Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Bibliografia prof. Bardacha

 • 2. Rec.: G. Wirschubski, Das Strafrecht des Litauischen Statuts, cz. 1 (Heidelberg 1935), „Ateneum Wileńskie“ 1936, t. 11, s. 516-518.
 • 3. Rec.: Z. Honik, Urząd podwojewodziego w Wielkim Księstwie Litewskim. Studium historyczne (Wyd. Tow. Pomocy Naukowej im. E.E. Wróblewskich, Wilno 1935), ibidem, s. 524-527.
 • 4. Rec.: G. Wirschubski, Das Strafrecht des Litauischen Statuts, cz. 2 (Heidelberg 1935), “Ateneum Wileńskie“ 1937, t. 12, s. 604-606.
 • 5. Rec.: I. Lewin, Palestra w dawnej Polsce, („Pamiętnik Historyczno-Prawny”, Lwów 1937, t. 12, z. 1), „Wileński Przegląd Prawniczy” 1937, nr 5, s. 153-156.
 • 6. Adopcja w prawie litewskim XV i XVI wieku, nadbitka książkowa: Wilno 1938, ss. 92 (ditto: “Wiadomości Studium Prawa Litewskiego USB”, Wilno 1938, t. 1. s. 1-93).
 • 7. Rec.: J. Loho-Sobolewski, Prawo opiekuńcze w dawnej Litwie. (Studia nad historią prawa polskiego, Lwów 1937, t. 15, z. 2), “Wiadomości Studium Historii Prawa Litewskiego USB”, Wilno 1939, t. 1, s. 378-386.
 • 8. Przeciwpancerniacy na ostrym strzelaniu, “Zwyciężymy” z 15 grudnia 1943 r.
 • 9. W wyzwalającym się Poznaniu, “Polska Zbrojna” nr 24 z 23 lutego 1945 r. (ditto: Antologia reportażu wojennego, Warszawa 1962, s. 256-258).
 • 10. Polski Poznań, “Polska Zbrojna” nr 27 z 25 lutego 1945 r.
 • 11. Sytuacja polityczna we Francji, “Praca Polityczno-Wychowawcza w Wojsku” 1945, nr 9-10, s. 20-24.
 • 12. Wykłady oficerów, ibidem, s. 37-40.
 • 13. Nowe zadania Domów Żołnierza, “Praca Polityczno-Wychowawcza w Wojsku” 1945, nr 11, s. 36-40.
 • 14. Rec.: M. A. Wozniesieński, Gospodarka wojenna ZSRR w latach II wojny (Moskwa 1947), “Bellona” (Warszawa) 1948, z. 5, s. 511-519.
 • 15. Rec.: S. Śreniowski, Zbiegostwo chłopów w dawnej Polsce jako zagadnienie ustroju społecznego (Warszawa 1948), “Nowe Drogi" 1949
 • 16. Zagadnienia z historii Polski,, Warszawa, Akademia Sztabu Generalnego luty 1949, ss. 103.
 • 17. Historia ustroju Polski (wspólnie z B. Leśnodorskim i S. Śreniowskim; streszcz. referatu na I Zjeździe Historyków Prawa w Toru­niu), PiP 1950, z. 11, s. 98-100.
 • 18. O periodyzacji dziejów i jej ujęciu w historiografii radzieckiej, PH 1949, t. 40, s. 22-529 [streszcz. w jęz. franc. s. 408-410].
 • 19. Rec.: M.N. Tichomirow, Drewnierusskije goroda, (“Uczenyje Zapiski"
 • 20. Głos w dyskusji: I Zjazd Historyków Prawa w Toruniu, PiP 1950, z. 11, s. 109-110.
 • 21. Historia nowożytna powszechna, cz. 2, skrypt na podstawie wykładów w S.G.S.Z. [Szkoła Główna Służby Zagranicznej], Warszawa 1951.
 • 22. Perspektywy rozwoju nauki historii państwa i prawa, CPH 1951, t. 3, s. 1-10.
 • 23. Rec.: S. Matysik, Prawo nadbrzeżne (ius naufragii). Studium z historii prawa morskiego (Toruń 1950), PiP 1951, z. 7, s. 139-142.
 • 24. Głos dyskusyjny po ref. C. Bobińskiej i J. Kotta na sesji naukowej poświęconej problematyce polskiego Oświecenia w Warszawie 3-5 maja 1951, PH 1951, z. 2, s. 235-236.
 • 25. Głos dyskusyjny po ref. B. Leśnodorskiego ..., ibidem, s. 275-277.
 • 26. Głosy w dyskusji: Ogólnopolska Konferencja Historyków Prawa w Poznaniu, PiP 1951, z. 1, s. 99-100-101.
 • 27. Plan badań historycznoprawnych [w:] Ogólnopolska Konferencja Historyków Prawa w Poznaniu, ibidem, s. 101-104 (streszczenie referatu; tamże dyskusja i podsumowanie, s. 104-105).
 • 28. W 300-ną rocznicę powstania chłopskiego pod wodzą Kostki-Napierskiego, “Nowe Drogi” 1951, nr 3, s. 91-115 (nadbitka książkowa, Warszawa 1951, ss. 36).
 • 29. Historia państwa i prawa polskiego, skrypt: cz. 1, Warszawa 1952, s.386.
 • 30. Uwagi o “rodowym” ustroju społeczeństwa i prawie bliższości w Polsce średniowiecznej (na marginesie pracy K. Kolańczyka, Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej Polsce. Rozporządzanie własnością ziemską do końca XIV w., Poznań 1950), CPH 1952, t. 4, s. 407-458 [+ nadb. książk.]
 • 31. Rec.: W. Ochmański, Zbójnictwo góralskie. Z dziejów walki klasowej wsi góralskiej (Warszawa 1950), PH 1952, z. 1, s. 150-158.
 • 32. Odpowiedź na list J. Knothe do redakcji “Nowych Dróg” w sprawie buntów chłopskich w Polsce w XI w., “Nowe Drogi” 1952, nr 4, s. 122-126.
 • 33. Profesor S. W. Juszkow [in memoriam], PiP 1952, z. 11, s. 708-709.
 • 34. Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego [w:] Historia Polski do r. 1466 (wspólnie z A. Gieysztorem, H. Łowmiańskim i E. Maleczyńską), Warszawa 1953, s. 79-170.
 • 35. Dział historii państwa i prawa (wspólnie z W. Voisé), [w:] Odrodzenie w Polsce. Przewodnik po wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie, 1953-1954, Warszawa 1953, s. 20-26.
 • 36. Rec.: B. Baranowski, Chłop polski w walce z Tatarami (Warszawa 1952), KH 1953, nr 1, s. 220-222.
 • 37. Rec.: H. Łowmiański, Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiań­skich (Warszawa 1953), KH 1953, nr 4, s. 197-207.
 • 38. Rec.: T. Grudziński, Uwagi o genezie rewolucji w Polsce za Kazimierza Odnowiciela (“Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu"
 • 39. Rec.: J. Bieniarzówna, Walka chłopów w kasztelanii krakowskiej (Warszawa 1952), PH 1953, z. 4, s. 625-627.
 • 40. Głos dyskusyjny [w:] Pierwsza konferencja metodolo­giczna historyków polskich, Warszawa 1953, t. 1, s. 244-253, s. 431-435.
 • 41. B. D. Griekow [in memoriam], PiP 1953, z. 11, s. 668-671.
 • 42. Powstanie styczniowe, Warszawa 1953,ss. 69.
 • 43. Z tradycji walk o prawa i władzę ludu [w:] Z problemów konstytucji - cykl 1952/53 „Wszechnicy Radiowej”, skrypt 25, wykład 2, cz. 2, s. 9-16 (nadbitka).
 • 44. Redakcja ogólna: Historia Polski do r. 1466, op. cit., ss. 270 ( poz. 34).
 • 45. Okres rozdrobnienia feudalnego [w:] Historia Polski do r. 1466 (wspólnie z A. Gieysztorem, H. Łowmiańskim i E. Maleczyńską), wyd. 2 popr., Warszawa 1954, s. 82-183.
 • 46. Nauka prawa w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej 1944-1954, “Nauka Polska” 1954, nr 3, s. 42-87.
 • - Rec.: XY, Więź nauki z praktyką, “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1955, nr 6, s. 220-221.
 • 47. Rec. (wspólnie z S. Arnoldem i S. Kieniewiczem): Istoria Polszi, t. 1, pod red. V. D. Koroljuka, I. S. Millera, P. N. Tretjakowa (Moskwa 1954), KH 1954, nr 4, s. 222-233.
 • 48. Głos w dyskusji: Walne zebranie Instytutu Zachodniego, “Przegląd Zachodni" 1954
 • 49. W sprawie artykułu “O roli mas w historii". Odpowiedź na list do redakcji [na marginesie Historii Polski do 1466 r.]
 • 50. Redakcja ogólna: Historia Polski do r. 1466, op. cit., ss. 292 (por. poz. 45).
 • 51. Nauki prawne [w:] Dziesięć lat rozwoju nauki w Polsce Ludowej, Warszawa 1955, s. 303­-344.
 • 52. O rabotie polskich istorikov gosudarstva i prava [w:] „Dokłady i soobščenia Instituta Istorii”, 1955, wyp. 6, s. 119-122.
 • 53. Rec.: Pierwyj tom “Istorii Polszi”, pod red. V. D. Koroljuka, I. S. Millera, P. N. Tretjakowa (Moskwa 1954), “Wiestnik Akademii Nauk SSSR" 1955
 • 54. Rec.: J. Malarczyk, Doktryna społeczno-polityczna Biernata z Lublina, (“Annales Universitatis M. Curie-Skłodowskiej"
 • 55. W 300-ną rocznicę wojny z najazdem szwedzkim, “Nowe Drogi" 1955
 • 56. Doroczna sesja Société d'Histoire du Droit (wspólnie z M. Sczanieckim), CPH 1955, z. 2, s. 397-399.
 • 57. Les origines de la Diéte polonaise (streszcz. referatu), RHDFE 1956, nr 3, s. 473-474.
 • 58. Podsumowanie dyskusji [w:] Monteskiusz i jego dzieło. Sesja naukowa w dwusetną rocznicę śmierci, Warszawa 27-28 X 1955, Wrocław 1956, s. 313-318.
 • 59. Niektóre kwestie sporne w zakresie historiografii, periodyzacji i dziejów Polski wczesnofeudalnej [Uwagi o makiecie I tomu „Historii Polski”], KH 1956, nr 3, s. 15-30; także s. 261-262, 255-256.
 • 60. O kłassowoj bor’be polskogo krest’janstva v period formirovanija tovarnogo chozjajstva (XII - połovina XIV v.) [w:] „Kratkije soobščenija Instituta Słovianoviedienija”, 1956, t. 19, s. 46-63.
 • 61. Głos w dyskusji: Zbójnictwo a powstania chłopskie. Rola suplik I skarg wnoszonych do sądów referendarskich, „Odrodzenie w Polsce” Warszawa 1956, t. 1, s. 227-229.
 • 62. Głos w dyskusji: Rola pańszczyźnianego folwarku i latyfundiów magnackich, ibidem, s. 299-302.
 • 63. Głos w dyskusji: W sprawie polskiej myśli prawniczej w okresie Odrodzenia, „Odrodzenie w Polsce” Warszawa 1956, t. 2, s. 267-269.
 • 64.Wojna narodowa z najazdem szwedzkim. (W trzechsetną rocznicę), Warszawa 1956, ss.83 + mapka (Biblioteka Towarzystwa Wiedzy Powszechnej].
 • 65. Redakcja: (wspólnie z K. Grzybowskim), Monteskiusz i jego dzieło..., op. cit., ss. 364 (por. poz. 58).
 • 66. Historia państwa i prawa Polski do roku 1795, Warszawa 1957, cz. 1: Do poł. XV w., ss. 593 Zob. też: Historia państwa i prawa polskiego, cz. 1: do połowy XV wieku, według wykładów prof. dr Juliusza Bardacha [przygotowali M. Pietrzak, W. Rostocki i St. Russocki], Łódź-Warszawa 1955..
 • 67. Powstanie i utrwalenie rozdrobnienia feudalnego od połowy XII do połowy XIII wieku (wspólnie z G. Labudą), [w:] Historia Polski, pod red. ogólną T. Man­teuffla, t. 1: do roku 1764, pod red. H. Łowmiańskiego, cz. 1: do połowy XV wieku, wyd. 1 Warszawa 1957, s. 282-367 (wyd. 2 Warszawa 1958; wyd. 3 Warszawa 1960; wyd. 4 Warszawa 1964; wyd. 5, Warszawa 1969)
 • 68. Rozwój gospodarki towarowej. Narastanie tendencji zjednoczeniowych i utwo­rzenie państwa polskiego, od połowy XIII do połowy XIV wieku (wspólnie z G. La­budą), ibidem, s. 368-488.
 • 69. Rec. Tymieniecki K., Narocznicy w gospodarstwie feudalnym. Studium z dziejów gospodarczo-społecznych wczesnego średniowiecza (Poznań 1955), CPH 1957, t. 9, z. 1, s. 344-347.
 • 70. Rec.: “Právne-Historické Studie" (Československá Akademie Ved
 • 71. Głos w dyskusji: Optymistyczna czy pesymistyczna ocena przeszłości. Kształtowanie się narodu i świadomości narodowej. Problem rewolucji agrarnej, [w:] Dyskusja nad II tomem “Historii Polski”, KH 1957, nr 4-5, s. 44-46.
 • 72. Doroczna sesja Société d’Histoire du Droit w Paryżu i sesja Commission Internationale pour l’Histoire des Assemblées d’États w Paryżu w dniach 3-8 czerwca 1957 r., (wspólnie z M. Sczanieckim), CPH 1957, t. 9, z. 2, s. 439-440.
 • 73. Redakcja ogólna: Historia państwa i prawa Polski do r. 1795, cz.1: Do poł. XV w., ss. 593; cz. 2: Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Od poł. XV w. do 1795 r., Warszawa 1957, ss. 550 (por. poz. 66).
 • 74. Rozdrobnienie feudalne [w:] Historia Polski do r. 1466 (wspólnie z A. Gieysztorem, H. Łowmiańskim i E. Maleczyńską), wyd. 3 rozszerz. i uzupeł., Warszawa 1958, s. 99-225 (wyd. 4, Warszawa 1960).
 • 75. Własność niedzielna w statutach litewskich [w:] Studia historica. W 35-lecie pracy naukowej H. Łowmiańskiego, Warszawa 1958, s. 219-277.
 • 76. O genezie sejmu polskiego [w:] Pamiętnik VIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie 14-17 września 1958, Warszawa 1958, t. 1: Referaty, cz. 2, s. 521-544.
 • 77. Z zagadnień ogólnych syntezy historii państwa i prawa (w związku z dyskusją nad “Historią państwa i prawa Polski”), CPH 1958, t. 10, z. 2, s. 375-415.
