Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Materiały dla studentów

Wykaz lektur z prawa rzymskiego na egzamin przedterminowy

 • Uprzejmie prosimy o przygotowanie na egzamin przedterminowy z prawa rzymskiego po jednej lekturze z obu poniższych list. Niektóre z lektur można pobrać po naciśnięciu ich tytułu (czasem zamiast cytowanego artykułu w pdfie znajdziecie analogiczny rozdział monografii).
 • Radzimy również zapoznać się z zestawem źródeł do egzegezy – niektórzy egzaminatorzy mogą Wam je przedstawić jako jedno z pytań.

Trudniejsze

 1. Benincasa, Ryzyko związane z podróżami morskimi jako szczególnego rodzaju wkład niepieniężny do spółki w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze UKSW 10.1 (2010), s. 49 – 81.
 2. Borysiak, “Ochrona członków rodziny spadkodawcy na tle historycznoprawnym oraz porównawczym”, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 8/2008, z. 2, s. 149-189, Sum.
 3. Kacprzak, Sprzedaż rzeczy kradzionej, Zeszyty Prawnicze UKSW 2.1 (2002), s. 93-104;
 4. Kacprzak, Julian, Ulpian i nietypowa pożyczka. Zastosowanie analogii w rozważaniach prawniczych, Zeszyty Prawnicze UKSW 10.1 (2010), s. 29 – 47.
 5. Kordasiewicz, Custodiam praestare – ewolucja zobowiązania do strzeżenia rzeczy w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze UKSW 1/2007, s. 49
 6. Kordasiewicz, Problemy metodologiczne w badaniach nad znaczeniem custodiam praestare, Studia Iuridica 45 (2006).
 7. Kreuzsaler – J. Urbanik,, „Humanity and Inhumanity of Law. The Case of Dionysia”, The Journal of Juristic Papyrology 38 (2008), s. 119-151
 8. Krzynówek, Odpowiedzialność przedsiębiorcy (exercitor) w prawie rzymskim, Warszawa 2000, rozdział dotyczący zakresu praepositio;
 9. Kupiszewski, Stosunki majątkowe między narzeczonymi w prawie rzymskim klasycznym (dos i donatio), Prawo Kanoniczne 20 (1977) nr 3-4, s. 263- 282;
 10. Longchamps de Bérier, Fideikomis uniwersalny a swoboda dysponowania majątkiem na wypadek śmierci: zmiany zakresu podmiotowego w rzymskim prawie spadkowym, Studia Iuridica 36 (1998), s. 137-158;
 11. Służewska, Societates venaliciariae – szczególny typ rzymskiej spółki czy kolejny krok na drodze do wykształcenia się solidarnej odpowiedzialności wspólników?, Studia Iuridica 43 (2004), s. 201- 213;
 12. Stein, J. Shand, Legal Values In Western Society, Edinburgh 1974, rozdział pt. “Property”;
 13. Stępkowska, Dziedziczenie beztestamentowe krewnych kognacyjnych w świetle nowel 118 i 127 Justyniana, Czasopismo Prawno-Historyczne 2.1 (2002), s. 58-81;
 14. Szymańska, Actio civilis in factum – actio praescriptis verbis w responsach Labeona, Studia Iuridica 41 (2003); s. 293-306;
 15. Urbanik, Tabliczki Sulpiciuszy i rzymska praktyka prawna, Czasopismo Prawno-Historyczne 51 (1999), s. 51-75;
 16. Urbanik, Formalność rozwodu w rzymskim prawie klasycznym: D. 24.2.9 i Augustowskie divortiis modum imponere”, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 9,1 (2009), s. 85-121.
 17. Wołodkiewicz, ‘Deiectum vel effusum’, i ‘positum aut suspensum’ w prawie rzymskim, Czasopismo Prawno-Historyczne 20.2 (1968), s. 23-46;
 18. Wołodkiewicz, Obligationes ex variis causarum figuriis, Warszawa 1968, s. 43-74;.
 19. Zabłocka, Realny charakter mutuum w rzymskim prawie klasycznym, Czasopismo Prawno-Historyczne 31.2 (1979), s. 1-30;
 20. Amielańczyk, “U podstaw prawa prywatnego : “Rzymski proces cywilny” i jego zasady (Uwagi na marginesie nowego podręcznika prawa rzymskiego W. Dajczaka, T. Giaro i F. Longchampsa de Bérier)”, Gdańskie Studia Prawnicze 24 (2010), s. 157–175.
 21. Kordasiewicz, “Zakres zastosowania edyktu nautae, caupones, stabularii ut recepta restituant”, Zeszyty Prawnicze 11.1 (2011), s. 163-180
 22. Nowak, ‘Losy mancypacji i testamentum per aes et libram w okresie pryncypatu i późnego Cesarstwa w świetle dokumentów praktyki prawnej’, Czasopismo Prawno-Historyczne LXIII (2011) z. 2, ss. 241-259

