr 19, s. 79-81.
 • [rec.] Poddani Karola Wielkiego (z: P. Riché, Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, Warszawa 1979). — Nowe Książki 1980, nr 20, s. 28-29.
 • [rec.] Dzieje ziemi zapisane (z: Z. Skrok, Na tropach archeologicznych tajemnic Mazowsza, Warszawa 1980). — Nowe Książki 1980, nr 23, s. 73-74.
 • [nota] A. M. Samozvancev, Teorija sobstvennosti v drevnej Indii (Moskva 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXII: 1980, z. 2. , s. 227.
 • [nota] Vostočnaja Evropa v drevnosti i srednevekove. Sbornik statiej (Moskva 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXII: 1980, z. 2. , s. 228-229.
 • [nota] R. Nový, K počatkoum feudálni monarchie v Čechah . Sigillum commune regni (Časop. Nar. Muzea -Hist. Museum 145, nr 3-4). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXII: 1980, z. 2. , s. 229.
 • [nota] Slavjane v epochu feodalizma. K stoletiju akad. V. Z. Pičety (Moskva 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXII: 1980, z. 2. , s. 229-230.
 • [nota] Problemy agrarnoj istorii (s drevniejšich vremen do XVII v.), (Minsk 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXII: 1980, z. 2. , s. 230.
 • [nota] M. A. Barg, O prirode feodal’noj sobstvennosti (Voprosy Istorii 1978, nr 7). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXII: 1980, z. 2. , s. 230.
 • [nota] E. N. Baklanova, Krestjanskij dvor i obščina na russkom severe, konec XVII-načala XVIII v. (Moskva 1976). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXII: 1980, z. 2. , s. 231.
 • [nota] A. J. Kponev, Krestjanstvo russkogo severa v XVI v. (Leningrad 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXII: 1980, z. 2. , s. 231.
 • [nota] Sovetskaja istoriko-pravovaja nauka. Očerki stanovlenija i rozvitija (Moskva 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXII: 1980, z. 2. , s. 237-238.
 • [nota] T. Gasztołd, H. Kroczyński, H. Rybicki, Kołobrzeg. Zarys dziejów (Poznań 1979). — Nowe Książki 1980, nr 10, s. 43.
 • [nota] S. Płaza, Warsztat naukowy historyka wsi Polski feudalnej (Warszawa 1980). — Nowe Książki 1980, nr 14, s. 33.
 • Jakub Teodor Sawicki - 3 II 1979. — Acta Poloniae Hist. T. XLI: 1980, s. 326-328.
 • [redakcja działu]: Historia państwa i prawa polskiego [w:] Mała Encyklopedia Prawa, pod red. Z. Rybickiego, Warszawa 1980, wyd. II, ss. 943.
 • Grundherrsc- einige Bemerkungen zu Bedeutung Geschichte und Anwendungsmöglichkeiten des Begriffs, Acta Poloniae Hist. T. XLIII: 1981, s. 195-203.
 • Monarchie et états dans le Centre-Est de l’Europe aux temps de Charles IV [w:] Mezinárodni Védecká Konfer- Doba Karla IV v dejinach národu ČSSR, porádaná Univerzitou Karlovou v Praze k 600. wyroči umrti Karla IV. 29.11-1.12.1978. Materialy ze Sekce dějin státu a práva Univerzita Karlova, Praha 1981, s. 51-60.
 • Vznik vládniho systému a zpusob panovani v patrimoniálních monarchiich stredni Evropy (Nekolik diskusnich poznamek), Československý Časopis Historický, R. XXVIII: 1980, nr 3, s. 99-413.
 • rec.: I. Hlavaček, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters R. 37: 1981, z. 2, s. 869-870.
 • Struktury i świadomość. Procesy integracji rycerstwa Europy Środkowej schyłku XIII w. i ich odbicie w historiografii epoki [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. I, Warszawa 1981, s. 202-221.
 • Wokół pojęć „kultura polityczna” i „kultura prawna”. — Państwo i Prawo 1981, nr 3, s. 40-49.
 • Monarchia i stany w Europie Środkowej XIV wieku. Zarys problematyki. — Śląski Kwart. Hist. „Sobótka” R. XXXVI: 1981, nr 1, s. 87-92.
 • [rec.] M. Bouvier-Ajam, Recherches sur la genèses et la date d’apparition des corporations médiévales en France (Paris 1978). — Cahiers de Civilisation Médiévale T. XXIV: 1981, no 1, p. 68.
 • [rec.] J. Spévaček, Kare- život a dilo (1316-1378), (Praha 1974). — Kwart. Hist. T. LXXXVIII: 1981, nr 3, s. 827-830.
 • [rec.] Städte und Ständestaat. Zur Rolle der Städte bei der Entwicklung der Ständeverfassung in europäischen Staaten vom 13 bis zum 15 Jahrhundert, hrsg. von B. Töpfer (Berlin 1980). — Kwart. Hist. T. LXXXVIII: 1981, nr 4, s. 1097-1100.
 • [rec.] K. Orzechowski, Ogólnośląskie zgromadzenia stanowe (Warszawa 1979). — Acta Poloniae Hist. T. XLIII: 1981, s. 213-215.
 • [rec.] Jubileusz polskiej historiografii (z: Dlugoss- Studia historyczne, Kraków 1980). — Nowe Książki 1981, nr 4, s. 41-42.