 • 78. O roli Normanów na wczesnofeudalnej Słowiańszczyźnie wschodniej (na marginesie ostatnich prac H. Łowmiańskiego), KH 1958, nr 2, s. 368-402.
 • 79. O stanie nauki historii w Polsce (w związku z VIII Powszechnym Zjazdem Historyków Polskich), „Nowe Drogi” 1958, nr 10, s. 45-55.
 • 80. Rec.: H. Łowmiański, Longum Mare (Księga pamiątkowa na stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), “Roczniki Historyczne” Poznań 1957, s. 65-77), KH 1958, nr 1, s. 216-217.
 • 81. Rec.: V. D. Koroljuk, Drewniepolskoje gosudarstwo (Moskwa 1957), “Ukrainskij Istorycznyj Żurnal" 1958
 • 82. Rec.: D. L. Pochilevič, Biełoruskoje kozaczestwo (“Naukowi Zapyski Lvivskoho Uniwersytetu"
 • 83. Rec.: “Právne-Historické Studie"
 • 84. Rec.: E. Maleczyńska, Ze studiów nad ideologią drobnego mieszczaństwa w Polsce XV i początku XVI wieku (PH 1957, z. 3, s. 336-359), KH 1958, nr 1, s. 219-220.
 • 85. Rec.: V. I. Piczeta, Agrarnaja rieforma Sigismunda Augusta w Litowsko–Russkom gosudarstwie (Moskwa 1958), KH 1958, nr 1, s. 226-227.
 • 86. Rec.: B. Kürbis, Mieszczanie na Uniwersytecie Jagiellońskim i ich udział w kształtowaniu się świadomości narodowej w XV wieku, “Studia Staropolskie" 1957
 • 87. W sprawie badań porównawczych nad historią praw słowiańskich (głos w dyskusji nad ref. W. Hejnosza), [w:] Powszechny VIII Zjazd Historyków Polskich, Warszawa 1958, t. 1: Referaty, cz. 1, s. 77-82.
 • 88. Wartość badawcza ksiąg sądowych wiejskich (głos w dyskusji nad ref. A. Vetulaniego), ibidem s. 124-125.
 • 89. Doroczna sesja Société d'Histoire du Droit i sesja Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d’États w Paryżu w dniach 3-8 czerwca 1957 (wspólnie z M. Sczanieckim), CPH 1958, t. 10, z. 2, s. 439-440.
 • 90. Redakcja ogólna: Historia Polski do r. 1466, op. cit., ss. 375 (por. poz. 74).
 • 91. Rec.: V. D. Koroljuk, Drewniepolskoje gosudarstwo (Moskwa 1957), KH 1959, nr 2, s. 530-535.
 • 92. Rec.:”Ukrainskij Istorycznyj Żurnał" r. 1957/1958
 • 93. Rec.: Kürbis Brygida, Mieszczanie na Uniwersytecie Jagiellońskim i ich udział w kształtowaniu się świadomości narodowej w XV wieku [Les bourgeois a l’Université Jagellonne et leur contribution a la formation de la conscience nationale au XVe siècle„Studia Staropolskie”, t. 5, Wrocław 1957, ss. 72], APH 1959, t. 2, s. 194-195
 • 94. Rec.: J. Dowiat, Chrzest Polski (Warszawa 1958), KH 1959, nr 3, s. 889-893.
 • 95. O naukowej syntezie dziejów Polski (w związku z książką “Historia Polski”, pod red. ogólną T. Manteuffla, t. 2: 1764-1864, pod red. S. Kieniewicza i W. Kuli, Warszawa 1959), “Trybuna Ludu" nr 124 z 6 maja 1959."
 • 96. Podróż naukowa prof. Juliusza Bardacha do Jugosławii i Czechosłowacji, CPH 1959, t. 11, z. 1, s. 237-238.
 • 97. Rozmowa z profesorem, “Mówią Wieki” 1959, nr 7, s. 116-118.
 • 98. Une nouvelle synthèse de l'histoire de la Pologne (w związku z książką “Historia Polski”, pod red. ogólną T. Manteuffla, Warszawa 1959), “Perspectives Polonaises” 1960, nr 1, s. 12-20; (ditto: A new “History of Poland”, “Polish Perspectives” 1960 t. 3, nr 1, s. 3-10, w jęz. ang.).
 • 99. Z praktyki kancelarii litewskiej za Zygmunta I Starego [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane R. Grodeckiemu w 70-lecie urodzin, Warszawa 1960, s. 321-352,
 • 100. Polskie państwo wczesnopiastowskie (dorobek i perspektywy badań), KH 1960, nr 4, s. 971-1006.
 • 101. Rec.: E. Malyusz, Das konstanzer Konzil und königliche Patronatsrecht in Ungarn (Budapest 1959), KH 1960, nr 1, s. 196-197.
 • 102. Głos w dyskusji: Historia Polski do połowy XV wieku, pod red. Gerarda Labudy, Warszawa Polskie Towarzystwo Historyczne,1960, s.31-37 [VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie 14- 17 września 1958: Referaty i dyskusja]
 • 103. Dobór czy pobór?, „Polityka” nr 25.
 • 104. Polska Piastów (dwugłos o książce P. Jasienicy), “Polityka" 1960
 • 105. Monarchia wczesnopiastowska na tle porównawczym słowiańskim (La monarchie des premiers Piast sur le fond comparatif slave), “Sprawo­zdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" 1961
 • 106. Historycy radzieccy o polskiej mediewistyce, KH 1961, nr 3, s. 834-836.
 • 107. Rec.: S. Kętrzyński, Polska X-XI wieku. Mieszko I. O zaginionej metropolii czasów Bolesława Chrobrego. Kazimierz Odnowiciel 1034-1058. O imionach piastow­skich do końca XV w., oprac. A. Gieysztor (Warszawa 1961), KH 1961, nr 3, s. 782-784.
 • 108. L'État polonais du haut Moyen Âge, APH 1962, t. 5, s. 7-47.
 • 109. Czołobicia i pokłony. Kartka z dziejów administracji W. Ks. Litewskiego w XV-XVI w. [w:] Wieki średnie. Prace ofiarowane T. Manteufflowi w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1962, s. 307-315.
 • 110. Metoda porównawcza w zastosowaniu do powszechnej historii państwa i prawa, CPH 1962, t. 14, z. 2, s. 9-61.
 • 111. O przekładach ruskich i polskich statutów ziemskich XIV i początku XV wieku (Na marginesie nowej edycji przekładu z rękopisu nowogrodzkiego), “Studia Źródłoznawcze" 1962
 • 112. Rec.: V. Vaneček, Dějiny státu a práva v Československu (Praha 1961), CPH 1962, t. 14, z. 1, s. 201-204.
 • 113. Rec.: J. Dowiat, Metryka chrztu Mieszka I i jej geneza (Warszawa 1961), KH 1962, nr 3, s. 711-714.
 • 114. Rec.: Historia Śląska (oprac. zbiorowe, t. 1, cz. 1-2, Wrocław 1960-1961), “Przegląd Kulturalny" 1962
 • 115. Polska anarchia czy anarchia w Polsce?, “Przegląd Kulturalny" 1962
 • 116. Redakcja ogólna: Historia państwa i prawa Polski, t. 5: 1918-1939, cz. 1, pod red. F. Ryszki, Warszawa 1962, ss. 416.
 • 117. Az egyetemes allem - es jogtdrtenetben alkalmazott ósszehasonlitó módszer (Die Andwendung der vergleichenden Methode in der allgemeinen Staats- und Rechtsgeschichte), “Külfóldi Jogi Cikkgyujtemeny“ 1963, nr 3, s. 491-495.
 • 118. Świecki charakter zwyczajowego prawa małżeńskiego ludności ruskiej W. Ks. Litewskiego (XV-XVII w.), CPH 1963, t. 15, z. 1, s. 85-150.
 • 119. Historia praw słowiańskich. Przedmiot i metody badawcze, KH 1963, nr 2, s. 255-285.
 • 120. Niektóre zagadnienia nauczania historii w szkole, KH 1963, nr 3, s. 561-582.
 • 121. O ujęciu socjologicznym struktury społecznej i ideologii szlachty polskiej. (W związku z pracami A. Zajączkowskiego), CPH 1963, t. 15, z. 2, s. 159-178.
 • 122. Rec.: H. Jabłoński, Narodziny II Rzeczypospolitej (Warszawa 1962), “Prze­gląd Kulturalny" 1963
 • 123. Wileńskie lata 1933-1944 [w:] Leszek Raabe we wspomnieniach przyjaciół, Warszawa 1963, s. 93-127.
 • 124. Jan Adamus (1896-1962). Próba charakterystyki naukowej, CPH 1963, t. 15, z. 1, s. 327-332.
 • 125. Polska prawda historyczna, “Przegląd Kulturalny" 1963
 • 126. Historia, historycy i popularyzacja historii, “Życie Warszawy" nr 218 z 12 września 1963."
 • 127. O celach i założeniach IX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (wywiad), “Trybuna Ludu" nr 252 z 12 września 1963."
 • 128. Z działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Państwa i Prawa, CPH 1963, t. 15, z. 1, s. 339-340.
 • 129. XV Zgromadzenie Société Jean Bodin w Brukseli, CPH 1963, t. 15, z. 1, s. 340­-341.
 • 130. Wykłady prof dr. J. Bardacha w Brukseli, CPH 1963, t. 15, z. 1, s. 342-343.
 • 131. Redakcja (wspólnie z G. Labudą): Prace na V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1963, “Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria 2: Historia, Warszawa 1963, ss. 157.
 • 132. Historia państwa i prawa Polski do r. 1795, cz. 1: do połowy XV w., Warszawa 1964, wyd. 2 popr. i uzup., ss. 598
 • 133. Nauka historii państwa i prawa w Królestwie Polskim doby Szkoły Głównej [w:] Stulecie Wydziału Prawa i Administracji Szkoły Głównej Warszawskiej, “Rocz­niki Uniwersytetu Warszawskiego" 1964
 • 134. Głos w dyskusji [w:] Historia kultury średniowiecznej w Polsce, IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Warszawie 13-15 września 1963, t.2: Referaty i dyskusja, Warszawa 1964, s. 130-133, 172-173.
 • 135. Redakcja ogólna: Historia państwa i prawa Polski do r. 1795, (por. poz. 132).
 • 136. Redakcja: Stulecie Wydziału Prawa i Administracji Szkoły Głównej Warszaw­skiej, ss. 145 (poz.131).
 • 137. Historia państwa i prawa Polski, t. 1: do połowy XV wieku, Warszawa 1965, wyd. 3 popr., ss. 598.
 • 138. Gouvernants et gouvernés en Pologne au Moyen Âge et aux temps modernes, Recueils Société J. Bodin, Bruxelles 1965, t. 25, cz. 4: Gouvernés et Gouvernants (bas moyen-âge et temps modernes), s. 255-285.
 • 139. Darowizna wzajemna na Litwie w XV i XVI w. [w:] Studia historyczne. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Stanisława Arnolda, Warszawa 1965, s. 17-31.
 • 140. Miejsce historii państwa i prawa w systemie nauk prawnych i jej rola w kształceniu prawniczym, PiP 1965, nr 5-6, s. 765-774 [streszcz. w jęz. francus., rosyjs.].
 • 141. Nauki historyczno-prawne i ich miejsce w systemie kształcenia prawniczego [Referat na konferencji katedr historyczno-prawnych w Karpaczu w 1964 r.], CPH 1965, t. 17, z. 2, s. 327-332.
 • 142. Czy istniało obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej? W związku z pracą S. Grodziskiego, Obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kraków 1965), CPH 1965, t. 17, z. 2, s. 261-266.
 • 143. Karta polityczna dziejów Armii Polskiej w ZSRR (art. rec. książki F. Zbi­niewicza, Armia Polska w ZSRR. Studia nad problematyką pracy politycznej, War­szawa 1963), KH 1965, nr 1, s. 81-88.
 • 144. Rec.: Istorija i socjologija (Moskwa 1964), KH 1965, nr 3, s. 659-661.
 • 145. Rec.: J. Parnowski, Czytelnictwo w procesie demokratyzacji kultury. Problematyka czytelnictwa w Polsce Ludowej w latach 1946-1950 na tle kształtowania się procesów społecznych i kulturalnych (Warszawa 1964), KH 1965, nr 3, s. 713-717.
 • 146. Rec.: W. Dziewulski, Postępy chrystianizacji i proces likwidacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudalnej (Wrocław 1964), PH 1965, z. 3, s. 498-505.
 • 147. Konferencja Okrągłego Stołu o monarchiach europejskich XVI-XVII wieku, KH 1965, nr 4, s. 1037-1040.
 • 148. Pologne (avec la collaboration de A. Ajnenkiel, M. Senkowska et S. Russocki), [w:] Introduction bibliographique à l'histoire du droit et à l'éthnologie juridique, sous la direction de John Gillisen, D/12, Bruxelles 1965, ss. 74.
 • 149. Z prac Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Państwa i Prawa, CPH 1965, t. 17, z. 1, s. 296-297.
 • 150. Historyka refleksje optymistyczne, „Tygodnik Kulturalny” 1965, nr 9.
 • 151.Współredakcja: Pologne. La Pologne au XIIe Congrès International des Sciences Historiques à Vienne, Warszawa 1965, ss. 402.
 • 152. Kara “trzysta" i opłata “trzesne"" w najdawniejszym prawie polskim
 • 153. O powstaniu nowoczesnego narodu litewskiego (w związku z pracą J. Ochmań­skiego, Litewski ruch narodowo-kulturalny w XIX wieku, do roku 1890, Białystok 1965), KH 1966, nr 2, s. 391-399.
 • 154. U podstaw państwowości polskiej (nowe spostrzeżenia), PiP 1966, z. 4-5, s. 609-627.
 • 155. Państwo polskie we wczesnym średniowieczu (Na prawach rękopisu), Warszawa 1966, ss. 38.
 • 156. Signification d'un millenaire: passé et conscience nationale en Pologne, ”Démocratie Nouvelle" 1966
 • 157. Państwowość polska, “Polityka" 1966
 • 158. Z dziejów kodyfikacji w Polsce, „Gazeta Sądowa i Penitencjarna” - dodatek do nr 13 (67).
 • 159. Polska myśl prawna w tysiącleciu, „Gazeta Sądowa i Penitencjarna” - dodatek do nr 13 (67).
 • 160. Znaki zapytania dziejów ojczystych (rozm. H. Wandowski), “Fakty i Myśli" 1966
 • 161. Lat temu tysiąc... , “Nowe Drogi" 1966
 • 162. Z dziejów polskości na ziemi lubuskiej (słowo wstępne), “Zeszyty Lubuskie" 1966
 • 163. O normach postępowania historyka. Ani idealizacja ani pomniejszanie, “Współczesność" 1966
 • 164. Herold reakcji, „Żołnierz Wolności” z 15-16 stycznia 1966.