 

Łatwiejsze

 1. W. Dajczak, Geneza określenia ‘res incorporalis’ w prawie rzymskim, [w:] Studia z historii ustroju i prawa, Poznań 2002, s. 41-56;
 2. Koch, Ewolucja deliktu iniuria w prawie rzymskim epoki republikańskiej, Czasopismo Prawno-Historyczne 19. 2 (1967), s. 51-74;
 3. Krzynówek, ‘Volenti non fit iniuria’. Powstanie i historia reguły, [w:] Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, Warszawa 2001, s. 267-287;
 4. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988, s. 11-40 lub 176-189;
 5. Kupiszewski, Rozważania o własności rzymskiej, Czasopismo Prawno-Historyczne 36.2 (1984), s. 27-55;
 6. Kuryłowicz, Geneza i forma rzymskiej adopcji, AnnalesUMCS Sec. G. Ius 22 (1975), s. 143-161;
 7. Longchamps de Bérier, Z badań nad rzymskim prawem spadkowym: konstrukcja fideikomisu uniwersalnego, Studia Iuridica 34 (1997), s. 107-147;
 8. Palmirski, ‘Iudex qui litem suam fecit’. Z problematyki cywilnoprawnej odpowiedzialności sędziego, Czasopismo Prawno-Historyczne 55.1 (2003), s. 163-187;
 9. Rozwadowski, Definicje prawa własności w rozwoju dziejowym, Czasopismo Prawno-Historyczne 36.2 (1984), część dotycząca prawa rzymskiego s. 8-26;
 10. Skalec, Testament mancypacyjny Antoniusa Silvanusa, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 9.2, 2009, s. 29-46, Sum.
 11. Sondel, Prawo rzymskie jako podstawa projektów kodyfikacyjnych w dawnej Polsce, Zeszyty Prawnicze UKSW 1 (2001), s. 47-69;
 12. Stępkowska, Ustanowienie a ukonstytuowanie się posagu w rzymskim prawie klasycznym, Zeszyty Prawnicze UKSW 6.1 (2006), s. 195-218
 13. Tarwacka, Rozwód Carviliusa Rugi. Czy naprawdę pierwszy?, Czasopismo Prawno-Historyczne 54.1 (2002) s. 301-308;
 14. Urbanik, Auctorati i auctoratio w prawie rzymskim, Czasopismo Prawno-Historyczne 47.1-2 (1995), s. 155-170;
 15. Urbanik, Konstantyńskie ograniczenie rozwodów: wolność małżeństw przebita szpilką do włosów, Studia Iuridica 2007
 16. Wołodkiewicz, Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego, Warszawa 1978, s. 65-59 lub 81-114;
 17. Zabłocka, U źródeł współczesnego prawodawstwa, [w:] Z dziejów kultury prawnej, Warszawa 2004, s. 71-84,
 18. Zabłocka, Zmiany w ustawach małżeńskich Augusta za panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej, Prawo Kanoniczne 30.1-2 (1987), s. 151-178;
 19. Zabłocki, Rodzina rzymska w świetle Noctes atticae Aulusa Gelliusa, [w:] Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie, Bydgoszcz 1995 s. 45-57;
 20. Zabłocki, Zgoda małżeńska w prawie rzymskim, [in:] Honeste vivere… Księga Bojarskiego, Toruń 2001, p. 303-312,
 21. Zabłocki, Leges de plebiscitis, Prawo Kanoniczne 35. 1-2 (1992), s. 235-246.
 22. Kuryłowicz, “Legatum per vindicatiem. Z historii zapisu windykacyjnego”, Rozprawy z prawa prywantego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. A. Oleszce, Warszawa 2012, s. 275–287.