 • [rec.] Mądra regionalistyka (z: Tomaszów Mazowi- dzieje miasta, Łódź 1980). — Nowe Książki 1981, nr 7, s. 67-68.
 • [rec.] Pradzieje Europy (z: Kultury i ludy dawnej Europy, pod red. S. Kozłowskiego, Warszawa 1981). — Nowe Książki 1981, nr 11, s. 34-35.
 • [rec.] Historia prawa (z: K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1981). — Nowe Książki 1981, nr 17, s. 72-73.
 • [rec.] Funkcje dziejów prawa (z: S. Grzybowski, Dzieje prawa, Wrocław 1981). — Nowe Książki 1981, nr 20, s. 43-45.
 • [rec.] Potrzeba specjalistycznych encyklopedii (z: M. Brézillan, Encyklopedia kultur pradziejowych, Warszawa 1981). — Nowe Książki 1981, nr 22, s. 66-67.
 • [nota] Le droit romain et sa réception en Europe. Actes du Colloque ... 8-10 octobre 1973, (Varsovie 1978). — Acta Poloniae Hist. T. XLIII: 1981, s. 173.
 • [nota] Istoria dreptului Romanese, vol. I, (Bucurest 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 1, s. 237.
 • [nota] Mélanges offerts a Jean Dauvilliers (Toulouse 1979). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 1, s. 238-239.
 • [nota] F. W. Hennig, Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in Deutschland, Bd. I (Paderborn 1979). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 1, s. 239.
 • [nota] J. Kejr, Méstské zrizeni a Českém státé ve 13 stoleti (Československý Časopis Historický 1979, nr 2, s. 226-251). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 1, s. 239-240.
 • [nota] R. Foreville, Gouvernement et vie de l’Eglise au Moyen Age. Recueil d’études (London 1979). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 1, s. 240.
 • [nota] Städte und Ständestaat. Zur Rolle der Städte bei der Entwicklung der Ständeverfassung in europäischen Staaten vom 13 bis zum 15 Jahrhundert, hrsg. von B. Töpfer (Berlin 1980),„Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 1, s. 240.
 • [nota] G. D. Agostino, Parlamenti e societá nel regno di Napoli secoli XV-XVII (Napoli 1979). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 1, s. 242.
 • [nota] A. Marongiu, I parlamenti sardi (Milano 1979). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 1, s. 242-243.
 • [nota] Iz istorii feodal’noj Rossii (Leningrad 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 1, s. 243.
 • [nota] Problemy rozvitia feodal’noj sobstvennosti na zemlju (Moskva 1979). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 1, s. 243-244.
 • [nota] W. Buchholz, Staat und Ständegesellschaft in Schweden (Stokholm 1979). — Czas. Pr.-Hist. T XXXIII: 1981, z. 1, s. 244.
 • [nota] Etudes historiques Hongroises, vol. I-II (Budapest 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 1, s. 244-245.
 • [nota] Folia Historica Bohemia, 1 (Praha 1979). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 1, s. 245.
 • [nota] Istoričeskije Zapiski, nr 103 (Moskva 1979). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 1, s. 245-246.
 • [nota] P. Horváth, Vergleichende Rechtsgeschichte. Wissenschaftsgeschichte und Methodik (Budapest 1979). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 1, s. 246.
 • [nota] I. H. Crișan, Burebista and his time (Bucaresti 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 2, s. 180.
 • [nota] Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, hrsg. von H. Kellenbenz, Bd- Mittelalter, hrsg. von J. A. van Houtte (Stuttgart 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 2, s. 180-181.
 • [nota] Slova a déjiny, pod vedenim I. Némce (Praha 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 2, s. 181.
 • [nota] The comparative historical method in soviet mediaeval studies (Moscov 1979). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 2, s. 182.
 • 582. [nota] T. N. Bisson, Conservation of coinage. Monetary exploitation and its restraint in France, Catalonia and Aragon c. A.- c. 1225 (Oxford 1979). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 2, s. 182.
 • [nota] J. G. Alekseev, Pskovskaja Sudnaja Gramota i jejo vremija. Rozvitije feodal’nych otnošenij na Russi XIV-XV v. v. (Leningrad 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 2, s. 183.
 • [nota] A. S. Horošev, Cerkov v socialn’no-političeskoj sistiemie Novgorodskoj feodal’noj respubliki (Moskva 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 2, s. 183.
 • [nota] A. G. Mankov, Ulozenije 1- kodeks feodal’nogo prava Rossi (Leningrad 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 2, s. 189.
 • [nota] Parlamentarismus, hrsg. von K. Kluxen (wyd. V, Königstein 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII: 1981, z. 2, s. 189-190.
 • „Annaty” [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, pod red. A. Maczaka, Warszawa 1981, t. I-II (+ 64 hasła do „wyderkaf”).
 • [bez tytułu, w:] Formes et problémes de la paix dans l’histoire. Rapports d’experts, CISH. XV-e Congrès International des Sciences Historiques, Bucarest 1980, Actes IV (1), 1982, s128-129.
 • The Origins of Estate Consciousness of the Nobility of Central Europe. — Acta Poloniae Hist. T. XLVI: 1982, s. 31-45.
 • La Silésie dans l’Europe centrale du Moyen Age. — Acta Poloniae Hist. T. XLVI: 1982, s. 289-290.