 • 165. XII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych (Wiedeń, 29 VIII - 5 IX 1965 r.), “Nauka Polska” 1966, nr 1, s.109-115.
 • 166. Historia państwa i prawa na XII Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych [ 29 VIII – 5 IX 1865 w Wiedniu], CPH 1966, t. 18, z. 1, s. 290-292.
 • 167. Redakcja ogólna: Historia państwa i prawa Polski, t. 2: Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Od poł. XV w. do 1795 r., wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1966, ss. 673 (wyd. 3, Warszawa 1968; wyd. 4, Warszawa 1971).
 • 168. Un caso di tardiva formazione dello stato moderno: La Polonia dal XV al XVIII secolo, “Quaderni Storici delle Marche" (Ancona) 1967
 • 170. Sądownictwo w dawnej Polsce, WEP PWN, Warszawa 1967, t. 10, s. 378-380.
 • 171. Sejmy w dawnej Polsce, ibidem, s. 429-430.
 • 172. “Ryskun" i szpieg (z dziejów służby wywiadowczej W. Ks. Litewskiego XVI stu­lecia)
 • 173. Kronika Macieja Stryjkowskiego i jej rozpowszechnienie w Rosji, PH 1967, z. 2, s. 326-336.
 • 174. Powiat w Polsce późnośredniowiecznej (na marginesie książki A. Gąsio­rowskiego, Powiat w Wielkopolsce XIV-XVI w. Z zagadnień zarządu terytorialne­go i podziałów Polski późnośredniowiecznej, Poznań 1965), CPH 1967, t. 19, z. 2, s. 139-155.
 • 175. Sejm szlachecki doby oligarchii (na marginesie książki H. Olszewskiego, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652-1764. Prawo – praktyka – teoria - progra­my, Poznań 1966), KH 1967, nr 2, s. 365-372.
 • 176. Bractwa cerkiewne na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku (art. rec. z książki J. Isajewicza, Bratstwa ta ich rol w rozwitku ukrainskoj kultury XVI i XVII st., Kiev 1966), KH 1967, nr 1, s. 77-82.
 • 177. Trudne lata KPP (art. rec. z książki J. Kowalskiego, Trudne lata. Problemy rozwoju polskiego ruchu robotniczego 1929-1935, Warszawa 1966), KH 1967, nr 3, s. 705-716.
 • 178. Rec.: B. A. Romanow, Ludi i nrawy drewniej Rusi. Istoriko-bytowyje oczerki XI-XIII w.w.. (Moskwa-Leningrad 1966), KH 1967, nr 4, s. 1089-1091.
 • 179. Rec.: M. Szymczak, Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa ro­dzinnego w historii i dialektach języka polskiego (Warszawa 1966), CPH 1967, t. 19, z. 2, s. 202-204.
 • 180. Rec.: Z pamiętnika lekarza, „Polityka” 1967 nr 14.
 • 181. Rec. J. Kowalski, Trudne lata. Problemy rozwoju polskiego ruchu robotniczego 1929-1935 (Warszawa 1966), „Polityka” 1967 nr 15.
 • 182. O warunkach stawianych rozprawom doktorskim i habilitacyjnym (podsumowanie wyników ankiety), “Nauka Polska" 1967
 • 183. Refleksje historyka, “Tygodnik Kulturalny" 1967
 • 184. XVII Kongres Société J. Bodin, CPH 1967, t. 19, z. 1, s. 225-228.
 • 185. L'État polonais aux Xe et XIe siècles [w:] L'Europe aux Xe et XIe siècles, Actes du Colloque International [...] à Varsovie et Poznań du 7 au 13 septembre 1965 [...], Warszawa 1968, s. 279-320.
 • 186. La naissance de la nation lituanienne moderne (omówienie prac: J. Ochmań­skiego, Litewski ruch narodowo-kulturalny w XIX wieku, do roku 1890, Białystok 1965; P. Łossowskiego, Gazeta «Auszra» i początek narodowego ruchu litewskiego, 1884-1886, “Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej"
 • 187. Państwowość polska [w:] Dziejów Polski blaski i cienie, Warszawa 1968, s. 9-31.
 • 188. Zmierzch smerdów na ziemiach ruskich Korony i Litwy [w:] Prace na VI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Pradze 1968, “Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria 3: Historia, Warszawa 1968, s. 45-65.
 • 189. Sądy i postępek sądowy na lewobrzeżnej Ukrainie w XVII XVIII wieku (art. rec. książki A. J. Paszuka, Sud i sudoczynstwo na livobereżnij Ukraini w XVII-XVIII st., /1648-1782/, Lviv 1967), CPH 1968, t. 20, z. 2, s. 127-135.
 • 190 Rec.: Wspomnienia i refleksje N. Drużynina (w związku z książką N. M. Drużynina, Wospominanja i mysli istorika, Moskwa 1967), KH 1968, nr 2, s.401-404.
 • 191. Intervento sulla relazione di Erich Genzmer: Die Verbreitung der accursischen Glosse in den einzelnen Gebieten Europas [w:] Atti del convegno internazionale di studi Accursiani (Bologna, 21-26 ottobre 1963), Milano 1968, s. 779-798.
 • 192. Głos w dyskusji: II Rzeczpospolita “Miesięcznik Literacki" 1968
 • 193. Seweryn Wysłouch (19 III 1900 - 27 II 1968), [in memoriam], „Kwartalnik Historyczny”1968, t. 75, z.3, s.803-805.
 • 194. Redakcja ogólna: Historia państwa i prawa Polski, t. V: 1918-1939, cz. 2, pod red. F. Ryszki, Warszawa 1968, ss. 307.
 • 195. Redakcja (wspólnie z G. Labudą): Prace na VI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Pradze 1968, op. cit., ss. 288 (por. poz. 188).
 • 196. Le pouvoir monarchique en Pologne au Moyen Âge, Recueils Société J. Bodin, Bruxelles 1969, t. 21, cz. 2: La Monocratie, s. 563-612.
 • 197. La donation reciproque en Lituanie aux XVe et XVIe siècles [w:] Studi in onore di Edoardo Volterra, Milano 1969, t. 1, s. 707-723.
 • 198. Lituanie (wspólnie z O.P. Backusem i J. Ochmańskim), [w:] Introduction bibliographique à l'histoire du droit et à l'éthnologie juridique, D: Europe médievale et moderne, Centrale et Orientale, Bruxelles 1969, t. 14, ss. 80.
 • 199. Krewo i Lublin. Z problemów unii polsko-litewskiej, KH 1969, nr 3, s. 583-616.
 • 200. Prawidlnik w dawnym polskim prawie sądowym, CPH 1969, t. 21, z. 2, s. 31-67.
 • 201. O polskim wachlarzu politycznym i jego osobliwościach [w:] Koncepcje ustrojowe w programach głównych obozów politycznych, “Dzieje Najnowsze" 1969
 • 202. Starorusini a monarchia habsburska w dobie I wojny światowej (art. rec. z książki Wojennyje prestuplenija gabsburskoj monarchii 1914-1917 gg. Galickaja Golgota, wyd. P. S. Hardy, Trumbull Conn. USA 1964), “Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej" 1969
 • 203. Redakcja ogólna: Historia państwa i prawa Polski, t. 5: 1918-1939, cz. 2, Warszawa 1969, ss. 306.
 • 204. Unia lubelska 1569, „Dziennik Ludowy” nr 231 z 27/28. 09. 1969
 • 205. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVII wieku, Białystok-Warszawa 1970, s. 402.
 • Pochilevič, V. G. Sokurenko, Cikawe dosliżenija z istorii derżawy ta prawa braterskich narodiv, “Ukrainske Słowianoznawstwo" 1972
 • 206. L'Union de Lublin, ses origines et son rôle historique, APH 1970, t. 21, s. 60-92.
 • 207. Konstanty Grzybowski, savant et écrivain politique, “Perspectives Polonaises - Polish Perspectives" 1970
 • 208. Unia lubelska, jej geneza i znaczenie, “Kultura i Społeczeństwo" 1970
 • 209. Rec.: R. Feenstra, Repertorium bibliographicum institutorum et sodalitatum iuris historiae (Leiden 1969), CPH 1970, t. 22, z. 2, s. 250-252.
 • 210. Rec.: J. Radziszewska, Studia z dziejów ustroju Spisza, (“Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego"
 • 211. X Powszechny Zjazd Historyków Polskich w oczach historyka prawa, CPH 1970, t. 22, z. 1, s. 275-281.
 • 212. Sapere auso [o K. Grzybowskim], “Polityka" 1970
 • 213. Polska na Dolnym Śląsku, „Polityka” nr 37.
 • 214. Współredakcja: Europa. Słowiańszczyzna. Polska. Studia ku uczczeniu Profe­sora Kazimierza Tymienieckiego, Poznań 1970,ss. 595.
 • 215. Wacław Aleksander Maciejowski i jego współcześni, Wrocław-Warszawa 1971, ss. 313.
 • 216. O historykach warszawskich z lat 1832-1869 (w związku z książką J. Ma­ternickiego, Warszawskie środowisko historyczne 1832-1869, Warszawa 1970), KH 1971, nr 4, s. 886-891.
 • 217. Rec.: Z. M. Czerniłowskij, Wsieobszczaja istorija gosudarstwa i prawa (Moskwa 1970), CPH 1971, t. 23, z. 2, s. 207-208.
 • 218. Rec.: Raudeliūnas Vytautas, K tołkowaniju juridiczeskich terminow Litowskogo Statuta (“Acta Baltico-Slavica” 1970, t. 7), CPH 1971, t. 23, z. 2, s. 245.
 • 219. Rec.: Probliemy istorii gosudarstwa i prawa [w:] Wsiesojuznyj Juridiczeskij Zaocznyj Instytut, Trudy: t. 14 (Moskwa 1970), CPH 1971, t. 23, z. 1, s. 209-211.
 • 220. Rec.: Bibliografia po istorii Biełarusi. Feadalizm i kapitalizm, pod red. E. Kor­niejczuka i S. Szczerbakowa (Mińsk 1969), KH 1971, nr 3, s. 682-684.
 • 221. Głos w dyskusji: Nagrody „Polityki” 1971, „Polityka” nr 29.
 • 222. Rada książęca [w:] SSS, Wrocław 1972, t. 4, cz. 2, s. 440-444.
 • 223. Ruska Prawda, ibidem, s. 582-589.
 • 224. Gustawa Manteuffla związki z Józefem Ignacym Kraszewskim [w:] Polska w świecie. Szkice z dziejów kultury polskiej. Pamięci Tadeusza Manteuffa, Warszawa 1972, s. 321-341.
 • 225. O dziejach powojennej PPS (w związku z książką A. Reissa, Z problemów odbudowy i rozwoju organizacyjnego PPS, 1944-46, Warszawa 1971), KH 1972, nr 3, s. 685-699.
 • 226. Rec.: J. Woliński, Warszawskie lata uniwersyteckie Szymona Aszkenazego 1883-1887 (“Rocznik Warszawski” 1971, t. 10), CPH 1972, t. 24, z. 2, s. 274-275.
 • 227. Faszyzm, bonapartyzm lub coś trzeciego?, “Polityka" 1972
 • 228. Z prac Międzynarodowego Zrzeszenia Historii Państwa i Prawa [Rzym 15-16 X 1971], CPH 1972, t. 24, z. 2, s. 277.
 • 229. Historia państwa i prawa Polski, t. 1: do połowy XV wieku, wyd. 4 popr.,Warszawa 1973, ss. 598.
 • 230. L'indivision familiale en Europe centrale et orientale (streszczenie referatu), RHDFE 1973, nr 4, s. 708-709.
 • 231. Etapy rozwoju ideologii polskiego słowianofilstwa [w:] Prace na VII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Warszawie 1973, “Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria 4: Historia, Warszawa 1973, s. 984-986.
 • 232. Sok, soczenije, prosoka. Studium o postępowaniu dowodowym w Wielkim Księstwie Litewskim oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, CPH 1973, t. 25, z. 1, s. 61-105.
 • 233. Łaguna Stosław [w:] PSB, Kraków 1973, t. 18, s. 196-198.
 • 234. W stulecie krakowskiej szkoły historycznej (w związku z pracą: Spór o historyczna szkołę krakowską. W stulecie Katedry Historii Polskiej UJ 1869-1969, pod red. C. Bobińskiej i J. Wyrozumskiego, Kraków 1972), KH 1973, nr 4, s. 962-968.
 • 235. Kraje bałtyckie w międzywojennym dwudziestoleciu (art. rec. z książki P. Łos­sowskiego, Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury, 1918-1934, Wrocław 1972), KH 1973, nr 3, s. 682-690.
 • 236. Ze wspomnień i pism byłego premiera (na marginesie książki J. Jędrzejewicza, Fragmenty pamiętnika i pism, Londyn 1972), PH 1973, z. 3, s. 587-602.
 • 237. Rec.: J. Ochmański, Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposaże­nie (Poznań 1972), PH 1973, z. 3, s. 604-607.
 • 238. Rec.: F. Miłkova, Reakcjonnijat zakon za zaszczitu na drżawate kako izk­luczitelen nakazatelen zakon w Blgarija prez period 1924-1934 (Sofia 1973), CPH 1973, t. 25, z. 2, s. 266-268.
 • 239. Głos w dyskusji o roli protestantów polskich w drugiej połowie XVII i pierwszej XVIII wieku, KH 1973, nr 3, s. 254-255.
 • 240. O wewnętrznym zróżnicowaniu w PPS w latach 1944-1946 [w odpowiedzi na list F. Baranowskiego], KH 1973, nr 3, s. 672-674.
 • 241. Oswald P. Backus (1921-1972), CPH 1973, t. 25, z. 2, s. 297-299.
 • 242. XIX Kongres Société Jean Bodin. Stanowisko dziecka w aspekcie prawno-porównawczym [Strasbourg 22-27 maja 1972], CPH 1973, t. 25, z. 1, s. 253-255.
 • 243. Krakowska szkoła historyczna, “Nowe Książki" 1973
 • 244. Redakcja (wspólnie z T. Cieślakiem i W. Henslem): Prace na VII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Warszawie 1973, op. cit., ss. 242 (por. poz. 231).
 • 245. Statuty litewskie - pomniki prawa epoki Odrodzenia, KH 1974, nr 4, s. 788-818.
 • 246. “Zbiór praw” Andrzeja Zamoyskiego w nauce XIX wieku (H. Schmitt – W A. Ma­ciejowski – W. Dutkiewicz – M. Bobrzyński), [w:] Wiek XVIII. Polska i świat, Warszawa 1974, s. 283-305.
 • 247. Nieznana autobiografia Bolesława Limanowskiego [w:] Słowianie w dziejach Europy. Studia historyczne ku uczczeniu 75 rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej profesora Henryka Łowmiańskiego, Poznań 1974, s. 277-287.
 • 248. Inflanty, Litwa, Białoruś w twórczości Bolesława Limanowskiego. Studium z dziejów kwestii narodowej, PH 1974, z. 3, s. 479-503.