 • Kultura polityczna i prawna (Refleksje historyka ustroju). — Historyka. Studia metodologiczne, 1982, t. XI, s. 17-32.
 • Zjazdy książęce [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. VI, z. 1, Wrocław 1982, s. 140-142.
 • Dyskusja nad rosyjskim przekładem Historii państwa i prawa polskiego. — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIV: 1982, z. 2, s. 258-269.
 • [art. rec. ] Od „feodalizmu” do „feudalizmu” (Refleksje nad polskim przekładem „Społeczeństwa feudalnego” Marca Blocha). — Przegl. Hum. T. XXVI: 1982, nr10, s. 115-122.
 • [rec.] J. Gaudemet, La société ecclésiastique dans l'Occident médiéval (London 1980); idem, La formation du droit canonique médiéval (London 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIII, z. 2, s. 151-154.
 • [rec.] K. Bosl, Europa im Aufbruch. Herrschaft-Gesellschaft-Kultur vom 10 bis zum 14 Jahrhundert (München 1980). — Kwart. Hist. T. LXXXIX: 1982, nr 2-3, s. 478-481.
 • [rec.] Handbuch der Europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, hrsg. von H. Kellenbenz; Bd. II- Europäische Wirtschafts- und. Sozialgeschichte im Mittelalter, hrsg. J. A. van Houtte (Stuttgart 1980). — Kwart. Hist. T. LXXXIX: 1982, nr 4, s. 708-712.
 • [rec.] Studien zur Geschichte des sächsisch-magdeburgischen Rechts in Deutschland und Polen, hrsg. von D. Willoweit, W. Schich (Frankfurt/M. 1980). — Acta Poloniae Hist. T. XLV: 1982, s. 183-187.
 • [rec.] S. Płaza, Warsztat naukowy historyka wsi Polski feudalnej (Warszawa 1980). — Acta Poloniae Hist. T. XLV: 1982, s. 179-180.
 • [nota] K. Kamińska, Sądownictwo miasta Torunia do połowy XVII w. na tle ustroju sądów niektórych miast Niemiec i Polski (Warszawa 1980). — Acta Poloniae Hist. T. XLV: 1982, s. 232.
 • [nota] A. Guerreau, Le féodal- un horizon théorique (Paris 1980), Czas. Pr.-Hist. T. XXXIV: 1982, z. 1, s. 191-192.
 • [nota] J. J. Frojanov, Kijevskaja Rus’. Očerki socjal’no-političeskoj istorii (Leningrad 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIV: 1982, z. 1, s. 192.
 • [nota] V. L. Janin, Novgorodskoja feodal’naja votčina. Istoriko-genealogičeskoje issledovanije (Moskva 1981). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIV: 1982, z. 1, s. 192-193.
 • [nota] J. P. Poly, E. Bournazel, La mutation féodale Xe-XIe siecles (Paris 1989). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIV: 1982, z. 1, s. 193.
 • [nota] Structures féodales et féodalisme dans l’Occident médiéval X-e-XIII-e s. Bilan et perspectives de recherche (Rome 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIV: 1982, z. 1, s. 193-194.
 • [nota] F. Graus, Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter (Sigmaringen 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIV: 1982, z. 1, s. 194-195.
 • [nota] J. Lenschner, Novgorod. Untersuchungen zu einigen Fragen seinen Verfassungs- und Bevölkerungsstruktur (Berlin 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIV: 1982, z. 1, s. 195.
 • [nota] V. B. Kobrin, Stanowlenije pomjestnoj sistemy (Istoričeskije Zapiski nr 105, Moskva 1980, s. 150-195). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIV: 1982, z. 1, s. 195-196.
 • [nota] H. Schlosser, Grundzüge der neueren Privatrechtsgeschi- ein Studienbuch, (Aufl. III, Heidelberg 1979). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIV: 1982, z. 1, s. 196.
 • [nota] Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg von O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck, Bd. 4: Mi-Pre. (Stuttgart 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIV: 1982, z. 1, s. 197-198.
 • [nota] Studien zur Geschichte des sächsisch-magdeburgischen Rechts in Deutschland und Polen, hrsg. von D. Willoweit, W. Schick (Frankfurt/M. 1980). — Przegl. Hist. T. LXXVII: 1982, nr 1-2, s. 149.
 • [nota] W. Góralski, Kapituła katedralna w Płocku XII-XVI w. Studium z dziejów organizacji prawnej kapituł polskich (Płock 1979). — Przegl. Hist. T. LXXVII: 1982, nr 1-2, s. 149.
 • [nota] E. L. Nazarova. — Livonskie pravdy” kak istoričeskij istočnik [w:] Drevniejše gosudarstva na terito- materialy i issledovanija 1979 g. (Moskva 1980, s. 5-218). — Przegl. Hist. T. LXXVII: 1982, nr 1-2, s. 150.
 • [odpowiedź na ankietę] O syntezach historycznych. — Kwart. Hist. T. LXXXIX: 1982, nr 4, s. 633-635.
 • De l’accord commun au vote unanime: Les activites de la Diete nobiliaire de Pologne, XVI-eme-XVIII-eme siécles. — Parliaments, Estates and Representation. Parlements, Etats et Représentation, vol. 3: 1983, nr 1, p. 7-21.
 • Le „consilium” et le „consensus” dans la pratique et la pensée politique polonaise du XV-e siecle [w:] Atti del convegna internazionale tenuto a Perugia dal 16 al 18 settembre 1982 , Rimini 1983, p. 29-42.