 • 249. Maciejowski Wacław Aleksander, PSB Kraków 1974, t. 19, s. 71-74.
 • 250. Malinowski Franciszek Ksawery (1808-1881), ibidem, s. 338-340.
 • 251. Manteuffel-Szoege Gustaw (1832-1916), ibidem, s. 491-493.
 • 252. Rec.: N. N. Ułaszczik, Oczerki po archeografii i istocznikowiedie-niju istorii Bieła­russii fieodalnogo pierioda (Moskwa 1973), “Studia Źródłoznawcze" 1974
 • 253. Rec.: Loi de jugement - compilation attribuée aux empéreurs Constantin et Justinien (version slave et roumaine etablié par M. Andreev et G. Dront, Bukarest 1971), “Studia Źródłoznawcze" 1974
 • 254. Rec.: J. Włodarczyk, Sejmiki łęczyckie (Łódź 1973), CPH 1974, t. 26, z. 2, s. 249-253.
 • 255. Rec.: Z. M. Czerniłowskij, Rol istorii gosudarstwa i prawa na sowremiennom etapie (“Prawowiedenije” 1972, nr 1), CPH 1974, t. 26, z. 1, s. 263-264.
 • 256. Rec.: Grodziski S., Uwagi o historii praw, jej miejscu wśród nauk historycznych i nazwie (“Historyka” 1972, t. 3), CPH 1974, t. 26, z. 1. s. 263.
 • 257. Iulii Bardach - Opera et Opuscula - ex Annali Iuridico-Historicis annorarum MCMLI- MCMLXXV excerpta (Poznań 1975), CPH 1975, t. 27, z. 2.
 • 258. Formes des Assemblées Réprésentatives du Grand Duché de Lituanie après l'Union de Lublin (1569), [w:] XIII Congrès International des Sciences Historiques, Moscou 1970, t. 52: Etudes présentées a la Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'États, Varsovie-Moscou, Varsovie 1975, s. 159-184.
 • 259. Les Statuts lituaniens - codifications de l'époque de la Renaissance [w:] Poland at the 14th International Congres of Historical Sciences in San Francisco. Studies in Comparative History, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 45-65.
 • 260. Siabr [w:] SSS, Wrocław 1975, t. 5, s. 152-154.
 • 261. Smerdowie, ibidem, s. 312-316.
 • 262. Sok, ibidem, s. 331-333.
 • 263. Statuty kościelne na Rusi, ibidem, s. 403-408.
 • 264. Rec.: A. L. Horoszkiewicz, Oczerki socialno-ekonomiczeskoj istorii Sewiernoj Biełarusi v XV veke (Moskwa 1975), CPH 1975, t. 27, z. 1, s. 190.
 • 265. Rec.: A. Stojanowski, Derwenistwoto we Makedonija (Skopje 1975), CPH 1975, t. 27, z. 1, s. 191-192.
 • 266. Rec.: A. Matkowski, Grażdanski brakowi a rozwodi na christiani we Makedonia i na Bałkanskiot poluostrow we wremie na turskoto władienie (“Głasnik Instituta za Nacjonalna Istorija" Skopje 1973
 • 267. Rec.: M. Horn, Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1600-1648 (Opole 1975), KH 1975, nr 1, s. 653-655.
 • 268. Międzynarodowe kolokwium poświęcone rodzinie i pokrewieństwu w wiekach średnich [Paryż 6-8. VI. 1974], CPH 1975, t. 27, z. 1, s. 209.
 • 269. Historia państwa i prawa polskiego (wspólnie z B. Leśnodorskim i M. Pie­trzakiem), PWN Warszawa 1976, s. 5-290.
 • 270. L'enfant dans l'ancien droit polonais et lituanien jusqu’a la fin du XVIIIe siècle, Recueils Société J. Bodin, t. 36: L'enfant, cz. 2: Europe medievale et moderne, Bruxelles 1976, s. 601-633.
 • 271. Litowskije statuty - pamiatniki prawa perioda Wozrożdienija [w:] Kulturnyje swiazi narodow Wostocznoj Europy w XVI w., Moskwa 1976, s. 71-93.
 • 272. A. L. Schlözer i jego ekspertyza naukowa o elekcji królów w Polsce [w:] Między feudalizmem a kapitalizmem. Księga ku uczczeniu 60-lecia urodzin prof. Witolda Kuli, Warszawa 1976, s. 137-149.
 • 273. Trzecizna w litewskim prawie majątkowym XV-XVI wieku [w:] Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury. Księga jubileuszowa ku czci Aleksandra Gieysztora, Warszawa 1976, s. 81-95.
 • 274. Pojęcie recepcji i jej zakres w historii państwa i prawa [w:] Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski. Księga pamiątkowa ku czci prof. Gerarda Labudy, Poznań 1976, s. 91-99.
 • 275. Rec. O I Statucie Litewskim (Lazutka Stanislovas, I Lietuvos Statutas – Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės feodalinis kodeksas, Vilnius 1974), CPH 1976, t. 28, z. 2, s. 239-247.
 • 276. Rec.: Obszczestwo i gosudarstwo fieodalnoj Rossii. Sbornik statiej poswiaszczennyj 70-letiju akademika Lwa Władimirowicza Czerepnina (Moskwa 1975), KH 1976, nr 4, s. 913-916.
 • 277. Rec.: M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza (Warszawa 1975), PH 1976, z. 3, s. 477-481.
 • 278. Rec.: A. Sucheni-Grabowska, Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny, cz. 1: Geneza egzekucji dóbr (Wrocław 1974), PH 1976, z. 2. s. 296-300.
 • 279. Rec.: M. Frančić, Juraj Križanić - ideolog absolutyzmu (Kraków 1974), KH 1976, nr 2, s. 433-436.
 • 280. Rec.: S. Glaser, Urywki wspomnień (Londyn 1973), PH 1976, z. 1, s. 155-158.
 • 281. Głos w dyskusji: Państwo a społeczeństwo, “Kultura" (Warszawa) 1976
 • 282. Władysław Jagiełło, “Kultura" (Warszawa) 1976
 • 283. Kazimierz Jagiellończyk, “Kultura" (Warszawa) 1976
 • 284. Spór o Jadwigę, “Kultura" (Warszawa) 1976
 • 285. Kształty “Dziejów Polski” [o syntezie pod red. J. Topolskiego], “Kultura” (Warszawa) 1976, nr 12.
 • 286. Historyk wobec historii, “Nowe Książki" 1976
 • 287. Głos w dyskusji: Historia Polski i Polaków, „Literatura” 1976 nr 13.
 • 288. XX Kongres Société Jean Bodin (25-29 V 1976), “Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego” 1976, z. 5, s. 170-171.
 • 289. Z perspektywy wieków. [Po Kongresie Towarzystwa im. Jean Bodin], “Gazeta Prawnicza" nr 13 z 1 lipca 1976."
 • 290. Historia państwa i prawa polskiego (wspólnie z B. Leśnodorskim i M. Pie­trzakiem), wyd. 2, PWN Warszawa 1977, s. 7-290
 • 291. La formation des Assemblées polonaises au XVe siècle et la taxation [w:] Anciens Pays et Assemblées d'États, Standen en Landen 70, Colloquium 26-29 XI 1975, Bruxelles 1977, s. 248-295; Discussions, ibidem, s. 296; Allocution, ibidem, s. 535-537.
 • 292. L'indivision familiale dans les pays du Centre-Est européen [w:] Famille et parenté dans l'Occident mediéval (Collection de l'École Française de Rome), Rome 1977, t. 30, s. 235-253.
 • 293. Controverse autour d'une synthèse d'histoire nationale, APH 1977, t. 36, s. 199-214.
 • 294. Zabiegi Fryderyka Skarbka i jego projekt ciała opiniodawczego z 1861 r., PH 1977, z. 4, s. 699-709.
 • 295. Recepcja w historii państwa i prawa, CPH 1977, t. 29, z. 1, s. 1-62.
 • 296. Tadeusz Manteuffel a historia państwa i prawa [w związku z: T. Manteuffel, Historyk wobec historii, Warszawa 1976], CPH 1977, t. 29, z. 2, s. 219-226.
 • 297. Z dziejów mentalności feudalno-konserwatywnej (w związku z książką W. Meysztowicza, Gawędy o czasach i ludziach, t. 1: Poszło z dymem,t.2: To co trwałe, Londyn 1973-1974), PH 1977, z. 1, s. 107-126. 298. Rec.: Złota Orda, Litwa i Ruś w XIV-początku XV wieku (w związku z książką I. B. Grekowa, Wostocznaja Europa i upadok Zołotoj Ordy, Moskwa 1975), KH 1977, nr 1, s. 183-188.
 • 299. Rec.: J. Maternicki, Idee i postawy. Historia i historycy polscy w latach 1914-1918 (Warszawa 1975), KH 1977 nr 1, s. 235-239.
 • 300. Aleksander (Jagiellończyk), “Kultura" (Warszawa)
 • 301. Participation directe et réprésentation dans les Diètes polonaises sous l'Ancien Régime (streszczenie referatu), RHDFE 1978, nr 4, s. 690.
 • 302. La réception dans l'histoire de l'état et du droit [w:] Le droit romain et sa reception en Europe. Les actes du colloque organisé par la Faculté de Droit et d'Administration de l'Université de Varsovie en collaboration avec l'Accademia Nazionale dei Lincei le 8-10 octobre 1973,ed. par Henryk Kupiszewski et Witold Wołodkiewicz, Varsovie 1978, s. 27-69.
 • 303. K woprosu ob utwierżdenii litowskogo statuta 1588 g. [w:] Sławianie w epochu feodalizma. K stoletiju akademika W. 1. Piczety, Moskwa 1978, s. 199-205.
 • 304. A lengyel jogtörténitirás fejlödéséböl [részletek],(Z rozwoju polskiej nauki prawa), [w:] Az egyetemes állam-és Jogtörténeti tanszék kiadványa, szerk: Kállay István, Budapest 1978, s. 45-56.
 • 305. Wacław Aleksander Maciejowski und die slavische Rechtsgeschichte [w:] W. A. Maciejowski, Slavische Rechtsgeschichte, Vaduz/Liechtenstein 1978, s. 1-17.
 • 306. Zatwierdzenie III Statutu litewskiego przez Zygmunta III Wazę, CPH 1978, t. 30, z. 2, s. 39-51.
 • 307. Władysław Jagiełło [w:] Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1978, s. 175-186 (wyd. 2, Warszawa 1980; wyd. 3, Warszawa 1984; wyd. 4, Warszawa 1987; wyd. 5, Warszawa 1991; wyd. 6, Warszawa 1993; wyd 7 uzupeł. 1996).
 • 308. Kazimierz Jagiellończyk [w:] ibidem, s. 295-304.
 • 309. Aleksander (Jagiellończyk), [w:] ibidem, s. 316-324.
 • 310. Polonia Restituta, PiP 1978, nr 11, s. 3-21.
 • 311. Rec.: B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy (Warszawa 1975), KH 1978, nr 4, s. 1052-1056.
 • 312. Michał Sczaniecki (1910-1977), [in memoriam], (wspólnie z H. Olszewskim), CPH 1978, t. 30, z. 1, s. 1-18.
 • 313. Lew Czerepnin (1905-1977), [in memoriam], CPH 1978, t. 30, z. 1, s. 253-256.
 • 314. Narada radzieckich historyków doktryn politycznych i prawnych [Moskwa 16-17 X 1976], CPH 1978, t. 30, z. 1, s. 262-263.
 • 315. Nowe władze Société d’Histoire du Droit, CPH 1978, t. 30, z. 1, s. 314.
 • 316. Kolejne ogniwo [Nie ma przerw w historii], “Polityka" 1978
 • 317. Historia państwa i prawa polskiego (wspólnie z B. Leśnodorskim i M. Pie­trzakiem), wyd. 3 popr., PWN Warszawa 1979, s. 7-290.
 • 318. Députés a la Diete en Pologne d'ancien régime, APH 1979, t. 39, s. 143-185.
 • 319. La récéption comme facteur dans l'histoire de la culture, “Slavica Gandensia" 1979
 • 320. Les Flamands et les Hollandais en Pologne sous l'ancien régime, “Slavica Gandensia" 1979
 • 321. Sciences historico-juridiques 1945-1977, CPH 1979, t. 31, z. 1, s. 11-29.
 • 322. Les relations financières de la Pologne entre les deux geurres mondiales (1919-1939), [w:] Les relations financières internationales. facteurs de solidarités ou de rivalités, Colloque des 1,2 et 3 décembre 1977, [Centre d’etudes européennes de Waterloo], Bruxelles 1979, s. 81-102.
 • 323. Recepcja w dziejach: harmonia i dysharmonia w spotkaniu kultur [w:] Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Katowice 17-20 września 1979, Katowice 1979, cz. 1, s. 101-110.
 • 324. Udział uczonych rosyjskich w walce o repolonizację Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1905-1906 [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kaczmarczyka, “Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" 1979
 • 325. Polskie nauki historyczno-prawne w latach 1945-1977, PiP 1979, z. 1, s. 3-18 (streszcz. w jęz. franc., angiels.).
 • 326. Dzieło Sejmu Ustawodawczego a konstytucja społeczna II Rzeczypospolitej [Dyskusja na 60-lecie odrodzenia Polski], CPH 1979, t. 31, z. 1, s. 102-104.
 • 327. Sympozjum poświęcone dziejom federalizmu [Nieborów 19-21 IX 1978], CPH 1979, t. 31, z. l , s. 245-246 (ditto: KH 1979, nr 1, s. 169-171).
 • 328. Jakub Sawicki [in memoriam], PiP 1979, nr 5, s. 118-120.
 • 329. Jedna noc w marcu, „Polityka” 1979 nr 26.
 • 330. Państwo wspólnym dobrem (rozm. J. Dubiel), “Gazeta Robotnicza” (Katowice) z 6-8 kwietnia 1979.
 • 331. Istorija gosudarstwa i prawa Polszi (Przekład z wyd. pol: Historii państwa i prawa polskiego; wspólnie z B. Leśnodorskim i M. Pietrzakiem, Warszawa 1977), red. i przedm. Z. M. Czerniłowskij, Moskwa 1980, s. 5-264.
 • 332. The Development of the legal history sciences in Poland, 1945-1977, “Polish Round Table" 1980
 • 333. L'État fédéral et le principe fédératif en histoire (wspólnie z H. Izdebskim), [w:] XVe Congrès International des Sciences Historiques, Bucarest, 10-17 aout 1980. Rapports, t. 1: Grands thèmes et methodologie, Bucarest 1980, s. 237-280 (ditto: CPH 1980, t. 32, z. 1, s. 317-368).
 • 334. Vlamingen en Hollanders in Polen onder het ancien régime, “Vlaams-Poolse Tijdingen” (wyd. Flamandzko-Polskie Towarzystwo Kulturalne) 1980, nr 3-4, s. 3-27.