 • Ritterliches Gutseigentum mit und ohne Grundherrschaft im spätmittelalterlichen Polen besonders in Masowien [w:] Die Grundherrschaft im späten Mittelalter t. 1-2, Sigmaringen 1983, s. 577-589.
 • Die Mittelalterlichen Stände als Kategorie der Gesellschaftsdichtung. — Acta Poloniae Hist. T. XLVIII: 1983, s. 5-36.
 • [rec.] Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, hrsg, von H. Kellenbenz, Bd. II- Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Mittelalter, hrsg. J. A. Houtte (Stuttgart 1980). — Acta Poloniae Hist. T. XLVII: 1983, s. 260-266.
 • [rec.] K. Bosl, Europa im Aufbruch. Herrschaft-Gesellschaft-Kultur vom 10 bis zum 14 Jhd. (München 1980). — Acta Poloniae Hist. T. XLVII: 1983, s. 266-270.
 • [rec.] G. Oestreich, Strukturprobleme der frühen Neuzeit, Ausgewählte Aufsätze, hrsg. von B. Oestreich (Berlin 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXV: 1983, z. 2, s. 214-217.
 • [rec.] Prehled déjin Československa, t. I, 1: do 1526 (Praha 1980). — Kwart. Hist. T. XC: 1983, nr 4, s. 930-933.
 • [rec.] Oblicza historii ( z: M. Mollat, Średniowieczny rodowód Francji nowożytnej, XIV-XV w , Warszawa 1982). — Przegl. Hum. 1983, nr 7, s. 137-139.
 • [głos w dyskusji, w:] Dzieje polskiego parlamentaryzmu w okresie przedrozbiorowym. Materiały konferencji naukowej Poznań-Kórnik 11-12 maja 1982 r. ( Komitet Organizacyjny Muzeum Sejmu Polskiego), Warszawa 1983, s. 134-137.
 • [nota] L. Dralle, Slaven an Havel und Spree (Berlin 1981). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXV: 1983, z. 2, s. 227.
 • [nota] Gorod i gosudarstvo v drevnich obščestvach (Leningrad 1982). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXV: 1983, z. 2, s. 227.
 • [nota] R. Fossier, Enfances de l’Europe X-e-XII-e ss. , t. 1-2, (Paris 1982). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXV: 1983, z. 2, s. 228.
 • [nota] Der Deutschordenstaat Preussen in der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart, hrsg. V. Arnold und M. Biskup (Marsburg 1982). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXV: 1983, z. 2, s. 229.
 • [nota] V. Pašuto, B. Floria, A. Horoškevič, Drevnieruskoje nasliedie i istoričeskije sud’by vostočnogo Slavjanstva (Moskva 1982). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXV: 1983, z. 2, s. 229.
 • [nota] „Parliaments, Estates and Representa- Parlements, Etats et Représentation”, vol. I: 1981; II 1982. — Czas. Pr.-Hist. T. XXXV: 1983, z. 2, s. 229-230.
 • [nota] A Republic of Nobles. Studies in Polish History to 1864, ed. J. K. Fedorowicz, (Cambridge 1982). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXV: 1983, z. 2, s. 230-231.
 • [nota] M. Yardeni, Utopie et révolte sous Louis XIV (Paris 1980). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXV: 1983, z. 2, s. 231.
 • [nota] A. Marongiu, Storia del diritto italiano, Ordinamenti e istituti di governo (Milano 1978). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXV: 1983, z. 2, s. 236.
 • [nota] E. Ennen, W. Janssen, Deutsche Agrargeschichte vom Neolithikum bis zur Schwelle des Industriezeitalters (Wiesbaden 1979). — Przegl. Hist. T. LXXIV: 1983, nr 4, s. 806.
 • [nota] H. Zimmermann, Das Papsttum im Mittelalter. Eine Papstgeschichte im Spiegel der Historiographie (Stuttgart 1981). — Przegl. Hist. T. LXXIV: 1983, nr 4, s. 811-812.
 • [odpowiedź na ankietę]: O wydawaniu źródeł historycznych. — Kwart. Hist. T. XC: 1983, nr 1, s. 152-156.
 • [art. rec. ] Oblicza zachodnioeuropejskiego feudalizmu. — Kwart. Hist. T. XC: 1983, nr 4, s. 859-869.
 • Studiować zaocznie? Tak! Ale jak? (art. dyskus. ). — Życie Szkoły Wyższej 1983, nr 3, s. 49-56.
 • Chory w powiciu? — Prawo i Życie 1983, nr 8, s. 10.
 • Creative Processes in the Formation of the Mazowian Petty Gentry [w:] Polish Nobility in the Middle Ages, Anthologies, ed. A. Gąsiorowski, Wrocław 1984, s. 55-86.
 • Zwischen Monarchie, Aristokratie und Adeldemokratie: das polnische Königtum im 15. Jahrhundert [w:] Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. Protokoll über die Arbeitstagung vom 10-13 April 1984 auf der Insel Reichenau, nr 269 ss. 37-39; 44-45.
 • Corona (als Symbol monarchischer Herrsch- Polen [w:] Lexikon des Mittelalter, Bd. III, München 1984, col. 256-257.
 • Curia r- Polen [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. III, München 1984, col. 385-386.