 • 335. Problematyka polska w liberalnej historiografii rosyjskiej schyłku XIX początku XX wieku - N. I. Kariejew [w:] Polsko-rosyjskie związki społeczno-kultural­ne na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1980, s. 104-154.
 • 336. Traktaty międzynarodowe (Ruś), [w:] SSS, Wrocław 1980, t. 6, cz. 2, s. 130-135.
 • 337. Trzysta, trzesne, ibidem, s. 196-197.
 • 338. Wspólnota terytorialna, ibidem, s. 629-635.
 • 339. Adolf Pawiński [w:] PSB Kraków 1980, t. 25, s. 407-412.
 • 340. Kazimierz Petrusewicz [w:] ibidem, s. 696-699.
 • 341. Miasta na prawie magdeburskim w Wielkim Księstwie Litewskim od schyłku XIV do połowy XVIII stulecia, KH 1980, nr 1, s. 20-51.
 • 342. Z najnowszych badań nad historią prawa litewskiego, CPH 1980, t. 32, z. 2, s. 203-207.
 • 343. Adolf Pawiński (1840-1896), “Kultura" (Warszawa) nr 15 z 1980. "
 • 344. Urodzony na Ukrainie [o Jarosławie Iwaszkiewiczu], “Kultura” (Warszawa) z 16 marca 1980.
 • 345. O “Zarysie historii Polski". Polska przedrozbiorowa
 • 346. Od historii do przyszłości [Polskie prawo w świecie], (rozm. S. Mi­lewski), “Gazeta Prawnicza" 1980
 • 347. Jak uczyć prawa?, “Polityka" 1980
 • 348. Zaufać wyższym uczelniom, “Polityka" 1980
 • 349. Statuty litewskie [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945, Warszawa 1981, t. 2, s. 339-341.
 • 350. Grupa «Jutro Pracy» a idea konsolidacji narodowej w latach 1935-1939, “Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 543
 • 351. Siabr [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Warszawa 1981, s. 259
 • 352. Rec. O związku Polski z Litwą - kontrowersyjnie (w związku z książką J. Žmui­dzinas, Commonwealth polono-lithuanien ou l'Union de Lublin (1569), Paris 1978), KH 1981, nr 4, s. 1061-1066.
 • 353. Głos w dyskusji: Jak uprawiać historię najnowszą, PH 1981, z. 3, s. 518-519.
 • 354. Z Szembruczka w świat historii (wspomnienie o prof. H. Zielińskim), “Kultura" (Warszawa) nr 12."
 • 355. Samorządność uczelni, “Polityka" 1981
 • 356. Uniwersytet żyje życiem społeczeństwa (rozm. P. Hübner), “Literatura" 1981
 • 357. Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym: Powszechna zgoda na samorząd (rozm. I. Solińska), “Trybuna Ludu" nr 111 z 13 maja 1981."
 • 358. Redakcja ogólna (wspólnie z M. Senkowską-Gluck): Historia państwa i prawa Polski, t. 3: Od rozbiorów do uwłaszczenia, oprac. zbiorowe, Warszawa 1981, ss. 865.
 • 359. Le probléme de l'égalité en Pologne à travers 1'histoire [w:] Travaux du Centre de Philosophie du Droit de 1'Université Libre de Bruxelles, vol. 8: L'Egalité, Bruxelles 1982, s. 478-495.
 • 360. L'absolutisme en Russie face au droit. (Depuis le milieu du XVIe siècle jusqu'à 1917), [w:] Diritto e potere nella storia europea, Atti del quarto Congresso Internazionale della Societa Italiana di Storia del Diritto in onore di Bruno Paradisi, Firenze 1982, t. 2, s. 385-418.
 • 361. La rencontre des Eglises catholique et orthodoxe sur les territoires orientaux du Royaume de Pologne et de Lituanie aux XIVe XVIe siècles [w:] The Common Christian Roots of the European Nations. An International Colloquium in the Vatican, t. 2: Written contributions to the twelwe carrefours, Florence 1982, s. 817-826.
 • 362. Autour du “Precis d'histoire de Pologne"
 • 363. Les liens historiques entre la Pologne et la Lituanie, APH 1982, t. 46, s. 179-187.
 • 364. Ustrój i prawo ziem polskich w czasie I wojny światowej [w:] Historia państwa i prawa Polski, t. 4: K. Grzybowski, Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa (1848/1864-1918), uzupeł. i przygotowali do druku: J. Bardach, S. Grodziski i M. Sen­kowska-Gluck, Warszawa 1982, s. 627-665.
 • 365. Themis a Klio czyli o potrzebie podejścia historycznego w prawoznawstwie, [w:] Zagadnienia metodologiczne prawoznawstwa. (Materiały z sesji naukowej, Łódź 27-28 marca 1980 r.), pod red. J. Wróblewskiego, Warszawa 1982, s. 21-48.
 • 366. Zwód [w:] SSS, Wrocław 1982, t. 7, s. 197-199.
 • 367. Les liens historiques entre la Pologne et la Lithuanie (rec. : J. Žmuidzinas, Commonwealth polono-lithuanien ou l'Union de Lublin (1569), Paris 1978), APH 1982, t. 46, s. 179-187.
 • 368. Rec.: J. Ciągwa, Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922-1939 (Katowice 1979), PiP 1982, nr 3-4, s. 150-152.
 • 369. Głos w dyskusji na Sympozjum: Problem awansu i kariery w średniowiecznej Polsce [w:] Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Katowice 17-20 września 1979, cz. 3: Sprawozdania z obrad Sekcji i Sympozjów, Katowice 1982, s. 123.
 • 370. Redakcja ogólna: Historia państwa i prawa Polski, t. 4: K. Grzybowski, op. cit., ss. 749 (por. poz. 364).
 • Izdebski, KH 1983, nr 3, s. 609-617; idem, KH 1983, nr 4, s. 959-965; A. Szwarc, PH 1983: z. 1, s. 212-213 oraz z. 4, s. 820-821; W. Witkowski, APH, 1985, t. 52, s. 228-235.
 • 371. La formation et les structures de l'État polonais du Xe jusqu'au XIIe siècle [w:] Gli Slavi Occidentali e Meridionali nell' Alto Medioevo (15-21 aprile 1982), Spoleto 1983, t. 1, s. 201-245.
 • 372. L'enfant dans le droit de 1'ancienne Pologne jusqu'a 1795 [w:] Colloquio italo-pollacco: La legislazione sui minori (Roma 22-23 novembre 1979), Atti dei Convegni Lincei, t. 59, Roma 1983, s. 9-21.
 • 373. Chronik in Litauen [w:] Lexicon des Mittelalters, München 1983, t. 2, s. 2010-2011.
 • 374. Sejm dawnej Rzeczypospolitej jako najwyższy organ repre- zentacyjny, CPH 1983, t. 35, z. 1, s. 135-147.
 • 375. Ormianie na ziemiach polskich. Przegląd badań, KH 1983, nr 1, s. 109-118.
 • 376. Franciszek Ksawery Malinowski [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, Poznań-Warszawa 1983, s. 450-451.
 • 377. Rec.: 1529 metų Pirmasis Lietuvos Statutas - Pierwyj Litowskij Statut 1529 goda. Materialy respublikanskoj naucznoj konferencii, poswiaszczennoj 450-letju Per­vogo Statuta (Vilnius 1982), CPH 1983, t. 35, z. 1, s. 277-280.
 • 378. Z prac Towarzystwa Jean Bodin, CPH 1983, t. 35, z. 2, s. 253-254.
 • 379. Program XVI Międzynarodowego Zjazdu Historyków w 1985 r., CPH 1983, t. 35, z. 2, s. 254-255.
 • 380. Narodowa Demokracja: Ciągłość i przemiany [rec. z: R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939], “Polityka" 1983
 • 381. Mieczysław Niedziałkowski - postawa otwarta (w związku z książką M. Śliwy, Myśl polityczna Mieczysława Niedziałkowskiego (1893-1940), (Warszawa 1980), “Polityka" 1983
 • 382. Analogie, aluzje, aktualności (głos w dyskusji historyków, rozm. M.J. Karp), “Więź" 1983
 • 383. Początki sejmu [w:] Historia sejmu polskiego, t. 1: Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, pod red. J. Michalskiego, Warszawa 1984, s. 5-61.
 • 384. Krajowcy, federaliści, inkorporacjoniści (w związku z książką J. Jurkiewicza, Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905-1922, Poznań 1982), PH 1984, z. 1, s. 143-158.
 • 385. Wprowadzenie do wystawy [w:] Prawa zasadnicze państwa polskiego, Warszawa 1984, s. 5-34.
 • 386. Stosunki polsko-litewskie w początkach II wojny światowej [w związku z książką P. Łossowskiego, Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa 1982], KH 1984, nr 1, s. 169-174.
 • 387. Nota: C. Backvis, L'exigence de l'unanimité dans la décision et ses effets sur l'esprit et les méthodes de la délibération parlementaire (Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques de l'Academie Royale de Belgique, Bruxelles 1981, serie 5, t. 67), CPH 1984, t. 36, z. 1, s. 261.
 • 388. Nota: Studies in the History of Parliaments, “Legislative Studies Quaterly" (University of Iowa 1982
 • 389. Socjaliści w Galicji (w związku z książką W. Najdus, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1890-1919, Warszawa 1983), “Polityka" 1984
 • 390. Wojewoda Grażyński a sanacja śląska (w związku z książką E. Dłu­gajczyka, Sanacja śląska 1926-1939. Zarys dziejów politycznych, Katowice 1983), “Polityka" 1984
 • 391. Praktykowanie samorządu (rozm. J. Paradowska), “Życie Warszawy” nr 53 z 2 marca 1984.
 • 392. Historia państwa i prawa polskiego (wspólnie z B. Leśnodorskim i M. Pie­trzakiem), wyd. 4 popr. i uzupeł., PWN Warszawa 1985, s. 7-290 (wyd. 5 niezm. - 1987).
 • 393. L'élection des députes d l'ancienne Diète polonaise (fin XVe-XVIIIe siècles), “Parliaments, Estates and Representation" 1985
 • 394. Elections of Sejm Deputies in Old Poland [w:] The Polish Parliament at the Summit of its Development, Wrocław 1985, s. 121-144.
 • 395. Les Flamands et les Hollandais dans l'ancienne Pologne (XVIe-XVIIIe siècles), [w:] Comité International des Sciences Historiques, XVI Congrès Inter­national des Sciences Historiques, Stuttgart du 25 août au 1 septembre 1985, t. 2: Rapports, Stuttgart 1985, s. 699-704.
 • 396. Themis et Clio ou de l'approche historique dans la science du droit [w:] Una oferta cientifica iushistórica internacional al doctor J. M. Font I Rius por sus ocho lustros de docencia universitaria, Barcelona 1985, s. 45-55.
 • 397. Rec.: Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku, oprac. M. Borkowska (Kraków 1984), KH 1985, nr 4, s. 970-973.
 • 398. Rec.: W. Łazuga, Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna (Warszawa 1982), “Przemyskie Zapiski Historyczne" 1985
 • 399. Bogusław Leśnodorski (1914-1985), [in memoriam], PiP 1985, z. 9, s. 96-98.
 • 400. Vladimir T. Paszuto [in memoriam], KH 1985, nr 1, s. 213-215.
 • 401. Poszukiwanie ojczyzny [o Oskarze Miłoszu], “Polityka” 1985, nr 14.
 • 402. Humanista [o Bogusławie Leśnodorskim], “Polityka" 1985
 • 403. Rażą mnie kategoryczne anatemy, „Polityka” 1985, nr 32
 • 404. Stany i struktury stanowe, “Oświata i Wychowanie" 1985
 • 405. O Konstytucji 3 Maja. Kompromis i rozwaga (rozm. J. Kluczkowski), „Sztandar Młodych” z 3-5 maja 1985.
 • 406. L' originalité et les influences étrangères dans la culture juridique polonaise aux XIVe-XVe siècles, [w:] Etat et religion aux XVe et XVIe siècles. (Actes du colloque a Bruxelles du 9 au 12 octobre 1984), red. W.P. Blockmans et H. Van Nuffel, Brussel-Bruxelles 1986, s. 355-375.
 • 407. Les modalités de la législation dans la Pologne d'ancien régime (jusqu'à la fin du XVIIIe siècle), [w:] Formazione delle leggi e forme del loro controllo. Colloquio italo-polacco Roma 9-10 novembre 1984, Atti dei Convegni Lincei (t. 75), Roma 1986, s. 77-86 (także: Parole di saluto, tamże s.7-8).
 • 408. Staat und Herrschaft in Polen zur Zeit der Jagiellonen (wspólnie z A. Wyczańskim), [w:] Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386 – 1572 (Schallaburg 1986), Wien 1986, s. 16-29.
 • 409. Związek Polski z Litwą [w:] Polska w epoce Odrodzenia. Państwo -społeczeń­stwo - kultura, [Konfrontacje historyczne],wyd. 2 Warszawa 1986, s. 108-161.
 • 410. Wacław Aleksander Maciejowski (1792-1883), [w:] Historycy Warszawy ostatnich dwóch stuleci, Warszawa 1986, s. 53-76.
 • 411. Adolf Pawiński (1840-1896), ibidem, s. 133-158.
 • 412. Świadek minionej epoki. Czesław Miłosz a Litwa historyczna [w:] Struktury, ruchy ideologie XVIII-XX wieku (Prace ofiarowane prof. Celinie Bobińskiej), “Zeszyty Naukowe UJ"
 • 413. Projekty organizacji kantonalnej Litwy i problem konfederacji polsko-litew­skiej z 1921 roku, “Studia luridica" 1986
 • 414. O niepublikowanych “Zarysach dziejów Inflant" Gustawa Manteuffla
 • 415. Rec.: W. Sukiennicki, East Central Europe during World War I: From Foreign Domination to National Independence, przedmowa Cz. Miłosz, t. 1-2, (New York 1984, East Europeen Monographs, nr 119), KH 1986, nr 4, s. 1163-1166.
 • 416. Rec.: Torosjan Chorsow, Sud i process w Armenii X-XIII v. (Erevan 1985), CPH 1986, t. 38, z. 1, s. 218-220.
 • 417. Historia prawa w obradach XVI Międzynarodowego Kongresu Nauk Histo­rycznych [wspólnie z H. Olszewskim i S. Russockim], CPH 1986, t. 38, z. 1, s. 247-250.
 • 418. Świadek minionej epoki. Czesław Miłosz a Litwa historyczna, “Odra" 1986
 • 419. Patrząc wstecz. (Nie żyjemy, aby jeść, lecz by jeść dobrze), “Polityka" 1986
 • 420. Głos w dyskusji: Litwa a Polska. Rozmowy o stratach i korzyściach, „Tygodnik Powszechny” 1986, r 51-52.
 • 421. Ludzie z pasją (rozm. J. Paradowska), “Życie Warszawy" nr 267 z 15-16 listopada 1986."
 • 422. Litewski temat polskiego historyka (rozm. R. Mieczkowski), “Czerwony Sztandar” z 21 grudnia 1986.