 • Problemy stratyfikacji społecznej w Polsce średniowiecznej (tezy referatu). [w:] Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. stoleti, pod red. J. Černy, F. Hejl, A. Vrdik, Ustav československych a svetovych dejin ČSAV, Praha 1984, s. 50-60.
 • Instyt- wp- kultura: Warunkowe nadania ziemi w procesie centralizacji feudalnych monarchii Środkowo-wschodniej Europy późnego średniowiecza. — Przegl. Hum. T. XXVIII: 1984, nr 1, s. 3-13.
 • Od Krewa do Radomia: Monarchia w Polsce pod rządami Jagiellonów (1385-1505). — Przegl. Hum. T. XXVIII: 1984, nr 11/12, s. 25-40.
 • [rec.] F. Graus, Die Nationenbildung der Westslaven im Mittelalter (Sigmaringen 1980). — Historische Zeitschrift Bd. 239: 1984, no. 1, s. 176-179.
 • [rec.] L. V. Čerepnin, Zemskie sobory russkogo gosudarstva v XVI-XVII v. v. (Moskva 1978). — Russia Medievalis T. V: 1984, z. 1, s. 251-256.
 • [rec.] S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich (Wrocław 1978). — Rocz. Mazowiecki T. VIII: 1984, s. 271-272 .
 • [nota] M. Polivka, Mikuláš z Husi a nižsi šlechta v počátcich husitské revoluce (Praha 1982). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXVI: 1984, z. 1, s. 259.
 • [nota] G. Caburdin, G. Viard, Lexique historique de la France d’Ancien Régime (ed. II, Paris 1981). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXVI: 1984, z. 1, s. 262.
 • [nota] C. Andresen, G. Denzler, Wörterbuch der Kirchengeschichte (München 1982). — Czas. Pr.-Hist. T. XXXVI: 1984, z. 1, s. 263.
 • La monarchie en Europe centrale du XI-ème au XIII-ème s., son autorité et les limites de ses pouvoirs [w:] Comité International des Sciences Historiques XVI-e Congrés International des Sciences Historiques Stuttgart 1985, Rapports I, Stuttgart 1985, p. 379-381.
 • Roma- continuité verbale et institutionnelle: L’exemple de la possessio bonorum de l’ancien droit polonais. — Studia Iuridica T. 12: 1985, s. 191-203.
 • Średniowieczne kondycje i stany [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. III, Warszawa 1985, s. 189-218.
 • Średniowieczne narody polityczne Środkowej Europy. — Czas. Pr.-Hist. T. XXXVII: 1985, z. 2, s. 57-73.
 • Historia porównawcza a kultura. Elementy wspólnoty ustrojowo-prawnej Europy Środkowej XV-XVI w. — Przegl. Hum. T. XXIX: 1985, nr 11/12, s. 21-27.
 • [rec.] Sejmy dawnej Polski (z: Historia Sejmu polskiego, t. I pod red. J. Michalskiego, Warszawa 1985 oraz Wł. Czaplińskiego, Dzieje Sejmu polskiego do r. 1939, Kraków 1985). — Polityka” 1985, nr 23, s. 14.
 • Z perspektywy 25 wieków[rozmawiała E. Dobrowolska]. — Zwierciadło” 1985, nr 42, s. 5.
 • Voisi- Solida- Communauté. Nobles dits de sillon en Pologne du XV-e au XIX-e s. [w:] Les Communautés rurale- Europe Orientale, Recueils de la Société Jean Bodin, vol. 45, Bruxelles 1986, p. 473-498.
 • Le limes carolin- confins des systemes du pouvoir et de la dominantion. — Quaestions Medii Aevi” T. III: 1986, p. 49-66.
 • Culture et institutions politiques et juridiques dans le Centre-Est de l’Europe des XV-e-XVI-e ss. [w:] État et religion aux XV et XVI siècles. Staat en Religie in de 15e en 16e eeuw, Actes du colloque a Bruxelles du 9 au 12 octobre 1984, Brussel 1986, p. 377-387.
 • Stany i ich zgromadzenia w krajach niemieckich XIII-XVI wieku. Refleksje nad stanem badań [w:] Ni- Polska w średniowieczu. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historyczny UAM w dniach 14-16 1983, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 1986, s. 91-103.
 • Wokół pojęcia kultury prawnej. — Przegl. Hum. T. XXX: 1986, nr 11-12, s. 15-22. [przedruk w: Elementy socjologii prawa. Wybór tekstów, T. III, Warszawa 1990]
 • Feudalizm książęcego Mazowsza. — Zeszyty Nauk. Muz. Wsi Radomskiej 1986, s. 25-33.
 • [rec.] Kultura Polski średniowiecznej X-XIII wiek, pod red. J. Dowiata (Warszawa 1985). — Kwart. Hist. T. XCIII: 1986, nr 4, s. 1125-1129.
 • [rec.] Historia Sejmu Polskiego, t. I : Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, pod red. J. Michalskiego (Warszawa 1984) ,Acta Poloniae Hist. T. LIV: 1986, s. 187-190.
 • [nota] Dawne sądy i prawo, pod red. A. Lityńskiego (Katowice 1984). — Acta Poloniae Hist. T. LIII: 1986, s. 275.
 • [nota] J. Sobczak, Położenie ludności tatarskiej w W. Ks. Litewskim (Warszawa 1984). — Acta Poloniae Hist. T. LIII: 1986, s. 284-285.
 • [wspólnie z J. Bardachem i H. Olszewskim], Historia prawa w obradach XVI Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych. — Czas. Pr.-Hist. T. XXXVIII: 1986, z. 1, s. 247-250; S- s. 249-250.
 • Zwischen Monarchie, Oligarchie und Adelsdemokratie: das polnische Königtum im 15. Jahrhundert [w:] Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich, Vorträge und Forschungen, Bd. XXXII, Sigmaringen 1987, s. 385-404.
 • [rec.] The Polish Parliament at the Summit of its Development (16th-17th Centuries). Anthologies, ed. Władysław Czapliński (Wrocław 1985). — Acta Poloniae Hist. T. LVI: 1987, s. 226-228.
 • [rec.] Papsturkunden 896-1046, hrsg. von H. Zimmermann, vol. I: 896-996 (Wien 1984), vol. II: 996-1046 (Wien 1985). — Acta Poloniae Hist. T. LVI: 1987, s. 213-215.
 • [rec.] Wczesnonowożytna władza polityczna (z: A. Maczak, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986). — Nowe Książki 1987, nr 3, s. 7-9.
 • Emil Lousse 1905-1986. — Czas. Pr.-Hist. T. XXXIX: 1987, z. 2, s. 249-250.
 • Mistrz. — Życie Szkoły Wyższej 1987, nr 7-8, s. 131-138.
 • Rządy prawa [rozmowa z prof. S. R., oprac. W. Żaczek]. — Razem 1987, nr 7, s. 10-11.
 • Réflexions sur la „culture juridique”. — Index, Quaderni camerti di studi romanistici, Napoli T. 16: 1988, p. 133-141.
 • Regionalna historia ustroju i prawa: Garść uwag krytycznych [w:] Regionalne syntezy dziejów ustroju i prawa. (Ogólnopolska konferencja historyków państwa i prawa, Karpacz 8-9 września 1988, Universitas Wratislaviensis, Wrocław 1988, ss. 15
 • Od historii prawodawstw słowiańskich do dziejów kultury polityczno-prawnej Wschodniej Europy, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria VII, Warszawa 1988, s. 601-609.
 • Przemiany systemu władzy politycznej w Polsce średniowiecznej (tezy referatu streszczone przez T. Jasińskiego i H. Samsonowicza) [w:] Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich ... Poznań 1984,Wrocław 1988, s. 31-33.
 • Kwestia powszechności immunitetu sądowego i jurysdykcji dominialnej w dobrach szlacheckich Polski późnego średniowiecza. — Czas. Pr.-Hist. T. XL: 1988, z. 2, s. 57-62.
 • Ustrój polityczny i prawo [w:] Mały Słownik kultury dawnych Słowian, pod red. L. Leciejewicza, wyd. II Warszawa 1988, s. 560-573 (tamże 43 drobne hasła od „adopcja” do „zastaw”, sygnowane S. R. ; prze- wyd. III 1990).
 • [rec.] H. A. Schulze, Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter, Bd. I: Stammesverband, Gefolgschaft, Lehnswesen, Grundherrschaft, Bd. II: Familie, Sippe und Geschlecht, Haus und Hof, Darf und Mark, Burg, Pfalz und Königshof, Stadt (Stuttgart 1985-1986). — Czas. Pr.-Hist. T. XL: 1988, z. 1, s. 191-193.
 • [rec.] Handbuch der Europäischen Geschichte, hrsg. von Th. Schieder, Bd. 2-Europa im Hoch- und Spätmittelalter, hrsg. von F. Seibt (Stuttgart 1987). — Kwart. Hist. T. XCV: 1988, nr 2, s. 221-228.
 • [rec.] Kultura Polski Średniowiecznej X-XIII wiek, pod red. J. Dowiata (Warszawa 1985). — Acta Poloniae Hist. T. LVII: 1988, s. 242-247.
 • [rec.] J. Kostrzak, Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeń stanowych od XIII do połowy XV wieku (Warszawa 1985). — Zapiski Historyczne” T. LIII: 1988, z. 1-2, s. 164-167 (Ditto: Acta Poloniae Hist. T. LVII: 1988, s. 252-254).
 • [nota] K. Zielińska-Melkowska, Przywilej chełmiński 1233 i 1251 (Toruń 1986). — Acta Poloniae Hist. T. LVII: 1988, s. 297.
 • [rec.] Handbuch der Europäischen Geschichte, hrsg. von Th. Schieder, Bd. 2-Europa im Hoch- und Spätmittelalter, hrsg. von F. Seibt (Stuttgart 1987). — Acta Polonaie Historica” T. LX: 1989, s. 271-280.
 • An der Schwelle der Neuzeit? Politische Strukturen Polens und Mitteleuropas um 1490. — Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischer Länder, Bd. 31: 1990, heft 2, s. 350-354.
 • Mittelalterliche politische Nationen in Mitteleuropa. — Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus” Bd. 14: 1990, s. 81-96.
 • Pour une histoire de la culture politique et juridique du Centre-Est de l’Europe. — Acta Poloniae Hist. T. LXII: 1990, p. 191-201.
 • Równość w stadle a struktury stanowe średniowiecznej Polski. Garść uwag semantycznych [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej T. IV s. 204-219.
 • 694. – Wokół pojęcia kultury prawnej [w:] Elementy socjologii prawa. Wybór tekstów, T. III, Warszawa 1990, s. 38-43.