 • 423. Orszaggyiilesi Kóvefvalasztas Lengyelorszagban a 16-18 szazadban [Wybór posłów na sejmikach szlacheckich w Polsce XVI-XVIII w.], “Vilagtórtenet" [Kwartal­nik Instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk] 1987
 • 424. Opcja litewska Oskara Miłosza [w:] Losy Polaków w XIX-XX w. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1987, s. 156-182.
 • 425. Henryk Łowmiański jako badacz dziejów Litwy historycznej, “Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica II" 1987
 • 426. Geneza rewolucji październikowej [w:] 70 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Materiały z konferencji naukowej 4 listopada 1987 r., Warszawa 1987, s.10-22
 • 427. W wileńskiej organizacji PPS [w:] Polska Partia Socjalistyczna. Wspom­nienia z lat 1918-1939, Warszawa 1987, t. 1, s. 53-78.
 • 428. Głos w dyskusji: Władysław Gomułka - Sekretarz Generalny PPR. Dyskusja nad książką Andrzeja Werblana, „Nowe Drogi” 1988, nr 8, s.130-140.
 • 429. Lietuvos krikštas [Chrzest Litwy], “Draugas – mokslas, menas, literatura" (Chicago) 1987
 • 430. Chrzest Litwy, “Polityka" 1987
 • 431. Rozmowy o Litwinach i Polakach, „Res Publica” 1987, nr 1.
 • 432. Prawo jest częścią kultury (rozm. S. Milewski), “Gazeta Prawnicza” nr 18 z 16 września 1987.
 • 433. Być za postępem (rozm.), „Życie Warszawy” nr 91 z 17-20 kwietnia 1987, s. 3.
 • 434. O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988, ss. 442. - Rec.: S. Balik, „Právnėhistorickė Studie” 1991, nr 31, s. 276-277; S. Lazutka, I. Valikonytė, Bardach Juliusz o dawnej i niedawnej Litwie, “Lituanistica" 1990
 • 435. O świadomości narodowej Polaków na Litwie i Białorusi w XIX-XX w. [w:] Między Polską etniczną a historyczną, Wrocław 1988, s. 225-272.
 • 436. “Wielkim pomnikiem prawodawstwa jest Litewski Statut". (W 400-lecie III Statutu)
 • 437. Sceny z teatru dziejów [rec.: H. Wisner, Unia. Sceny z przeszłości Polski i Litwy, Warszawa 1988], „Nowe Książki” 1988, nr 6, s. 38-40.
 • 438. L'individu face au pouvoir en Europe du Centre-Est et de l'Est au Moyen Âge et aux temps modernes (Raport de synthèse), Recueils Société J. Bodin, t. 49: L'individu face au pouvoir, cz. 4: Europe orientale au moyen âge et aux temps contemporains, Bruxelles 1989, s. 11-17.
 • 439. III Lietuvos Statutas Lenkijoje [III Statut Litewski w Polsce], [w:] 1588 metų Trečiasis Lietuvos Statutas. Respublikines mokslinės konferencijos, skirtos Trečiojo Statuto 400 metinems pažymeti medžiaga [Tretij Litowskij Statut 1588 goda. Materia­ły Respublikanskoj naucznoj konferencii poswiaszczennoj 400-letiju Tretiego Statuta 29-30 IX 1988], Vilnius 1989, s. 17-27.
 • 440. Statuty litewskie jako wyraz kultury prawnej epoki i ich oddziaływanie na kraje sąsiednie [w:] Między Wschodem a Zachodem, pod red. J. Kłoczowskiego, cz. 1: Kultura umysłowa (Materiały konferencji 12-14 VI 1984), seria: Dzieje Lubelszczyzny, t. 6, Warszawa 1989, s. 305-338; Głos w dyskusji: s.183-185, 185,187.
 • 441. O kształt II i III Rzeczypospolitej, “Nauka Polska" 1989
 • 442. Rec.: Razwitje etniczeskogo samosoznanija sławianskich narodow w epochu zriełogo fieodalizma (Moskwa 1982); Etniczeskije processy w Centralnoj i Jugo-Wostocznoj Ewrope (Moskwa 1988), PH 1989, z. 4, s. 827-830.
 • 443. Rec.: A. A. Zimin, Formirowanije bojarskoj aristokratii w Rossii wo wtoroj połowinie XV-pierwoj treti XVI w. (Moskwa 1988), PH 1989, z. 4, s. 831-834.
 • 444. Rec.: S. A. Madijewskij, Politiczeskaja sistema Rumynii. Posliedniaja tret' XIX - naczało XX w.: Monarchia, parlament, prawitielstwo (Moskwa 1980); idem, Sos­tojanije praw i swobod, (Moskwa 1984), CPH 1989, t. 41, z. 1, s. 193-196.
 • 445. Rec.: Razwitje russkogo prawa w XV - pierwoj połowinie XVII w., pod red. V. S. Niersiesanca (Moskwa 1986), CPH 1989, t. 41, z. 1, s. 173-174.
 • 446. Rec.: B. Kašauskienė, A. Šliškienė, Juozas Jurginis. Literaturos rodykle (Vilnius 1986), “Lituano-Slavica Posnaniensia" 1989
 • 447. Henryk Rzewuski a Litwa (na marginesie książki Andrzeja Ślisza, Henryk Rzewuski, życie i poglądy, Warszawa 1985), „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia historica” 1989, t. 3, s. 310-312.
 • 448. Rec.: M. Horn, Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce: 1697-1795 (Wrocław 1984-1988, t. 1-2), KH 1989, nr 1-2, s. 315-316.
 • 449. Rec.: S. Kutrzeba, Polska Odrodzona 1914-1939, przejrzał, uzup.i do druku przygotował S. Grodziski (Kraków 1988), CPH 1989, t. 41, z. 2, s. 243-247.
 • 450. Głos w dyskusji: na konferencji 12-14 VI 1984 [w:] Między Wschodem a Zachodem, s. 183, 185, 187 (por. poz. 440).
 • 451. John Gilissen (1912-1988), [in memoriam], CPH 1989, t. 41, z. 1, s. 219-222.
 • 452. O konstytucję III Rzeczypospolitej, “Polityka” 1989, nr 8.
 • 453. Marszałek polskiej demokracji, „Polityka” 1989, nr 13.
 • 454. Godna Trzeciej Rzeczypospolitej (rozm. K. Targosz), „Panorama” nr 21 z 21 maja 1989, s. 12-13.
 • 455. Z perspektywy półwiecza [w:] Polskie Towarzystwo Historyczne 1886-1986, Wrocław 1990, s. 57-73.
 • 456. Żydzi w Birżach radziwiłłowskich w XVII-XVIII wieku, PH 1990, z. 1-2, s. 199-220.
 • 457. Z najnowszych badań nad Prawdą Ruską (w związku z książką M. B.Swierd­łowa, Ot Zakona Russkogo k Russkoj Prawdie, Moskwa 1988), CPH 1990, t. 42, z. 1-2, s. 163-174.
 • 458. Rec.: Driewniejszije gosudarstwa na territorii SSSR. Materiały i issledowanija 1987 g. (Moskwa 1989), KH 1990, nr 3-4, s. 197-200.
 • 459. Rec.: Sławianie i ich sosiedi. Mieżdunarodnyje otnoszenija w epochu fieodalizma (Moskwa 1989), PH 1990, z. 3-4, s. 718-719.
 • 460. Rec.: Gmina wiejska i jej samorząd, pod red. H. Brodowskiej (Warszawa 1989), CPH 1990, t. 42, z. 1-2, s. 201-202.
 • 461. U źródeł Marca ‘68, “Polityka” 1990, nr 13.
 • 462. Obawiam się autora jednego tematu (rozm. R. Mieczkowski), “Znad Wilii" (Wilno)
 • 463. The Constitution of May Third and the Mutual Assurance of the Two Nations, “The Polish Review" (New York) 1991
 • 464. La peine chez les Slaves du Nord et de l'Est avant le XVIIIe siècle, Recueils Société Bodin, t. 56: La Peine, cz. 2: Europe avant le XVIIIe,, siècle, Bruxelles 1991, s. 221-231.
 • 465. Les Juifs dans la ville Birże de princes Radziwill en XVIIe-XVIIIe siècles [w:] Gal-ed, On the history of the Jewish Poland, Tel Aviv 1991, t. 12: s. 1-21 (w jęz. hebrajskim); Także: t. 12 (w wersji angielskiej): Summaries of Hebrew Articles - Jews in the princely domain of Birże in the seventeenth and eighteenth centuries, s.146-147.
 • 466. La Pologne dans l'historiographie russe d'avant 1917, [w:] L'Europe Centrale: Realité, mythe, enjeu XVIIIe-XXe siècles (Actes du Colloque international... Varsovie 24-27 septembre 1990), “Les Cahiers de Varsovie" (Centre de Civilisation Française de l’Universite de Varsovie) 1991
 • 467. Spór o pochodzenie rodu Weyssenhoffów, [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 605-614.
 • 468. Piśmiennictwo polskie w Inflantach (do 1918 roku), [w:] Między Wschodem a Zachodem. cz. 2: Piśmiennictwo pogranicza, seria: Dzieje Lubelszczyzny, Warszawa 1991, t. 6, s. 247-269.
 • 469. Historia prawa na Uniwersytecie Warszawskim (1915-1988), [w:] Nauka prawa na odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim. Studia z dziejów Wydziału Prawa (Materiały sesji, maj 1988), pod red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 1991, s. 25-53.
 • 470. Konstytucja 3 Maja a unia polsko-litewska, PH 1991, z. 3-4, s. 383-410.
 • 471. Konstytucja 3 Maja a unia polsko-litewska, „Nauka Polska” 1991, nr 2, s.3-27.
 • 472. Rec.: J. Kodrębski, Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku (Łódź 1990), PH 1991, z. 2, s. 335-337.
 • 473. Rec.: L. Piechnik, Dzieje Akademii Wileńskiej, t. 1: Początki Akademii Wileńskiej 1570-1599 (Rzym 1984); t. 2: Rozkwit Akademii Wileńskiej w latach 1600-1655 (Rzym 1983); t. 3: Próby odnowy Akademii Wileńskiej po klęskach Potopu i okres kryzysu 1655-1730 (Rzym 1987,), “Lituano-Slavica Posnaniensia" 1991
 • 474. Rec.: O Litwie i Litwinach (w związku z książką H. Wisnera, Litwa i Litwini. Szkice z dziejów państwa i narodu, Olsztyn 1991), “Lithuania" 1991
 • 475. Polacy litewscy a inne narody Litwy historycznej, “Res Publica" 1991
 • 476. Redakcja (przy współudziale J. Ślusarczyka): Przemiany w Polsce, Rosji, na Ukrainie, Białorusi i Litwie (druga połowa XVII - pierwsza XVIII w.), Materiały Konferencji Komisji Historycznej Polsko-Rosyjskiej PAN-AN ZSRR 24-27. 05. 1986 w Poznaniu, Wrocław 1991, ss. 248.
 • 477. Les relations entre les catholiques et les orthodoxes dans le Grand Duché de Lituanie (fin du XIVe-XVIIe siècle), [w:] Nuovi Studi Storici-17. Le origini e lo sviluppo della Cristianita slavo-bizantina, Roma 1992, s. 378-392.
 • 478. Le droit coutumier dans les pays du Nord-Est européen /Russie, Pologne, Lituanie, Bohême, Slovaquie (wspólnie z K. Sójką-Zielińską), Recueils Société J. Bodin, t. 53: La Coutume, cz. 3: Europa Orientale, Asie et Islam, Bruxelles 1992, s. 9-19.
 • 479. A propos de recherches récentes sur la Pravda Russkaja, “Russia Mediaeva­lis" (Sonderdruck)
 • 480. La troisième Rome dans la pensée de Vladimir Soloviev et des intellectuels russes du XXe siècle [w:] Idea Giuridica e Politica di Roma e Personalita Storiche, II, a cura di Pierangelo Catalano e Paolo Siniscalco, [Da Roma alla terza Roma. Documenti e studi, Rendiconti del X seminaro Campidoglio 21 aprile 1990], Roma 1992, s. 313-330.
 • 481. Konstytucja 3 Maja a Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów 1791 roku, “Studia Iuridica"
 • 482. Problematyka III Statutu litewskiego w świetle bieżących badań, “Lituano­-Slavica Posnaniensia" 1992
 • 483. Dlaczego Europa Środkowo-Wschodnia?, “Nauka Polska" 1992
 • 484. Rec.: Tyszkiewicz J., Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w. (Les Tatars en Lituanie et en Pologne. Etudes sur l'histoire du XIIIe-XVIIIe siècles, Warszawa 1989), APH 1992, t. 66, s. 165-166 (w jęz. franc.).
 • 485. Rec.: M. Kosman, Orzeł i Pogoń. Z dziejów polsko-litewskich XIV-XX w. (Warszawa 1992), “Przegląd Wschodni” 1991/92, nr 4, s. 893-897.
 • 486. Bohdan Jaczewski (1938-1992), [in memoriam], “Kwartalnik Historii Nauki Oświaty i Techniki" 1992
 • 487. Stefan Kieniewicz (20. 09. 1907 - 2. 05. 1992), [in memoriam], “Przegląd Wscho­dni" 1991
 • 488. Międzynarodowa konferencja nt. Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej. Miedzeszyn k. Warszawy 4-6 V 1992 r., “Nauka Polska" 1992
 • 489. Z dziejów Romerów na Litwie, „Polityka” 1992, nr 45.
 • 490. Historia ustroju i prawa polskiego (wspólnie z B. Leśnodorskim i M. Pietrzakiem), wyd. 1 (Wydawnictwo Naukowe PWN), Warszawa 1993: Wstęp i cz. 1, s. 5-283 oraz uzupeł. do cz. 2 B. Leśnodorskiego, s. 284-460.
 • 491. Les dispositions a cause de mort dans l'Europe Centre-Est et de l'Est entre 16e et 18e siėcles, Recueils Société J. Bodin, t. 66: Actes a cause de mort, Bruxelles 1993, s. 197-208.
 • 492. Sejm dawnej Rzeczypospolitej [w:] Dzieje Sejmu Polskiego, cz. 1, Warszawa 1993, s. 7-98.
 • 493. Henryk Łowmiański - un savant (avant-propos), [w:] Henryk Łowmiański, Les Slaves et leurs voisins dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Opera minora, Wrocław-Warszawa 1993, s. 7-25.
 • 494. Od narodów politycznych do narodów etnicznych w Europie Środkowo­ wschodniej [w:] Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowowschodniej, cz. 1, pod red. J. Kłoczowskiego i P. Krasa, Lublin 1993, s. 9-23.
 • 495. Trudne początki [w:] Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 1953-1993, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1993, s. 67-73
 • 496. Studia prawa polskiego na Uniwersytetach Petersburskim i Moskiewskim w latach 1840-1861, CPH 1993, t. 45, z. 1-2, s. 17-30.