 • [nota] H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność (Warszawa 1988). — Acta Poloniae Hist. T. LXII: 1990, s. 230.
 • Kazimierz Tymieni- badacz dziejów średniowiecznego Mazowsza [w:] Kazimierz Tymieniecki (1887-1968). Dorobek i miejsce w mediewistyce polskiej, pod red. J. Strzelczyka, UAM w Poznaniu, seria Historia, nr 159, Poznań 1990, s. 61-69.
 • Aux origines des assemblées d’états en Europe centre-orientale [w:] Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Historia Institutional, 28-30 d’abril de 1988. (Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura), Barcelona 1991, p. 347-352.
 • Medieval „Political Nations” in Central Europe. — Quaestiones Medii Aevi, vol. 4, Varsovie 1991,p. 71-86.
 • Problemy kultury prawnej książęcego Mazowsza [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 647-653.
 • Mieszczanie w strukturach stanowych późnośredniowiecznej Polski [w:] Czas-Przestrzeń-Praca w dawnym mieście, Warszawa 1991, s. 213-220.
 • Landrecht. II. Ostmitteleuropa [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. III, München-Zürich 1991, col. 1673-1674.
 • 702. – Lehen, Lehenwesen, Lehnrecht. VII. Polen und Böhmen [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. III, München-Zürich 1991, col. 1821-1822.
 • Lhota [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. III, München-Zürich 1991, col. 1936.
 • Poszerzanie pola widzenia (o Karolu Koranyim 1897-1964), [w:] Wielcy polskiej humanistyki, Wrocław 1991, s. 142-147.
 • [rec.] Die Bildung des frühmodernen Staates-Stände und Konfessionen, hrsg. H. Zimmermann (Saarbrücken 1989). — Czas. Pr.-Hist. T. XLIII: 1991, s. 179-182.
 • [rec.] The laws of the medieval Kingdom of Hungary /Decreta Regni Mediaevalis Hungariae/ , T. I: 100-1301, (Bakersfield 1989). — Kwart. Hist. T. XCVIII: 1991, nr 2, s. 105-108.
 • [rec.] Decreta Regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458-1490, (Budapest 1989). — Kwart. Hist. T. XCVIII: 1991, nr 2, s. 108-110.
 • [rec.] J. K. Hoensch, Premysl Otokar II von Böhmen: der Goldene König (Graz 1989). — Kwart. Hist. T. XCVIII: 1991, nr 4, s. 124-126.
 • [nota] The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary. Decreta Regni Mediaevalis Hungariae, vol. 1: 1000-1300 . . , ed. by J. M. Bak, G. Bonis (Bakersfield, California 1989), Czas. Pr.-Hist. T. XLIII: 1991, s. 179-180.
 • [nota] Decreta Regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458-1490, ed. G. Bonis, (Budapest 1981). — Czas. Pr.-Hist. T. XLIII: 1991, s. 185-186.
 • Antonio Marongiu (1902-1989). — Czas. Pr.-Hist. T. XLIII: 1991 (za rok 1990), z. 1-2, s. 205-206.
 • Probleme frühmoderner Staatlichkeiten in Polen und in deutschen Ländern [w:] Gemeinsame deutsch-polnische Schulbuchkommission. Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts für Internationale Schulbuchforschung, Bd. 22/XII, Braunschweig 1992, s. 51-60.
 • Gesellschaft und Ständestaat im Polen des ausgehenden Mittelalters [w:] Die Anfänge des ständischen Vertretungen in Preussen und seinen Nachbarländern, hrsg. von H. Boockman, München 1992, Oldenburg, s. 169-176.
 • Rex, Corona et Communitas Regni” in Polen im Spätmittelalters (1320-1505), [w:] 39 Historikertag Hannover 1992. Skripten. Mittelalter. 26/3, s. 1-2 (streszcz. referatu).
 • „Consilium” i „consensus” otoczenia książęcego w dokumentach polskich XIII w. [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. V, Warszawa 1992, s. 195-202.
 • Figuré ou réel: Le „féodalisme centralisé” dans le Centre-Est de l’Europe. — Acta Poloniae Hist. T. LXVI: 1992, s. 31-37.
 • Masowien [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VI, München-Zürich 1991, col. 365-366
 • [rec.] Studia z dawnego prawa sądowego i miejskiego, wyd. S. Salmonowicz. — Acta Univ. Nicolai Copernici”, Nauki Human. Spol, nr 218, Prawo XXX 1990. — Acta Poloniae Hist. T. LXVI: 1992, s. 163-165.
 • [nota] W. Wołodkiewicz, Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu Encyklopedystów (Warszawa 1990). — Acta Poloniae Hist. T. LXV: 1992, s. 282-283.
 • [nota] J. S. Matuszewski, Vicinia id est . . Poszukiwanie alternatywnej koncepcji staropolskiego opola (Łódź 1991). — Acta Poloniae Hist. T. LXVI: 1992, s. 192.
 • Postrzeganie z różnych perspektyw [w:] Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 1953-1993, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1993, s. 98-101.
 • Monarchia i stany w Polsce późnego średniowiecza. — Przegl. Hum. T. XXXVII: 1993, nr 2, s. 7-14.
 • Kilka uwag o ustroju Polski XIV-XVI wieku. — Śląski Kwart. Hist. „Sobótka” R. : 1993, z. 2-3, s. 123-128.