 • 897. Od narodu politycznego do narodu etnicznego, “Kultura i Społeczeństwo" 1993
 • 498. O polskich profesorach i studentach w Uniwersytetach Rosji w XIX i na początku XX w. (wspólnie z Z. Wójcikiem), Międzynarodowa konferencja w Kazaniu, 13-15 X 1992], “Nauka Polska" 1993
 • 499. Rec.: H. Manikowska, Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późno­średniowiecznej Florencji (Warszawa 1993), PH 1993, z. 3, s. 405-408.
 • 500. Rec.: Inflanty, Inflanty - Wspomnienia rodzinne, zebrał Ryszard Manteuf­fel-Szoege, opracował Z. Szopiński (Warszawa 1991), “Przegląd Wschodni" 1992/93
 • 501. Rec.: J. Wawrzyniak, La Polonia e le sue costituzioni dal 1791 ad oggi, Le radici istitutionali della svolta polacca (Roma 1992), PiP 1993, nr 9, s. 94-95.
 • 502. Rec.: Polska - Polacy - mniejszości narodowe [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, pod red. W. Wrzesińskiego, t. VIII (Wrocław-Warszawa-Kraków 1992), „Polityka” 1993, nr12.
 • 503. Nota rec.: G. Błaszczyk, Litwa współczesna (Warszawa-Poznań 1992), „Polityka” 1993 nr 2.
 • 504. Nota rec.: R. Stefanowski, PPS 1892-1992 (Warszawa 1992), „Polityka” 1993, nr 4.
 • 505. Nota rec.: Polacy i Ukraińcy w Berezowicy Małej koło Zbaraża, „Polityka” 1993, nr 21.
 • 506. Nota rec.: My tu żyjemy jak w obozie warownym. Listy PPS-WRN Warsza­wa-London 1940-1945 [We Live Here in a Fortfied Camp. Letters of PPS-WRN Warsaw-London 1940-1945, London 1991], “Polityka” 1993, nr 42.
 • 507. Wybór i redakcja: H. Łowmiański, Les Slaves ..., op. cit., ss. 332, (por. poz. 493).
 • 508. Koordynacja i redakcja: Dzieje Sejmu Polskiego ..., op. cit., ss. 399 (por. poz. 492).
 • 509. Historia ustroju i prawa polskiego (wspólnie z B. Leśnodorskim i M. Pietrzakiem), wyd. 2 popr. (Wydawnictwo Naukowe PWN), Warszawa 1994: Wstęp i cz. 1, s. 5-283 oraz uzupeł. do cz. 2 B. Leśnodorskiego, s. 284-460.
 • 510. Le principe fédéraliste et le principe unitaire dans la législation de la Diète polono-lituanienne de Quatre Ans (1788-1792), APH 1994, t. 70, s. 75-86 (ang. wersja [w:] “Parliaments, Estates and Representation” 1995, t. 15, s. 37-46).
 • 511. Daczynienii pamiż katolikami i prawoslaunymi u Wialikim Kniastwie Litous­kim (kapec XIV-XVII st.), BGA 1994, t. 1, z. 1, s. 66-81.
 • 512. Polacy litewscy a inne narody Litwy historycznej. Próba analizy systemowej [w:] Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine one fundation of historical and culturel tradition in East-Central Europe, Lublin-Rzym 1994, s. 361-386.
 • 513. Wacław Szubert o historii prawa i myśli społecznej, CPH 1994, t. 46, z. 1-2 s. 9-16.
 • 514. Polacy a narody Litwy historycznej - Próba analizy systemowej, “Kultura i Społeczeństwo"
 • 515. Nauka historii ustroju i prawa litewskiego w Wilnie w latach 1920-1939, “Lithuania" 1994
 • 516. Polacy na Prawobrzeżnej Ukrainie w XIX wieku w świetle badań Daniela Beauvois, “Przegląd Wschodni” 1994, nr 2, s. 319-333.
 • 517. J. Griszyn, Studenckie lata Jana Piłsudskiego w świetle archiwów kazańskich (w uzupełnieniu), ibidem, s. 269-270.
 • 518. W I Armii Polskiej w ZSRR [w:] Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945. Księga wspomnień, Warszawa 1994, t. 1, s. 32-46.
 • 519. Rec.: H. Samsonowicz, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość (Wrocław 1991), APH 1994, t. 69, s. 155-157.
 • 520. Rec.: H. Manikowska, Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późno­średniowiecznej Florencji (Warszawa 1993), APH 1994, t. 70, s. 178-182 (w jęz, franc.).
 • 521. Rec.: My tu żyjemy jak w obozie warownym. Listy PPS-WRN Warsza­wa-London 1940-1945 [We Live Here in a Fortfied Camp. Letters of PPS-WRN Warsaw-London 1940-1945, London 1991], “The Polish Review" 1994
 • 522. Rec.: W. Peltz, Suwerenność państwa w praktyce i doktrynie politycznej Rusi Moskiewskiej (XIV-XVI w., Zielona Góra 1994), PH 1994 (1996), t. 34, z. 3-4, s. 483-487.
 • 523. Rec. J. Wawrzyniak, La Polonia e le sue costituzioni dal 1791 ad oggi. Le radici istitutionali della svolta polacca (Roma 1992), „Droit Polonais contemporain - Polish Contemporary Law” 1994, nr 1-4, s.110-111.
 • 524. Asudžanyia na susiedztwa (rozm. G. Sahanowicz), “Nasza Niwa" (Mensk) 1994
 • 525. De la nation politique à la nation ethnique dans le Centre-Est de l'Europe, APH 1995, t. 71: 18th International Congress of Historical Sciences, Montreal 1995, s. 17-35.
 • 526. La Constitution du 3 Mai 1791 et la Garantie Mutuelle de Deux Nations du 20 octobre 1791 [w:] La Costituzione Polacca del 3 Maggio 1791 e il costituzionalis­mo europeo del XVIII secolo. Atti del colloquio italo-polacco 1991 a cura di Jolanta Żurawska, I.U.O. [Napoli 1995], s. 13-29.
 • 527. Le principe federaliste et le principe unitaire dans législation de la Diete polonolithuanienne de Qutre Ans 1788-1792, Alderhast, Hampshire 1995, s. 38-46.
 • 528. Le principe fédéraliste et le principe unitaire dans la législation de la Diète polono-lituanienne de Quatre Ans (1788-1792), [w:] “Parliaments, Estates and Representation” 1995, t. 15, s. 37-46).
 • 529. Kursy polskogo prawa w Sankt-Petersburskom i Moskowskom uniwiersitetach w 1840-1860 godach [w:] Polskije professora i studenty w uniwiersitetach Rossii (XIX-naczało XX v.), Warszawa 1995, s. 10-19.
 • 530. O stawaniu się sejmu polskiego we współczesnej historiografii [w:] Par­lamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii, pod red. J. Bardacha przy współudziale W. Sudnik, Warszawa 1995, s. 28-54.
 • 531. Naród polityczny i jego przemiany (1493-1993),[w:] Społeczeństwo obywatel­skie i jego reprezentacja (1493-1993), pod red. J. Bardacha przy współudziale W. Sudnik, Warszawa 1995, s. 9-31.
 • 532. Z Henrykiem Łowmiańskim moje naukowe obcowanie [w:] Profesor Henryk Łowmiański. Życie i dzieło. Materiały z sesji naukowej poświęconej dziesiątej rocznicy śmierci Uczonego, pod red. A. Kijasa i K. Pietkiewicza, Poznań 1995, s. 223-239
 • 533. Geneza romanizacji II Statutu litewskiego [w:] Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla, pod red. J. Malca i W. Uruszczaka, Kraków 1995, s. 191-206.
 • 534. “Trzeci Rzym” w myśli rosyjskiej (schyłek XIX-XX w.), [w:] Historia-idee-polityka. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi, Warszawa 1995, s. 308-323.
 • 535. Wieloszczeblowa świadomość narodowa na ziemiach litewsko-ruskich Rzeczypospolitej w XVII-XX wieku [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich [Gdańsk, wrzesień 1994], t.1., cz.1 pod red. Jacka Staszewskiego, Gdańsk-Toruń 1995, s. 25-38.
 • 536. Tadeusz Manteuffel o historii ustroju i prawa, PH 1995, t. 86, z. 4-3, s. 293-301.
 • 537. Rec.: La Costituzione Polacca del 3 Maggio 1791 e il costituzionalis­mo europeo del XVIII secolo. Atti del colloquio italo-polacco 1991 a cura di Jolanta Żurawska, I.U.O. (Napoli 1995), CPH 1995, t. 47, z. 1-2, s. 287-290.
 • 538. Rec.: E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 (Warszawa 1995), PH 1995, z. 2, s. 238-241.
 • 539. Michał Sczaniecki (1910-1977), [w:] PSB Kraków 1995, t. 36, s. 105-107.
 • 540. Wacław Szubert [Wspomnienia pośmiertne], Rocznik TNW 1995, t. 57, s. 27-31.
 • 541. Zaczarowany Wialikim Kniastwam [wywiad z J. Bardachem], BGA 1995, z. 1, s. 41-48.
 • 542. Nota rec.: S. Salmonowicz, Polskie państwo podziemne (Warszawa 994), „Polityka” 1995, nr 2.
 • 543. Nota rec.: J. Tazbir, Opowieści prawdziwe i zmyślone (Warszawa 1994), „Polityka” 1995, nr 7.
 • 544. Nota rec.: M. Senkowska-Gluck, Żyć po rewolucji. Przemiany w mentalności i obyczajów w napoleońskiej Francji (Wrocław- Warszawa-Kraków 1994), „Polityka” 1995, nr 10.
 • 545. Nota rec.: M. Bogucka, Staropolskie obyczaje w XVI i XVII wieku Warszawa 1994), „Polityka” 1995, nr 13.
 • 546. Nota rec.: Narody i stereotypy, pod red. T. walas (Kraków 1995), „Polityka” 1995, nr 51.
 • 547. Redakcja (przy współudziale W. Sudnik): Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii, op.cit., ss. 172 (por. poz. 530).
 • 548. Redakcja (przy współudziale W. Sudnik): Społeczeństwo obywatelskie... (por. poz. 531).
 • 549. Historia ustroju i prawa polskiego (wspólnie z B. Leśnodorskim i M. Pietrzakiem), wyd. 3 popr. (Wydawnictwo Prawnicze PWN), Warszawa 1996, Wstęp [z M. Pietrzakiem] i cz. 1: s. 5-283.
 • 550. La romanité dans le codification lituaniennes a l’époque de la Renaissance [w:] Le droit romain et le monde contemporain, Mélanges a la mémoire de Henryk Kupiszewski, Varsovie 1996, s. 69-81.
 • 551. Litoǔskou-ruskaja elita epochi Adrażdżenija i polski pieriekład “De Republica emendanda” A. Frycza Modżeǔskaga, “Kontakty i Dyjalogi” (Mensk) 1996, nr 7-8, s. 34-42.
 • 552. W Uniwersytecie Wileńskim we wrześniu 1994 r. [w:] Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, Kraków 1996, s. 178-282.
 • 553. Pasje uczonego. Rzecz o Konstantym Grzybowskim, CPH 1996, t. 48, z. 1-2, s. 119-148.
 • 554. Sądownictwo w Polsce. Od początków do rozbiorów [w:] Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 5: P-S Warszawa 1996, s. 760-761.
 • 555. Sejmik, ibidem, s. 791-792.
 • 556. Rec. Model ustrojowy średniowiecznych Niemiec a zakres jego wpływów na Polskę XIII-XIX wieku (w związku z książką Sławomira Gawlasa, O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski, Warszawa 1996), PH 1996, t. 87, z. 3, s. 607-614.
 • 557. Rec.: W. Peltz, Suwerenność państwa w praktyce i doktrynie politycznej Rusi Moskiewskiej (XIV-XVI w., Zielona Góra 1994), APH 1996, t. 73, s. 158-161 (w jęz. ang.).
 • 558. Nota rec.: A. Radziukiewicz, M. Bołtryk, Precz z mnichami (Białystok 1995), „Polityka” 1996, nr 11.
 • 559. Moje spotkanija s Mikołajem Ułaszczikam, BGA 1996, t. 3, s. 110-113.
 • 560. Laudacja Daniela Beauvois i Władimira A. Djakowa - laureatów nagrody “Przeglądu Wschodniego”, “Przegląd Wschodni” 1994, t. 3, z. 4, s. 1-5.
 • 561. Władimir A. Diakow 1919-1995 [Wspomnienia], “Nauka” 1996, nr 2, s. 240-243.
 • 562. Historia ustroju i prawa polskiego (wspólnie z B. Leśnodorskim i M. Pietrzakiem), wyd. 4 (Wydawnictwo Prawnicze PWN), Warszawa 1997, Wstęp [z M. Pietrzakiem] i cz. 1: s. 5-283 (wyd. 4 także:1998, 1999).
 • 563.The Constitution of 3 May and the Mutual Gurantee of the Two Nations [w:] Constitution and Reform in Eighteenth-Century Poland. The Constitution of 3 May 1791, Bloomington and Indianopolis 1997, s. 357-378.
 • 564. Les Statuts Lithuaniens - codifications de l’époque de la Renaissance [w:] La codification européenne du Moyen-Âge au siècle des Lumières, pod red. S. Salmonowicza, Warszawa 1997, s. 103-126
 • 565. Dzieje Sejmu Polskiego, cz. 1: Sejm dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1997, wyd. 2 uzupeł., s. 7-98.
 • 566. Władysław Semkowicz i Michał Romer (karta z dziejów polsko-litewskich stosunków naukowych), [w:] W kręgu historii, historiografii i polityki. Andrzejowi Grabskiemu w uznaniu, Łódź 1997, s. 95-102.
 • 567. Elity Wielkiego Księstwa Litewskiego a polski przekład “De Republica emendanda” Andrzeja Frycza Modrzewskiego [w:] Kultura staropolska - kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1997, s. 307-314.
 • 568. Urzędy w dawnej Polsce [w:] Nowa Encyklopedia Powszechna PN, t. 6: S-Z, Warszawa 1997, s. 580-581.
 • 569. Polska a Rosja - spojrzenie wstecz a współczesność, “Kultura i Społeczeństwo” 1997, t. 41, nr 1, s. 93-104.
 • 570. Wpływ prawa rzymskiego na Statuty litewskie oraz ich oddziaływanie na kraje sąsiednie, “Lituania” 1997, nr 1-2, s. 12-36.
 • 571. Z dziejów polsko-litewskich stosunków naukowych w dwudziestoleciu międzywojennym, “Przegląd Wschodni” 1997, z. 2, s. 365-379.
 • 572. Jana Adamusa wspominam ...., CPH 1997, t. 49, z. 1-2, s. 163-173.
 • 573. Powrót do źródeł (Przemówienie wygłoszone 21. 10. 1997 podczas uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego), “Z nad Wilii” (Wilno) nr 22 z 15-30 listopada 1997 r. (ditto: CPH 1998, t. 50, z. 1, s. 191-196; „Studia Iuridica” 1988, t. 36, s.245-251).