 • Palatin, Palatinat. II. Böhmen, Polen [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VI, München-Zürich 1993, col. 1634.
 • Petrikau-Privilegium 1496 [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VI, München-Zürich 1993, col. 1951.
 • [rec.] Studia Culmensia Historico-Iuridica czyli Księga Pamiątkowa 750-lecia Prawa Chełmińskiego, vol. I, ed. Z. Zdrójkowski (Toruń 1990). — Acta Poloniae Hist. T. LXVII: 1993, s. 149-150.
 • [nota] J. Kodrębski, Prawo rzymskie w Polsce XIX w. (Łódź 1990). — Acta Poloniae Hist. T. LXVII: 1993, s. 192-193.
 • Ustrój polityczny i prawo [w:] Dzieje Mazowsza do 1526 r. , praca zbior. pod red. A. Gieysztora i H. Samsonowicza, Warszawa 1994, s. 294-326.
 • Concessions conditionelles de terres et centralisation des monarchies du Centre-Est de l’Europe au bas Moyen Age. — Acta Poloniae Hist. T. LXIX: 1994, s. 17-29.
 • Regalien. IV. Ostmitteleuropa [2] Böhmen und Polen [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VII, München-Zürich 1994, col. 560-561.
 • [rec.] H. A. Schulze, Grundstrukturen der Verfassung im Mittealter, z. c. besserte Aufl. , (Stuttgart Bd. I: 1990, Bd. II: 1992). — Czas. Pr.-Hist. T. XLVI: 1994, z. 1-2,s. 130-131.
 • [nota] Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku. Dokumenty i materiały, t. 1, ed. S. Meducki, Z. Wrona (Kielce 1992). — Acta Poloniae Hist. T. LXIX: 1994, s. 200.
 • La naissance du parlementarisme polonais vue dans une perspective comparative. — Acta Poloniae Hist. T. LXXII: 1995, s. 33-47.
 • Narodziny polskiego parlamentaryzmu w perspektywie porównawczej [w:] Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493-1993), praca zbior. pod red. J. Bardacha przy współpracy W. Sudnik, Warszawa 1995, s. 32-47.
 • Panujący, ich doradcy oraz wiece w Polsce piastowskiej. Horyzonty badawcze 1967-1992 [w:] Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii, praca zbior. pod red. J. Bardacha przy współudziale W. Sudnik, Warszawa 1995, s. 9-28.
 • Sedes Regni [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VII, München-Zürich 1995, col. 1665.
 • Sejm [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VII, München-Zürich 1995, col. 1715-1716.
 • Senior (Seniorat). II. Böhmen und Polen [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VII, München-Zürich 1995, col. 1756-1757.
 • [rec.] O. Guillot, A. Rigaudier, Y. Sassier, Pouvoir et institutions dans la France médiévale, t. 1: Des origines a l’époque féodale; t. 2: Des temps feodaux aux temps de l’Etat (Paris 1994). — Czasopismo Prawno-Historyczne T. XLVII: 1995, z. 1-2, s. 271-272.
 • Antonio Marongiu et les études recentes sur la naissance du parlementarisme en Pologne, Università degli studi di Camerino, Facoltà di giurisprudenza. Contributi alla storia parlamentare europea (secoli XIII-XX). Atti del 43 Congresso ICHRPI, a cura di Maria Sofia Corciulo, vol. LXXVIII, Camerino 1996, p. 362-366.
 • Méthodes actuelle de recherche sur le conçeil des Souverains et les préparlements polonais, Università degli studi di Camerino, Facoltà di giurisprudenza. Contributi alla storia parlamentare europea (secoli XIII-XX). Atti del 43 Congresso ICHRPI, a cura di Maria Sofia Corciulo, vol. LXXVIII, Camerino 1996, p. 367-370.
 • Juliusz Bardach. Sześćdziesiąt lat twórczosci uczonego (1935-1995), [w:] Parlament, Prawo, Ludzie. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy twórczej, Warszawa 1996, s. 7-9.
 • La culture politique et juridique en Pologne et en Bohême au seuil des temps modernes. Position du probléme. — Acta Poloniae Hist. , T. LXXIII: 1996, s. 6-12.
 • Stand, Stände. V. Osteuropa. [1] Böhmen und Polen [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VIII, München-Zürich 1996, col. 51-52.
 • Starosta [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VIII, München-Zürich 1996, col. 63-64.
 • [rec.] Najstarszy zwód prawa polsk- Das älteste polnische Geonheistpechtsbuch /The Oldest Code of Polish Laws/, ed. Józef Matuszewski and Jacek Matuszewski(Łódź 1994). — Acta Poloniae Hist. T. XXII: 1996, s. 157-158.
 • [rec.] O. Guillot, A. Rigaudier, Y. Sassier, Pouvoir et institutions dans la France médievale, vol. I: Des origines a l’époque féudale; vol. II: Des temps féodaux aux temps de l’Etat (Paris 1994). — Czas. Pr.-Hist. T. XLVII, z. 1-2 (za rok 1996), s. 271-272.
 • [redakcja wspólnie z W. Sudnik] Parlament, Prawo, Ludzie. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy twórczej, Warszawa 1996, ss. 366.
 • Vladimiri (Włodkowic) Paulus[w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VIII, München-Zürich 1997, col. 1803-1804.