 • 574. Przemówienie profesora Juliusza Bardacha [Z okazji promowania prof. J. Bardacha na doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego], CPH 1997, t. 49, z. 1-2, s. 300-305.
 • 575. Nota rec.: S. Lewandowska, Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej (Warszawa 1997), „Polityka” 1997, nr 37.
 • 576. Współredakcja: Katolicyzm w Rosji i Prawosławie w Polsce (XI-XX w.), Warszawa 1997, ss. 339.
 • 577. Russkije sojuzniki borby za polskuju wysszuju szkołu w Carstwie Polskom w 1905-1906 gg. [w:] Kulturnyje swiazi Rossii i Polszi XI-XX ww., Moskwa 1998, s. 141-158.
 • 578. Polskije professora i studenty w uniwiersitetach Rossii (XIX-naczała XX w.), “Sławianowiedienije” Moskwa, 1998, nr 3 (oddielnyj ottisk).
 • 579. O Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Dzieje związku Polski z Litwą do schyłku XVIII wieku [w serii:] Dzieje narodu i państwa polskiego, Kraków 1998, ss. 72.
 • 580. “Terra Mariana“ księga-album ofiarowana papieżowi Leonowi XIII w imieniu ziemian Inflant Polskich [w:] Christianitas et cultura Europea. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego, red. H. Gapski, Lublin 1998, cz. I, s. 53-60.
 • 581. Ze wspomnień o Karolu Koranyim [w:] Karol Koranyi (1897-1964). Studia w stulecie urodzin, pod red. St. Salmonowicza, Toruń 1998, s. 73-79.
 • 582. Litewskie dziedzictwo Czesława Miłosza [w:] Kūrėjo erdvė. Czesławo Miłoszo keliais, “Darbai ir Dienos” (Kaunas) 1998, nr 7 (16), s. 17-23.
 • 583. Statuty litewskie a prawo rzymskie, Warszawa 1999, ss. 160 (ditto: [w:] Łacina w Polsce, Zeszyty Naukowe Ośrodka Badań Tradycji Antycznej UW nr 7-9: Pomniki prawa doby Renesansu w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1999, s. 9-166 wraz z dyskusją z udziałem autora).
 • 584. Od aktu w Krewie do Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów [w:] Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. J. Kłoczowskiego i H. Łaszkiewicza, Lublin 1999, s. 12-44.
 • 585. Władysława Semkowicza udział w zbliżeniu polsko-litewskim [w:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedykowane Prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. J. Malca i W. Uruszczaka, Kraków 1999, s. 355-361.
 • 586. Litewskość w państwowości i systemie prawa Wielkiego Księstwa w XVI-XVIII stuleciach [w:] Tarp istorijos ir būtovės. Studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui. Sudarė A. Bumblauskas ir R. Petrauskas, Vilnius 1999, s. 349-365.
 • 587. Wieloszczeblowa świadomość narodowa na ziemiach litewsko-ruskich Rzeczypospolitej w XVII-XX wieku [w:] Krajowość-tradycje zgody narodów w dobie nacjonalizmu. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Inst. Hist. UAM w Poznaniu (11-12 maja 1998), pod red. J. Jurkiewicza, Poznań 1999, s.11-34.
 • 588. Ruskie przekłady polskich statutów ziemskich XIV i początku XV w. [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, Łódź, 1999, t. III, s. 7-24
 • 589. Statuty litewskie w Koronie Królestwa Polskiego (Litauische Statuten in der Krone des Polnischen Königsreiches), [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, Łódź, 1999, t. IV, s. 17-28
 • 590. Stanisław Russocki o genezie parlamentaryzmu [w] Stanisław Russocki - badacz dziejów ustroju i prawa. W 45-lecie pracy naukowej, Biblioteka “Studia Iuridica”, Warszawa 1999, s. 11-22
 • 591. Rec.: Barbara Stoczewska, Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, CPH 1999, t. 51, z. 2, s. 473-476.
 • 592. Aleksander Gieysztor a historia państwa i prawa, CPH 1999, t. 51, z. 1-2, s. 11-36.
 • 593. Aleksander Gieysztor. Uczony i obywatel [w:] Rocznik TNW 1999, t. 62, s. 11-31.
 • 594. Aleksander Gieysztor (1916-1999), “Lithuania” 1999, nr 30/31, s. 11-19
 • 595. Odnowienie doktoratu prof. Juliusza Bardacha - wystąpienie Profesora, “Acta Universitatis Iagellonicae” R. 26: 1999, nr 7, s. 4-5 (ditto: Odnowienie doktoratu Profesora Juliusza Bardacha na Uniwersytecie Jagiellońskim - przemówienie profesora Juliusza Bardacha, CPH 1999, t. 51, z. 2, s. 514-516).
 • 596. Wybrana bibliografia, oprac. wspólnie z W. Polakiem [w:] Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. J. Kłoczowskiego, P. Krasa, H. Łaszkiewicza, Lublin 1999, s. 211-220.
 • 596. Historia ustroju i prawa polskiego (wspólnie z B. Leśnodorskim i M. Pietrzakiem), wyd. 5 (Wydawnictwo Prawnicze PWN), Warszawa 1997, Wstęp [z M. Pietrzakiem] i cz. 1: s. 5-283.
 • 597. Le modèle romain et la République Polono-Lituanienne aux temps de la Renaissance (XVIe siècle), [w:] Au-delá des frontières. Mélanges de droit romain offerts á Witold Wolodkiewicz, édités par M. Zabłocka et J. Krzynówek, J. Urbanik, Z. Służewska, Warszawa 2000, t. 2, s.44-56.
 • 598. Prawo litewskie w Koronie Królestwa Polskiego XVII i XVIII wieku [w:] Kultura Litwy i Polski w dziejach. Tożsamość i współistnienie. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 15-17 października 1999, Kraków 2000, s. 51-65.
 • 599. Aleksandra Gieysztora wykłady historii ustroju państwa polskiego [w:] Prawo wczoraj i dziś - studia dedykowane profesor Katarzynie Sójce-Zielińskiej, pod red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2000, s. 33-44.
 • 600. Pasje uczonego. Rzecz o Konstantym Grzybowskim [w:] Konstanty Grzybowski - myśliciel sceptyczny, red. W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000, s. 197-220.
 • 601. Aleksander Gieysztor a historia państwa i prawa, PH 2000, t. 41, z. 1, s. 3-18.
 • 602. Łódzki ośrodek historyczno-prawny na tle nauki historii prawa, CPH 2000, t. 52, z. 1-2, s. 431- 439.
 • 603. W złotym wieku (głos w dyskusji: Kiedy były dobre czasy?), “Polityka” 2000, nr 53.
 • 604. Bogdan Sobol (in memoriam), CPH 2000, t. 52, z.1-2, s. 429-430.
 • 605. Andrzej Zakrzewski [in memoriam], CPH 2000, t. 52, z.1-2, s. 431-434.
 • 606. Rzecz przeciwna naturze – Andrzej Zakrzewski (1941-2000), “Polityka” 2000, nr 8.
 • 607. Historia ustroju i prawa polskiego (wspólnie z B. Leśnodorskim i M. Pietrzakiem), wyd. 5, Warszawa 2001, Wstęp [z M. Pietrzakiem] i cz. 1: s. 5-283 (wyd. 5 także: 2003, 2005, 2007).
 • 608. Themis a Clio czyli prawo a historia, Warszawa 2001, ss. 398 - rec. S. Grodziski, CPH t.54: 2002, z. 2, s.301-304. J. Sobczak, “Palestra” 2002, nr. 11-12, s.136-140.
 • 609. Konstytucja 3 Maja i Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów - wprowadzenie naukowe do: Konstytucja 3 Maja 1791 r.-1791 Gegužés 3-osios Konstitucija - The Constitution of May 3, 1791, Warszawa 2001, s. 5-50.
 • 610. 1791 metų gegužės 3-osios Konstitucija ir abiejų tautų tarpusavio iždas [w:] 1791 m. Gegužės 3 d. Konstitucija, Vilnius 2001, s. 81-123.
 • 611. O Michale Bobrzyńskim nad Newą, Sekwaną i Wełtawą [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, pod red. J. Malca i W. Uruszczaka, Kraków 2001, s.239-254.
 • 612. Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1800-1832 [w:] 200-lecie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk, Warszawa 2001, s. 43-55.
 • 613. Konstytucja 3 Maja a Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów, “Lithuania” 2001, nr 40/41, s. 33-37.
 • 614. Rec.: Nowa synteza dziejów Ukrainy do schyłku XVIII stulecia (w związku z książką Natalii Jakowenko, Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 2000), PH 2001, t. 42, z. 1, s. 33-44.
 • 615. Rec.: Zygmunt Zaremba, Listy 1946-1967, oprac. Olena Blatonowa i Andrzej Friszke (tenże wstęp, s. 7-72, Warszawa 2000), “Dzieje Najnowsze” Warszawa 2001, t. 33, s. 217-222.
 • 616. Laudacja książki Barbary Stoczewskiej: Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, “Przegląd Wschodni” 2001, t. 7, z. 1, s. 27-30.
 • 617. Laudacja książki Leonida Gorizontowa: Paradoksy polityki imperialnej: Polacy w Rosji i Rosjanie w Polsce, “Przegląd Wschodni” 2001, t. 7, z. 1, s. 42-49
 • 618. Życiorys polski (rec. książki Roberta Jarockiego, Opowieść o Aleksandrze Gieysztorze, Warszawa 2001), “Polityka” 2001, nr 29.
 • 619. Głos [w:] Dyskusja historyków. Rzeczpospolita wielu narodów (w zw. z trzytomową syntezą dziejów Polski wydaną pod auspicjami Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie), “Rzeczpospolita” z 10 listopada 2001 r. (dod. Kultura ).
 • 620. Študyi z gistoryi Vialikaga Kniastva Litouskaga, Biblijoteka BGA, seria: Albaruthenica - BGA, Mensk 2002, ss. 460.
 • 621. Spasowicz Włodzimierz [w:] PSB, Kraków 2002, t. 41, s. 45-53.
 • 622. Robert Feenstra i jego “Tijdschrift voor Rechtsgeschidenis” (wspólnie z H. Olszewskim),CPH 2002, t. 54, z. 1, s. 11-15.
 • 623. O początku doktryny państwowej w Rosji. Uwagi w związku z pracą Krystyny Chojnickiej, Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej - Zoe Paleolog między Bizancjum, Rzymem a Moskwą (Kraków 2001), CPH 2002, t. 54, z. 2, s. 271-284.
 • 624. Laudacja Andrzeja Ajnenkiela (jubileusz 70-lecia urodzin), CPH 2002, t. 54, z. 2, s. 367-368.
 • 625. Pisma akademika Juliusza Bardacha o rabotie Komissii istorikow Rossii i Polszi. Pisma I. I. Kostiuszku i J. N. Szczapowu [w:] Rossijsko-polskije naucznyje swiazi w XIX-XX w.w., Moskwa 2003, s. 39-57.
 • 626. Moje naukowe zbliżenia z Konstantym Grzybowskim i Markiem Sobolewskim, CPH 2004, t. 56, z. 1, s. 309-312.
 • 627. W obiektywie nauki i lustrze pamięci (O uczonych, pisarzach i politykach XIX-XX w.), pod red. W. Sudnik, Warszawa 2004, ss. 470.
 • 628. Laudacja p. Aldony Prašmantaitė, Laureatki nagrody „Przeglądu Wschodniego” 2004 w kategorii edycji źródeł, „Przegląd Wschodni” 2006 t. IX, z. 4 (36), s.706-709.
 • 629. Laudacja p. Włodzimierza Mędrzeckiego Laureata nagrody „Przeglądu Wschodniego” 2005 w kategorii Autorów Krajowych, „Przegląd Wschodni” 2006 t. X, z. 2 (38), s. 299-304.
 • 630. Adopcja w prawie litewskim XV i XVI wieku, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia historica” 2007, t. XII (reedycja), s. 9-76.
 • 631. Presje i opresje w Zapiskach domowych biskupa żmudzkiego Macieja Wołonczewskiego [w:] „Młodsza Europa” - od średniowiecza do współczesności, Prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak- Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Zielona Góra 2008, s. 105-115.
 • 632. W piętnastolecie Nagrody Przeglądu Wschodniego [w:] Nagroda Przeglądu Wschodniego XV-ta Edycja Jubileuszowa 1993-2007, Warszawa 2008, s. 6-8.
 • 633. Historia ustroju i prawa polskiego (wspólnie z B. Leśnodorskim, M. Pietrzakiem), wyd. 6 [popr. i uzupeł.], Warszawa 2009, s. 27-309.
 • 634. About Natives, Nativeness and Native Patriotism - Past and Present/ Pra kraievcau, kraievacii i lokalny patriiatyzm - niekali i sienniia/ Apie krajovcus, krajovcų judėjimą ir jų patriotizmą - anksciau ir šiandien/ O krajowcach, krajowości i patriotyzmie krajowym - dawniej i dziś [w:] A Book of the Grand Duchy of Lithuania. Towards the Tradition of European Community. A Joint Publications of Scientists and Writers from Belarus, Lithuania and Poland/ Kniga Wialikovo kniastva litauskavo. Da europeiskich tradycyi supelnasci. Sumiernaia publikaciia navukoucai i pismieninkau Bielarusi, Litvy i Poliši/ Liteuvos Didžiosis Kunigaikštystės Knyga. Bendrų Europos tradiicijų link. Bendras baltarusių, lietuvių ir lenkų mokslininkų ir rašytojų darbas/ Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ku europejskim tradycjom wspólnotowości. Wspólna publikacja naukowców i piasarzy z Białorusi, Litwy i Polski, Wyd. Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2008 (fakt. 2009), s. 494-531.
 • 635. Nominacje do Nagrody historycznej „Polityki” za 2008 r. - opinie o książkach: M. Janowski, M. Micińska, J. Jedlicki, Dzieje inteligencji polskiej do 1918 r., pod red. J. Jedlickiego, t. 1-3 (Warszawa 2008); T. Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę (Kraków 2008); J. Wiszniewicz, Życie przecięte. Opowieści pokolenia marca (Wołowiec 2008); M. ze Zdziechowskich Sapieżyna, Moje życie, mój czas. Wspomnienia (Warszawa 2008); A. Kowalska, Dzienniki 1927-1969 (Warszawa 2008), „Polityka” 2009, nr 18.
 • 636. Študyi z gistoryi Vialikaga Kniastva Litouskaga, Biblijoteka BGA, seria: Albaruthenica - BGA,wyd. 2 uzupeł., Minsk 2010, ss. 455.
 • 637. O Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Dzieje związku Polski z Litwą do schyłku XVIII wieku [w serii: Dzieje narodu i państwa polskiego], wyd.2 Wyd. Templum, Wodzisław Śląski 2010, ss.72.